Txhua niaj txhua xyoo, Tswv Ntuj pub lub caij 40 rau peb npaj txais lub caij hla uas Yes Xus yeej txoj kev tuag thiab sawv rov qab los.

Xyoo 2009 no, lub caij 40 pib hnub tim 25 lub 2 hli, yog hnub muab tshauv, mus txog hnub tim 12 lub 4 hlis, hnub chiv ntawm lub caij hla. Yog ib lub sij hawm rau peb nco txog Yes Xus tus lwj lwm, kom peb tau ntsib txoj hmoov zoo tsis txawj tas.
Xyoo no, peb thiaj li xav nrog nej tham txog nyiaj txiag.

Ib tug ntseeg Ntuj cov nyiaj txiag « yuav cawm tau tus lawv nws qab ».

Tus Leej Ntshiab Albert Hurtado (1901-1952), yog ib tug tub ntseeg Yes Xus uas Txiv Tswv Qhia Benoît XVI tau tsa ua Leej Ntsiab, nws tau sau tseg tias :
« Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj txawv deb heev ntawm ntiaj teb neeg txoj kev ntshaw nyiaj txiag. Yam uas yuav los quas Tswv Ntuj thiab neeg lub tswv yim kom sib nrug deb tshaj mas yog nyob hauv txoj kev muaj nyiab muaj txiaj. Ob yam kev ntshaw ntawd nyob tsis tau ua ke.
Lub sim ceeb no, feem coob tso tag nrho lawv lub siab rau txoj kev nrhiav nyiaj, lawv muab qhov ntawd saib loj tshaj lwm yam lawm.
Ib tug neeg ntseeg, nws vam txog Tswv Ntuj cov txiaj ntsim nyob saum Ntuj. Yog nws muaj nyiaj txiag, nws yuav tau muab los siv cav txog Tswv Ntuj lub npe... vim tias ib tug neeg ntseeg nyiam nyiaj txiag xwb, nws yuav nyob tsis tau ».

Txoj kev zam thiab pub rau luag tej, Yes Xus tau qhia rau peb nyob hauv lub caij 40, ua tau peb cov nyiaj muaj tsim tuaj.
Vim tias yog ib yam yuav pab tau cov neeg txom nyem dua peb. Kuj yog ib txoj kev uas peb yuav tsum xav txog thiab. Pej thiaj li paub qhov tseem ceeb.

Thaum Yes Xus mus yoo tau 40 hnub nyob hauv teb chaws suab puam, nws tau hais tias : « Muaj ntawv sau tseg cia tias : tsis kawg yog mov yug neeg lub cev xwb, yog txhua txhia lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj tuaj thiab »0 commentaires: