COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 31/05/2009
( Hnub Nyoog Tsib Caug - xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Hauj Lawm (2, 1-11)
1 Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke.
2 Ib sij huam,
txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj, lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob.
3 Ces lawv pom tej
ntshua nplaim zoo li nplaim taws, ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus.
4 Lawv sawv daws
tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv, ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.
5 Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les.
6 Thaum lawv hnov lub
suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. Sawv daws ua siab poob nthav vim tias thaum cov thwj tim hais lus, mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.
7 Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias : "Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?
8 Ua
li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ?
9 Peb yog ib co neeg Pas
Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas Pas Dos, Poos Tus, As Xias,
10 Fis Zias,
Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas, peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no.
11 Peb yog ib co Yus Das thiab ib co
teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias, peb puav leej hnov lawv hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim."

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov nyob Nkas Las Tias (5, 16-25)
16 Kuv hais rau nej tias : nej cia Leej Ntuj Plig coj nej lub neej, ces nej yuav tsis mloog nej lub cev ntshaw.
17 Vim
qhov uas lub cev ntshaw tsis yog qhov uas lub tswv yim ntshaw. Hos qhov uas lub tswv yim ntshaw, kuj tsis yog qhov uas lub cev ntshaw. Lub cev thiab lub tswv yim tsis sib haum, vim li ntawd, muaj ntau zaus, nej thiaj tsis ua qhov uas nej lub siab xav ua.
18 Yog nej cia Leej Ntuj Plig coj nej, mas nws tsis zwm rau Txoj Cai.
19 Yog
nej mloog nej lub cev, mas nej yuav zoo li no : yuav muaj kev ua plees ua yi, ua tsis huv, yuav nrhiav kev ua phem,
20 yuav mus teev mlom teev dab, yuav
mus ua khawv koob, yuav sib ntxub, tsis sib haum,
21 sib khib, npau lwj npau
liam, sib ceg, sib ncaim, nyias tawg nyias mus, noj haus liam sim, noj haus hu dab, thiab tseem yuav ua ntau yam phem ntxiv. Ua li mas kuv xav ceeb toom rau nej, kom paub tias, cov neeg ua txhaum zoo li ntawd, yuav tsis tau txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug.
22 Tiam sis, leej twg mloog Leej Ntuj Plig, mas nws yuav txi tej lub txiv zoo li no : nws nyiam Ntuj, nws zoo siab ua neeg, nws nyob kaj lug, nws ua siab ntev, nws xyiv fab pab luag tej, nws ua siab zoo rau luag, nws tso siab rau luag,
23 nws txawj hlub luag tej, nws txawj kav nws lub cev zoo. Tus neeg zoo li ntawd, mas nws tsis txhawj coj Ntuj Txoj Cai.
24 Cov uas lawv yog Yes Xus
Pleev tug, mas lawv muab lawv lub cev thiab lub siab ntshaw ua phem ntsia rau saum ntoo cuam.
25 Leej Ntuj Plig yog peb txoj sia, peb cia Leej Ntuj Plig coj peb lub neej.

  • Ntawv Moo Zoo : Zam (15, 26-27; 16, 12-15)
26 Leej Nplij Neeg yuav tuaj. Nws yog tus uas kuv yuav xa ntawm Leej Txiv tuaj rau nej. Nws yog Leej Ntuj Plig qhia qhov tseeb uas tawm hauv Leej Txiv los, nws yuav ua tim khawv txog kuv.
27 Nej kuj ua tim khawv thiab, vim nej nrog kuv txij lub hauv paus los.

12
Kuv tseem tshuav ntau yam yuav hais
rau nej, tab sis nyem no nej ris tsis taus.
13 Thaum Leej Ntuj Plig qhia qhov tseem ceeb tuaj txog, nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb tas huv si. Vim nws yuav tsis hais nws cov lus, nws yuav hais qhov nws hnov, thiab nws yuav xub qhia nej txog tej xwm uas yuav tshwm sim tuaj.
14 Nws yuav ua kom kuv muaj
koob meej, vim nws yuav coj yam uas yog kuv tug tuaj qhia rau nej.
15 Tas ib
puas tsav yam uas yog Leej Txiv tug, mas kuj yog kuv tug huv tib si. Vim li ntawd kuv thiaj hais rau nej tias : Leej Nplij Neeg yuav coj yam uas yog kuv tug tuaj qhia rau nej.


0 commentaires: