COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 05/04/2009
( Ua cov kab ke nquam nplooj - Xyoo B )
  • Zaj Nyeem 1 ( His Xais 50 : 4-7 )
50

04 HUAB TAIS Tswv Ntuj tau muab cov thwj tim tus nplaig rau kuv. Nws qhia kuv kom kuv txawj hais ib lo lus nplij tus qaug zog. Niaj tag kis nws tsa kuv pob ntseg kom kuv tsim dheev, kom kuv mloog xws li cov thwj tim mloog.
05 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab.
06 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.
07 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.

  • Zaj Nyeem 2 ( Cov Lus Paj Lug sau tuaj rau cov Ntseeg nyob Fis Lis Pos, 2 : 6-11 )
2

06
Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : nws muab nws lub hwj chim hle.
07 Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg.
08 Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag, thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam.
09 Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab. Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws.
10 Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb, mas tus ntawd cia li txhos caug hawm.
11 Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais : Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.


  • Ntawv Moo Zoo ( Mas Kos 14 : 1-72, 15 : 1-47) (Zaj luv 15 : 1-39)
14

1 Thaum tshuav ob hnub yuav txog lub ntees Hla thiab lub hnub nyoog noj cov mov tsis xyaw poov xab, mas cov thawj leej choj thiab cov kws Ntawv Ntshiab nrhiav ib txog kev nyas ntes Yes Xus, thiab muab nws tua.
2 Lawv sib tham tias : "Tsis txhob ntes thaum tab tom nqaum paj nqaum nruas, tsam cov pej xeem ua ntxhov hnyo."
3 Thaum Yes Xus nyob Npes Tas Nias, hauv tus Xis Moos mob ruas tsev, lub caij uas Yes Xus tab tom zaum ntawm rooj mov, muaj ib tug poj niam nqa ib hwj zeb dawb ntim cov tseem tshuaj tsw qab muaj nqi kawg. Nws muab lub hwj dam, nws hliv tshuaj tsw qab rau saum Yes Xus taub hau.
4 Muaj ib co neeg nyob ntawd tsis zoo siab, lawv rov sib hais tias : "Ua cas yuav nkim tej tshuaj li ntawd ?
5 Cov tshuaj ntawd yog muab muag mas yuav tau tshaj peb puas lub txiaj nyiag lospub rau cov pluag." Ces lawv cem tus poj niam.
6 Tab sis Yes Xus hais tias : "Cia nws ua nws. Vim li cas nej ua ntxhov nws siab ? Nws ua ib txog hauj lwm zoo nkauj rau kuv.
7 Vim nej yuav muaj cov pluag nrog nej nyob mus li, nej xav ua zoo rau lawv thaum twg kuj tau. Tab sis kuv, mas nej yuav tsis muaj kuv nrog nej nyob mus li.
8 Nws ua qhov uas nws ua tau. Nws xub pleev tshuaj tsw qab rau kuv, npaj kuv lub cev mus zwm ntxa.
9 Kuv hais tseeb rau nej, nej tshaj lub Moo Zoo kom thoob qab ntuj, nej mus txog qhov twg, sawv daws yuav rov hais txog qhov nws nyuam qhuav ua no, kom nco txog nws."
10 Yus Das Kas Lis Yaus, yog ib tug nyob hauv Pab Kaum Ob, nws mus cuag cov thawj leej choj, nws yuav muab Yes Xus muag rau lawv.
11 Lawv hnov Yus Das hais li ntawd, mas lawv zoo siab, ces lawv lees tias yuav muab nyiaj rau Yus Das. Ces Yus Das nrhiav saib yuav ua li cas kom tau ib lub sij hawm zoo cob Yes Xus rau lawv.
12 Thaum txog thawj hnub noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv tua tus Yaj Hla, cov thwj tim hais rau Yes Xus tias : "Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla rau koj noj nyob qhov twg ?
13 Ces Yes Xus xa nws ob tug thwj tim, nws hais rau nkawd tias : "Neb mus hauv nroog, yuav muaj ib tug neeg kwv ib hub dej tuaj ntsib neb. Neb raws nws mus. 14 Nws chaws mus hauv
lub tsev twg, mas neb yuav hais rau tus tswv tsev ntawd tias : “Xib Hwb hais tias kem tsev uas kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?”
14 Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas. Neb npaj txhua yam kom tiav rau peb."
15 Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas. Neb npaj txhua yam kom tiav rau peb."
16 Ob tug thwj tim mus. Thaum nkawd mus txog hauv nroog, nkawd pom txhua yam raws li Yes Xus tau hais rau nkawd, ces nkawd npaj pluas Hla.
17 Yav tsaus ntuj, Yes Xus nrog Pab Kaum Ob tuaj txog.
18 Thaum lawv zaum ntawm rooj, lawv tab tom noj mov, Yes Xus hais tias : "Kuv hais tseeb rau nej, muaj ib tug nyob hauv nej yuav muab kuv muag rau luag, yog ib tug uas nrog kuv noj mov."
19 Tas cov thwj tim ntxhov siab, lawv nug zom zaws tias : "Puas yog kuv ?"
20 Yes Xus hais rau lawv tias : "Yog ib tug hauv Pab Kaub Ob, yog tus uas nrog kuv cev tes ntsw hauv lub phaj.
21 Neeg Leej Tub rov mus raws li Ntawv sau txog nws. Tab sis tus uas muab Neeg Leej Tub muag, mas nws txoj hmoov phem. Txhiaj khoov tus neeg ntawd tsis txhob yug los.
22 Thaum lawv tab tom noj mov, Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo rau, nws muab ntais, thiab muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias : "Nej txais, qhov no yog kuv lub cev."
23 Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug, nws muab cev rau cov thwj tim, ces sawv daws haus hauv lub ntim ntawd.
24 Yes Xus hais rau lawv tias : "Qhov no yog kuv cov ntshav, yog cov ntshav cog lus, cov ntshav no yuav ntws mus cawm coob leej.
25 Kuv hais tseeb rau nej : txij no mus, kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv no ntxiv, mus txog
hnub kuv rov haus cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej."
26 Yes Xus lawv hu cov nkauj paj nruag tas, ces lawv tawm mus pem roob Txiv Ntoo Roj.
27 Yes Xus hais rau lawv tias: "Nej sawv daws yuav ntog, vim Ntawv sau cia tias : Kuv yuav ntaus tus zov yaj, ces pab yaj yuav tawg.
28 Tab sis, thaum kuv rov sawv, kuv yuav ua nej ntej mus Nkas Lis Lais."
29 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : "Txawm yog sawv daws ntog tas, los kuv yuav tsis ntog !"
30 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : "Kuv hais tseeb rau koj : Ntawm koj, mas hnub no, hmo no kiag, thaum qaib tsis tau qua ob tsig, koj twb yuav tsis lees kuv peb zaug."
31 Tab sis Pob Zeb haj yam hais heev dua tias : "Txawm tias kuv yuav tsum nrog koj
tuag, los kuv yeej lees koj." Tas sawv daws puav leej hais zoo li ntawd.
32 Yes Xus lawv tuaj txog ib thaj chaw hu ua Nkes Txes Mas Nis, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : "Nej zaum ntawm no, kuv yuav teev Ntuj."
33 Ces Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nrog nws mus. Nws pib ntshai heev thiab txhawj kawg.
34 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : "Kuv tus plig ntxhov siab yuav tuag, nej nyob ntawm no, nej zov hmo."
35 Yes Xus txav mus deb me ntsis, nws khooj hauv pem teb, ces nws thov saib lub sij hawm ntawd hla mus deb nws puas tau.
36 Yes Xus hais tias : "As Npas, Txiv ! Koj ua tau tas ib puas tsav yam : thov koj tshem lub ntim no mus deb kuv. Tab sis, txhob ua raws li kuv xav, koj ua raws li koj xav !"
37 Yes Xus los pom peb leeg thwj tim tab tom tsaug zog, nws hais rau Pob Zeb tias : "Xis Moos, koj tsaug zog lod ? Koj tsis muaj peev xwm zov hmo ib teev lod ?
38
Nej zov hmo, thiab nej teev Ntuj kom nej txhob nkag mus rau hauv txoj kev ntxias :
lub tswv yim kub lug, tab sis cev nqaij tsis muaj zog."
39 Ces Yes Xus rov mus, nws rov qab teev Ntuj, nws rov hais tib co lus li qub.
40 Yes Xus rov qab los pom cov thwj tim tsaug zog, vim lawv qhov muag tawv, lawv tsis paub teb dab tsi rau Yes Xus.
41 Yes Xus rov los zaum peb, nws hais rau lawv tias : "Nej tseem tsaug zog thiab tseem so lod ?
Nej tsum mog. Txog caij lawm. Neeg Leej Tub yuav poob rau hauv cov neeg txhaum txhais tes.
42 Nej sawv ! Peb mus ! Tus muab kuv muag tuaj yuav txog.
43 Thaum Yes Xus tseem tab tom hais li ntawd, ces Yus Das tuaj txog. Nws yog ib tug hauv Pab Kaum Ob. Nws coj ib pab neeg nqa ntaj nqa qws tuaj. Lawv tuaj ntawm cov thawj leej choj, cov kws Ntawv Ntshiab thiab cov txwj laus tuaj.
44 Tus ntxeev siab twb xub teem rau lawv tias : ‘Yes Xus yog tus kuv yuav nwj. Nej ntes, nej coj nws mus, nej saib nws nruj.’
45 Thaum Yus Das tuaj txog ntua, nws txav los hais rau Yes Xus tias : "Xib Hwb", ces nws nwj Yes Xus.
46 Pab neeg nrog Yus Das tuaj cev tes tuav nkaus Yes Xus, lawv ntes nws.
47 Cov neeg nyob ntawd, muaj ib tug rho hlo nws rab ntaj, tib ntag rau tus tuam Leej Choj tus tub txib, txiav raug nws ib ya pob ntseg tu nrho.
48 Yes Xus hais rau cov tuaj ntes nws tias: "Nej nqa ntaj nqa qws tuaj ntes kuv xws li ib tug tub sab !
49 Kuv niaj hnub qhia hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, kuv nrog nej nyob ua ke, thaum ntawd nej ho tsis ntes kuv. Tab sis nej ua li no kom xwv tshwm sim raws li Ntawv sau cia."
50
Cov thwj tim tso Yes Xus pov tseg, sawv daws khiav tas.
51 Muaj ib tug hluas raws Yes Xus qab, nws tsuas npua ib daim ntaub xwb, tsis hnav ris tsho, luag los tuav nkaus nws,
52 ces nws tso plhuav nws daim ntaub pov tseg, nws cia li khiav liab qab."
53 Lawv coj Yes Xus mus hauv tus tuam leej choj lub tsev. Tas cov thawj leej choj, cov txwj laus thiab cov kws Ntawv Ntshiab tuaj sib sau nyob hauv.
54 Pob Zeb nyas deb raws Yes Xus qab mus txog hauv tus tuam leej choj lub loog. Nws
nrog cov tub zov keeb zaum nte taws ntawm lub cub tawg.
55 Cov thawj leej choj thiab cov txwj laus xas nes nrees nrhiav ib zag liam rau Yes Xus kom tau kev muab nws tua, tab sis lawv nrhiav tsis tau.
56 Muaj coob leej tuaj liam cuav rau Yes Xus, tab sis lawv cov zaj liam tsis sib haum.
57 Muaj ob peb tug sawv los liam cuav rau Yes Xus tias :
58 "Peb hnov tus ntawd hais tias : Kuv yuav rhuav lub Tsev Ntshiab no, uas yog neeg txhais tes ua, kuv ua peb hnub txhim tau lub uas tsis yog neeg txhais tes ua."
59 Tab yog zaj liam no, lawv cov lus kuj tsis sib haum thiab.
60 Ces tus tuam leej choj sawv ntsug hauv nruab nrab sawv daws, nws nug Yes Xus tias : “Koj tsis teb dab tsi lod ? Cov neeg no ua pov thawj liam dab tsi rau koj ?”
61 Tab sis Yes Xus nyob ntsiag to, tsis teb ib lo lus. Tus tuam leej choj rov nug
Yes Xus tias : "Koj puas yog Leej Pleev, puas yog tus Nto Moo Zoo Leej Tub ?"
62 Yes Xus hais tias : "Kuv yog. Nej tseem yuav pom Neeg Leej Tub zaum ntawm tus Muaj Hwj Huam sab xis, thiab nrog cov huab nqes saum ntuj los."
63 Ces tus tuam leej choj dua nws tej tsho, nws hais tias : "Peb tseem yuav nrhiav tim khawv ua dab tsi ?
64 Nej twb hnov nws cov lus thuam Ntuj lawm, nej xav li cas ?" Sawv daws txiav txim tias nws tsim nyog tuag.
65 Muaj ib txhia nto aub ncaug rau Yes Xus. Lawv muab ib daim ntaub vov nws ntsej muag. Lawv xuas nrig ntaus nws. Lawv hais rau nws tias : "Koj ua yaj saub mas !"
Ces cov tub mab tub qhe xuas nrig ntaus Yes Xus.
66 Thaum Pob Zeb nyob hauv lub loog, tus tuam leej choj ib tug ntxhais txib los txog ntawd.
67 Nws pom Pob Zeb nte taws, nws ntsia ntsoov Pob Zeb, nws hais tias : "Koj ne, koj nrog Yes Xus Nas Xas Les ua ke thiab !"
68 Tab sis Pob Zeb tsis lees, nws hais tias: "Kuv tsis paub, kuv tsis to taub koj hais dab tsi." Ces Pob Zeb tawm mus rau nraum qhov rooj, thaum ntawd ib tug qaib qua.
69 Tus ntxhais txib uas tau pom Pob Zeb rov qab hais rau cov neeg nyob ntawd tias :
"Tus ntawd, yog ib tug nrog Yes Xus !"
70 Tab sis Pob Zeb rov qab tsis lees dua. Ib me ntsis ntxiv, cov neeg nyob ntawd tseem hais rau Pob Zeb tias : "Koj yeej yog lawv ib tug neeg xwb tiag. Txawm li cas los koj yog ib tug Nkas Lis Lais."
71
Tab sis Pob Zeb twv yeej twv swb tias : "Kuv tsis paub tus neeg nej hais ntawd."
72 Thaum ntawd, ib tug qaib tab tom qua tsig ob. Pob Zeb nco dheev txog lo lus uas Yes Xus hais rau nws tias : ‘Qaib tsis tau qua ob tsig, koj twb tsis lees kuv peb zaug.’ Ces Pob Zeb quaj."

15

1 Thaum nyuam qhuav kaj ntug txoog, cov thawj leej choj nrog cov laus neeg, cov kws Ntawv Ntshiab thiab lub rooj txwj laus xas nes nrees tuav xam. Lawv muab Yes Xus khi, lawv coj nws mus rau Pis Las Tos.
2 Pis Las Tos nug Yes Xus tias : "Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ?" Yes Xus teb rau Pis Las Tos tias : "Yog koj hais li ntawd."
3 Cov thawj leej choj hais ntau zaj liam rau Yes Xus.
4 Ces Pis Las Tos rov nug Yes Xus tias :
"Koj tsis teb dab tsi lod ? Saib ! lawv liam npaum no rau koj !"
5 Tab sis Yes Xus tsis teb dab tsi ntxiv. Mas Pis Las Tos xav tsis thoob.
6 Niaj xyoo, thaum ua lub Ntees Hla, Pis Las Tos tso ib tug neeg raug txim mus, nws tso tus uas sawv daws taij.
7 Thaum ntawd, muaj ib tug nyob hauv tsev loj faj, hu ua Npas Las Npas, nws nrog ib pab ntxeev siab raug kaw, vim nws tua neeg thaum lawv sawv ntxeev siab.
8 Tsoom pej xeem nce mus taij Pis Las Tos kom nws ua rau lawv xws li nws ua kam.
9 Pis Las Tos teb rau lawv tias : "Nej puas xav kom kuv tso cov Yus Das tus vaj ?"
10 Pis Las Tos yeej paub tias yog vim cov thawj leej choj khib, lawv thiaj coj Yes Xus tuaj kom rau nws.
11 Cov thawj leej choj haub tsoom sid kom taij Pis Las Tos tso Npas Las Npas mus.
12 Pis Las Tos rov qab hais rau tsoom pej xeem tias : "Kuv yuav ua dab tsi rau tus uas nej hu
nws ua cov Yus Das tus vaj ?"
13 Tsoom sid rov qw qw dua tias : "Muab nws dai saum ntoo cuam !"
14 Ces Pis Las Tos hais rau lawv tias : "Nws tau ua dab tsi phem ?"
Tiam sis lawv haj yam qw nrov tias : "Muab nws dai saum ntoo cuam !"
15 Pis Las Tos xav kom tsoom pej xeem zoo siab, ces nws tso Npas Las Npas mus.
Nws kom lawv nplawm Yes Xus, ces nws muab Yes Xus rau lawv coj mus dai saum ntoo cuam.
16 Cov tub rog coj Yes Xus mus rau hauv lub plawv loog , uas yog lub tshav
txiav txim. Lawv hu tas nrho pab peeb zeej tuaj.
17 Lawv muab ib daim ntaub liab dub rau Yes Xus hnav. Lawv muab pos los sib qhaib ua ib lub kauj, lawv muab tso saum Yes Xus taub hau.
18 Ces lawv hawm nws tias : "Nyob kaj lug, cov Yus Das tus vaj !"
19 Lawv xuas ib rab pas tauj ntaus nws taub hau, lawv nto aub ncaug rau nws, lawv kim caug hawm nws.
20
Thaum lawv thuam Yes Xus tas, lawv hle daim ntaub liab dub, lawv rov muab nws cov ris tsho rau nws hnav. Ces lawv coj Yes Xus tawm mus sab nraud kom tau muab nws dai saum ntoo cuam.
21 Lawv yuam ib tug neeg dua kev kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Tus ntawd yog Xis Moos nyob Xis Les Nas, nws mus ua teb rov los txog ntawd. Xis Moos nyob Xis Les Nas yog As Les Xas Nros thiab Luj Fus nkawd txiv.
22 Ces lawv coj Yes Xus mus txog ib qho chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais tias chaw Khauj Khaum Taub Hau.
23 Lawv muab ib co cawv tov me ntsis txab txiv yoov rau Yes Xus haus, tab sis nws tsis haus.
24 Ces lawv muab nws tsa saum ntoo cuam. Lawv muab Yes Xus cov ris tsho los sib faib, lawv twv saib leej twg yuav tau daim twg.
25 Thaum lawv tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam, mas tav li cuaj teev sawv ntxov.
26 Lawv sau ib co npe ntawv piav txog Yes Xus lub txim li no : ‘Cov Yus Das tus vaj.’
27 Lawv kuj muab ob tug tub sab dai nrog Yes Xus rau saum ntoo cuam thiab, ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug.
[28...]
29 Cov neeg dua kev co taub hau tsawm Yes Xus tias : "Haj ! Koj yog tus yuav rhuav lub Tsev
Ntshiab thiab peb hnub, rov txhim tau li qub.
30 Koj rov cawm koj mas ! Koj nqes saum ntoo cuam los saib !"
31 Cov thawj leej choj nrog cov kws Ntawv Ntshiab ua ke hnyos tias : "Nws cawm tau luag tej, nws rov cawm tsis tau nws !
32 Leej Pleev, Vaj His Xas Lais ! Kom nws nqes saum ntoo cuam los rau peb pom, peb thiaj ntseeg !" Tab yog ob tug tub sab uas dai saum ntoo cuam zoo li Yes Xus, kuj thuam Yes Xus.
33 Thaum tav su, tas lub ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog peb teev.
34 Thaum peb teev Yes Xus qw ib suab nrov nrov tias : "Es los is, Es los is, las mas xas npas thas nis," txhais tias : Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg?
35 Muaj tus puav nyob ze ntawd hnov, lawv hais tias : "Saib, nws hu Es Lias".
36 Muaj ib tug neeg khiav ceev mus muab ib daim ntaub tub dej qaub, nws muab chob rau ib tog ntsis pas tauj, nws cev rau Yes Xus haus, nws hais tias : "Tos saib ! Peb puas pom Es Lias tuaj
txo nws nqes los."
37 Ces Yes Xus qw ib suab nrov, nws txoj sia tu.
38 Thaum ntawd, daim ntaub hauv Kem Ntshiab ntuag rhe saud rau hauv, ua ob sab.
39 Tus xab txheeb sawv ntsug ntawm Yes Xus xub ntiag pom Yes Xus txoj sia tu li ntawd, nws hais tias : "Tus no yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag !"
40 Muaj ib co poj niam nyob nrug deb ntsia. Nyob hauv cov poj niam ntawd, muaj Mab Liab Mas Ntas Las, Mab Liab uas yog Yas Kos me thiab Yos Xes nkawd niam, thiab Xas Los Mes.
41 Cov poj niam ntawd raws Yes Xus thiab tsob hwb Yes Xus thaum nws nyob Nkas Lis Lais. Thiab tseem muaj ntau leej poj niam uas nrog Yes Xus nce tuaj rau pem Yes Lus Xas Les.
42 Thaum tsaus ntuj, yog Hnub Npaj, yam li yog hmo yuav pib hnub Xas Npas Tos.
43 Yos Xes nyob As Lis Mas Thias tuaj. Nws yog ib tug muaj meej mom nyob hauv Rooj Sab Laj, nws tos ntshis Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, nws muaj cuab kav mus cuag Pis Las Tos, nws thov
Yes Xus lub cev.
44 Pis Las Tos ceeb tias Yes Xus txawm siv tuag lawm. Nws hu tus xab txheeb los, nws nug tus xab txheeb saib Yes Xus tuag tau hov ntev lawm.
45 Thaum Pis Las Tos paub ntawm tus lwm txheeb tias Yes Xus tuag lawm tiag, ces Pis Las Tos tso lus rau Yos Xes mus txo Yes Xus lub cev.
46 Yos Xes muas tau ib daim ntaub qhwv tuag, nws txo Yes Xus lub cev nqes los, nws muab daim ntaub qhwv Yes Xus, ces nws tso Yes Xus lub cev rau hauv ib lub ntxa txaug
rau hauv pob tsuas. Nws dov ib daim txiag zeb los kaw lub rooj ntxas.
47 Mab Liab Mas Ntas Las thiab Mab Liab uas yog Yos Xes niam, nkawd ntsia ntsoov qhov chaw uas lawv tso Yes Xus lub cev.

0 commentaires: