Nej hnub no, nyiaj puas muaj nqi dua Tswv Ntuj ?
Aujourd'hui, l'argent prend-il la place de Dieu ?

Tus Nyuj Kub

"Thaum tsoom pej xeem pom tias Mais Xes tsis txawj nqes saum roob los, ces lawv tuaj ntsauv As Loos, lawv hais rau nws tias : “Koj cia li ua ib tug tswv ntuj rau peb teev, kom nws mus ua peb ntej, vim Mais Xes uas nws coj peb tawm Hais Nkws Tos teb los, mas peb tsis paub xyov nws dua twg lawm."
As Loos teb rau lawv tias :
"Hle nej cov kauj ntseg kub uas nej cov poj niam, cov tub, cov ntxhais coj ntawm pob ntseg, nej nqa tuaj rau kuv." Tsoom pej xeem sawv daws hle lawv tej kauj ntseg kub ntawm pob ntseg tib si nqa tuaj rau As Loos. As Loos txais cov kub ntawm lawv tes los, nws muab nchuav hauv yeej vub ua ib tug mlom nyuj. Ces lawv hais tias : “Cov His Xas Lais, nej ntsia ! Tus no yog nej tus Tswv Ntuj, tus uas tau coj nej tawm Hais Nkws Tos teb los !" As Loos pom lawv ua li ntawd, mas nws tsa ib lub thaj txi mlom rau ntawm tus mlom hauv ntej thiab nws ceeb toom rau sawv daws tias : "Tag kis, nej nqaum paj nqaum nruas cav txog HUAB TAIS." Tag kis, lawv sawv ntxov, lawv tuaj hlawv tsiaj thiab nqa ib co txim tuaj txi lawv tus dab. Tsoom pej xeem tuaj zaum noj mov thiab haus dej, ces lawv sawv mus dhia daj dhia luag lom zem." (Kev Tsiv 32, 1-6).


Le Veau d'Or

"Le peuple voit que Moise met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent : « Allez, fabrique-nous un dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moise, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte.» Aaron leur répond : « Prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi ! » Tous les Israélites enlèvent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend. Il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent: « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ! » Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit : « Demain nous ferons une fête pour le SEIGNEUR. » Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et ils apportent des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour man-ger et pour boire. Puis ils se lèvent pour s'amuser." (Ex 32, 1-6).

0 commentaires: