Ob Peb Lo Lus Vam Khom

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg sawv daws, Txij li thaum peb tej pog koob yawg koob, tej niam tej txiv tau coj peb los txais kev ntseeg Yes Xus, muaj 50 tawm xyoo dhau los. Tsuas muaj tsawg tsawg zaus, Tswv Ntuj thiaj pub tej lub txiaj ntsim xws li zim txwv no pub rau sawv daws pom thiab pub rau sawv daws txais.

Peb tej poj yawm txwv koob, tej niam tej txiv tau nrauj peb Hmoob tej kev cai dab qhuas tseg, lawv tuaj yeem zoo siab tig los mus vam khom thiab tsob hwb Huab Tais Yes Xus Pleev, nws thiaj yog tus tseem Huab Tais tiag, muaj lub peev xwm loj cawm seej, tuag lawm, muaj peev xwm sawv rov los muaj txoj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo.

Tswv Ntuj pom peb tej poj yawm txwv koob txoj kev ntseeg muaj lub siab tsob hwb nws, ces Tswv Ntuj tso koob hmoov nphoo li ntxuas pub rau lawv. Zim txwv no, tab lawv txawm dua nras tas, los tshuav lawv tej txiaj ntsha txiaj ntsim lub keeb lub puam hwm Tswv Ntuj lub npe, teev Tswv Ntuj nyob mus li tsis ploj. Peb yog lawv tej tub ki, tej xeeb leej xeeb ntxwv…

Tej koob hmoov lawv tau txais, Tswv Ntuj kuj xav muab pub rau peb txais.
Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj pub kom muaj tej lub sij hawm zoo caij zoo nyoog li tej hnub no kuv txais lub cim tiag teg ua Leej Choj los mus pab, los mus txhawb txhim txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kom loj hlob, ruaj thiab khov, tau kev cuab zog tho txoj kev dav taug Huab Tais Yes Xus tus lwj lwm mus tshaj nws lub Moo Zoo lawm yav tom ntej. Ua li ntawd, yog ib hnub zoo caij zoo nyoog, yog tas tsoom ntseeg Hmoob huv si hauv lub Koom Txoos Kas Tos Liv lub hmoov. Npaj ua hmoov, yog npaj tos txais kev zoo siab kev lom zem. Thiaj li xav kom nyias tso nyias txoj kev nyuaj siab tseg. Sawv daws sau nthwv tuaj kom tau sib txoos sib sau ua ke sib fim hnub nyoog ntawd. Yuav muaj hu nkauj teev ntuj ua peb xeem lus Hmoob.

Xav kom sawv daws lauj zias sij hawm tuaj kom coob tas txhua yim Hmoob ntseeg nyob Fab Kis teb tas txhua lub xeev…
Xav vam khom tas tsoom Hmoob, me poj niam tub se, me txiv nyuag sawv daws ua zam sees kom tsab kom phim peb Hmoob tus txuj tus ci, teej tug thiab lub pliaj plu. Yog lam ua tau, yim huab zoo, xav kom nyias hnav nyias hom zam thiab tsoos tsho tuaj mus txais koob txais hmoov hnub ntawd. Yim muaj ntau hom tsoos Hmoob, peb yim nco nyias poj koob yawm txwv tej koob hmoov, tej qub txeeg qub teg coj cob qhia tseg pub nyias…

Thaum noj hmo tas, xav kom muaj kev lom zem, hais zaj puav kwv txhiaj kwv chab pub sawv daws mloog, hais paj huam kwv huam, txhiaj txhais thiab dab neeg…
Yog nej leej twg xav ntxiv zaj puav puam fab ua chaw lom zem los yim zoo xwb.

Teem caij nroos tuaj kom ncav hnub xaib 4 lub 10 hli ntuj 2008, nyob Lyon.


Yaj Chiv

Maincy, le 16 juillet 2008

0 commentaires: