COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 28/06/2009
( Hnub chiv 13 - xyoo B )

(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv thoob tsib (Sg 1, 13-15; 2, 23-24)
13 Tswv Ntuj tsis tau tsim txoj kev tuag. Thaum cov neeg txoj sia ploj ntais Tswv Ntuj tsis zoo siab.
14 Nws tsim tas txhia yam kom txhia yam nyob txawm. Txhia tus uas Tswv Ntuj tsim los nyob ntiaj teb no lawv xav noj qab nyob zoo. Ib txwm, nyob hauv lawv, tsis muaj dej tshuaj lom lawv txoj sia kom tuag. Ib txwm, txoj kev tuag tsis ua vaj kav lub ntiaj teb no.
15 Vim tias tus taug kev ncaj kev ncees nws muaj txoj sia nyob mus li.
23 Ib txwm, Tswv Ntuj tau tsim neeg tsis txawj tuag, tsis txawj lwj. Tswv Ntuj yeej tsim neeg los muaj lub meej yim raws li Tswv Nyuj lub meej yim.
24 Yog vim tus dab phem muaj khib mas txoj kev tuag thiaj tawm los nyob hauv lub sim ceeb. Muaj ib hnub lawv yuav pom xyeem tias muaj li ntawd.

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Kos Lis Nthos (2Co 8, 7.9.13-15)
7 Nej ua yam twg, los nej yeej txawj ua zoo heev : tsis hais kev ntseeg, los kev hais lus, los kev kawm txuj, los kev xyiv fab pab sawv daws, los txoj kev nyiam uas nej txais ntawm peb
los, mas nej yeej ua zoo tas huv tib si lawm. Ua li mas, nej kuj yuav tsum ua zoo tshaj nyob hauv txoj kev pub paj tshab thiab.
8 Kuv tsis yuam nej. Kuv tsuas xav tias, vim luag tej xyiv fab pab, mas kuv xav sim saib, nej lub siab puas txawj nyiam tiag.
9
Nej paub tias peb tus Huab Tais
Yes Xus Pleev lub siab dav : Nws yog tus nplua nuj, tab sis nws ua kom nws pluag, kom xwv nws lub neej pluag ua nej nplua nuj tuaj.
13 Kuv tsis hais tias, tab yog koj txom nyem, tsis kav koj tseem yuav tsum pub rau luag tej. Qhov uas peb yuav tsum ua yog kom sawv daws tau sib npaug.
14 Nyem no, nej muab nej qhov seem los
pab lawv txoj kev txom nyem kom lwm hnub, lawv ho muab lawv qhov seem tuaj pab nej.
15 Li ntawd sawv daws thiaj yuav tau sib npaug raws li Ntawv hais tias :
‘Tus khaws tau ntau, nws tsis tau tshaj luag ; tus khaws tau tsawg, nws kuj tsis tshaib.’

  • Ntawv Moo Zoo : Mas Kos (Mc 5, 21-43)
21 Thaum Yes Xus caij nkoj rov los txog sab ntug dej tim no, ib pab neeg coob tuaj sib sau ntsauv nws. Thaum ntawd, Yes Xus tseem nyob ntawm ntug dej ntuj.
22
Muaj ib tug hauv cov tswj tsev txoos hu ua Yais Los tuaj txog. Thaum nws pom dheev Yes Xus, nws txhos caug ntua ntawm Yes Xus ko taw.
23 Nws thov
Yes Xus tias : "Kuv tus me ntxhais txoj sia yuav tu, thov koj tuaj tsa tes cawm nws kom nws ciaj."
24 Yes Xus nrog Yais Los mus. Ib pab neeg coob raws Yes Xus mus thiab, lawv sawv daws txiv Yes Xus.
25 Muaj ib tug poj niam tsob ntshav tau
kaum ob xyoos los lawm.
26 Ntau tus
kws tshuaj tau ua kom nws txom nyem kawg. Nws siv tas nws lub cuab tam los kho tsis tau nws zoo. Nws mob heev zuj zus ntxiv.
27 Nws hnov luag hais txog
Yes Xus, ces nws nrog tsoom sid sib txiv tom Yes Xus nraub qaum. Nws kov Yes Xus lub tsho.
28 Vim nws xav hauv siab
tias : "Tsuav yog kuv tau kov nws lub tsho xwb, mas kuv yeej yuav dim."
29 Ces tam sis ntawd, nws qhov tsob ntshav tu nrho, nws hnov nws lub cev zoo hlo ntawm tus mob.
30 Tam sim ntawd,
Yes Xus kuj hnov ib lub zog tawm hauv nws mus ; ces Yes Xus tig los nug pab neeg ntawd tias : "Leej twg kov kuv lub tsho ?"
31 Cov thwj tim hais rau nws tias : "Koj ntsia saib, tas tsoom sid txiv koj txhua sab tuaj, koj tseem hais tias : "Leej twg kov kuv ?"
32 Yes Xus ntsia ib ncig kom pom tus
neeg uas tau kov nws.
33 Ces tus poj
niam ntshai, nws tshee tshee, vim nws paub qhov uas nyuam qhuav tshwm sim hauv nws. Nws los txhos caug ntawm Yes Xus taw thiab qhia qhov tseeb rau Yes Xus.
34 Yes Xus hais rau tus poj
niam tias : “Phauj, koj lub siab ntseeg cawm koj
lawm. Koj rov mus kaj siab lug, koj tus mob zoo lawm."
35 Thaum Yes Xus tseem tab tom hais lus, ib co neeg tuaj ntawm tus tswj tsev txoos lub tsev tuaj hais tias : “Koj tus ntxhais twb tuag lawm, koj tseem yuav txob Xib Hwb ua dab tsi ?”
36 Tab sis Yes Xus twb hnov lo lus lawv
nyuam qhuav hais, nws hais rau tus tswj tsev txoos tias : "Koj txhob ntshai, tsuav koj ntseeg xwb."
37 Yes Xus tsis kheev leej twg nrog nws
mus li. Nws tsuas cia Pob Zeb, Yas Kos
thiab Yas Kos tus kwv Zam nrog nws mus xwb.
38 Lawv tuaj txog tus tswj tsev
txoos lub tsev, Yes Xus pom sawv daws ua ntxhov hnyo : ib txhia quaj, ib txhia qw nrov nrov.
39 Yes Xus los hauv tsev, nws hais tias : "Ua cas sawv daws ua ntxhov hnyo thiab quaj zom zaws ? Tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb."
40 Ces lawv luag Yes Xus. Tab sis Yes Xus ntiab sawv daws tawm mus nraum zoov, nws tsuas kheev tus me nyuam niam thiab txiv, thiab cov nrog nws tuaj, nyob xwb. Nws chaws mus hauv kem uas tus me nyuam nyob.
41 Yes Xus tuav tus me
nyuam txhais tes, nws hais rau tus me nyuad tias :
"Tas lis tas kus," txhais tias : "Me ntxhais, kuv hais koj, koj sawv !"
42 Tus me ntxhais sawv tsees tam sis ntawd, nws mus kev, vim nws twb muaj kaum ob xyoos lawm. Tam sim ntawd, sawv daws ntshai kawg.
43 Yes Xus
txwv lawv heev kom txhob qhia leej twg paub. Ces nws kom lawv muab mov rau tus me ntxhais noj.


0 commentaires: