COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 16/08/2009
( Hnub chiv 20 - xyoo B )


  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Thoob Tsib (Pr 9, 1-6)
1 Txoj kev thoob tsib txhim tau nws lub tsev lawm. Nws tsa xya tus ncej.
2 Nws muab tej tsiaj tua, nws npaj cawv, npaj rooj mov tas.
3 Kev thoob tsib tso nws cov ntxhais txib mus tshaj saum tej tshav suab puam siab, hauv tej tsheej tias :
4 "Cov neeg siab ncaj, nej tuaj ntawm no mas !"
5 Nws hais rau cov neeg ruam tias : "Nej tuaj noj kuv rooj mov, nej haus cov cawv kuv npaj.
6 Nej tso kev ruam tseg, nej
thiaj yuav muaj txoj sia. Nej mus taug txoj kev ncaj kev muaj tswv yim."

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 5, 15-20)
15 Ua li mas nej ceev faj rau nej tus yam ntxwv kom txhob ua neeg tsis muaj tswv yim, tsuas ua neeg thoob tsib xwb.
16 Nyem no, nej kav tsij rau siab leg cov hauj lwm zoo, vim lub zim txwv no phem heev.
17 Nej txhob ua neeg tsis paub tab.
Nej nrhiav kom pom saib, Huab Tais xav kom nej ua dab tsi.
18 Nej tsis txhob haus cawv kom qaug, kev haus dej haus cawv kom qaug kawg coj nej mus rau kev tsis tsim txiaj. Nej cia Leej Ntuj Plig los nyob puv hauv nej.
19 Nej ua ke hais tej zaj nkauj paj nruag, tej zaj hu nkauj, tej zaj paj huam seev uas Leej Ntuj Plig tshoj. Nej muab tas nej lub siab los hu nkauj, thiab cav lus zoo txog Huab Tais.
20 Nej tuav txog peb tus
Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe txhua lub sij hawm, nej ua Leej Txiv Tswv Ntuj tsaug tsis muaj caij so, tas mus li.

  • Cov lus nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo (Jn 6, 51-58)
51 Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj
nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij."
52 Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias : "Tus neeg ntawd yuav ua li cas muab tau nws cev nqaij los rau peb noj ?"
53 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : "Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej.
54 Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li. Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.
55 Vim kuv lub
cev nqaij yog ib co tseem txhiam xws noj, thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus.
56 Tus noj kuv cev nqaij thiab
haus kuv cov ntshav, nws nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws.
57 Leej Txiv
uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim Leej Txiv. Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia, vim kuv.
58 Cov mov nqes
saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. Hos tus noj cov mov no, mas nws yuav ciaj nyob mus li."


0 commentaires: