COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 13/09/2009
( Hnub chiv 24 - xyoo B )
  • Zaj Nyeem 1 : Cov lus nyob hauv ntawv His Xais (Is 50, 5-9a)
5 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab.
6 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.
7 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.
8 Tus pom tias kuv siab ncaj, nws nyob ze kuv, leej twg yuav txiav txim tau tias kuv muaj txhaum ? Kom peb ua ke tuaj ntawm lub rooj txiav txim mas ! Leej twg yog tus tau mus kom kuv rau cov nom txiav txim ? Kom nws kaj tsij txav los cuag kuv saib !
9 Ntsia saib ! HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv ! Leej twg yuav txiav txim rau kuv tau ? Muaj tseeb ! Sawv daws yuav txawj ntshaus xws li ib ce tsoos uas kab yaim. Lawv lub cev yuav
liam txwv tas."

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Yas Kos sau tuaj rau tsoom ntseeg (Jc 2, 14-18)
14 Kuv cov kwv tij, thaum ib tug tsis ua cov hauj lwm, yog nws hais tias : “Kuv lub siab ntseeg”, mas nws txoj kev ntseeg muaj qab hau dab tsi ? Lub siab ntseeg puas cawm tau nws ? 15 Thaum ib tug kwv, los ib tug muam, tsis muaj dab tsi hnav, thiab tsis muaj mov txaus noj txwm hnub,
16 yog nej ib tug hais rau lawv
tias: “Nej mus nyob kaj siab lug mog ! Nej mus nte taws sov so, nej noj tsau npo mog !” Tab sis nej tsis tau pub dab tsi pab lawv lub cev, mas nej lo lus muaj qab hau dab tsi ?
17 Hais txog txoj kev ntseeg, kuj zoo li ntawd. Yog kev ntseeg tsis muaj cov hauj lwm pab luag, mas kev ntseeg tuag lawm.
18 Qee tus hais tias : “Koj muaj lub siab ntseeg, hos kuv muaj cov hauj lwm zoo.” Yuav teb rau nws tias : “Koj muab koj lub siab ntseeg tsis ua cov hauj lwm rau kuv pom, ces kuv yuav muab kuv lub siab ntseeg cov hauj lwm rau koj pom.”

  • Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (Mc 8, 27-35)
27 Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau cov zos nyob cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos. Thaum lawv mus kev, Yes Xus nug cov thwj tim li no : "Luag tej hais tias kuv yog leej twg ?"
28 Cov thwj tim teb tias :
"Ib txhia hais tias koj yog Zam Ntxuav Plig, ib txhia hais tias koj yog Es Lias, hos ib txhia hais tias koj yog ib tug hauv cov yaj saub."
29 Yes Xus nug lawv tias : "Hos nej, mas nej hais tias kuv yog leej twg ?"
Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : "Koj yog Leej Pleev."
30 Ces Yes Xus txwv lawv nruj kom txhob hais txog nws rau leej twg li.
31 Yes Xus pib qhia cov thwj tim hais tias : "Neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj. Cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm yuav muab nws xyeeb pov tseg ; luag yuav muab nws tua. Peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los.
32 Yes Xus qhia tej ntawd tshab
plaws. Pob Zeb rub Yes Xus los ntawm nws, ces Pob Zeb nroo rau Yes Xus.
33 Tab sis Yes Xus tig ntsia cov thwj
tim, nws cem Pob Zeb hnyav ncawv tias :
"Xas Tas, koj lawv kuv qab ! Vim cov lus koj xav tsis yog Tswv Ntuj cov lus, yog neeg cov lus xwb !"
34 Yes Xus hu tsoom sid thiab cov thwj
tim los, nws hais rau lawv tias : "Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab.
35 Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv thiab vim lub Moo Zoo, mas nws cawm nws txoj sia.


0 commentaires: