COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 19/07/2009
( Hnub chiv 16 - xyoo B )
  • Zal Nyeem 1 : Yes Les Mias (Jr 23, 1-6)
1 HUAB TAIS, cov lus ceeb toom hais li no. Cov tswv zov yaj ua kom pab yaj tuag, thiab lawv ua kom pab yaj tawg ua lwj ua liam nyob hauv kuv lub tshav zaub. Mas lawv txoj hmoov yuav phem.
2 Vim li ntawd, tsoom His Xas Lais tus
HUAB TAIS Tswv Ntuj cem cov tswv zov nws haiv neeg nog zaub tias : "Nej tau ua kom kuv cov yaj tawg, nej caum lawv, nej tsis liam fab saib kuv cov yaj. Nyem no kuv yuav tuaj xyuas nej, vim nej cov hauj lwm lim hiam. Yog HUAB TAIS lo lus.
3 Kuv yuav mus sau kuv cov yaj uas tseem nyob txhua lub teb chaws, kuv caum lawv mus. Kuv yuav coj lawv rov los nyob ua ke hauv lawv tej tshav zaub, lawv yuav txi txiv, lawv yuav huam vam.
4 Kuv yuav ua kom ib co tswv zov yaj sawv los ua hau coj lawv mus nog zaub, lawv yuav tsis ntshai tsis txhawj ntxiv, lawv yuav tsis muaj ib tug ploj.
5 HUAB TAIS ceeb toom li no : "Nej ntsia saib ! Twb txog lub caij uas kuv yuav tsa ib tug kaus siab ncaj hauv Das Vis tsev neeg. Tus kaus ntawd yuav ua vaj nws yuav xyuam xim, nws yuav ua raws kev ncaj kev ncees nyob hauv lub teb chaws no.
6 Lub caij nws ua vaj mas Yus Das teb
yuav txais txoj kev cawm, His Xas Lais yuav tau nyob nyab xeeb. Lub npe uas luag yuav tis rau nws yog : "HUAB TAIS, peb txoj kev ncaj."

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 2, 13-18)
13 Hos nyem no, nej nyob hauv Leej Pleev. Thaud, nej nyob deb, nyem no, Leej Pleev cov roj ntsha coj nej los nyob ze lawm.
14 Leej Pleev yog peb txoj kev thaj yeeb.
Nws muab ob haiv neeg los ua ib haiv rau hauv nws lub cev, nws rhuav lub laj kab cais ob haiv neeg, nws lub cev rhuav kev ntxub pov tseg.
15 Leej Pleev rhuav
Txoj Cai, thiab cov lus qhia, nws muab ob hom neeg los tsim Tus Neeg Tshiab nyob hauv nws, kom tsa tau kev thaj yeeb.
16 Nws tus Ntoo Cuam sau ob hom neeg
rov los nrog Tswv Ntuj sib haum xeeb, nyob hauv tib lub Cev xwb : nws lub Cev muab txoj kev ntxub rhuav pov tseg.
17 Nws tuaj tshaj txoj kev thaj yeeb :
tshaj txoj kev thaj yeeb rau nej cov nyob deb, thiab tshaj txoj kev thaj yeeb rau lawv cov nyob ze.
18 Vim Leej Pleev,
mas peb ob hom neeg no koom ib lub tswv yim, ces peb tau kev mus cuag Leej Txiv.

  • Ntawv Moo Zoo Mas Kos (Mc 6, 30-34)
30 Cov Hauv Paus Xa Lus los sib sau ncig Yes Xus, lawv piav tas puas tsav yam uas lawv tau ua thiab tau qhia.
31 Ces Yes Xus hais rau lawv tias :
"Nej los rau ib qho chaw xu kev tsis muaj neeg, nej so me ntsis." Vim cov neeg tuaj thiab cov rov mus coob, ces cov Hauv Paus Xa Lus tsis xyeej noj mov.
32 Lawv thiaj caij nkoj
mus rau ib qho chaw xu ke, tsis muaj neeg.
33 Tsoom sid pom cov Hauv Paus Xa Lus caij nkoj mus, coob leej twb mem tau lawm. Ces sawv daws khiav ko taw hauv cov nroog tuaj mus. Lawv xub mus txog chaw.
34 Thaum Yes Xus nqes nkoj,
nws pom ib pab neeg coob, nws hlub lawv, vim lawv zoo li cov yaj uas tsis muaj tswv zov. Ces Yes Xus qhia lawv ntev loo.


0 commentaires: