Tham txog cov neeg ntseeg Kas Tos Liv Hmoob
Fab Kis Teb


Xyoo tshiab tuaj no, kuv yuav vam khom nej txhua leej txhua tus nrog cov Xib Hwb Hmoob tau kawm kev ntseeg nyob Los Tsuas teb thiab cov ua Xib Hwb los cov coj tej pab neeg ntseeg nyob Fab Kis, Guyane (xws li Tsob Hwb Ntxoov Nruas Vaj, Tsob Hwb Nkias Teeb Yaj thiab Tsob Hwb Nyiaj Nkaub Hawj)…
Tseem tshuav nej cov ua niam tsev txiv tsev kub siab, mob siab txog Yes Xus Lub Moo Zoo. Ntxiv rau cov tub ntxhais hluas hmoob txhua leej uas kub siab lug txog txoj kev ntseeg…Kuv yuav vam nej sawv daws txhua leej txhua tus lub tswv yim thiab lub dag lub zog los sib pab nres sib pab txhawb kom peb txoj kev ntseeg Yes Xus muaj zog, hlob tuaj, huaj vam muaj kev lom zem haum peb Hmoob lub siab ntshaw, haum peb lub tswv yim thiab tej plab plaw.


Kuv xav thov nug nej sawv daws, tas txhua yim neeg ntseeg nyob Fab Kis thiab Guyane huv tib si :

Tam li nej siab nyiam thiab nej xav, lub luag dej luag num dab tsi peb yuav tsum loj npab ntshuas xub ua dua cov los pab los siv rau peb cov ntseeg Kas Tos Liv ?

Xav kom nyias xav nyob hauv nyias siab ua ntej tas, nyias xub npaj nyias ib lub caij nrog Tswv Ntuj tham nyias tus kheej, nyeem ntawv Moo Zoo, mloog Yes Xus cov lus, nrhiav sij hawm los teev ntuj nyob hauv nyias tsev nrog yus tus txij nkawm los yus tsev neeg, los yus tus kheej kuj xij.
Thaum nrog Tswv Ntuj tham tas nyob hauv tej sij hawm teev ntuj hauv yus tsev tas lawm. Yus mam li nrog tej txheeb ze, tej phooj ywg sib tham thiab xav tswv yim saib yam num dab tsi maj dua thiab yuav zoo rau sawv daws.


Kuv tseem yuav tuaj ntsib ib tsoom ntseeg sawv daws nyob tas txhua txhia lub xeev hauv Fab Kis teb. Yog sib ntsib, kuv tsis nco qab nug nej lawm, nej ho tham qhia kuv saib nej nyiam li cas, nej tos dab tsi, nej xav kom peb cov ntseeg xub ua txoj hauj lwm dej num dab tsi tshaj los pab sawv daws.


Cov ntseeg nyob Guyane lawv tau tham li no, lawv pom tias yuav zoo rau sawv daws tsoom ntseeg:
Kev ntseeg yav tom ntej
  • Nyob Fab Kis teb twb muaj TP Cwj Vuam lawm, puas xav hu peb cov hmoob ntseeg nyob thoob ntiaj teb tuaj sib sau ob peb hnub teev ntuj ua ke sib fim rau nram lub nroog niam Mab Liab tawm tuaj nyob Fab Kis teb.

  • Xav kom hu ua peb haiv hmoob nyob qhov txhia chaw thoob ntiaj teb siv ib tug qauv kev teev ntuj thiab peb txoj kev lis kev cai hmoob.

  • Cov TP hmoob thiab cov Tub Tsob Hwb hmoob puas sau siab ib los ob xyoo ib zaug.

  • Nyob hauv nyias lub teb chaws cov thawj coj puas hu tau cov ntseeg sib sau ib xyoo ib zaug.

  • Puas tau 4 - 5 xyoo tsoom ntseeg hmoob thoob ntiaj teb sib sau ib zaug.
Thaum tas sawv daws cov sawv cev ntawm nej tuaj peb tau sib tham mas peb thiaj tsis nkim sij hawm. Muab piv txwv li no :
  • Yuav tsum tham tej yam tsoom ntseeg txhua tus yuav tsum siv yuav tsum ua ib hnub xwb, yeej hla tsis dhau.
  • Tej yam sawv daws twb ua los txog niaj hnub no. Nej nyias pom nyias, tej yam ua raug nej siab, yuav tsum ua ntxiv mus.

  • Muaj tej yam tsis haum nej siab nyiam, yuav tsum tau kho rau. Yuav kho tshiab, yuav tsum sib tham.
Thov kom sawv daws yuav tsum xav tswv yim thiab nug Tswv Ntuj, nrog Tswv Ntuj sib tham ua ntej. Thaum neeg sib kho, sib tham ces Tswv Ntuj thiaj li pab sawv daws, muab sawv daws cov tswv yim los sib dhos. Thiaj tsis hais lus ntau ntau. Sawv daws thiaj li ua tau ib ntxaig koom tau ib npog.

Vim li no, xub ceeb toom kom sawv daws xav tswv yim thiab thov Tswv Ntuj mloog sawv daws.


TP Cwj Vuam Chiv
Muaj tub sab !

Thaum hmoob nyuam qhuav tuaj txog Guyane, 1977, lub teb chaws tseem pluag. Neeg tseem txom nyem thiab tseem tsawg, kwv yees 50 000 txhiab leej xwb. Nyob muaj 30 tawm xyoo no xwb, lub Guyane coob tshaj 3 npaug ntxiv ( tshaj 150 000 leej neeg ).

Yog vim li cas neeg thiaj yuav tuaj nkag coob npaum li hauv lub Guyane ?

Lub Guyane yog Fab Kis av, ces lub teb chaws nplua nuj, vam meej, muaj tsheb khiav, muaj tshuaj kho mob, muaj kev kawm txuj rau me tub me nyuam, nyiaj Euros muaj nqes tshaj cov nyiaj Xus Lis Nas thiab Nples Xis lawm ntau npaug. Tsis tas li ntawd, tseem muaj kev pab tej neeg pluag ib yam nyob Paris. Ces cov neeg pej kum txeem tuaj sis dug hauv lub Guyane. Nyob hauv cov neeg tuaj npaum li no, muaj cov ncaj los kuj muaj cov siab nyoos thiab. Ua ntej ntawd, Hmoob tej cuab yeej nyob tom teb, tsis txawj ploj. Tau muaj 5-6 xyoo los no ces tsis tau luag zuj zus. Luag tsi yog yuav tuaj nyiag yus tej tshuab ywg zaub lawm xwb. Luag tseem tab meeg zuj zus tav kev pem tej teb khoo tej poj niam, tej txiv neej, muaj peev xwm caij Hmoob tej tsheb hla zos khiav los mus lawm. Tej poj niam txiv neej nplawm taw los txog zos ces tub sab twb dua toj rooj teb twg lawm. Nyuam qhuav no, muaj ib yig Hmoob nyob lub me nyuam zos Iracoubo, nruab nrab kev mus Javouhey, raug tub sab tuaj khoo tag niam tub txiv nyuag. Tub sab muab lawv pav ntxeev tis qaib, muab khaub hlab ntsaws qhov ncauj kom qw tsis taus. Ces tub sab mus tshawb tsev thiab nqa nyiaj qab nas, saw nyiaj saw kub lawm du lug. Ces tub sab tseem khoo yuav yawm sij tsav tseb thiab thauj me nyuam, tus nyab thiab txiv yawg coj nrog tub sab khiav mus hav zoov raws kev tsheb cab ntoo deb zej zog. Khub los tsheb mus daig nyam av lawm, tub sab thiaj ua siab tso cov niam txiv tub Hmoob tseg hauv tsheb mam xuas kev lawm. Cov niam tub Hmoob mam sib peem sib daws pob caus hlua thiab khiav nkag hav zoov lawm. Thaum tub ceev xwm tuaj nrhiav tau tsheb ces Hmoob twb ploj hav zoov xyov rooj teb twg lawm thiab. Lawv pw ib hmos hav zoov thiaj khiav los tshwm zos. Ua rau tas txhua txhia tus Hmoob nyob Guyane plaub hau puav leej xob. Sawv daws puav leej txhawj nyias lub neej nyob lub Guyane.
Ces Txiv Plig Vam Tuam thiab Tsob Hwb Ntxoov Nruas tau mus ua ib thaj Txi Ntuj hu plig pab tsev Hmoob no daws lawv kev ceeb kev ntshai, pab txhawb lawv lub zog.

TP Cwj Vuam Chiv
Muaj Tsov !

Sawv daws paub lub zos Cacao thiab zos Javouhey. Tseem tshuav ntau lub me nyuam zos ntxiv ob lub
zos loj no. Peb piav ob peb los txog lub zos Xas Ws thiab zos Iracoubo.

Xas Ws (Saül) yog ib lub zos nyob nruab nrab hauv lub plawv xeev Guyane. Hav zoov nuj txeeg, ntoo txwj ntoo laus ncig koos tag lub Xas Ws. Tsis muaj kev tsheb mus txog. Yuav tsum caij dav hlau ya 40 fiab Cayenne thiaj li mus tsaws lub zos. Cov neeg nyiam mus hav zoov, kuj tuaj ko taw nram Bélison, sab puab Cacao li 15 hnub thiaj tshwm Xas Ws. Yog ib lub zos nyob toj siab. Yav sawv ntxov yuav tsum vov pam thiaj tsaug ntuj zog, huab cua txias, lub teb chaws xis nyob tshaj lwm qhov chaw. Cov Hmoob tuaj nyob Xas Ws yog tuaj npaj ua lub neej li thaum ub nyob Los Tsuas teb: xuas tes ua, xuas kawm ris thiab xuas taw tuav cos noj xwb. Hmoob tuaj 5 yig nyob tau 9 xyoos. Muaj 4 yig thim rov qab lawm tshuav tib yig ua twj cuab tseem nyob ruaj nreb li qub. Tej ncauj xub ke hauv zos nphob xuj xuav nroj tsuag laum vaj tse tag lawm. Ua rau lub zos nqha nrig, nyob txias twb to. Hav zoov dav, muaj tsiaj qus ntau tsav. Muaj tsov txaij, tsov liab, tsov plis…npua teb, kauv nog zaub ntawm tej tog vaj tog tsev npaws ntsis nroj kug ncos. Neeg tsawg ces tsov tau luag zuj zus. Muaj tsov plis los tom poj qaib puag qe hauv zes ntuj tag hmo. Tsov los ib zaug tseg ib ob hmos ces rov qab los nce ntoo tom qaib saum tej ntoo ua qaib ya plig plawg. Tsis tas li ntawd xwb, tsov txaij twb los tom tau dev ob peb zaug. Tsuas tshuav tib tug dev zov tsev lawm xwb. Muaj ib hmos dev tom ceev nrooj ob peb suab ces hnov suab dev quaj vawb xwb ntuj teb ntsiag to lawm. Qhib tau qhov rooj mus mloog nraum zoov ces hnov dev ncia ob peb suab ploj loog pem hav zoov. Tag kis sawv mus xyuas chaw. Tsov twb los mos dev pw ntawm tog tsev, ces dev khiav raws ncauj ke. Tsov dhia los mus txais kev ua hneev tsov nrha ris qawj qees ntawm npoo av. Kuj ua rau yus npau taws thiab hlub yus tus dev mloog lus. Ces mam nqa phom mus nrhiav. Tsov kuj kwv mus noj tsis deb ntawm ntug zos thiab xwb. Tsov twb noj tas taub hau thiab ib sab tes. Paub tias tsov yeej yuav rov los khee qub zaub, ua tsov tshaib tsov tsau. Thiaj li mus zov hnub qaij nroos tim npoo roob tsis los. Ces xav tau tswv yim mus npaj caws nta phom. Tseem npaj tau chaw teeb phom thiaj rub hlua twb tsis tau tiav, tsov twb los nyiag tau tsov qub zaub kwv khiav lawm. Koj yawg, tus tsov no nrog tau neeg sib huas heev npaum no, tsis tau pom dua thiab, yuav tau xyuas nws kom zoo. Cuag li nws yuav muaj peev xwm hu yus thiab nrog yus txuas lus ntawm kev sub laid ! Tsov paub tias tsis muaj dev lawm ces tsov los tsuab poj qaib puag me nyuam pem tej ces kaum tsev. Ces tsov ho tseg tsis los ntawm Hmoob zos lawm. Ho mus txob dua plaub rau nraum Dub zos lawm. Sawv daws kuj ho tsis ceev faj. Muaj ib hmo, ib yawg Dub ob tug dev khi ua ke ntawm ib tog tsev. Hnov dev tom ceev nrooj cuag dab tsi yuav mos dev. Yawg txawm nqa teeb mus tsom. Dev ntsiag lawm tsis pom muaj dab tsi. Tsuas hais rau dev tias tsis muaj dab tsi !!! Rov los twb tsis tau txog saum lawj, dev rov qab tom muaj muaj ceev cuag li cas. Yaid, dab tsi ne ! tub sab los muaj neeg poj ! Rov mus ib lwm nraum zoov tsom teeb saib, dev kuj ntsiag lawm tsis pom dab tsi. Siab xav tau, lam laim teeb ib ncig nas, koj yawg ! Tug niag tsov txaij nrob nraum zaum caws vos ntawm yus pob tw ib sab, tshuav muab yus mos ua ntej dev lawm xwb os koj niam !!! Txiv yawg plaub qaib nkag hauv tsev nthos loo phom tawm plaws rov txog ntawm qhov rooj. Niag tsov twb tseem zaum caws vos qhov qub tsis txav chaw. Txiv yawg nphooj ua nwg, tsov txaij tsa taw hlo. Txij ntawd los ntus no, ces hav zoov lub zos Xas Ws tsis tshua tsaus lawm, dev siab nyob kaj lug, dev tsem los tsuas tsem nyuag nas tsw ntxhiab tej lawm xwb. Tiam sis, luag twb hais tias ib lub zoov dub, muaj ib tug heev tsov, ib cuab kwv tij muaj ib tug heev neeg. Xas Ws teb zoo, xis nyob kawg los ua ib siab nyob xwb, pob tw yeej tseem rhiab. Ploj tug lawm los yeej tshuav dua lwm tus thiab. Cav tsis yog thawj zaug tsov tuaj mos Hmoob dev kwv mus noj.

TP Cwj Vuam Chiv