THOJ TSHU HWJ (TXOOJ LIS)
LUB NEEJ

Thoj Tshu Hwj, tseem muaj lub npe rov tis dua tshiab hu ua Txooj Lis, nyob rau teb chaws Fab Kis. Nws yog tus tub tim 3 ntawm nws txiv Thoj Tsav Ntxaij thiab nws niam Yaj Sua nkawd tsev neeg. Nws yug hnub tim 20/10/1935 nyob hauv lub zos Phuaj Xeeb Neeb, uas nyob ze Roob Nyuj Qus, xeev Moos Loob, hauv teb chaws Los Tsuas.
Raws li nws cov muam yau, cov ua kwv ua tij, tau hnov lawv niam hais, mas Txooj Lis yog ib leeg tub siab ntev thiab nyiam zam rau luag tej. Nws loj hlob siab ntshuas, muaj lub cev ntaj ntsug khov kho, thiab muaj lub zeem muag zoo xis neeg siab. Thaum nws pib nto hluas, nws nrog nraim tej laus ua hauj lwm txij tog txij peg, nws mus teb nws ris nra rov los tsev, vim muaj tsiaj txhu thiab tej hauj lwm npau to hauv lub vaj lub tsev. Nws ob tug tij laug hlob yog Npuag Foob thiab Chav Kuam, lawv peb leeg kwv tij yeej sib pab nroos ua hauj lwm hauv lub vaj lub tsev, tam li ib pab ntxhais. Lawv kwv dej, zom zeb, tuav cos, , txiav taws, pub qaib, pub npua, de zaub npuas, zaub nees, thiab ua lwm yam.

Ua ib siab mloog tej laus lus.


Xyoo 1950, yog lub xyoo uas Txiv Plig Nyiaj Pov tuaj xyuas Hmoob nyob pem roob. Thaum Txiv Plig Nyiaj Pov txiav siab nrog cov Hmoob nyob Roob Nyuj Qus, cov laus thiaj tau tso Txooj Lis thiab Yaj Txoov Yeeb nkawd mus nrog Txiv Plig nyob, ua Txiv Plig luag, thiab kawm ntawv ntawm Txiv Plig. Lub sij hawm ntawd, Tshu Hwj muaj 16 xyoo. Nkawd zoo tam li Txiv Plig ob tug tub hlob, nkawd yeej pab Txiv Plig ua tej hauj lwm raws li Txiv Plig qhia. Nkawd kuj kawm ntawv Los Tsuas ntawm tus Xib Hwb Los Tsuas uas hu ua Thun. Nkawd kuj qhia lus Hmoob rau Txiv Plig thiab.
Xyoo 1953, Tshu Hwj, Yaj Txoov Yeeb thiab Txiv Plig Nyiaj Pov lawv sawv daws mus sib sau tsim Ntawv Hmoob nrog Dr. Smalley thiab tus Xib Hwb Protestant Burney, nyob hauv lub nroog Moos Loob (Luang Prabang). Txij hnub ntawd los thiaj siv cov Ntawv Hmoob Thoob Teb xws li peb niaj hnub siv no. Tshu Hwj yog ib leeg tub hluas, yeej tsis nrug ntawm nws tus yawm yij thiab Txiv Plig Nyiaj Pov nkawd li.
Tshu Hwj yav hluas mas nws tsis tau mus nrog zeej tsoom tej tub ntxhais hluas ua si thiab ua noj ua haus li tsoom Hmoob lub neej. Vim nws nrog nraim Txiv Plig nyob ua Txiv Plig tej hauj lwm. Li ntawd,Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj xa nws mus kawm ntawv Los Tsuas tau 2 xyoos, nyob rau Paksane. Thaum nws rov los tsev, mas yog los kom tau qhia ntawv Los Tsuas, qhia Ntuj kev cai thiab qhia Ntawv Hmoob rau cov me nyuam yaus, cov hluas thiab cov laus.

Ua siab loj, ua lub siab khov kho nyob hauv txoj kev ntseeg Ntuj.


Thaum Ntuj kev cai tuaj txog lub zos Roob Nyuj Qus, tsuas muaj 3 yim Hmoob ntseeg Ntuj xwb : yog Yaj Zam Nob, Thoj Tsav Ntxaij thiab Yaj Tsuj Xyooj. Tab sis tom qab no muaj ntau yim Hmoob tig los Ntseeg Ntuj.
Muaj tej tus hmoob hais tias cov coj Ntuj kev cai mas Nyav yuav noj. Thiab lawv kuj hais tias tsis pub cov neeg ntseeg Ntuj cov tub tuaj yuav peb tej ntxhais. Txoov Yeeb twb nrog Txiv Plig Nyiaj Pov ua ke nraim, los nws niam yeej tsis tso siab rau Txiv Plig, thiab txoj kev cai ntseeg Ntuj uas Txiv Plig coj tuaj. Tej yam no mas cov Hmoob yeej paub txhua, ces lawv ntshai, lawv tsis pom zoo rau cov tub hluas ntseeg Ntuj mus yuav lawv cov ntxhais uas tseem coj qub kev cai. Tshu Hwj tsis qhib ncauj hais dab tsi, tab sis cov lus hem no yeej nyob nraim hauv nws nruab siab. Tiam sis Tshu Hwj tuav rawv nws txoj hauj lwm tshaj Ntuj lus tsis tu ncua, nws ua lub siab loj siab tawv, nws tsis quav ntsej txog tej lus hem ntawd. Cov tub ntxhais hluas Hmoob pom Tshu Hwj tus yam ntxwv, mas lawv ras txog txoj kev paub txuj, paub Ntawv Hmoob, ces lawv tuaj kawm, tuaj ntsia thiab mloog Tshu Hwj.
Tshuj Hwj thiab Yaj Txoov Yeeb nkawd ob leeg nrog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob nraim, nkawd qhia thiab nrhiav lub suab teev Ntuj ua lus Hmoob, kom xis Hmoob siab.
Yog thaum Yaj Txoov Yeeb mus xyuas Vaj Qhia rov los lawm, mas Txoov Yeeb niam mam ua ib siab los ntseeg Ntuj.

Tshu Hwj yuav poj niam


Xyoo 1957, Tshu Hwj yuav nws poj niam hu ua Paj xeem Lis nyob lub zos Khaam Khaib, nyob Xeev Khuam, hauv Los Tsuas teb. Nws yog Lis Vaj Lwj ntxhais. Paj tau mus kawm ntawv ntawm cov Leej Phauj nyob Hanoï. Lub zim txwv Tshu Hwj yuav Paj, mas Paj nyuam qhuav khiav tom Cob Tsib teb los tau tsis ntev xwb. Thaum Tshu Hwj mus yuav Paj, mas Tshu Hwj txiv thiab ob peb tug laus nrog Tshu Hwj sawv kev ntawm Roob Nyuj Qus mus ko taw 7 hnub ke thiaj li mus txog lub zos Khaam Khaib.
Paj yog ib tug ntxhais nquag, siab ntev, tsis lam tau lam hais lus, thiab nws kuj tsis yws luag tej. Paj tab lub cuab yim neej zoo, nws kuj ntxiv ntxhua Txiv Plig Nyiaj Pov tej khaub ncaws hnav, thiab tu Txiv Plig tej tsoos teev Ntuj.
Paj lub neej mas nws ua zaub mov rau Txiv Plig Nyiaj Pov, thiab nws tsev neeg, nrog rau cov tub ntxhais uas tuaj kawm ntawv noj.
Xyoo 1959, Tshu Hwj nrog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob txwm 8 xyoo, ces Txiv Plig Nyiaj Pov thiab Yaj Txoov Yeeb nkawd tshais chaw mus nyob Xas Niam (Sam Nua). Thiaj li cia Tshu Hwj nrog cov Txiv Plig Is Tas Lis nyob thiab tuav txoj hauj lwm kev ntseeg kom zoo xws li qub.
Yeej muaj cov tub ntxhais tuaj kawm ntawv Hmoob, kawm ntawv Los Tsuas, thiab kawm Ntuj kev cai ntawm Tshuj Hwj yam tsis tu ncua, pab tas pab tuaj.
Cov tub ntxhais tuaj kawm Ntawv ntawm Tshu Hwj muaj li no :
12 leeg tub thiab 8 leej ntxhais, yog cov nyob Roob Nyuj Qus.
2 leeg tub, nyob zos Phas Las Mus.
6 leej tub, nyob Xas Niam(Sam Nua).
5 leeg tub, nyob Fib Xais (Houei Say).
Lub caij ntawd yog cov Txiv Plig Is Tas Lis saib xyuas txij Moos Loob mus rau Los Tsuas qaum teb.


Lub teb chaws tsis thaj yeeb.
Xyoo 1962, lub 5 hlis, mus txog lub 6 hli ntuj, mas cov neeg hauv lub zos Roob Nyuj Qus tshais chaw nyob, vim tsoom tub rog tuaj nyob puv nkaus hauv lub zos. Cov tub rog kuj nyob puv pem tej ncov roob siab. Cov neeg hauv zej zog thiaj txiav siab tsiv los rau hauv nroog Moos Loob.
Tshu Hwj nrog nws poj niam thiab 3 tug me nyuam nrog cov neeg xub los ua ntej. Lawv los nyob ua ib zog rau Nov Viaas. Lub sij hawm ntawd cov Hmoob nyob zos Toj Siab thiab Loos Vais kuj khiav los nyob coob heev rau hauv nroog. Nyob Moos Loob, Tshu Hwj tsis tau ua hauj lwm rau cov Hmoob lawm, vim twb muaj Tsab Nom Yeeb ua tus pab Txiv Plig Paj Zeb (Père Sartor o.m.i.) lawm.
Tshu Hwj tsuas mus qhia ntawv Los Tsuas rau cov me nyuam hauv cov Txiv Plig Is Tas Lis lub tsev kawm ntawv lawm xwb.

Tshu Hwj ua Xib Hwb


Txoj kev khiav rog yog ib yam dhuav siab tshaj plaws.
Xyoo 1962, thaum Tshu Hwj tsiv los rau lub zos Pas Qav, xeev Xais Nyab Npus Lis, mas nyuam qhuav ua tsev tiav xwb, ces twb pib ua lub tsev kawm ntawv thiab tsev teev Ntuj, kom cov me nyuam yaus tau kev kawm Ntuj kev cai thiab kawm ntawv. Niaj lis piam, Tshu Hwj thiab Tsab Nom Yeeb nkawd qhia ntawv rau cov me nyuam Hmoob muaj 20 tawm leej. Nyob hauv lub zos Pas Qav no, mas tsis tau phim ua lub tsev kawm ntawv, vim tsuas nyob tau 6 lub hli xwb. Txawm li ntawd, tsis kav Tshu Hwj yeej zoo siab ua raws li nws txiv Tsav Ntxaij, Txiv Plig Paj Zeb, thiab Yaj Zam Nob, lawv cov laus pom zoo.
Tshu Hwj, muaj me tub me nyuam ib yam li luag tej, tab sis nws tsis muab hlob, nws nrog sawv daws ua kwv ua tij, ua phooj ua ywg. Tshu Hwj kuj nrog cov neeg hauv lub zos mus yos hav zoov, cuab ntses, tua tsiaj qus, coj los txuas pluas rau nws tsev neeg. Tshu Hwj tsis lam tau lam hais lus. Niaj lis piam, cov Hmoob nyob ib ncig ntawm lub zos Pas Qav tuaj xyuas cov Hmoob tshiab uas coj Ntuj kev cai, txawv luag tej. Muaj ib txhia ntshai, ib txhia nyiam.
Xyoo 1963, Tshw Hwj tau tsiv ntawm lub zos Pas Qav los nyob lub zos Huab Xev (Houei Seck) uas nyob tsis deb ntawm lub nroog Xais Nyas Npus Lis. Vim lub zos Pas Qav ua toj roob siab, tsis muaj teb zoo ua noj.
Tshu Hwj yeej ua nraim nws txoj hauj lwm tsis tso tseg, nws tsis nrug ntawm cov me nyuam Hmoob.
Txhua txhua hnub, yav sawv ntxov, nws coj cov me nyuam Hmoob hauv zos mus koom ua Thaj Txi Ntuj. Yav nruab hnub Tshu Hwj qhia ntawv Los Tsuas, qhia xam phaj, xws li ib tug xib hwb. Yav tsaus ntuj thaum noj hmo tas, sawv daws mus teev Ntuj thiab hais saw Mab Liab. Ua li ntawd tas mam los qhia Ntawv Hmoob. Cov twb txawj lawm, mas cia lawv xyaum nyeem ntawv dab neeg, nyeem ntawv Moo Zoo, thiab lwm yam. Cov tseem yau xyaum kawm hauv paus ntawv hmoob. Yeej ua li no txhua txhua hmo.
Xyoo 1966, Tshu Hwj tau txais lus foom hmoov zoo tso cai ntawm Tswv Qhia Lionello Berti (o.m.i.) uas nyob rau Moos Loob, kom Tshu Hwj muaj cai faib lub Cim Yug rau cov neeg ntseeg lub caij uas tsis muaj Leej Choj nyob.
Cov neeg nruab zog kuj muaj kev zoo siab, tsis ua siab yau txog txoj kev ntseeg. Lawv kuj zoo siab rau Tshu Hwj lub luag hauj lwm uas nws qhia rau lawv cov me nyuam. Tshu Hwj lub luag hauj lwm zoo tam li tsob ntoo uas cog tau hlob muaj nplooj, muaj cag tuav, kuj hlav nplooj tshiab, ua rau cov Hmoob nyob tsis deb ntawm nws lub zos, kuj los txais kev ntseeg. Tshu Hwj nrog Txiv Plig Paj Zeb mus xyuas cov neeg ntseeg, nws ua tus qhia lawv vim Txiv Plig Paj Zeb tsis tau paub lus Hmoob meej. Cov Hmoob kuj nyiam Tshu Hwj, ces lawv tso lawv tej tub tej ntxhais tuaj kawm ntawv Los Tsuas, ntawv Hmoob, thiab Ntuj kev cai ntawm Tshu Hwj. Tej no, ua rau cov neeg sab nraud pom tias Tshu Hwj tsis lam ua ib txoj hauj lwm dag nyob hauv lub zos. Nws nyiam Tswv Ntuj txoj cai, nws hlub neeg, nws nrog sawv daws hais lus mos nyoos, Tshu Hwj tsis cem tsis ua tsiv ua nyaum. Me nyuam yaus nyiam thiab nquag tuaj kawm ntawv ntawm nws.
Xyoo 1968, yog xyoo uas cov neeg nyob hauv lub zos Huab Xev npaj tsiv mus ua liaj nyob rau lub zos Naj Paas, ze lub nroog Moos Phias. Lub xyoo ntawd, Tshu Hwj tso nws txoj hauj lwm qhia ntawv thiab qhia Ntuj kev cai tseg, cia rau cov Xib Hwb nyob Moos Loob tuaj ua txuas ntxiv mus. Cov Xib Hwb tshiab tseem vam txog Tshu Hwj ua tus coj hu nkauj thiab nyeem Ntawv Ntshiab txhua Hnub Chiv. Nws pab cov Xib Hwb mus txog xyoo 1975.
Tshu Hwj muaj ib lub suab hu nkauj zoo mloog.
Xyoo 1975, Los Tsuas teb tawg, ces sawv daws sib pus los rau teb chaws Thaib. Niaj hnub no cov tub ntxhais uas yav thaud lawv tau kawm ntawv ua ke nyob Roob Nyuj Qus thiab Huab Xev mas sawv daws kuj muaj lub neej zoo.

Nyob hauv lub yeej thoj nam Thaib teb

Nyob hauv lub yeej thoj nam hauv Thaib teb, mas Tshu Hwj pab tsis tau cov Xib Hwb thiab tsoom Hmoob lawm, vim nws yuav tsum saib xyuas nws tsev neeg, uas yog ib tse neeg coob. Tab sis Tshu Hwj kuj ua ib txog hauj lwm muab tshuaj rau cov neeg mob nkeeg hauv lub yeej thoj nam hu ua Naj Nyaus. Ces xyoo 1976 txog 1977, sawv daws tawm mus rau teb chaws Fab Kis lawm.


Nyob rau Fab Kis teb


Teb chaws Fab Kis yog ib lub teb chaws vam meej thiab xis nyob, tab sis txoj kev ua hauj lwm puav leej yog siv txoj kev txawj kev ntse ua ntej. Nws cov tub cov ntxhais loj hlob, tus kawm tau txuj li cas los muaj.
Nyob Faj Kis teb Tshu Hwj tau mus ua hauj lwm saib xyuas cov hav zoov ib ntus ntev loo.
Nyob hauv lub xeev 11, Fab Kis yav qab teb, hauv lub zos Saissac, Tshu Hwj mam li los ua txoj hauj lwm txawb ncej hluav taws xob, ncig Fab Kis teb.
Nyob Fab Kis qab teb, mas cov neeg ntseeg Hmoob thiab cov Txiv Plig tseem pom zoo kom nws saib xyuas cov neeg ntseeg Hmoob, ua nyob Fab Kis qab teb, mus txog hnub nws tawm mus nyob rau teb chaws Nkws Yas. Yog hnub tim 20/09/1989, Tshu Hwj tsiv mus nyob lub zos Kas Kaus, Nkws Yas teb, uas yog nws lub zos kawg.
Nyob Kas Kaus, ua ntej thaum tus Txiv Plig Tshaj Tswv (Père Jacques o.m.i.) uas yog neeg Nyab Laj yuav mus rau Nyab Laj teb, mas Txiv Plig kuj xav kom Tshu Hwj los nrog 2 tug hluas Yaj Nkias Teeb thiab Vaj Ntxoov Nruas nkawd sib pab saib xyuas txoj kev ntseeg rau tsoom Hmoob nyob Kas Kaus (Cacao). Tshu Hwj kuj lees txais los ua ib tug txwj laus thiab tuav nyiaj txiag rau tsoom neeg ntseeg. Nws yog ib tug Xib Hwb laus, Txiv Plig tso siab tias nws yuav nres thiab pab tau 2 tug Xib Hwb hluas. Thaum ntawd, yog lub caij Tub Tsob Hwb Yaj Zoov Ntxheb tau tshais chaw mus nyob rau lwm teb chaws lawm.

Tshu Hwj lub cev raug mob.

Lub 10 hlis xyoo 2007, Tshu Hwj thiab nws poj niam tau mus kho nws tus mob nyob rau teb chaws Fab Kis av loj 7 lub hlis. Tab sis nws tus mob tsis tso nws, ces nkawd thiaj txiav siab rov los tsev. Los nyob tau 2 lub hlis, ces Tshu Hwj tso nws tsev neeg tseg rau hnub tim 25/7/2008, thaum 5 teev, 5 feeb, sawv ntxov.
Ua ntej Tshu Hwj yuav tas txoj sia, nws hais tseg tias kom ua lub ntees raws kev ntseeg rau nws xwb, ib hnub thov Ntuj 3 zaug : sawv ntxov, tav su thiab tsaus ntuj. Tsis txhob ua Hmoob tej kab lis kev cai xyaw rau. Nyob hauv Thsu Hwj lub ntees tuag, mas nws taij kom thov Ntuj pab nws ntau ntau. Nyob hauv Tshu Hwj lub ntees tuag, mas Tshu Hwj tau txais Txiv Tswv Qhia Emmanuel Lafont lo lus foom hmoov zoo. Nws cov tub nyab, ntxhais vauv, npaj tau ib lub ntees zoo. Tus tub hlob tseem ua tau ib zag nkauj ntxuag thaj cheej xa lawv txiv mus cuag Tswv Ntuj.
Nkawd ob niam txiv muaj 7 leej tub, 4 leeg ntxhais. Cov tub nyab, ntxhais vauv thiab cov xeeb ntxwv huv tib si muaj 51 leeg. Ua ntej Tshu Hwj yuav ncaim mus, nws tau hais ib lo lus rau nws poj niam tub se, rau tej niam tej txi, tej neej tej tsa, rau tej txheeb tej ze, tej phooj tej ywg tias :
“Nej nyob, nej sib hlub, nej sib pab, kuv mus lawm.
Peb mam li sib ntsib pem ntuj, kuv mam saib xyuas nej ua neej.”

Tus nthuav Thoj Tshu Hwj lub neej yog :
Thoj Qhua Xab : qhua.xab@gmail.com
Tél. : 05.63.62.79.37

Castres, Fab Kis teb, tim 24/08/2008

0 commentaires: