Yus tshuav nqe ntawm yus lub Koom Txoos Kav Tos Liv


Nyob Fab Kis teb, muaj 4 yam nqe txhawb txhim lub Koom Txoos :

 • 1- Nuj nqes puag xyoo tsoom ntseeg txhawb txhim Koom Txoos : 47.53 %,
 • 2- Tso nyiaj ua txim hauv cov Txoos Txi Ntuj : 29,53%,
 • 3- Nqe nyiaj thaum ntxuav plig, cog lus txij nkawm, ploj tuag : 15,5%,
 • 4- Nqe muab ua txim thov txiv plig ua ib thaj Txi Ntuj pab yus : 11,85%.
Cov neeg Kav Tos Liv, nyob muaj pab muaj pawg, nyias zwm rau nyias tus Tswv Qhia ntawm nyias lub xeev ntuj (diocèse).
Nyias txhawb nyias lub diocèse raws li nyias pab tau. Cov nyiaj txhawb txhim siv rau cov txiv plig noj haus, kev tawm rooj mus tshaj ntuj Tswv Ntuj lus thiab them nyiaj hli rau cov ntseeg raug khiav hauj lwm txhawb lub Koom Txoos.


Yuav muab tus nqe npaum li cas los txhawb lub Koom Txoos ?

Nyias muab ib feem pua (1%) ntawm nyias cov nyiaj khwv tau hauv ib lub xyoos los txhawb txhim lub Koom Txoos.
Los yog muab 10 feem pua (10%) ntawm nyias cov se them nom tswv.
Los yog muab 2 los 3 hnub hauj lwm hauv ib xyoos ntaus ua tus nqe txhawb txhim.

Piv txwv qhia sawv daws paub txog lub Koom Txoos kev siv nyiaj :
 • Ib tug hluas npaj kawm ua txiv plig, ib lis piam raug : 350 €.
 • Ib tug txiv plig mus nyob tsev laus, ib hnub raug : 90 €.
 • Tus nqi ib tus neeg ntseeg mus kawm txuj los khiav hauj lwm coj tsoom ntseeg, ib hnub raug : 135 €
 • Ib tug tub zog ua hauj lwm tas mus li txhawb lub Koom Txoos, ib hnub raug: 72 €.
 • Ib tug txiv plig mus tshaj ntuj lus, ib hnub hauj lwm raug : 56 €
Xa nyiaj li cas thiaj mus txog chaw ?
 • Nyias saus nyias ib daim chèque muab xa rau ntawm nyias lub tsev teev ntuj.
 • Nyias mus qhia nyias npe tom Tswv Qhia tsev, txog caij txog nyoog, luag mam rho luag tom banque.
 • Los puas siv internet xa yus tus nqe nyiaj txhawb txhim rau Tswv Qhia.
Lub caij twg yog caij txhawb txhim Koom Txoos ?

Feem ntau, yog thaum pib lub caij plaub caug, niaj xyoo thaum lub2 hlis ntuj xiab.
Dua li ntawd, kev txhawb txhim yus muab lub caij twg kuj tau tib yam.

Nqe nyiaj txhawb txhim lub Koom Txoos, ib xyoos twg tau li cas ?

Xyoo 2007 nyob Fab Kis teb :
Sau tau nyiaj txhawb txhim 209 000 000 €
Cov yim neeg tau them nqe txhawb nqa Koom Txoos muaj : 1 450 000 yig
Kwv yees ib yig tau muab ze li : 144 €


Siv cov nqe nyiaj txhawb txhim zoo li no :

Tswv Qhia thiab txiv plig lub nyiaj hli : 770 € - 973 €
Nyob thoob Fab Kis teb, lub Koom Txoos ntiav muaj ze 5000 leej cov neeg ntseeg, los khiav hauj lwm pab cov txiv plig thiab cov Tswv Qhia. Lawv nyiaj hli yog Smic mus txog 1480 €. Them cov (charges sociales) nyhav tib yam ib tug neeg ua dej num lwm qhov chaw.

Cov coj lub Aumônerie0 commentaires: