COV TIM KHAWV NYOB LOS TSUAS TEB

Txij lub 3 hlis ntuj xyoo 1953, tsov rog pib kub ntxhov nyob lub xeev Sam Neua. Cov tub tshaj Ntuj Lus thiaj tau thim tsiv thaj chaw ntawd. Ib tug TP tshiab nyuam qhuav txais lub cim tiag tes xyoo 1949, Yos Xes Thao Tiên, txiav siab nyob : “ Kuv ua siab nyob nrog kuv haiv neeg. Kuv zoo siab muab kuv txoj sia los pab kuv haiv neeg Los Tsuas.” Thaum luag tuaj coj nws mus tom lub yeej Talang, tej neeg ob cag txhos caug ntawm nws hauv ntej quaj tu siab nrho. Nws hais rau lawv hais tias: “ Nej tsis txhawb poob siab. Kuv yuav rov qab los. Kuv mus nrhiav kev kawm ntxiv…Nej nyob, sawv daws kub siab lug sib pab txhawb lub zej zog…” Ib xyoos tom qab, tim 2 lub 5 hlis 1954, luag txiav txim thiab muab nws tua : vim nws tsis tuaj yeem tso txoj kev ua leej choj tseg tawm los coj lub neej ua txij nkawm.

Tib lub sij hawm ntawd, TP Jean Baptiste Malo thaum ub tau mus tshaj Ntuj Lus nyob Suav teb raug ntes nrog lawv peb leeg. Nws tau tas sim neej raug kev tsim txom tom hav zoov hav tsuag, nyob sab Cob Tsib teb. Xyoo 1959, nws tus kwv npawg yog pab Missions Etrangères, raug ntes xyoo 1940, raug luag liam txim thiab muab tua tuag yam dawb dawb do do. Thiab xyoo ntawd, lub Koom Txoos tau hais ib los tuaj : “ Cov txiv plig thiab tas cov neeg tshaj Ntuj Lus tsis yeem thim, nyias tuav nyias lub luag dej luag num kom khov tsuav yog yus tsis raug luag ntiab khiav ( tseg cov muaj mob thiab laus xwb ).

Tag cov neeg tshaj Ntuj Lus sawv daws zoo siab npuab lub Koom Txoos lo lus. Ua rau ob peb leeg tuaj zog tsis khuv xim lawv lub cev nqaij thiab txoj sia. Xyoo 1960, TP Txhiaj Tshaj thiab tus hluas Hmoob Xib Hwb Thoj Xyooj nkawd mus tshaj Ntuj Lus rov los ploj tom kev lawm. Lub 4 hlis thiab 5 hlis 1961, nyob Xeev Xieng Khouang, TP Louis Leroy, Michel Coquelet thiab Vincent L’Hénoret raug tua tuag tsis muaj txim dab tsi. Nyob qab teb, TP Noël Tenaud thiab Xib Hwb Outhay raug ntes thiab coj mus tua tuag. TP Marcel Denis kuj raug ntes mus khaw ib ntus ua ntej lawv yuav muab nws tua. Ib tug phooj ywg tau sau tseg tias: “ Lawv yog ib co neeg kub siab lug txaus qhuas, tsis khuv xim lawv txoj sia, ua lub neej tsis ntshaw muaj koob meej. Thaum ntawd, lub teb chaws ntxhov hnyo, peb sawv daws tsis nco ntshai dab tsi, tas sawv daws tuaj yeem muab nyias txoj sia cev rau Leej Pleev. Peb twb tsis nco zais peb txoj sia, peb mus ntsib cov pluag, mus pem tej zej zog, mus kho mob, mus tshaj lub Moo Zoo…”

Xyoo 1967, Jean Wauthier, siv zog pab cov neeg thawg teb chaws khiav rog, cov pluag kom txhob raug cov muaj tsuj, txhob raug lawv hiam. This nws txoj kev hlub cov pluag, muaj neeg tuaj muab nws tua. Coob leej muaj kev tu siab : “ Peb poob peb leej txi lawm”. Jean twb pom kev tuag ze ze nws ntaus zaus los lawm. Nws yeej npaj tseg hauv siab lawm. Nws tau muab nws txoj sia ua tshav ntuj this nws txoj kev hlub luag.

Lucien Galan, thaum ub nws tau mus tshaj Ntuj Lus nyob Suav teb. Xyoo 1968, nws mus ncig xyuas cov yim neeg yuav nkag los ua neeg ntseeg saum lub roob Boloven. Ib tug tub hluas 16 xyoo tuaj yeem ua nws luag taug kev vim lub teb chaws tsis tiaj tus. Muaj neeg tos nkawd kev thiab xuas phom tua nkawd thaum nkawd rov los txog ib tog kev. Nkawd tau hliv nkawd tej roj ntsha los yug lub teb chaws Los Tsuas. Xyoo tom qab, TP Joseph Boissel hnub nyoog 60 xyoo, kuj raug tua tuag tom ib tog kev thaum nws tab tom mus xyuas cov zos neeg ntseeg ib yam nkaus.

Xyoo 1970, Tswv Qhia xa tus Xib Hwb Luc Sy mus qhia kev ntseeg nyob ib ncig Vang Vieng nrog Maisam Pho Inpèng. Nkawd mus xyuas cov yim neeg xav los txais kev ntseeg. Nkawd nyob qhia kev ntseeg thiab muab tshuaj kho cov neeg mob. Luag zos tos nkawd kev ntawd ntug zos. Nkawd kuj tau hliv nkawd tej roj ntsha rau Leej Pleev thiab rau Tswv Ntuj haiv neeg thiab tseg nkawd tej poj niam tub se ua ntsuag.

Neeg Los Tsuas, thiab pej kum neeg, cov ntseeg thiab tej txiv plig, lawv 17 leej tau ua tim khawv txog Moo Zoo mus txog qhov kawg. Lub Koom Txoos cov ntseeg Los Tsuas hwm lawv yog cov noob qoos thiab nrhau cag. “Yog lub noob nplej poob rau hauv av tsis tuag, nws yuav nyob tus kheej. Tiam sis yog nws tuag, nws yuav txi txiv ntau.”

Tus sau : TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: