COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 21/06/2009
( Ua cas tau ntshai ? - xyoo B )

(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Yob (Jb 38, 1.8-11)
1 HUAB TAIS nyob hauv nag xob nag cua teb rau Yob tias :
8 "Thaum cov dej hiav txwv txhawv hauv tiv txwv nroo ntws tawm los, yog leej twg muab cov dej hiav txwv kaw thiab xov ? Puas yog koj ?
9
Thaum kuv tso ib co huab dawb los
ua tsho vov lub hiav txwv, koj nyob qhov twg ? Thaum kuv tau ua tej twv huab dub los npog lub hiav txwv, koj ua dab tsi ?
10 Thaum kuv tu ciam teb rau dej kom txhob hla, thiab kuv tsa ntsa zeb ntsa tsua xov lub hiav txwv, koj nyob qhov twg ?
11
Thaum kuv tau hais rau cov hiav txwv
tias : koj yuav tsis txhob mus dhau qhov no. Koj cov dej nphau muaj hwj chim ntxiag, yuav tsum nyob twj ywm ntawm no, mas thaum ntawd koj nyob qhov twg ?
  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov Ntseeg nyob Kos Lis Nthos (2Co 5, 14-17)
14 Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog, vim peb nco ntsoov tias, peb muaj ib tug sawv peb sawv daws chaw tuag, mas sawv daws nrog nws tuag.
15 Leej Pleev
sawv peb sawv daws chaw tuag, kom cov neeg ciaj txhob nco txog lawv xwb, lawv yuav tsum nco txog tus sawv lawv chaw tuag uas tau sawv rov los.
16
Li ntawd, nyem no, peb yuav tsis saib
neeg raws li peb pom lawv lub cev sab nraud lawm. Tab yog peb tau pom Leej Pleev lub cev, mas nyem no, peb pom nws tsis zoo li tus qub lawm.
17
Nyem
no, yog leej twg los nyob hauv Leej Pleev, mas nws yog tus uas Ntuj xeem tsim dua tshiab : tus qub neeg dua lawm, ib tug neeg tshiab sawv los nyob.
  • Ntawv Moo Zoo : Mas Kos (Mc 4, 35-41)
35 Hnub ntawd, thaum tsaus ntuj zuag, Yes Xus hais rau lawv tias : "Peb hla mus sab ntug dej tid."
36 Ces lawv tso tsoom sid tseg. Lawv
coj Yes Xus mus, nws cia li mus zoo li ntawd rau hauv nkoj. Muaj ib co nkoj nrog nws mus thiab.
37 Muaj ib nthwv khaub zeeg cua loj kawg sawv tuaj. Dej nphau nphwv los rau hauv nkoj, ces lub nkoj twb puv dej tas lawm.
38 Yes Xus nyob tom tw nkoj,
nws tsaug zog saum lub hauv ncoo. Lawv tsa Yes Xus, lawv hais rau nws tias : "Xib Hwb, peb yuav tuag, koj tsis quav ntsej lod ?"
39 Yes Xus tsim dheev, nws txwv cua,
nws hais rau dej ntuj tias : "Tswm seeb ! Koj nyob twj ywm !" Ces cua tu nrho, dej ntuj rov tus yees.
40 Yes Xus hais rau lawv tias : "Ua cas nej ntshai ua luaj ? Nej tseem tsis tau ntseeg lod ?
41
Lawv ntshai kawg, lawv sib tham hais
tias : "Tus ntawd yog leej twg ? Txawm tias yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus ?"


0 commentaires: