LIS Xaiv Tooj tau tas sim neej lawm. Nws tsev neeg thov tshaj tawm tsab ntawv no rau sawv daws :LIS Xaiv Tooj yug 1914 nyob txug 2008 tau taag sim neej tsua tim 28-10-2008, tshaaj tawm pub tsua ib zeej tsoom kwv tij neej tsaa suav dlawg paub.
Nwg muaj peb txig tub nyaab, tsib tug ntxhais vauv.


LIS Ntsuab Vaaj thab YAJ Ntxhua (nam Ntsuab Vaaj LIS) muaj kev ua tsaug tsua kwv tij neej tsaa txhua leej txhua tug, tug hlub tug yau, tug laug tug hluas kws tau tuaj paab nyiaj paab txaj muab lub caij lub nyoog tuaj tsua wb ntaa wb Txiv lub nteeg. Wb yuav ncu ntsoov txug mej txuj kev hlub kev nqaa, tej txaj ntsim tsis nov qaab moog taag ib sim, hnub qaab ntsaag ntsis yog mej vaam txug wb, wb yuav tuaj paab mej le wb paab tau.

M. Mme LY Vang
21 rue de la tour
91000 Evry
Tél : 09 50 32 72 64
e-mail : lisvaaj@free.fr

0 commentaires: