COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 27/09/2009
( Hnub chiv 26 - xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Cov Lus Hauv Phau Ntawv Xam Phaj 11,25-29
25 Huab Tais nyob hauv twv huab nqes los nrog Mais Xes tham. Nws faib ib qho ntsuj plig muaj nyob saum Mai Xes tso rau xya caum leej txwj laus. Thaum ntsuj plig nrog lawv nyob ces lawv sawv ua saub, tiam sis lawv pheej sawv ua tsis ntev.
26 Muaj ob tug txiv neej tseem nyob tom yeej, ib tug hu ua Es Das, lwm tus hu ua Mes Das. Ntsuj plig tuaj nyob saum nkawd ; txawm tias nkawd tsis nrog lawv tej tuaj tom tsev Tsam Phooj tom lub chaw sib teem, nkawd kuj raug xaiv nrog cov txwj laus ; nkawd cia li sawv ua saub nyob hauv lub yeej.
27 Ib tug tub hluas khiav tuaj hais qhia Mais Xes tias : "Es Das thiab Mes Das nkawd cia sawv ua saub nyob hauv yeej lawm."
28 Yos Xuas, Nuj tus tub, ua Mais Xes tus tub txib txij puag thaum tseem hluas, nws teb ntua tias : « Mais Xes, kuv tus xib hwb, koj yuav tau txwv nkawd. »
29 Tiam sis Mais Xes teb tias : « Puas yog koj khib taj kuv ? Tseem xav kom Huab Tais muab nws tus ntsuj plig rau lawv, kom ua tas nws haiv neeg ib haiv neeg saub tag nrho ! »

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus uas Yas Kos sau tuaj rau tsoom ntseeg 5, 1-6
1 Nyem no, hais rau nej cov nplua nuj. Nej yuav quaj ntsuag qees, nej yuav seev kev tu siab. Vim xwv txheej tuaj raug nej.
2 Nej tej cuab yeej cuab tam lwj tas, kas noj nej tej tsoos tsho.
3 Nej tej nyiaj tej
kub xeb tas : cov nyiaj cov kub xeb ntawd yuav ua tim khawv txiav txim rau nej, thiab yuav tom nej tej nqaij. Nej ceev nyiaj zoo li ceev ib co hluav taws uas hnub kawg yuav hlawv nej.
4 Cov tub zog uas sau nej tej qoob, nej tsis pub nqe zog rau lawv. Cov nqe zog ntawd qw, thiab cov tub zog lub suab quaj nce mus txog tus Huab Tais kav cuaj txheej ntuj.
5 Nyob ntiaj teb no, nej tau noj qab nyob
zoo, nej tau kev ua si ntau kawg, lub caij tua tsiaj nej tau noj tsau npo.
6 Nej tau muab txim, nej tau muab tus siab ncaj tua pov tseg, vim nws tsis tiv nej.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 9, 38-43.45.47-48
38 Zam, yog ib tug hauv pab Kaum Ob, hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb pom ib tug neeg tuav koj lub npe los ntiab dab phem, peb xav txwv nws, vim nws tsis nrog pab caum peb.”
39 Yes Xus teb tias : “Nej txhob txwv nws, vim tus tuav kuv lub npe los ua tau ib qho hwj huam yees ntxwv tas, nws txawm yuav thuam kuv tam sid ;
40 Leej twg tsis tiv peb, nws tuaj peb tog.
41 Leej twg pub ib khob dej rau nej vim nej yog Leej Pleev tug, kuv hais tseeb rau nej, tus ntawd yuav txais koob haum.”
42 Yog leej twg coj yuam kev ib tug neeg ntseeg kuv me npaum li cas, muab lub zeb tej luj niaj hnub zom los khi rau nws caj dab thiab muab nws laim pov tseg rau hauv pas dej hiav txwv yuav zoo dua rau nws.
43 Thiab yog koj txhais tes ua rau koj txhaum, muab nws txiav pov tseg. Mus txais txoj sia nyob mus li tu tes yuav zoo dua muaj ob sab tes nkag mus hauv dab teb, hauv qhov hluav taws cig tsis txawj tuag.
45 Yog koj txhais taw ua rau koj txhaum, muab txiav pov tseg. Mus txais txoj sia nyob mus li tu taw yuav zoo dua muaj ob sab taw nkag mus hauv dab teb.
47 Yog koj qhov muag ua rau koj txhaum, muab kaus pov tseg. Mus hauv Tswv Ntuj lub Tsheej dig muag yuav zoo dua muaj ob lub qhov muag mus hauv dab teb,
48 Hauv qhov lwj qhov kas nyob thiab hauv qhov hluav taws cig tsis txawj tuag.


0 commentaires: