Tham txog cov neeg ntseeg Kas Tos Liv Hmoob
Fab Kis Teb


Xyoo tshiab tuaj no, kuv yuav vam khom nej txhua leej txhua tus nrog cov Xib Hwb Hmoob tau kawm kev ntseeg nyob Los Tsuas teb thiab cov ua Xib Hwb los cov coj tej pab neeg ntseeg nyob Fab Kis, Guyane (xws li Tsob Hwb Ntxoov Nruas Vaj, Tsob Hwb Nkias Teeb Yaj thiab Tsob Hwb Nyiaj Nkaub Hawj)…
Tseem tshuav nej cov ua niam tsev txiv tsev kub siab, mob siab txog Yes Xus Lub Moo Zoo. Ntxiv rau cov tub ntxhais hluas hmoob txhua leej uas kub siab lug txog txoj kev ntseeg…Kuv yuav vam nej sawv daws txhua leej txhua tus lub tswv yim thiab lub dag lub zog los sib pab nres sib pab txhawb kom peb txoj kev ntseeg Yes Xus muaj zog, hlob tuaj, huaj vam muaj kev lom zem haum peb Hmoob lub siab ntshaw, haum peb lub tswv yim thiab tej plab plaw.


Kuv xav thov nug nej sawv daws, tas txhua yim neeg ntseeg nyob Fab Kis thiab Guyane huv tib si :

Tam li nej siab nyiam thiab nej xav, lub luag dej luag num dab tsi peb yuav tsum loj npab ntshuas xub ua dua cov los pab los siv rau peb cov ntseeg Kas Tos Liv ?

Xav kom nyias xav nyob hauv nyias siab ua ntej tas, nyias xub npaj nyias ib lub caij nrog Tswv Ntuj tham nyias tus kheej, nyeem ntawv Moo Zoo, mloog Yes Xus cov lus, nrhiav sij hawm los teev ntuj nyob hauv nyias tsev nrog yus tus txij nkawm los yus tsev neeg, los yus tus kheej kuj xij.
Thaum nrog Tswv Ntuj tham tas nyob hauv tej sij hawm teev ntuj hauv yus tsev tas lawm. Yus mam li nrog tej txheeb ze, tej phooj ywg sib tham thiab xav tswv yim saib yam num dab tsi maj dua thiab yuav zoo rau sawv daws.


Kuv tseem yuav tuaj ntsib ib tsoom ntseeg sawv daws nyob tas txhua txhia lub xeev hauv Fab Kis teb. Yog sib ntsib, kuv tsis nco qab nug nej lawm, nej ho tham qhia kuv saib nej nyiam li cas, nej tos dab tsi, nej xav kom peb cov ntseeg xub ua txoj hauj lwm dej num dab tsi tshaj los pab sawv daws.


Cov ntseeg nyob Guyane lawv tau tham li no, lawv pom tias yuav zoo rau sawv daws tsoom ntseeg:
Kev ntseeg yav tom ntej
  • Nyob Fab Kis teb twb muaj TP Cwj Vuam lawm, puas xav hu peb cov hmoob ntseeg nyob thoob ntiaj teb tuaj sib sau ob peb hnub teev ntuj ua ke sib fim rau nram lub nroog niam Mab Liab tawm tuaj nyob Fab Kis teb.

  • Xav kom hu ua peb haiv hmoob nyob qhov txhia chaw thoob ntiaj teb siv ib tug qauv kev teev ntuj thiab peb txoj kev lis kev cai hmoob.

  • Cov TP hmoob thiab cov Tub Tsob Hwb hmoob puas sau siab ib los ob xyoo ib zaug.

  • Nyob hauv nyias lub teb chaws cov thawj coj puas hu tau cov ntseeg sib sau ib xyoo ib zaug.

  • Puas tau 4 - 5 xyoo tsoom ntseeg hmoob thoob ntiaj teb sib sau ib zaug.
Thaum tas sawv daws cov sawv cev ntawm nej tuaj peb tau sib tham mas peb thiaj tsis nkim sij hawm. Muab piv txwv li no :
  • Yuav tsum tham tej yam tsoom ntseeg txhua tus yuav tsum siv yuav tsum ua ib hnub xwb, yeej hla tsis dhau.
  • Tej yam sawv daws twb ua los txog niaj hnub no. Nej nyias pom nyias, tej yam ua raug nej siab, yuav tsum ua ntxiv mus.

  • Muaj tej yam tsis haum nej siab nyiam, yuav tsum tau kho rau. Yuav kho tshiab, yuav tsum sib tham.
Thov kom sawv daws yuav tsum xav tswv yim thiab nug Tswv Ntuj, nrog Tswv Ntuj sib tham ua ntej. Thaum neeg sib kho, sib tham ces Tswv Ntuj thiaj li pab sawv daws, muab sawv daws cov tswv yim los sib dhos. Thiaj tsis hais lus ntau ntau. Sawv daws thiaj li ua tau ib ntxaig koom tau ib npog.

Vim li no, xub ceeb toom kom sawv daws xav tswv yim thiab thov Tswv Ntuj mloog sawv daws.


TP Cwj Vuam Chiv

3 commentaires:

RP a dit…

Kuv nyob Région Parisienne thiab xam pom tias :

1- 3 tsoom ntseeg Catholique hmoob ont besoin de connaître mieux la Bible, savoir l'interprêter. Mieux connaître la bible est mieux connaître Dieu. Ceci est la base de notre foi.

2- Cov coj ntawm lub koom txoos yuav tau saib xyuas tsoom ntseeg , meej tshaj qhov no.

3- 3 cov ntseeg Catholique yuav tau sib hlub, sib pab tshaj qhov nov...

--------------
Cov lus TX.pl hais mas kuv paub li no :


Nyob Mes Kas mas coj thawj coj, TX PLig, Xib Hwb...1 xyoo twg, lawv saub siab thiab sib tham 1 zaug txog lawv txoj hauj lwm...

Kuv xav mas 1-2 xyoo twg, cov coj, cov Tx.Plig Hmoob, cov Xib Hwb hmoob...ntawm txhua lub teb chaw yuav tsum tau tuaj TEEV NTUJ, SAU SIAB...ua ke, sib tham txog txoj kev ntseeg...siab qhov twg muaj teeb meem dab tsi...3 thiaj yuav paub pab...paub tshais 1 ruam rov yav tom ntej. Yog 3 tsis muaj kev sib tham , koom teev ntuj...sau siab..tham tej teeb meem, tham txog yam 3 muaj zoo...ces tsawg xyoo los 3 nyob 3 qhov qub xwb...yeej tshais tsis tau 1 ruam tom ntej. Tus zoo ces kuj zoo...tus tsis zoo ces ...tsis muaj tus yuav rub tau tes...

Me Mim Lis

Anonyme a dit…

Nyob zoo txog Tus Tswj Koom Haum kev Ntseeg Hmoob Catholique Fabkis teb,

Kuv nyob Lyon, kuv khuv xim heev uas tsis tau tuaj nrog nej Sab Laj hnub tim 2/5/2009 nyob rau orléans.

Kuv xav hais ib los lus rau koj thiab cov saib kev Tswj Hwm seb nej xav li cas.

Ntawm kuv tus kheej, kuv pom muaj ib qho teeb meem txog kev khwv thiab kev siv nyiaj txiag hauv Aumonerie Hmong Catholique de France. Kuv xav tawm ib lub tswv yim seb nej puas pom zoo li kuv hais, yam li:

- Txhua zaus peb cov Hmoob sib sau Teev Ntuj ua ke, thaum ua Quête peb muab ob lub tais sib txawv, thiab tshaj qhia sawv daws paub tias:
Ib qho yog muab pab lub " tsev teev Ntuj uas peb mus siv" ib qho yog muab rau lub Aumonerie Hmong Catholique.
Yog peb tsis ua li nov mas peb yuav tsis muaj chaw khwv nyiaj qhov twg los. Thiab ib qho, peb cov nyob Lyon peb coob heev, nquag sib sau teev Ntuj, thaum sau ib tug muab me ntsis kuj tau ntau lawm thiab.

Yog li nov, kuv xav tias yog tshaj rau txhua thaj chaw uas muaj Hmoob sib sau teev Ntuj, peb ua li nov, yuav pab tau Aumonerie tsis ntau los me ntsis zoo dua yuav pab tsis tau li.

Thov ua nej txhua tus tsaug.

Sau npe: Niam Txooj tub Yaj ( Anne Yang)

Anonyme a dit…

kuv yog tus twj cuab. Hais txog Tx.Pl. Cwj Vuam Chiv Tsab ntawv sau los saum no, kuv yuav tsis hais txog txhua yam ua Tx. Pl. tau hais, los lwm tus tau hais.

tab sis kuv xav hais txog qhov ua Mis Lis tau hais tias tsoom ntseeg hmoob nyob fab kis teb, txoj kev ntseeg yuav tau nthuav mus kom tob dua li niaj hnub tam sim no.

qhov no yog lawm, tsis hais cov coj los yog cov ntseeg, peb txoj kev ntseeg tseem khov tsis tau txau, peb yog hmoob, peb lub siab yog hmoob, feem coob lub siab tseem nyias heev, vim peb txoj kev paub ntuj tsis txaus, paub txog peb tus Huab Tais tsis tob.

Peb tsoom hmoob muaj coob leej kub siab txog txoj kev ntseeg, tab sis lawv kuj tsis pom qab yuav vuag sab twg thiaj tuav tau ruaj.

nws kuj muaj cov ntseeg ruaj lawm, lawv txoj kev ntseeg loj, tab txawm ntuj yuav ntxeev, teb yuav nphau los lawv yuav tsis muaj kev txawv txav rau lawv txo kev ntseeg.

Yuav hais txog kev sau siab yog ib qho zoo kawg, tab sis muaj ib qho ua kuv xav hais tias yog thawj qhov ua yuav tsum ua ua ntej, yog qhov hais tias :
yuav ua li cas peb tsoom ntseeg hmoob txoj kev ntseeg thiaj yuav tob, thiab thiaj yuav nyob ruaj nreb ?

- yuav tsum yog txoj kev paub thiab to taub zoo txog Huab Tais Ntuj, txog peb txoj kev ntseeg.
- peb yuav tau sib pab, sib tuav tes, sib rub kom sawv daws nyob ruaj nreb, qhov no thiaj los txog qhov hais tias peb yuav sib sau teev ntuj ua ke,

Hais txog cov nyob Fab kis teb no, qhov tseeb, tsoom coj cov ntseeg txhua txhia lub xeev yuav tau tuaj mus kawm ntxiv, hnub xya thiab hnub chiv, ib xyoo yuav tau tuaj kawm li plaub los tsib zaug.

cov coj yog yam li cov ncej tse, thaum lub tsev, cov ncej cog tau khov lawm, lub tsev txawm yuav raug cua daj cua dub los yuav tsis qaij tsis qaug.

qhov kuv hais los saum no yog qhov kuv pom, thiab yeej muaj li tiag.

Yaj Tshuas Rwg