Nruab Xyoo 26 Tim 27.09.2009

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws,

Tag ib lub lis piam 7 hnub, peb zoo siab qee ib lub sij hawm los ntsib peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Vim peb yog nws tej tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv. Peb zoo siab nrog peb tej poj niam me nyuam tuaj pe hawm peb tus Huab Tais, tuaj ua tsaug tej koob hmoov nws tau muab pub rau peb hauv ib lub lis piam. Peb muaj kev noj qab nyob zoo, muaj noj muaj haus tsis tshaib tsis nqhis vim Huab Tais pov hwm pov yawm peb, txhawb nqa peb lub luag dej luag num hnub dhau hnub…peb tuaj ua Tswv Ntuj tsaug.
Yog peb muaj kev nyuaj siab, ntsib kev txhawj xeeb, peb tuaj pe tuaj thov Huab Tais Tswv Ntuj ib los pab peb daws peb kev nyuaj siab, pab tiv thaiv vij mob vij ntsag, kho peb tej txheeb ze kom zoo hlo ntawm lawv lub lav mob lav nkeeg. Lawv qaug txaj qaug lav tuaj tsis tau, los peb tuaj thov Tswv Ntuj rau lawv. Hnub no, peb cuab pob ntseg mloog Tswv Ntuj lus, peb tus Huab Tais hais dab tsi, nws qhia li cas rau peb yog nws cov tub cov ki ?

Huab Tais hais ntau yam. Tiam sis peb tsuas khaws ob lub ntsiab lus loj los txhawb txhim peb lub siab lub ntsws, kom peb txawj ua neej ntxim Tswv Ntuj nyiam thiab kom peb txawj hais lus sib haum hauv peb lub cuab lub yig, ib ncig ntawm peb tej kwv tij thiab rau tej zej zog.

Thawj lub ntsiab lus yog nyob hauv phau ntawv Xam Phaj : Muaj ob tug txiv neej, Es Das thiab Mes Das, nkawd muaj npe nrog pab 70 leej txwj laus. Nkawd nyob hauv lub yeej, tsis tawm tuaj mus tom chaw sib teem, tom lub tsev tsam phooj, qhov chaw Tswv Ntuj nqes los nrog Mai Xes tham lus. Thaum Tswv Ntuj nqes los nrog Mai Xes tham, cov txwj laus tuaj ntawm tsev tsam phooj txawm txais tau lub txiaj ntsim sawv ua saub. Tiam sis ob niag tsis tuaj, nkawd nyob tom yeej, nkawd kuj sawv ua saub nyob tom yeej thiab.
Teeb meem, yog Mai Xes tus tub txib Yos Xuas tsis pom zoo. Nws tau hais kom Mai Xes txwv nkawd tsis txhob pub nkawd ua saub. Vim nkawd twb tsis nrog cov txwj laus ua ke tuaj ntawm tsev tsam phooj mloog Mai Xes nrog Tswv Ntuj tham. Thiab Yos Xuas muaj khib thiab txhawj xeeb, nws xav cia nws tus xib hwb Mai Xes ib leeg ua saub xwb thiaj tsis txob txhawj tsis ntxhov rau sawv daws. Hmoob hais tias ntau tus txiv muam ces ua puas dab. Tiam sis Mai Xes siab dav, coj tau dav. Nws qhia rau Yos Xuas tias : tseem xav kom Tswv Ntuj tus ntsuj plig nrog tas Tswv Ntuj haiv neeg nyob kom tas sawv daws ua saub tib si tas tus.
Yeej yog li Mai Xes hais. Peb sawv daws puav leej tau txais lub cim ntxuav. Lub cim ntxuav pub lub ntxiaj ntsim rau peb txhua leej ua Leej Choj, ua Saub thiab ua Vaj. Tiam sis peb yuav sawv saub ib leeg li peb lub siab nyiam tsis nyog nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Yuav yog Leej Ntuj Plig tuaj nyob saum peb. Thaum ntawd, peb thiaj ua saub tshaj Tswv Ntuj lo lus ib yam li 70 leej txwj laus sawv ua saub, ib yam li Es Das thiab Mes das nkawd sawv ua saub. Mai Xes ua saub, vim Leej Ntuj Plig tuaj tshoj Mai Xes tshaj Tswv Ntuj lo lus.
Peb yuav tau ceev faj thiab xyuam xim tej lus peb tshaj tawm. Puas yog peb tshaj qhia Tswv Ntuj lus rau zeej tsoom neeg paub, los peb qhia peb zaj, qhia peb lub tswv yim rau zeej tsoom neeg ? Tus tseem saub, nws ua li Huab Tais nyiam kom nws ua. Nws tsis ntxeev Huab Tais zaj los ua nws zaj, muag Huab Tais lub npe kom tsam rau nws. Tus yuav pab kom peb txhob yuam kev tab peb sawv ua saub, yog tus nqes saum ntuj los nws rov dua saum ntuj lawm. Nws yog Yes Xus. Vim li ntawd, tus peb yuav khaub zig, peb yuav vam yog Yes Xus tib leeg.

Peb mloog lub ntsiab lus nyob hauv Mas Kos ntawv Moo Zoo : Muaj ib tug neeg siv Yes Xus lub npe los ntiab dab phem khiav. Tiam sis, tus neeg ntawd tsis nrog cov thwj tim ua ib pab. Nws nyob nws ib cag. Yes Xus tus thwj tim Zam kuj hais kom Yes Xus txwv tus neeg ntawd, tsis pub nws siv Yes Xus lub npe los ntiab dab phem.
Yes Xus pom muaj teeb meem ntawm cov neeg raws nws, nrog nws ua ke zoo li cov thwj tim thiab ntawm cov nyob ib cag tsis koom leej twg zoo li tus neeg siv Yes Xus lub npe ntiab dab phem no. Yog ib qho teeb meem tsis loj, tiam sis yuav tsum tau kho. Yes Xus qhia tias tus nyob ib cag tuav Yes Xus npe los ntiab dab phem. Nws txawm nyob ib cag, tsuav yog nws vam khom Yes Xus, tsuav yog nws hu txog Yes Xus lub npe caum kom dab khiav. Tus ntawd, nws tsis tiv Yes Xus, nws tsis thuam Yes Xus. Tam li nws kuj tsis tiv cov neeg ntseeg Yes Xus, nws kuj tsis tiv cov thwj tim niaj hnub raws Yes Xus tib yam. Kuj zoo tam ntua nws nrog cov thwj tim tuaj Yes Xus tog. Tsis muaj teeb meem loj, ces tsis txwv tus neeg zoo li ntawd.
Qhov ua teeb meem loj, yog tus coj cov neeg ntseeg Yes Xus kom yuam kev. Nws hais tias : teev ntuj pab tsis tau tus neeg poob plig ; teev Yes Xus daws tsis tau neeg kev nyuaj siab kev txhawj xeeb ; Yes Xus tsis muaj hwj huam pab yus lub mob lub ntsaj. Nws tus kheej lo lus hais thiab yam nws txhais tes ua rau luag qhov muag pom thiaj pab tau neeg muaj mob muaj nkeeg kom nquag. Yog muab txhais los mus, tus neeg no tseem muaj hwj huam tshaj Yes Xus, tshaj Tswv Ntuj. Tej yam ntawd, ua rau cov neeg ntseeg siab me yuam kev, ua xyem xyav nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, ua lawv poob siab rau Yes Xus, ua rau lawv thim kev cia siab tiag. Thaum kawg, lawv tig ntsej mus mloog tej lus haub lus hem neeg. Lawv twb ntseeg Tswv Ntuj los lawv tsis mus dai Tswv Ntuj, lawv yeem mus vam khom nyuag tsiaj txhu thiab qaib npua yam tsis muaj nuj nqes. Lawv ntsia tej ntawd tseem loj tshaj lawv tus Huab Tais Tswv Ntuj hlub lawv tsis txawj tag. Qhov no, yog ib qho yuam kev loj hauv kev ntseeg Yes Xus. Ib yam li tus me nyuam nws niam nws txiv hlub nws npaum twg los nws tsuas pom qhov lawv tsis hlub nws xwb.
Yes Xus thiaj li hais tias tus neeg coj sawv daws yuam kev no muab zeb los khi nws caj dab thawb rau hauv qab thu dej hiav txwv yuav zoo dua rau nws. Peb ua leej tib neeg nyob, peb lub ncauj, lub qhov muag, tes, taw puav leej kheev ua txhaum. Yog peb cheem tsis tau peb lub ncauj tsawm luag, lub qhov muag tua neeg, tes nkhaus ua nqe lauj, kwv ceg mus lwj…ces yeem zoo dua rau peb tsis txhob muaj tej no : muab nplaig txiav, kaus qhov muag pov tseg, txiav tes txiav taw peb thiaj tsis muaj txhaum.
Yog Huab Tais Yes Xus tej lus qhuab qhia peb hnub no kom nco ntsoov vam khom nws. Lub siab tshiab, lub neej tshiab peb tsis muaj peev xwm ua tau peb tus kheej yog peb tsis mloog nws lus, tsis vam nws pab peb.

25.09.2009 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: