COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 30/08/2009
( Hnub chiv 22 - xyoo B )

  • Zaj Nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Phau Tsib (Dt 4, 1-2.6-8)
1 "Tsoom His Xais Lais, zaum no nej mloog txoj cai lij choj uas kuv qhia rau nej hnub no, kom nej ua raws txoj cai lij choj ntawd. Ces nej yuav muaj txoj sia, nej yuav mus nyob hauv lub teb chaws uas nej cov yawg koob tus Huab Tais Tswv Ntuj muab rau nej, kom nej tau txais los ua nej tug."
2 Nej yuav tsis txhob ntxiv tej lo lus rau qhov kuv qhia nej ua, tsis txhob txiav ib lo lus pov tseg.Nej yuav coj nej tus Huab Tais Tswv Ntuj cov lus qhia zoo ib yam li kuv tau ceeb toom rau nej.
6 Nej yuav mloog yuav coj cov lus qhia ntawd, ces pej kum haiv neeg yuav pom nej yog neeg thoob tsib thiab neeg xyuam xim. Thaum lawv paub txoj cai lij choj ntawd lawm, lawv yuav tsa suab hlo tias : "Haiv neeg loj ntawd lawv kawg yuav yog ib haiv neeg thoob tsib thiab xyuam xim xwb!".
7 Haib neeg twg es thiaj muaj ib co Huab Tais nyob ze ze lawv zoo li peb tus Huab Tais Tswv Ntuj nyob ze peb, thaum peb hu txog nws ? Haiv neeg twg thiaj muaj ib co cai lij choj ncaj xws li txoj cai lij choj kuv cev rau nej hnub no ?

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Yas Kos sau tuaj rau tsoom ntseeg (Jc 1, 17-18.21b-22.27)
17 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej txhob yuam kev : cov txiaj ntsim zoo thiab cov paj tshab tsis muaj chaw xyeej, yog tuaj saum ntuj tuaj tas huv si, yog Leej Txiv, uas nws ua kom txhua yam pom kev, tso nqes los tas huv tib si. Nyob
hauv nws, tsis muaj ib yam txawj hloov, los txawj puas.
18 Leej Txiv pom zoo hais ib lo lus tseeb yug peb, kom peb ua thawj cov txiv txi hauv txhua yam uas nws tsim los.
21 Nej yuav nrauj txhua yam tsis huv, nrauj txoj kev ua phem rau luag. Nej qhib ib lub siab zoo txais Tswv Ntuj Lo Lus uas nws muab cog rau hauv nej. Lo Lus ntawd yuav cawm nej tus plig.
22 Nej coj Lo Lus mus ua neej. Nej txhob cia li mloog Lo Lus xwb, nej txhob rov dag nej.
23 Tus neeg uas mloog Lo
Lus tab sis tsis ua raws, mas nws zoo li ib tug neeg ntsia lub ntsej muag uas Ntuj tsim rau nws, hauv ib daim tsom iav,
24 nws ntsia ib muag, nws cia li mus, tsis nco qab tias nws lub ntsej muag zoo li cas.
25 Tiam sis tus muab siab rau kawm
ib txog cai kom nto ntsis, mas txoj cai pub kev ywj pheej rau nws, ces nws nyob nraim hauv txoj cai ntawd, nws tsis ua ib tug neeg mloog tas nrho xwb, twb hnov qab lawm : nws yog ib tug neeg tuav txoj cai, mas nws tau nyob kaj siab, vim nws
ua raws txoj cai.
26 Yog muaj ib tug xav tias nws hwm Ntuj, tiam sis nws tsis cheem nws lub ncauj, mas nws rov dag rau nws xwb : nws txoj kev hwm Ntuj tsis tsim ib qho dab tsi zoo.
27 Txoj kev hwm Ntuj huv
tsis lo ib yam qias, uas nyob ze ntawm peb Txiv Tswv Ntuj yog txoj no : yog mus xyuas cov me nyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam uas raug kev tu siab, yog txuag yus lub siab kom txhob tsuas ib teev qias, yog nyob deb lub qab ntuj neeg.

  • Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)
1 Cov Fas Lis Xais thiab tus puav Kws Ntawv Ntshiab tuaj Yes Lus Xas Les tuaj, lawv sib sau ntsauv Yes Xus.
2 Lawv pom tus puav thwj tim
xuas tes tsis huv noj mov, yam li lawv tsis xub ntxuav tes,
3 vim tias cov Fas Lis
Xais, thiab tas cov Yus Das huv tib si, mas lawv tsis noj mov yog lawv tsis xub ntxuav tes zoo zoo tso.
4 Thaum lawv
mus kav kiab kav khw rov los, yog lawv tsis tau xub pov dej rau tso, mas lawv tsis noj mov. Tseem muaj ntau yam uas cov Yus Das ua raws li tej laus qhia kom ua : ntxuav khob, ntxuav hub, thiab ntxuav tais tooj dag.
5 Vim li ntawd, cov Fas Lis Xais thiab cov kws Ntawv Ntshiab thiaj nug Yes Xus tias :
"Ua cas koj cov thwj tim tsis ua raws li tej laus kev cai ib txwm qhia kom ua, lawv cia li xuas tes tsis huv noj mov ?"
6 Yes Xus hais rau lawv tias :
"Neeg zoo sab nraud, His Xais hais raug nej kawg, Ntawv thiaj sau tseg tias : Haiv neeg no tsuas hwm kuv saum di ncauj, lawv lub siab nyob deb kuv.
7 Lawv lam teev kuv dag, lawv muab neeg tej kab ke los nthuav xws li yog Ntuj lus qhia !
8 "Nej tso Tswv Ntuj lo lus qhia tseg, nej muab nej khi rau neeg tej kev cai."
14 Yes Xus rov hu tsoom sid los ntawm nws, ces nws hais rau lawv tias : "Tas nej sawv daws, nej mloog kuv kom nej to taub mog !
15 Tsis muaj dab tsi
nyob sab nraum neeg lub cev, uas nkag rau hauv neeg, yuav ua kom neeg tsis huv. Yam ua kom neeg tsis huv yog yam tawm hauv neeg los.
21 Vim tej yam phem uas txhawv hauv neeg nruab siab los yog : kev ua dev ua npua, ua tub sab, tua neeg, 22 deev luag txij nkawm, cuaj khaum, lim hiam, ua cuav, ntxias luag ua plees ua yi, khib, xyav luag moo, muab hlob, ywj fab ywj fwj.
23 Txhua hom kev phem no
tawm sab hauv los, mas thiaj ua kom neeg tsis huv."


0 commentaires: