COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 23/08/2009
( Hnub chiv 21 - xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Yos Xuas (Jos 24, 1-2a.15-17.18b)
1 Yos Xuas hu tas nrho cov xeem His Xas Lais tuaj nyob Xis Kes. Nws hu cov txwj laus His Xas Lais, cov nom tswv, cov txiav txim thiab cov thoob xwm ntawv tuaj sawv ua tej phiaj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.
2 Ces Yos Xuas hais rau
tsoom sid sawv daws tias : "
15 Yog nej tsis zoo siab tsob hwb HUAB TAIS, mas nej cia li xaiv ib co dab uas nej xav tsob hwb. Nej puas xaiv nej cov yawg koob thaud cov dab los puas xaiv cov As Mos cov dab, uas nyem no nej nyob hauv lawv teb chaws ? Ntawm kuv thiab kuv tsev neeg mas peb xav tsob hwb HUAB TAIS."
16 Ces tsoom sid teb tias : "Peb tsis tso HUAB TAIS pov tseg mus teev lwm cov dab li !
17 Peb tus HUAB TAIS Tswv Ntuj tsis yog tus tau coj peb cov yawg koob thiab coj peb tawm hauv Hais Nkws Tos teb los lod ? Nws cawm peb dim ntawm lub tsev ua qhev. Nws tau ua hwj huam loj rau peb qhov muag pom xyeem. Thaum peb mus kev thiab peb hla pej kum teb chaws, nws tau txuag peb.
18 Cov haiv neeg thiab cov As Mos uas lawv xub nyob teb chaws no, mas HUAB TAIS caum lawv khiav. Peb kuj yuav tsob hwb HUAB TAIS, vim nws yog peb tus Tswv Ntuj."

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos (Ep 5, 21-32)
21 Nej yuav rov sib mloog hais, vim nej hwm Leej Pleev.
22 Cov poj niam yuav mloog lawv tus txiv lus, ib yam li mloog Huab Tais.
23 Tus txiv yog poj niam tus tswv, ib yam li Leej Pleev yog lub Koom Txoos tus Tswv, thiab yog tus cawm lub cev.
24 Lub Koom Txoos mloog Leej Pleev lus. Ua li mas cov poj niam kuj yuav mloog lawv tus txiv lus.
25 Nej cov ua txiv, nej yuav hlub nej cov poj niam xws li Leej Pleev hlub lub Koom Txoos. Leej Pleev muab nws txoj sia los cawm lub Koom Txoos.
26 Leej
Pleev ua kom lub Koom Txoos ntshiab tuaj thiab huv tuaj, nyob hauv cov dej uas ntxuav lawv, nrog lo lus ib txhij hais.
27 Vim Yes Xus xav cev ib lub Koom Txoos ci ntsa iab rov rau nws, ib lub Koom Txoos uas tsis tsuas ib tee qias, lub ntsej muag tsis muaj ib kab txoom, tsis muaj ib yam xyeej. Ces nws thiaj yuav tau ib lub Koom Txoos ntshiab, tsis tsuas ib tee.
28 Ua li mas, cov ua txiv yuav
hlub lawv cov poj niam, ib yam li lawv lub cev kiag. Nyiam yus tus poj niam, yog rov nyiam yus kiag.
29 Tsis muaj
leej twg yuav ntxub nws lub cev : yus yug yus lub cev, thiab yus tu kom zoo. Leej
Pleev ua zoo li ntawd rau lub Koom Txoos :
30 peb tsis yog cov tes taw hauv
Leej Pleev lub Cev lod ?
31 Vim li ntawd, ‘Tus txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg, mus nrog nws poj niam ua ib nkawg. Nkawd ob leeg yuav ua ib lub cev xwb’ :
32 lo lus tob no
muaj ib lub ntsiab loj ; kuv xav qhia tias, lo lus tob no, hais txog Leej Pleev thiab lub Koom Txoos.

  • Cov lus nyob hauv Zam ntawv Moo Zoo (Jn 6, 60-69)
60 Yes Xus ib co thwj tim coob tau hnov cov lus ntawd, ces lawv hais tias : "Cov lus no tawv dhau, leej twg yuav mloog tau ?"
61 Tab sis Yes Xus yeej paub hauv nruab siab tias nws cov thwj tim yws txog cov lus ntawd, nws thiaj hais rau lawv tias : "Tej lus ntawd dawm nej taw lod ?
62 Yog nej tseem pom Neeg Leej Tub nce mus saum qhov chaw uas thaud nws nyob, nej yuav ua li cas to taub ?
63 Yog
tus ntsuj plig ua kom muaj txoj sia, lub cev nqaij ua tsis tau dab tsi. Cov lus uas kuv hais rau nej yog ntsuj plig thiab yog txoj sia.
64 Tab sis nyob hauv nej, muaj
ib co tsis ntseeg." Vim txij lub hauv paus los, Yes Xus yeej paub tias cov tsis ntseeg yog leej twg, thiab tus yuav muab nws muag yog leej twg.
65 Ces Yes Xus hais tias : "Vim li no kuv thiaj hais rau nej tias tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv tsis pub qhov ntawd rau nws."
66 Txij thaum ntawd los, Yes Xus ib co thwj tim coob thiaj li rov qab mus tsev, lawv tsis nrog Yes Xus mus ntxiv lawm.
67 Yes Xus thiaj hais rau Pab Kaum Ob tias : "Nej ne, nej puas xav mus thiab ?"
68 Xis Moos Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : "Huab Tais, peb yuav mus nrog leej twg ?
Koj muaj cov lus pub txoj sia nyob mus li.
69 Peb ntseeg thiab peb paub tias koj
yog Tswv Ntuj tus Ntshiab."


0 commentaires: