COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 09/08/2009
( Hnub chiv 19 - xyoo B )(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Vaj ib (1R 19, 4-8)
4 Nws mus ib hnub ke nyob hauv teb chaws suab puam ntxiv. Nws thiaj mus so hauv ib tsob qab ntoo. Nws xav tuag, nws hais tias : "HUAB TAIS, kuv txom nyem txaus lawm ! Thov koj thau kuv txoj sia rov qab mas ! Vim kuv kuj tsis zoo dua kuv cov yawg koob !"
5 Es Lias cia li tso cev pw pem teb ces nws tsaug zog. Tab sis ib tug Tshiab los tsa nws thiab hais rau nws tias : "Sawv los noj mov."
6 Es Lias rua muag ntsia, nws pom ib lub ncuav mov nyob saum cov pob zeb thiab pom ib plhuaj taub dej. Nws noj lub ncuav mov thiab haus dej tas ces nws rov qab pw dua.
7 Tab sis HUAB TAIS tus Tshiab rov qab los tsa nws tias : "Sawv los noj mov ! Koj tseem tshuav ib ntus kev deb kawg."
8 Es Lias thiaj sawv tsees los noj mov thiab haus dej tas ces nws rov muaj zog tuaj. Nws thiaj mus kev plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, ces nws mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les.

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 4, 30-32; 5, 1-2)
30 Nej txhob ua kom Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig Ntshiab tu siab : vim nws muab nws lub thwj los ntaus cim rau nej, nws hom nej cia hnub uas Ntuj txhiv neeg.
31 Tej kev hais lus iab siab, kev tsiv tsaim, kev npau taws, kev nthe, kev hais tub qaug : mas nej yuav muab rho pov tseg tas huv tib si, nej yuav dawj tas puas tsav yam nkhaus pov tseg.
32 Nej sawv daws yuav rov sib ua zoo, sib hlub, nej yuav ib leeg zam rau ib leeg, ib yam li Tswv Ntuj zam rau nej nyob hauv Leej Pleev.
1 Nej yuav yoog raws li Huab Tais, xws li cov me nyuam zoo nyiam.
2 Nej yuav taug txoj kev nyiam, raws li
Leej Pleev tus lwj lwm, uas nws nyiam peb, nws siv nws txoj sia los pab peb ; nws rov muab nws cev xws li ib tug tsiaj hlawv txi Ntuj tsw qab mus rau Tswv Ntuj.

  • Cov lus nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo (Jn 6, 41-51)
41 Cov Yus Das yws yws txog Yes Xus, vim nws hais tias : "Kuv yog cov mov nqes saum ntuj los."
42 Lawv tseem hais tias :
"Nws tsis yog Yes Xus, Yos Xes tus tub lod ? Peb tsis paub nws niam nws txiv lod ? Ua cas zaum no nws hais tias : Kuv nqes saum ntuj los ?"
43 Yes Xus teb rau lawv tias : "Nej txhob ua ke yws yws.
44 Tsis muaj
leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj tsis rub nws los. Hos kuv, mas Hnub Kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.
45 Cov Yaj Saub Phau
Ntawv sau hais tias: "Tswv Ntuj yuav qhia sawv daws huv tib si." Tus twg
hnov Leej Txiv lub suab thiab txais nws lo lus qhia, mas tus ntawd tuaj cuag kuv.
46 Tsis muaj leej twg tau pom Leej Txiv. Tsuas yog tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj thiaj tau pom Leej Txiv.
47 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg, nws muaj txoj sia nyob mus li.
48 "Kuv yog cov mov muaj txoj sia.
49 Nej cov yawg koob tau noj cov mov mas nas hauv teb chaws suab puam, tab sis lawv tuag tas lawm.
50 Cov mov
nqes saum ntuj los yog zoo li no : tus noj cov mov no, nws tsis tuag.
51 Kuv yog
cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj
nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij."


0 commentaires: