COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 12/07/2009
( Hnub chiv 15 - xyoo B )

  • Zal Nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv As Mos (Am 7, 12-15)
10 As Mas Xias yog tus leej choj saib thaj Txi Ntuj nyob Npes Thes. Nws tsis xav hnov tus Yaj Saub As Mos qhuab qhia tus Vaj His Xas Lais ntxiv. Nws mus hais rau tus Yaj Saub As Mos tias
12
"Niag tsom hauv nruab yeeb, koj khiav mus deb ntawm no
Koj khiav rov mus nyob Yus Das teb. Koj rov mus noj mov nyob tid.
13
Koj rov mus ua Yaj Saub nyob tid.
Koj txhob ua Yaj Saub nyob Npes Thes ntxiv. Vim yog tus Vaj chaw teev Ntuj. Yog lub tsev teev Ntuj nyob hauv tus Vaj lub teb chaws."
14 As Mos teb rau As Mas Xias tias : "Kuv ib txwm tsis yog Yaj Saub. Kuv tsis yog Yaj Saub thwj tim. Kuv ib txwm yog ib tug neeg zov yaj thiab cog ntoo.
15
Tab sis Tswv Ntuj tau nthos nkaus kuv.
Thaum kuv tseem lawv kuv pab yaj qab, Tswv Ntuj hais rau kuv tias : Koj mus ua Yaj Saub qhia kuv haiv His Xais Lais."

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau yuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 1, 3-14)
3 Kuv cav lus zoo txog Tswv Ntuj, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv, vim nws foom hmoov zoo rau peb, thiab pub txiaj ntsim yug peb tus ntsuj plig, nws tau pub txhij pub txhua, nyob saum cov txheej ntuj, hauv Leej Pleev.
4 Thaum tseem tsis tau tsim lub ntuj lub teb, Tswv Ntuj twb xaiv peb nyob hauv Leej Pleev, kom peb ntshiab huv, tsis lo txhaum rau ntawm nws xub ntiag, thiab kom peb tau los nyob hauv txoj kev nyiam.
5 Nws ib txwm xaiv peb ua nws cov tub ki tshiab, nyob hauv Yes Xus Pleev. Nws lub tswv yim pom zoo ua li ntawd,
6
kom peb cav txog nws lub hwj chim
thiab nws lub txiaj ntsim, vim nws pub txiaj ntsim dawb rau peb nyob hauv tus Zoo Nyiam. 7 Nyob hauv Tus Zoo Nyiam, peb tau txais kev txhiv peb ntawm nws cov roj ntsha.
8 Peb tau kev daws peb cov
txhaum ntawm lub txiaj ntsim nplua nuj uas Leej Txiv pub dawb rau peb. Leej Txiv lub tswv yim thoob tsib thiab ntse
9 qhia yam zais puag hauv nws lub siab xav rau peb paub, thiab qhia nws tus nru lus xav ua zoo uas nws ib txwm npaj rau peb paub.
10 Thaum txog lub caij teem, nws ua kom zaj nru lus zoo no tsheej xeeb : nws yuav coj txhua tsav txhua yam thiab coj txhua leej txhua tus nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb rov los zwm rau Leej Pleev.
11 Ntuj xaiv peb thiab qee peb nyob hauv Leej Pleev, raws li Tswv Ntuj tus txheej txheem uas nws ib txwm tsa los coj txhua tsav txhua yam kom haum nws lub siab xav.
12
Ntuj qee peb los ua pab neeg xub tso
siab rau Leej Pleev, thiab xub cav txog Tswv Ntuj lub koob meej.
13 Nyob hauv
Leej Pleev, nej hnov Lo Lus tseeb, uas yog lub Moo Zoo cawm nej, ces nej ntseeg lub Moo Zoo. Leej Ntuj Plig Ntshiab uas Ntuj cog lus pub, thiaj muab ib lub thwj ntaus cim rau nej.
14 Leej
Ntuj Plig Ntshiab yog thawj feem hauv lub cuab tam uas peb yuav txais. Nws npaj txoj kev txhiv txhua haiv neeg uas Tswv Ntuj muas los ua nws tug thiab los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej.

  • Ntawv Moo Zoo : Mas Kos (Mc 6, 7-13)
7 Yes Xus hu Pab Kaum Ob los cuag nws, ces nws xa lawv ua tej pab ob leeg mus. Nws pub hwj huam ntiab dab tsis huv rau lawv.
8 Yes Xus qhia
lawv kom txhob nqa dab tsi taug kev li, tsuas nqa tib rab pas nrig xwb. Txhob ntim mov, txhob nqa hnab ruas, txhob ntim xim nyiaj rau hauv duav siv.
9 Nws
hais tias : "Nej rau khau khiab xwb, txhob hnav ob lub tsho."
10 Yes Xus tseem hais rau lawv tias : "Nej chaws mus hauv lub tsev twg, nej yuav nyob hauv lub tsev ntawd mus txog hnub nej rov qab.
11 Yog qhov chaw twg
tsis txais nej, thiab luag tsis mloog nej, nej tso qhov chaw ntawd tseg, nej nchos cov plua av lo nej qab xib taws pov tseg, cia ua tim khawv txiav txim rau lawv."
12 Cov thwj tim tawm mus, lawv tshaj kom tsoom sid tig los hloov siab tshiab.
13 Lawv ntiab ntau tus dab phem, thiab lawv muab roj pleev ntau leej tuag tes tuag taw, thiab kho ntau tus neeg mob zoo.0 commentaires: