COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 20/09/2009
( Hnub chiv 25 - xyoo B )
Alessandro di Mariano dei Filipepi (Sandro Botticelli),
La Deploration du Christ. Ancienne Pinacotheque de Munich.
(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj Nyeem 1 : Ntawv Thoob Tsib (Sg 2, 12.17-20)
12 Cov neeg nkhaus xav hauv lawv siab : Caws ntxiab rau tus ncaj, vim nws tsis haum peb, nws coj txawv peb coj, nws thuam peb tsis mloog Tswv Ntuj txoj cai thiab liam peb tso peb tej kab ke pov tseg tas.
17 Peb sim ntsia saib nws puas hais lus tseeb, nws yuav mus xaus txoj ke twg.
18 Tus ncaj ntawd yog Tswv Ntuj tub tiag, Tswv Ntuj yuav pab nws, yuav npo nws ntawm nws cov yeeb ncuab tes.
19 Sim muab nws tsim txom thiab ua kom nws nyuaj siab. Peb yuav pom nws niam yuav zoo luaj twg, sim saib nws yuav ntev npaum cas.
20 Peb muab nws rhuav ntsej muag tua kiag tuag, vim nws hais tias muaj tus yuav tiv thaiv nws.

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Yas Kos sau tuaj rau tsoom ntseeg (Jc 3, 16; 4, 3)
16 Vim tias, qhov chaw uas neeg sib khib thiab sib ceg, mas muaj ntau yam kev ntxhov, thiab ntau yam hauj lwm phem.
3 Nej thov, tab sis nej tsis tau txais, vim nej tsis ua tib zoo thov, nej tsuas xav tau nyiaj txiag siv rau nej lub cev kom tau zoo.

  • Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (Mc 9, 30-37)
30 Yes Xus nrog nws cov thwj tim hla xeev Nkas Lis Lais, nws tsis xav kom muaj neeg paub.
31 Vim nws qhia lawv li no : " Neeg Leej Tub raug muab cob rau tej tib neeg tes. Lawv yuav muab nws tua, nws tuag tas peb hnub tom qab, nws yuav sawv tsees los."
32 Tiam sis cov thwj tim tsis to taub cov lus ntawd thiab lawv ntshai nug nws.
33 Lawv mus txog Kas Fas Naus, mus txog tom tsev, Yes Xus nug lawv tias : "Nej sib cav txog dab tsi tom tog kev ?"
34 Lawv nyob ntsiag to, vim lawv sib cav zom zaws tom kev hais txog leej twg yog tus loj dua cov.
35 Zaum chaw tas, Yes Xus hu pab Kaum Ob thiab hais rau lawv tias : "Yog leej twg xav ua tus thawj, nws yuav ua tus tuaj tom sawv daws qab thiab ua sawv daws tus tub txib."
36 Rub zoj ib tug me nyuam los, nws muab tuaj nruab nrab hauv lawv, muab puag nkaus thiab hais lawv tias :
37 "Leej twg sawv kuv npe txais ib tug me nyuam yaus zoo li tus no, yog nws txais kuv. Thiab leej twg txais kuv, tsis yog kuv nws txais, yog txais tus xa kuv tuaj."


0 commentaires: