COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 02/08/2009
( Hnub chiv 18 - xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Kev Tsiv (Ex 16, 2-4.12-15)
2 Tas tsoom tub ki His Xas Lais cem cem yws yws rau Mais Xes thiab As Loos nkawd nyob hauv teb chaws suab puam.
3 Cov His Xas Lais
hais rau nkawd tias : "Kheev lam HUAB TAIS txhais tes tua kom peb tuag tas nyob Hais Nkws Tos teb, thaum peb zaum ncig tej niag lauj kaub nqaij thiab peb muaj mov noj tsau plab npo mas ! Peb paub tseeb tias neb coj peb los nyob hauv lub hav suab puam no kom peb sawv daws tuag tshaib tas xwb !"
4 Ces HUAB TAIS hais rau Mais Xes
tias : "Kuv yuav ua kom mov poob saum txheej ntuj saud los rau nej noj. Cov neeg yuav niaj tag kis tawm mus khaws kom txaus rau lawv noj hnub ntawd xwb, kuv xav sim lawv, kuv thiaj paub tias lawv puas mloog kuv txoj cai los tsis mloog.
12 "Kuv tau hnov cov His Xas Lais tej
lus yws lus cem lawm. Koj hais cov lus no rau lawv : Thaum yuav tsaus ntuj, nej yuav tau nqaij noj, thaum kaj ntug, nej yuav tau mov noj kom tsau plab. Ces nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS nej tus Tswv Ntuj tiag."
13 Thaum tsaus ntuj, muaj ib co yij ya
tuaj tsaws puv thaj chaw lawv nyob, hos thaum sawv ntxov, muaj ib txheej lwg dawb paug puv ib ncig thaj tsam lawv nyob.
14 Thaum cov lwg ntawd qhuav
tas, ces txawm pom ib co hmoov mos mos, ua tsig daws, zoo li ib co te, nyob saum npoo av suab puam.
15 Thaum cov
His Xas Lais pom li ntawd, lawv sib nug zom zaws tias : "Cov ntawd yog dab tsi ?" Vim lawv yeej tsis paub tias yog dab tsi tiag. Mais Xes hais rau lawv tias : "Cov ntawd, yog cov mov uas HUAB TAIS muab pub rau nej noj.

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 4, 17.20-24 )
17 Kuv xav hais rau nej, kuv xav taij nej nyob hauv Huab Tais, kom nej txhob coj ib tug yam ntxwv xws li cov neeg teev dab. Cov teev dab, lawv nyob hauv zaj tswv yim tsis muaj qab hau.
20 Nej, mas nej tsis tau kawm tias Yes Xus zoo li ntawd.
21 Nej tau txais ib txoj
kev, thiab ib co lus qhia raws nraim li qhov tseeb nyob hauv Yes Xus.
22 Yam
li, nej yuav tso nej tus yam ntxwv thaud tseg, nej yuav hle nej tus qub neeg uas lwj zuj zus pov tseg, vim tus qub neeg ntshaw ntau yam tsis muaj nqis.
23 Nej tso nej lub siab qub pov tseg, nej cia zaj tswv yim tshiab los nyob hauv nruab siab.
24 Nej yuav hnav tus Neeg Tshiab : Ntuj
tsim tus Neeg Tshiab ntawd raws li Huab Tais tus duab. Ntuj tsim nws nyob hauv txoj kev ncaj, kev ntshiab, thiab kev tseeb.

  • Cov lus nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo (Jn 6, 24-35)
24 Tab sis tsoom neeg pom tias Yes Xus tsis nyob ntawd lawm, nws cov thwj tim kuj tsis nyob lawm thiab, ces lawv nce mus hauv cov nkoj ntawd, lawv mus nrhiav Yes Xus tim Kas Fas Naus. 25 Lawv tuaj nrhiav tau Yes Xus rau sab ntug dej tid, lawv hais rau nws tias : "Las Npis, thaum twg koj tuaj ntawm no lawm ?"
26 Yes Xus teb rau lawv tias :
"Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Nej nrhiav kuv, tsis yog vim nej tau pom ib co cim, yog vim nej tau noj cov ncuav mov tsau nej plab.
27 Nej txhob ua hauj lwm
nrhiav cov txhiam xws txawj ploj. Nej ua hauj lwm nrhiav cov txhiam xws pub txoj sia nyob mus li. Cov txhiam xws ntawd yog cov uas Neeg Leej Tub yuav pub rau nej. Vim nws yog tus uas Leej Txiv Tswv Ntuj ntaus thwj rau."
28 Lawv hais rau Yes Xus tias :
"Peb yuav ua dab tsi, peb thiaj ua tau Tswv Ntuj cov hauj lwm ?" 29 Yes Xus teb rau lawv hais tias : "Tswv Ntuj txoj hauj lwm yog zoo li no : Kom nej ntseeg txog tus nws xa tuaj."
30 Lawv hais rau Yes Xus tias :
"Koj yuav ua lub cim dab tsi rau peb pom, kom peb ntseeg koj ? Koj ua hauj lwm dab tsi ?
31 Peb cov yawg koob noj
cov mov mas nas nyob teb chaws suab puam, raws li cov lus sau cia hais tias : "Nws pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau lawv noj."
32 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias :
"Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Tsis yog Mais Xes pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau nej, yog kuv Txiv pub rau nej. Cov mov tuaj saum ntuj tuaj yog tseem mov.
33 Vim Tswv Ntuj cov mov
yog cov mov nqes saum ntuj los, yog cov mov pub txoj sia rau lub qab ntuj neeg."
34 Lawv thiaj hais rau Yes Xus tias : "Huab Tais, thov koj pub cov mov ntawd rau peb noj mus li."


0 commentaires: