COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 04/10/2009
( Hnub chiv 27- xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv Hauv Paus (Gn 2, 18-24)
18 Thaum chiv lub keeb, Huab Tais Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb, nws hais tias : "Tsis zoo cia txiv neej nyob ib leeg kheej. Kuv yuav ua ib tug pab nws kom phim nws."
19 Huab Tais Tswv Ntuj muab av los puab tas tej tsiaj nkag pem teb thiab tej noog ya saum ntuj. Nws coj lawv los rau tus txiv neej saib nws yuav tis lawv npe li cas. Lawv puav leej muaj sia, tus txiv neej thiaj muab lawv ib leeg ib lub npe.
20 Tus txiv neej muab npe tas rau tej tsiaj txhu, rau cov noog ya saum ntuj thiab rau tas tej tsiaj nkag pem teb. Tiam sis nws tsis ntsib ib tug pab tau nws thiab phim nws.
21 Huab Tais Tswv Ntuj tso ib tug dab ntub txawv txawv laum tus txiv neej, ces nws txawm looj lawm. Huab Tais Tswv Ntuj rho ib qho nqaij ntawm nws tav thiab rov muab foob rau.
22 Yam nws tau rho ntawm tus txiv neej los, nws txawm muab puab ua ib tug poj niam thiab coj los rau tus txiv neej.
23 Tus txiv neej hais tias : "Zaum no, nqaij yog kuv nqaij, txha yog kuv txha ! luag yuav hu nws ua : “Poj niam”.
24 Yog vim li ntawd, tus txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg, nws yuav mus npuab nws tus poj niam, nkawd ob leeg yuav los ua ib ke.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws (He 2, 9-11)
9 Yes Xus tau txo nws qis dua cov Tshiab ib me ntu, ces peb pom nws tau lub hwj chim thiab lub koob meej roos nws, vim nws tau txais txoj kev tuag. Nws yuav tsum saj txoj kev tuag, nws thiaj pab tau txhua tus neeg. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim mus li ntawd.
10 Vim tias, tus tsim tas puas tsav yam los kom puas tsav yam ntawd tsob hwb nws, mas nws xav coj neeg tej tub ki coob coob mus txais koob meej thiab txais kev cawm. Phim nws yuav cia tus Ntaus Thawj raug txom nyem kom nws ntshiab tuaj.
11 Vim tus ua tau kom luag ntshiab,
thiab cov txais kev ntshiab, lawv puav leej tawm ntawm ib lub hauv paus los. Vim li ntawd, tus ua tau kom luag ntshiab, thiaj tsis txaj muag hu cov txais kev ntshiab ua nws cov kwv.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo (Mc 10, 2-16)
1 Tawm thaj chaw ntawd mus, nws tuaj txog lub xeev ntuj Yus Das, thiab sab pem tus dej Yos Las das sab ped, txawm rov muaj dua tej pab neeg sib sau tuaj mus ntsauv nws raws li niaj zaus thiab nws rov qhuab qhia lawv dua.
2 Ib pab Fas Lis Xais xav sim Yes Xus, lawv txav los nug nws tias : "Tus txiv neej puas muaj cai xa nws poj niam rov qab ?"
3 Yes Xus teb tias : "Mais Xes kom nej ua dab tsi ?"
4 Lawv teb nws tias : "Mais Xes pub kom nws xa nws poj niam yog nws teev muaj daim ntawv sib nrauj."
5 Yes Xus teb tias : “Yog vim nej lub siab dub twm xeeb nws thiaj teev txoj cai li ntawd.
6 Tiam sis, thaum chiv lub keeb tsim teb raug, nws tsim muaj txiv neej thiab poj niam.
7 Yog vim li ntawd, tus txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg
8 Nws yuav mus npuab nws tus poj niam, nkawd ob leeg yuav los ua ib ke. Nkawd tsis yog ob tug lawm, nkawd yuav ua tib tug xwb.
9 Yog li, yam Tswv Ntuj muab sau los ua ke, kom neeg tsis txhob muab sib cais.”
10 Thaum lawv rov los txog tsev, cov thwj tim nug nws txog qhov ntawd.
11 Nws teb lawv tias : “Tus twg xa nws poj niam kom tau yuav dua lwm tus, nws yog deev hluas ua tub qaug nws poj niam.
12 Yog tus poj niam twg xa nws tus txiv kom tau yuav lwm tus, yog nws deev hluas ua tub qaug nws tus txiv.”
13 Luag coj ib co me nyuam tuaj rau Yes Xus plws lawv, tab sis cov thwj tim muab lawv thawb ntiag rau ib cag.
14 Pom li ntawd, ua Yes Xus npau taws, nws hais lawv tias : "Nej cia cov me nyuam tuaj lawv ntawm kuv. Nej txhob txwv lawv, vim cov neeg tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog cov zoo li lawv.
15 Kuv qhia ncaj rau nej : leej twg tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug me nyuam, yuav mus tsis tau rau hauv.
16 Nws puag lawv, nws foom hmoov zoo rau lawv thiab tsa tes plws lawv.0 commentaires: