Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws,

Txij hnub peb los txais kev ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb los nrog lub Koom Txoos ciaj ib cuab ib yig, koom ib lub siab thiab ua tib lub cev. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv zoo siab tos txais txhua leej (ntawm tas txhia haiv neeg hauv qab ntuj khwb) los ua nws tsoom tub ki. Nws zoo siab caw tag sawv daws los ua ib npoj, mloog nws qhuab nws qhia kom nyias txawj yug los dua tshiab, txawj yoog raws li ntuj me nyuam, mloog Tswv Ntuj lus, ua lub neej nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam leej tib neeg kawg yus tej siab ntsws. Kev yug dua tshiab yog tas tsoom ntseeg sawv daws txoj kev yuav tsum kawm kom paub tsa nyias lub neej, paub hwj xwm nyias lub siab kom ncaj ncees thiab paub nyias txoj luag dej luag num. Kuj zoo li nyob hauv nyias yim neeg, sawv daws cav tsis yog yuav puag tes puag taw nyob, niam txiv ua tau pluas noj li cas, yus cia li rau tes tsuab mov noj li ntawd. Sawv daws puav leej loj npab ntshuas sis pab nroos niam txiv, puav leej muaj qav num ua tas tus nyob hauv nyias tsev neeg. Yus nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv kuj zoo li yus nyob hauv yus vaj yus tsev thiab. Nyias yuav tsum paub nyias txoj hauj lwm.

Muaj ib yam num tseem ceeb peb yuav nrog lub Koom Txoos koom siab, phim peb cov neeg Kav Tos Liv txhua leej txhua tus yuav tsum paub. Yam num tseem ceeb no, yog txoj kev sib pab. Tas peb sawv daws yuav tau raus tes sib pab kom tag siab ntsws raws li nyias lub peev xwm pab tau. Sawv daws yeej paub kev sib pab yog li cas. Tiam sis muaj tej txhia paub, los kuj muaj tej txhia tsis nco qab txog kev sib pab lawm. Piv txwv li cov ntseeg peb twb tsis paub peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv kom zoo. Peb puas yuav paub cov neeg ntseeg lub luag dej luag num kom meej meej, yuav coj li cas thiab yuav ua dab tsi. Yog tsis tham, yeej tsis paub cov coj tes dej num, tsis paub lawv tej kev iab kev khwv. Yog tsis nug, yeej tsis paub Tswv Ntuj cov lus Tswv Ntuj hais li cas rau yus tus ntseeg ntuj, Tswv Ntuj nyiam kom yus ua dab tsi…Muaj ntau tsav, ntau yam kev sib pab yuav piav tsis txhij hais tsis txhua. Tsis yog sib pab li luag ob cag hais, txhob coj li luag sab nraud tus yam ntxwv, tsis txhob qaug luag quav. Tsis tas li ntawd, kuj tsis yog yuav ua li yus tus kheej siab nyiam, yus pom zoo kom ua xwb. Yus yuav tau mloog thiab ua raws li lub Koom Txoos qhia, yog mloog Yes Xus lus qhia. Yog yus tiv, yus kwv lub Koom Txoos, kuj yog yus tiv yus kwv Yes Xus, tsis mloog Yes Xus. Xav kom peb txhua leej nkag siab zoo txog kev tso nyiaj txhawb txhim lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsis txhob xav yuam kev. Nej leej twg puas paub, kev tso nyiaj txhawv qhov twg los ? Puas yog Txiv Plig kom tso nyiaj, los Tswv Qhia, los Vaj Qhia kom tso nyiaj ? Kev tso nyiaj, yog taj kev muab qoob muab loo, muab tsiaj muab txhu los txi Tswv Ntuj. Lub hauv paus yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.

Hnub no, peb xav hais rau sawv daws hnov tham txog (le denier de l’Eglise, yus tshuav lub Koom Txoos nqe). Yog muab (le denier de l’Eglise) los piv rau se, peb yuav to taub zoo dua. Piv txwv zoo li no : ib lub teb chaws muaj vaj ntxwv, muaj nom tswv kav, vaj ntxwv thiab nom tswv sau se. Leej twg tsis them nws tus se, tus ntawd yeej tshuav plaub ntug ntawm nom tswv. Nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv (le denier de l’Eglise) tsis yog se, tiam sis yog yus tus nqe yus tshuav ntawm yus lub Koom Txoos. Le denier de l’Eglise est le tribut ou la contribution libre de chaque chrétien à son Eglise. Yog muab (le denier de l’Eglise) los txhais lus Hmoob, nws yog li no : yus tus ntseeg tshuav yus lub Koom Txoos nqe. Tus nqe no tsis yog tib neeg xev tsim los, nws muaj puag thaum chiv lub keeb Tswv Ntuj qhia kom ua. Yog peb nquag nyeem phau Ntawv Ntshiab, nquag mloog Tswv Ntuj Lus, peb yuav nco tias Tswv Ntuj hais txog tus nqe no rau nws haiv neeg His Xais Lais ntau zaus ua ib txoj cai rau lawv tuav, yog txoj cai hwm Tswv Ntuj : Txoj Cai Ob (Dt), Les Vis (Lt), Tos Npis (Tb),Mas Las Kis (Mal)…

« 10 Koj hais rau tsoom tub ki His Xais Lais tias : Thaum nej mus nyob lub teb chaws kuv muab pub rau nej, thaum nej cog qoob loo, nej sau thawj tes qoob coj tuaj rau leej choj.
11 Nws muab cev rau ntawm Huab Tais xub ntiag ua koob ua hmoov pov hwm nej. Dhau hnub xas npas tos, yog hnub muab los ua koob hmoov
12 Thiab hnub nej txi no, nej muab ib tug thav yaj ib xyoos tsis muaj qhov xyeej los hlawv cev rau Huab Tais.
13 Hnub ntawd, muab 2 feem 10 hmoov npej mog puab ua ncuav xyaw roj los ua txim cev rau Huab Tais ua twv pa tsw laj siab ; thiab muab ib ntim cawv LV 23,10-13 »

Puag yav thaum ub thaum ntxov, muab qoob loo, tsiaj txhu thiab dej caw los ua txim cev txi rau Huab Tais. Vim tsoom tub ki His Xais Lais yog neeg ua liaj ua teb, yug tsiaj txhu ib yam li peb Hmoob lub qub neej. Sawv daws puav leej muaj liaj teb, muaj tshav tsiaj. Tej txim sawv daws puav leej mus khwv tau, muaj muab cev rau Haub Tais raws li txoj cai. Tiam sis ntev niaj ntau tiam tom qab, lawv lub neej kuj huaj vam, txawv txav hloov zuj zus dua tshiab. Tus muaj liaj teb ua, kuj tseem muaj qoob loo, muaj tsiaj txhu li qub los cev rau Huab Tais nyob Yes Lus Xas Les, hauv lub tuam tsev teev ntuj. Cov neeg nyob kev deb tuam tsev teev ntuj, kuj muab tej qoob loo, tsiaj txhu pauv nyiaj ntaus tus nqe ua txim coj mus cev rau Huab Tais. Tej txhia tso liaj tso teb tseg, mus nrhiav dej num ua nyob tej nroog loj. Cov muaj nyiaj hli kuj muab 1 feem 10 (1/10) los ua tus nqe raws li txoj cai.
Lub caij thaum Huab Tais Yes Xus yug los, raug hiam, tuag thiab sawv rov los, nce mus pem ntuj lawm. Cov Thwj Tim pib mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thoob ntiaj teb. Tej tib neeg coj dab qhuas tig los teev Yes Xus coob zuj zus. Lub Koom Txoos ntseeg Yes Xus pib sawv thiab huam vam coob tuaj. Cov ntseeg Yes Xus kuj tau sib pab dag zog txhawb cov Thwj Tim tes dej num. Lawv kuj tau sau (la dîme) txhawb lub Koom Txoos. Paj Lug tsab ntawv nws sau rau cov ntseeg nyob Kos Lis Nthos. Paj Lug hais txog cov ntseeg Yes Xus nyob Mas Xes Dos Nias qhia cov ntseeg Kos Lis Nthos li no :

« 1 Kwv tij, peb tshaj hais qhia nej paub, lub txiaj ntsim tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj rau cov ntseeg hauv lub Koom Txoos nyob Mas Xes Dos Nias.
2 Lawv tau raug kev txob txhawj loj tag npaud, los lawv lub siab nyob tus yees thiab lawv kev txom nyem yim qhib lawv kom loj thiab dav li lawv ua tau.
3 Kuv pom ntsoov, lawv zoo siab muab tag nrho li lawv lub peev xwm thiab tseem tshaj lawv lub peev xwm lawm.
4 Lawv thov kom peb txais lawv tug nrog peb tes dej num pab tsoom ntshiab
5 Lawv tsis yog ua npaum li peb tos xwb, lawv tseem muab tag lawv tus kheej pub rau Huab Tais ua ntej tas, tseem muab pub rau peb raws li Tswv Ntuj siab 2KLN8,1-5. »

Peb cav tsis yog lwm pab lwm pawg neeg ntseeg dab tsi. Peb yog tsev neeg ntseeg Kav Tos Liv. Kev tso nyiaj nkag rau txoj kev sib pab, sib koom tes, sib koom siab koom ntsws ua tib tse neeg, ua Tswv Ntuj me nyuam. Phim peb yuav kub siab lug rov txhib peb txoj kev sib pab kom muaj zog thiab zoo tshaj niaj hnub no raws li yus qhov muag pom. Yog vim li ntawd, peb xav tham xav caw tag tsoom ntseeg laus thiab hluas kom peb txawj kho peb txoj kev sib pab saib puas ua tau raws li peb Leej Niam Leej Txi qhuab qhia kom peb ua. Peb Leej Niam Leej Txi yog Tswv Ntuj. Peb puas ua tau raws li Huab Tais Tswv Ntuj qhuab qhia peb, puas txawj mloog nws lus. Peb yuav ua neeg mloog lus, tsis txhob xyaum coj yam tus me nyuam cam thawj niam txiv qhia ib los, cam kaum lo kom yeej… niam txiv hais tsis mloog, nws yuav nws siab ib leeg kheej.

Kev sib pab nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv yog yam num loj tshaj thiab muaj nqes. Sib pab li cas, pab dab tsi ? Pab qhia kev ntseeg, pab coj cov ntseeg teev ntuj, pab cov neeg txom nyem, pab tej neeg tawg tsov tawg rog muas noj muas hnav…Dej num npau xi, lub Koom Txoos thiaj li vam txog tas tsoom ntseeg sawv daws lub dag lub zog, lub siab dawb siab dav thiab tes nyiaj txiag txhawb txhim. Lub Koom Txoos tsis ntsia dej ua ntu, tsis saib ntsej ua plu. Nws pab dawb paug rau tus tib neeg tus txom nyem twg xij, tus ntseeg ntuj los tus tsis ntseeg yeej pab cov neeg txom nyem sib npaug zos, kom sawv tau ciaj neeg. Vim li ntawd, kev sib pab yog loj dua tej. Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yuav tsum plhis ua lub Koom Txoos tub ki. Koom siab tso nyiaj, yus nrog lub Koom Txoos txhawb nws luag dej luag num kom muaj zog. Mob siab npuab, siv zog pab yus lub Koom Txoos, yog tso siab thiab nyiam Tswv Ntuj. Cev tes pab lub Koom Txoos Kav Tos Liv, yog pab yus tsev neeg ntseeg thiab ua raws li nws coj thiab qhia kom ua. Tsis tas li ntawd, kuj xav kom nyias muaj nyias kev thoob tsib puv nyias siab : txawj xav, txawj pom qhov yog. Peb tsis txhob xyaum coj tus yam ntxwv zoo li cov neeg siab fab siab coob, ntsia luag poj niam luag tej txiv thiaj zoo nkauj zoo nraug…tsis txhob ua tej txiv nyuj txiv nees dhia nkuaj, zaub thiaj mos nyom thiaj ntsuab sab laj kab nraud…Yus tsis pom yus lub Koom Txoos txiaj ntsim, yus ho zoo siab npuab luag qab tshob, tsa luag tw ntxiab.

Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, yog ib txoj kev tshiab peb hmoob nyuam qhuav los txais, los taug tsis tau ntev. Ntseeg Tswv Ntuj, yog ntshaw kom yus txawj ua li Tswv Ntuj siab nyiam. Peb ntshaw kom sawv daws tig los hloov siab tshiab yoog ntuj cov me nyuam kom txawj hwm Tswv Ntuj. Txoj kev hwm Tswv Ntuj nws txawv deb thiab tsis zoo li peb Hmoob txoj kev cai qub. Kev teev ntuj ntseeg Tswv Ntuj txawv peb txoj kev cai teev dab qhuas.

Yav thaum ub, peb tseem coj thiab ntseeg dab qhuas. Peb nyiam coj, peb nyiam ua li tej laus qhia kom ua. Hmoob muaj ntau yam kev caiv : Hmoob Yaj caiv plawv, Hmoob Lis caiv po, caiv txaj, caiv nthab…Ntau yam kev caiv no, yog ua raws li kev cai dab qhuas tej laus qhia kom ua. Txawm muaj caiv ntau yam, caiv loj npaum twg, los yeej ua tsis paub txaus dab kem khiab. Kawg qhov niaj hnub no, yog tsis txheeb tug dab tug qhua, ib leeg yeej tuag tsis tau ib leeg tsev. Dab qhuas Hmoob yog txoj kab txoj ke nqaim nqaim ti ti, yuav tau caiv thiaj tsis ua puas, tsis txhaum dab. Tib neeg yuav ua cas muaj caiv ntau tsav ntau yam tag npaud li tej laus qhia kom caiv no. Tib neeg tsis mus khwv tsis tau noj. Thiaj mus ua daim teb tiag luj lias tuaj nrom toj nram tsuag, thiaj mus khaws tau dab ntxwj nyoog daim ntawv ploj ntawv tuag…Dab nyob lub chaw qis, lub chaw ti chaw tsaus; roob ris nyob qab zeb; zaj nyob qab pag; tsov nyob roob nyob ha…Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam, nws nyob siab tshaj txheej ntuj siab, nyob lub chaw dav chaw kaj, nyob qhov pom kev tsis kawg. Dua li ntawd, Tswv Ntuj tseem roos, tiv thaiv peb, txuag peb leej tib neeg ntawm nws xub ntiag. Tswv Ntuj txawj hlub peb tshaj peb ua niam ua txiv peb hlub peb tej tub tej ki.

Tig los tsob hwb Tswv Ntuj, yog taug txoj kev hwm Tswv Ntuj, taug ib txoj kev nthuav loj li lub ntuj loj, nthuav dav li teb dav. Hmoob twb hais kam lo lus no : “Thaum ntuj tsim teb raug…” Tos ho muaj lub ntuj lub teb, yog vim muaj tus tswv tsim, thiaj tsim tau daim av, xyoob ntoo, huab cua, ntuj tshav ntuj nag, tsiaj txhu…Kawg Tswv Ntuj hlub tib neeg npaum li cas Tswv Ntuj thiaj tsim tib neeg los ua tswv cuab tuav Tswv Ntuj daim av sawv Tswv Ntuj lub npe. Phim tib neeg yuav nco Tswv Ntuj txiaj ntsim mus ib txhis.
Tiam sis, thaum tib neeg sawv ua tswv cuab saib lub ntiaj teb, tib neeg tau ntxeev siab tsis ris txiaj ntsim, txeeb ua tswv teb tswv chaw yam tsis paub txaj muag, tsis lees paub Tswv Ntuj : “Kuv yog tus tswv, kuv yog huab tais, kuv yog nom, yog kuv thaj av, yog kuv tug…” Tib neeg tseem muaj cuab kav thuam ntuj thiab. Muaj Ntuj, muaj Ntuj, Ntuj nyob qhov twg ? Hmoob hais tias : “Rov taw tuam ntuj”. Peb zoo li tej me nyuam tsis ris niam txiv txiaj ntsim. Peb yog neeg tsis nco Tswv Ntuj txiaj ntsim (ingrat), tsis leem cai, tsis paub cai. Tsis kav, Tswv Ntuj tshoj, pub muaj tej siab zoo, siab ncaj thiab txawj xav nyob xyaw tej neeg tsis leem cai. Lawv yog Tswv Ntuj tej tub ki, yog Tswv Ntuj haiv neeg. Thaum Mais Xes coj tsoom tub ki His Xais Lais tawm Hais Nkws Tos teb los txog hav suab puam. Ua ntej lawv yuav nkag mus nyob Kas Nas Has teb, lub teb chaws Tswv Ntuj yuav muab pub rau lawv, Tswv Ntuj tau tshoj kom Mais Xes qhia Tswv Ntuj cov lus no rau tsoom tub ki His Xais Lais kom lawv nco ntsoov khaws Tswv Ntuj tej lus hauv nruab siab : « Tswv Ntuj xaiv tau koj ntawm tag txhia haiv neeg hauv ntiaj teb ua nws tug…Txoj Cai II 7,6 »

Tig los tsob hwb Tswv Ntuj, peb kuj zoo li tsoom tub ki His Xais Lais dim kev ua vaj Fas Las Oos qhev, peb dim plaws kev ua dab qhev, muab taub hau tsiaj los pauj dab. Tswv Ntuj cov lus Tswv Ntuj qhia rau tsoom tub ki His Xais Lais, kuj yog qhia rau peb hnub no. Tswv Ntuj xaiv tau peb los ua nws tug. Peb los ua Tswv Ntuj tub ki, peb yuav nco ntsoov khaws Tswv Ntuj lus qhuab qhia tuaj nruab siab. Yog peb tsis nrauj peb lub qub siab, tsis tig los coj lub siab tshiab, rhawv luj neej tshiab ua ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Peb yuav yoog tsis tau Tswv Ntuj tej tub ki. Kev coj siab tshiab, yog xyaum coj lub siab loj siab dav li ntuj loj teb dav. Ua siab loj, yog tsis ntshai dab tom, ua siab tiv qawv, ntaus rog ntiab dab kom khiav deb ntawm peb txoj xub ke, ntiab dab khiav ntawm peb lub ncauj, kom ploj ntawm peb lub siab mus. Peb lub cev thiab ntsuj plig muaj Tswv Ntuj lub peev xwm ci lam thab ua rau dab ntshai thiab txav kev deb, nkaum nyob qhov tsaus ntuj, tsis muaj cuab kav tawm los ua phem tau rau yus : “Tab kuv hla lub hav tsaus, kuv tsis ntshai tus phem dab qas tsi, vim koj nrog nraim kuv NPR 23,4.” Ua siab loj, yog tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj, tus muaj hwj huam, tus tsim qhov pom kev thiab tsaus ntuj, tus tsim neej sab, tas lub sim ceeb qhov muag pom tau; thiab tus tsim muaj sab ntsuj plig, dab thiab xyw, sab qhov muag pom tsis tau. Huab Tais Tswv Ntuj yog tus kav thiab saib xyuas tag nrho ob sab, cev nqaij thiab ntsuj plig. Leej twg hwm Tswv Ntuj thiab mloog nws lus, tus ntawd muaj Tswv Ntuj lub hwj huam. Leej twg muab tag nws lub siab los npuab Tswv Ntuj, ib suab hu, Tswv Ntuj txhais tes roos nws ntawm tas txhua txoj kev txhawj xeeb ib yam li Tswv Ntuj xa nws tus tshiab tuaj cawm Tsoom His Xais Lais ib suab hu Tswv Ntuj : « Tswv Ntuj tus Tshiab mus kev ua tsoom His Xais Lais ntej thiab txav chaw mus kev tuaj nram lawv qab, twv huab txav chaw ua lawv ntej thiab sawv tuaj nram lawv qab KT14,19 » Vaj Fas Las Oos cov tub rog caij nees caum tsoom His Xais Lais tua pov tseg. Lawv ntshai, lawv hu Ntuj pab. Tswv Ntuj tsis muab nyiaj txiag ua nqe txhiv, ua nqe cawm tsoom His Xais Lais. Vim nyiaj txiag tsis muaj sia, tsis muaj hwj huam dab tsi. Tswv Ntuj xa nws tus Tshiab tuaj coj lawv kab thiab thaiv lawv lw, nraim Fas Las Oos cov tub rog kom nrhiav tsis pom cov His Xais Lais. Peb yog leej tib neeg muab piv tsis tau rau Huab Tais Tswv Ntuj, tus muaj hwj huam. Peb paub hais tias peb lub siab me me, lub zog tab tab. Peb thiaj li yuav tau tso peb lub qub siab tseg. Peb yuav xyaum coj lub siab loj siab dav. Tus neeg siab dav, yog neeg mloog lus. Nws mloog nws niam nws txiv lus, nws mloog nws poj niam me nyuam lus. Tus mloog lub Koom Txoos lus qhuab qhia, yog mloog Tswv Ntuj lus. Lub Koom Txoos tsis txib tsis yuam kom yus ua tej yam num yus lub peev xwm tsis txog. Lub Koom Txoos tsis xa yus tus muaj txij nkawm mus tshaj ntuj lus rau ib roog teb, tseg yus poj niam tub se rau ib qho tsis muaj tug saib xyuas. Tiam sis lub Koom Txoos vam txog yus lub dag lub zog, yus kev txhawb txhim nres nws tes qav tes num raws li nyias lub peev xwm, raws li nyias lub siab loj siab dav pab tau. Tswv Ntuj ua hwj huam los pab neeg. Ntawm peb tib neeg, yam yuav pab tau peb : yog kev sib pab, peb lub siab loj siab dav, peb kev txawj koom siab txhawb txhim dag zog, tsis ntshai, tsis txhawj siv nyiaj txiag raws li yus muaj los pab luag, los pab lub Koom Txoos. Vim nyiaj txiag yog yam peb muaj muab los pab luag. Hwj huam peb tsis muaj muab, yuav nyuaj thiab dhau peb lub peev xwm tshaj nyiaj txiag. Yog li ntawd, Tswv Ntuj tsis xav kom nyuaj peb, tsis kom peb ua hwj huam los sib pab. Tswv Ntuj thiaj qhia kom peb muab peb lub peev xwm los sib koom, rhawv kev sib pab. Tus neeg, tes txawj tes nquag, tsis khuv xim dag zog, tsis puag tes puag taw nyob, tsis ntshai khwv, mus leg fab fo nws tes qav tes num. Muaj Tswv Ntuj saib xyuas nws, ua tshav ua nag ywg nws tej qoob loo. Tus neeg ntawd, muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis. Nws tseem muaj qoob loo mus pauv tau, khaws tau nyiaj txiag los yug nws tej poj niam tub se. Nyiaj txiag nyob tsiv kev, nyiaj txiag yog tib neeg lub dag lub zog khwv tawm los. Nyiaj txiag kuj yog koob hmoov luag muab rau yus, yus thiaj muaj nyob ntawm yus tes. Nco ntsoov tias yog tsis muaj daim av ua noj, yus puas tau kev cog qoob loo coj los tau noj, tau coj mus pauv nyiaj txiag los siv. Yus daim teb av ua noj, yog tus leej tib neeg twg tsim tawm los ? Hnub no, thaj liaj teb poob los ua yus tug, los puas yus tshwm nyiaj mus yuav ua yus tug, yus nrom noob qoob noob tsa rau. Leej twg ua tshav ua nag pab yus ywg yus tej noob qoob noob tsa kom hlob ? Leej twg pab yus thaiv kab ntsaum thiab txom fav txuag yus tej qoob loo… “44 Ntawm kuv, kuv hais rau nej : Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, thov ntuj rau cov hiam nej 45 kom nej ua nyog nej Txiv nyob saum ntuj cov tub, vim nws ua hnub tawm rau cov neeg phem thiab cov neeg zoo, ua nag poob rau cov neeg ncaj thiab cov neeg nkhaus Mt5,44-45”

Tej nyiaj txiag yus khwv tau, yus qees ib qho mus ua koob ua hmoov pab luag, pab yus lub Koom Txoos. Yog muab txaum yim rau Huab Tais, tus tsim yus daim teb liaj ia, luag tsim tau los, yus ob txhais tes cia khaws ua xwb. Qhov yus qee rau luag, los qee rau yus lub Koom Txoos, yog txiaj yog ntsim ntawm yus ntiag tug txhawb lub Koom Txoos ua nws tes qav tes num. Yus tus kheej mus pab tsis tau luag, los yus lub zog pab lub Koom Txoos xaiv tau tus twg, xa tau leej twg mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, twb tam tau lub Koom Txoos xa yus nrog nws mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo lawm thiab. Vim li ntawd, kev sib pab muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau peb tej me nyuam neeg nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag : “Tswv Ntuj tsis nkhaus cees, yuav tsis nco tej yam nej tau ua thiab lub zog hlub nej sawv nws lub npe ua tseg HN6,4.” Tej yam dej num me me peb zoo siab hlo ua, Tswv Ntuj tej koob hmoov txhab ntxiv, pab ntxiv tuaj. Thaum kawg, sawv daws lub me nyuam zog ib leeg txhab ib leeg rhawv tau txoj kev sib pab kuj ntug ntoob, ua tau lub ntiaj teb sib haum, muaj kev sib hlub ib leeg saib taus ib leeg. Tus muaj tsis ntshai tus pluag. Tus pluag tsis nshaw tus muaj. Sawv daws tau noj seem noj so, tsis muaj tus tshaib tus nqhis. Huab Tais Yes Xus thiaj qhia zaj teev ntuj no rau peb: “Koj pub mov txaus rau peb noj hnub no”. Muab piv li peb Hmoob tawg rog caij dav hlau tuaj txog teb chaws no, tuaj txog Nkws Yas teb, txog Mes Kas teb… Peb leej twg tau muab nws nyiaj txiag los pua ko taw tuaj txog chaw ? Yog peb muab xav kom zoo, vim muaj tus hlub peb, pab dawb paug rau peb neeg pluag tuaj tas cuab tas yig, tas kwv tij tuaj mus txog chaw, yus tsis tau txais leej twg ib txhiab Dos Las pua yus ko taw tuaj. Vim muaj tus hlub, muaj tus pab, peb yuav ris luag txiaj ntsim nco ntsoov luag txiaj ntsim mus li. Yog xyaum coj li Tswv Ntuj cov tub ki xwb.

Vim li ntawd, peb txoj kev sib pab, peb lub dag lub zog yuav cawm tau cov neeg txom nyem kom dim pa ntshua li yav thaum luag tau pab peb dim peb kev txom nyem. Kuj zoo li Tswv Ntuj pab cawm tsoom His Xais Lais dim ntawm tsoom tub rog Hais Nkws Tos. Thiaj hais tias : txoj kev tsob hwb Tswv Ntuj, txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog ib txoj kev loj li ntuj loj dav li teb dav, ua rau ntau leej ntau tus tib neeg tej lus hais yog dej yog tshuaj thiab lawv tes hlub, tes plws muaj hwj huam. Tswv Ntuj lub hwj huam no poob ncaj leej twg, nws lo lus hais li cas, txawm muaj li ntawd tshwm los. Lawv tes plhws tus mob ruas, ruas txawm ploj, neeg txawm zoo txawm nquag tuaj. Phau ntawv Ntshiab qhuas txog ntau leej neeg siab dawb siab dav thiab cav lawv tej txiaj ntsim mus ib txhis. Ib yam li tus poj ntsuam nyob lub zos Xas Les Tas. Nws tsis yog neeg His Xais Lais, tsis yog Tswv Ntuj haiv neeg. Tiam sis nws lub siab zoo siab dav ntxim Tswv Ntuj nyiam tshaj cov Fas Lis Xais, cov thawj coj tsoom His Xais Lais, neeg siab nqaim siab ti. Peb mloog Huab Tais Yes Xus cav txog tus poj ntsuam thiab qhuas nws tej txiaj ntsim qhia cov Fas Lis Xais paub. Tshuav tus poj ntsuam thiab nws tus tub nkawd ob leeg ua lub neej txom nyem ntsuav tiv lub ntuj kub lub teb nkig. Nws tsis muaj txiv pab nws li luag tej ob cag. Lub ntuj tshav ua rau lub teb chaws Xis Doos qhuav nkig nkuav, nroj tsuag thiab qoob loo tuag tas tsis pom qab ua neej, neeg tshaib plab heev. Tshuav ib tes hmoov nplej hauv qab hub lawm xwb. Tus poj ntsuam muab ua noj zaum kawg tas ces ob niam tub npaj siab tuag tshaib. Tiam sis Tswv Ntuj pom hauv neeg nruab siab. Tswv Ntuj nco tus poj ntsuam siab dav txiaj ntsim. Tswv Ntuj xa Yaj Saub Es Lis tuaj cuag nws, cawm nws kev txom nyem :
“8 Huab Tais los lus nrov tuaj rau Es Lis raws li no :
9 « Koj sawv tsees, koj mus Xas Les Tas, ntawm lub cheeb tsam Xis Doos teb, koj yuav mus nyob ntawd. Kuv yuav hais kom ib tug poj ntsuam nyob nrad nqa mov tuaj pub koj noj."10 Nws thiaj sawv kev mus rau Xas Les Tas. Thaum nws mus txog ntawm ntug zos, muaj ib tug poj ntsuam tseem khaws khaub tawg, nws thiaj hu thiab nug tias : « Koj mus nqa ib tshob dej tuaj kuv haus »
11 Nws txawm tig zoj mus nqa dej, Es Lis rov hais nws tias : « Koj nqa ib thooj mov haus koj tes tuaj thiab ».
12 Nws teb tias : « Saib koj tus Tswv Ntuj, tus Huab Tais ciaj nyob mus li ! Kuv tsis muaj mov siav ; kuv tsuas tshuav kiag ib teg hmoov nplej hauv qab hub thiab me me roj hauv qab taig, kuv tuaj khaws ob tug taws coj mus ua rau kuv tus tub wb noj tas wb mam tuag. »
13 Es Lis teb tias : « Tsis txhob txhawj, mus ua li koj hais ; tsuas tias, koj xub npaj puab ib lub ncuav rau kuv tso : Koj mam li ua rau koj thiab koj tub.
14 Saib,Huab Tais, His Xais Lais tus Tswv Ntuj hais tias : Hub hmoov nplej tsis txawj tag, tais roj tsis txawj nqhuab mus txog thaum Huab Tais tso nag los ywg daim av 1 V17,8-14. »

Tus poj ntsuam no siab dawb siab dav. Tshuav nws tes hmoov nplej kawg lawm xwb, nws tseem hlub taus Es Lis, faib tau ib lub ncuav rau Es Lis, neeg dua kev thov mov noj. Tus poj ntsuam lub neej pluag los siab ntsws tsis pluag. Nws tsis ua neeg cuaj khaum, nws zoo siab hlo faib nws pluas mov khee tw rau tus neeg tshaib. Nws npaj rov mus tsev coj khaub taws mus txhiab ib lub ncuav coj tuaj rau tus neeg dua kev noj. Thaum Es Lis pom li ntawd, Es Lis muab Tswv Ntuj cov txiaj ntsim cob rau tus poj ntsuam txais. Es Lis qhia Tswv Ntuj lo lus rau tus poj ntsuam li no : “hub hmoov nplej tsis txawj tag, tais roj tsis txawj nqig”. Muaj tseeb tiag, cov neeg siab dawb siab ncaj zoo li hub hmoov nplej tsis txawj tag, zoo li tais roj tsis txawj nqig. Lawv lub zog tsis paub txawj tag. Lawv yim hlub neeg, lawv siab yim muaj zog hlub ntxiv. Xyaum ua siab loj siab dav, yog mloog lus ib yam li tus poj ntsuam. Mloog thiab ua raws li lub Koom Txoos qhia kom ua.
Tus neeg siab dawb siab dav tau Tswv Ntuj tej koob hmoov, muaj Tswv Ntuj lub siab. Tus poj ntsuam no lub siab zoo puav tam Tswv Ntuj siab. Es Lis yog Tswv Ntuj tus tub txib, tub tshaj xo. Es Lis sawv Tswv Ntuj lub npe qhia Tswv Ntuj lus. Tus poj ntsuam txawm pom hub hmoov nplej tsis txawj tag, tais roj tsis txawj nqig raws li Tswv Ntuj tau hais tseg, raws li nws hnov Es Lis cov lus. Ntawm peb kuj zoo li ntawd, peb yuav tso siab thiab ntseeg lub Koom Txoos, mloog nws tej lus qhuab qhia. Peb yog lub Koom Txoos tej tub ki, yog Huab Tais Yes Xus tej kwv tej muam. Yes Xus yog tus xa nws cov Thwj Tim Pob Zeb thiab Paj Lug kom mus tshaj nws lo lus rau lub ntiaj teb, mus coj tas ib zeej tsoom neeg tawg ua pab ua pawg coj los koom ua ib npoj, los ua kwv ua tij, ua tib tse neeg. Yes Xus cov Thwj Tim thiaj mus thoob qab ntuj, raws li Yes Xus qhia, coj tau peb los ua tib tse neeg. Ib txwm los, cov neeg Kav Tos Liv yeej teev hawm Tswv Ntuj raws li cov Thwj Tim coj thiab qhia kom ua. Peb teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Leej Txiv. Peb kuj vam txog Nkauj Xwb Mab Liab, yog Tswv Ntuj Leej Niam, tus xeeb Huab Tais Leej Tub Yes Xus yug los ua neeg, muaj nqaij muaj txha. Cov neeg Kav Tos Liv yeej ib txwm ntseeg tias : “Mab Liab muaj koob muaj hmoo tshaj tas ib zeej tsoom poj niam”. Cov ntseeg Kav Tos Liv tsis thuam Nkauj Xwb Mab Liab li lwm pab lwm pawg neeg ntseeg tau tawg tau ncaim lub Koom Txoos Kav Tos Liv mus tsim tej lub Koom Haum tshiab. Cov Kav Tos Liv vam txog Mab Liab tej txiaj ntsim los pab lawv. Lawv ntseeg tias Tswv Ntuj tau tsim Mab Liab muaj hmoo. Nws xeeb los ua neeg ntshiab thiab huv tsis lo neeg keeb txhaum. Huab Tais Leej Tub Yes Xus thiaj tau kev xeeb yug ua neeg. Yog xyoo 1830, Mab Liab Tawm tuaj rau Catherine Labouré pom, (à la Chapelle de la médaille miraculeuse, Rue du Bac, nyob Paris). Mab Liab qhia rau Catherine Labouré tias : “ Nws lub npe yog : Xeeb Tau Tsis lo txhaum, (conçue sans péché)”. Yog tej lub txiaj ntsim Tswv Ntuj muab pub Lub Koom Txoos Kav Tos Liv kom tau qhuab qhia tsoom ntseeg kom txawj hwm Nkaub Xwb Mab Liab. Lub Koom Txoos sawv Tswv Ntuj lub npe tshaj Tswv Ntuj lus rau lub ntiaj teb neeg, ua raws Tswv Ntuj siab nyiam, kom coj cov neeg tsis paub ntuj los teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj thiaj yog tus muaj hwj huam cawm thiab pab tau tib neeg. Puas muaj tej yam lub Koom Txoos tau qhuab qhia ua ntej, tom qab txawm muaj tshwm tej yam tuaj xws li lub Koom Txoos tej lus qhia ?

Tsoom ntseeg Kav Tos Liv, sawv daws puav leej hnov, puav leej paub lub nroog Lourdes, nyob Fab Kis qab teb, deb 170 km ntawm lub nroog Toulouse rov sab hnub poob. Lub nroog Loudes, yog ib lub me nyuam zos, thaum ntej tsis nto npe dab tsi. Txij li thaum Nkauj Xwb Mab Liab yees tawm ntsib ib tug me ntxhais, Bernadette xyoo 1858, txij ntawd los, lub nroog Lourdes ncha nto kooj meej thoob qab ntuj. Peb cov neeg Kav Tos Liv yuav tau nrhiav paub zaj xo no lub ntsiab, kom pab tau peb lub siab ntseeg npuab Tswv Ntuj kom khov thiab ntseeg Tswv Ntuj kom ruaj. Nkauj Xwb Mab Liab yees tawm tuaj ntsib Bernadette yog muaj lub ntsiab lus qhia dab tsi rau peb ? Peb yuav tsis muaj caij los nthuav lub ntsiab lus rau hauv no. Peb tsuas piav me me txog lub hauv paus kom peb cov ntseeg Kav Tos Liv tig pob ntseg mloog peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv tej lus qhuab qhia. Xyoo 1854, Txiv Vaj Qhia Pie 9 (IX) nrog tas tsoom Tswv Qhia tau tshaj ib lub moo hwm Mab Liab rau tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsoom ntseeg sawv daws li no : « Nous déclarons, Nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa Conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tache du péché originel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. »

(Dogme de l’Immaculée Conception, ineffabilis Deus 8.12.1854).
Niaj lub xyoo, tim 8 lub 12 hlis ntuj yog hnub nyoog hwm Nkauj Xwb Mab Liab “Xeeb Los Dawb Huv”,

Lub Koom Txoos tshaj Mab Liab lub moo « Immaculée conception, Xeeb Los Dawb Huv » rau ib tsoom ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb. Lub Koom Txoos qhia kom tsoom ntseeg muaj kev nco Mab Liab txiaj ntsim, muaj caij muaj nyoog hawm Mab Liab. Xyoo 1858, lub 2 hlis ntuj nyob Lourdes, muaj ib tug me nyuam ntxhais, Bernadette, mus khaws ib co khaub taws tom qhov tsua los rauv. Nws pom ib tug poj niam zoo nkauj tshaj tas ib tsoom poj niam, tawm tuaj tim qhov tsua rau nws pom, nrog nws tham. Tus poj niam hais rau Bernadette kom niaj hnub rov tuaj tim qhov tsua. Tsis ntev, tas lub zej zog tuaj kev nchuav ntws raws Bernadette mus tim qhov tsua. Tus poj niam hais rau Bernadette kom mus hais rau txiv plig tuaj tsa ib lub tsev teev ntuj rau ntawm qhov tsua. Txiv plig tsis kam tuaj. Txiv plig nug Bernadette tias : tus poj niam lub npe hu li cas ? Bernadette teb tias nws tsis paub tus poj niam npe. Txiv plig hais rau Bernadette kom mus hais rau tus poj niam qhia nws lub npe, txiv plig mam tuaj ua lub tsev teev ntuj. Thaum Bernadette nug nws npe, tus poj niam qhia tias nws npe yog: « Immaculée conception, Xeeb Los Dawb Huv » yog lub npe lub Koom Txoos tau tshaj qhia tsoom Kav Tos Liv paub thoob ntiaj teb, 4 xyoos dhau los. Tswv Ntuj tsim tau Mab Liab dawb huv tsis lo txhaum. Mab Liab yog tus tib neeg ntshiab, muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim. Peb leej tib neeg puav leej muaj txhaum, lo lub keeb txhaum tas tus. Tsuas kawg Mab Liab tib leeg thiaj ib txwm xeeb los ntshiab huv. Txiv Vaj Qhia Pie 9 (IX), tus tswj lub Koom Txoos, yog tus txiav txim muab lub npe ntshiab thiab nto koob meej « Xeeb Los Dawb Huv » rau Mab Liab. Thaum peb hais tias : Tus mloog lub Koom Txoos lus qhuab qhia, yog mloog Tswv Ntuj lus. Vim lub Koom Txoos sawv Tswv Ntuj lub npe qhuab qhia Tswv Ntuj lus. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv hais dab tsi yog dab tsi. Yog yus ua raws li lub Koom Txoos qhia, yus txoj kev ntseeg ntuj thiaj tseeb, tsis yuam kev. Bernadette txoj hauj lwm, yog tshaj tus poj niam tsab xo rau lub Koom Txoos. Tus poj niam tsab xo, yog pab tsa lub Koom Txoos tes dej num, lub Koom Txoos tshaj thiab qhia ntiaj teb neeg li cas, nws yog li ntawd. Leej twg sawv tiv, sawv cam lub Koom Txoos, tus neeg ntawd yuam kev lawm. Yog peb to taub zoo tej xwm no, peb yuav tsis cav tsis thuam lub Koom Txoos. Peb yuav qhuas, yuav nyiam peb lub Koom Txoos thiab yuav zoo siab pab peb lub Koom Txoos kom tag siab nrho.

Ntawm kev sib pab, lub Koom Txoos vam txog tas ib tsoom ntseeg lub dag lub zog los txhawb txhim lub Koom Txoos raws li nyias lub peev xwm pab tau. Cov Tswv Qhia Fab Kis teb tshaj lo lus no : “Vous pouvez par exemple donner l'équivalent de 1% de vos revenus annuels, ou encore 10% de votre impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail (Nyias puas muab tau 2 hnub, los 3 hnub hauj lwm ntaus ua nyiaj txiag pab txhawb lub Koom Txoos tes qav tes num)”. Cov lus no, yog lub Koom Txoos hais thiab tshaj tawm rau tas tsev neeg ntseeg sawv daws. Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg Hmoob Kav Tos Liv, hnub no peb tham txog kev sib pab tso nyiaj txhawb txhim lub Koom Txoos Kav Tos Liv xaus li no. Yog peb ho piav tau tsis meej, nej yeej meem nug tuaj peb yuav zoo siab pab qhia kom tseeb rau nej. Yog peb ho hais taus tej lo siab nej los thov nej zam lub txim pub rau peb.

Thov kom Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig tso koob hmoov nplua mias rau saum nej thiab nej pab ib npaug los tshuav pua npaug hauv nej nruab siab.

Fontenay Sous Bois, hnub tim 15 lub 8 hli ntuj xyoo 2009
Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: