COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 26/07/2009
( Hnub chiv 17 - xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Vaj ob (4, 42-44)
42 Muaj ib tug neeg tuaj ntawm Npas Sas Lis Sas tuaj. Nws nqa ib co mov nplej tshiab tuaj rau tus Yaj Saub Es Lis Xais, yam li nws nqa nees nkaum lub ncuav mov thiab tej tes nplej. Es Lis Xais hais rau nws tus tub txib tias : "Koj muab cov mov no pub rau cov neeg nyob ntawm no noj."
43 Tab sis tus tub txib teb tias : "Kuv yuav ua zoo li cas faib cov mov no rau ib puas leej neeg noj ?" Es Lis Xais hais tias : "Koj cev rau tsoom neeg ntawd noj mas ! Vim HUAB TAIS tau hais tias sawv daws yuav noj thiab tseem yuav tshuav ib co mov seem."
44 Tus tub txib cev rau sawv daws noj tsau tas tseem tshuav ib co mov seem, raws li HUAB TAIS hais.

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 4, 1-6)
1 Kuv yog tus raug txim hauv Huab Tais, kuv thov nej, kom nej coj ib lub neej phim txoj kev uas Ntuj hu nej los taug.
2 Nej yuav ua neeg tsis
muab hlob ; nej yuav ua neeg siab mos siab zoo. Nej yuav ua siab ntev. Nej yuav ua siab ntev ib leeg txhawb ib leeg nyob hauv txoj kev nyiam.
3 Nej yuav
siv zog txuag kev thaj yeeb kom sawv daws koom ua ib pab, nyob hauv ib lub
tswv yim.
4 Tsuas muaj tib lub cev thiab
tib lub tswv yim xwb, vim Ntuj hu nej los taug tib txoj kev tso siab.
5 Tsuas muaj tib tug Huab Tais, tib txoj kev ntseeg, tib lub cim ntxuav.
6 Tsuas
muaj tib tug Tswv Ntuj ua sawv daws Txiv. Nws nyob siab dua sawv daws, nws sau sawv daws, nws nyob hauv sawv daws.

  • Cov lus nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo (Jn 6, 1-15)
1 Dhau tej no lawm, Yes Xus mus rau sab dej ntuj Nkas Lis Lais tim ub, uas tseem hu ua Dej Ntuj Tis Npes Lias.
2 Ib pab neeg coob raws nws mus,
vim lawv tau pom cov cim nws ua kho neeg mob.
3 Yes Xus nce saum lub roob, nws nrog nws cov thwj tim zaum nyob saud.
4 Yuav txog lub Ntees Hla uas yog cov Yus Das lub ntees nqaum paj nqaumnruas.
5 Yes Xus tsa muag ntsia pom ib pab neeg coob tuaj cuag nws, nws hais rau Fis Lis Pos tias :
"Peb yuav ua li cas muas ncuav mov txaus cov neeg ntawd noj ?"
6 Yes Xus hais li ntawd sim Fis Lis Pos, tab sis Yes Xus yeej paub tias nws yuav ua dab tsi.
7 Fis Lis Pos teb rau Yes Xus tias : "Muab ob puas lub txiaj nyiag muas mov los tseem yuav tsis txaus kom ib leeg tau ib qho me me."
8 Yes Xus ib tug thwj tim hu ua As Nres, yog Xis Moos Pob Zeb tus kwv, hais rau Yes Xus tias :
9 "Ib tug me tub nyob ntawm no muaj tsib lub ncuav mov qib thiab ob tug ntses me me, tab sis qhov ntawd yuav ua cas txaus rau npaum no leej neeg noj ?"
10 Yes Xus hais tias : "Nej kom cov neeg zaum." Nyob ntawm qhov chaw ntawd muaj nroj ntau. Ces cov neeg zaum, kwv yees muaj tsib txhiab leej neeg.
11 Yes Xus tuav
cov ncuav mov, nws ua ntuj tsaug tas, nws muab faib rau cov neeg uas zaum ntawd. Nws kuj ua ib yam li ntawd rau cov ntses me me kom txaus lawv noj thiab.
12 Thaum lawv noj tsau tas, Yes
Xus hais rau nws cov thwj tim tias : "Nej khaws cov sab mov seem kom txhob sem ib qho li."
13 Thaum lawv noj tsau tas, lawv thiaj khaws cov mov seem uas ntsu ntawm tsib lub ncuav mov qib los, lawv ntim puv kaum ob tawb.
14 Tsoom sid pom lub
cim Yes Xus ua, ces lawv hais tias : "Tus no yog tus Yaj Saub uas yuav tuaj nyob hauv lub qab ntuj neeg tiag."
15 Yes Xus to taub hais tias lawv yuav tuaj ntes nws mus tsa ua vaj, ces nws mus nws tib leeg twj ywm rau pem roob.


0 commentaires: