COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 11/10/2009
( Hnub chiv 28- xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv Thoob Tsib (7,7-11)
7 Kuv tau thov, ces kev txawj ntse muaj tuaj rau kuv. Kuv tau pe, ces lub tswv yim thoob tsib tuaj nyob saum kuv.
8 Kuv nyiam nws tshaj tej cwj vag thiab tej theej kiab. Rau kuv, kev nplua nuj tsis muaj nuj nqes ib qho piv rau nws.
9 Kuv tsis yeem muab nws piv rau tej paj zeb paj tsua. Tas lub ntiaj teb thooj kub ntawm nws ib sab tsuas yog nyuag suab puam, nyiaj tsuas yog av nkos xwb.
10 Kuv nyiam nws heev tshaj kev xis nyob thiab kev zoo nkauj zoo nraug. Kuv yeem xaiv nws dua qhov pom kev, vim nws nyob ci lam lug tsis qauj.
11 Tas puas tsav yam zoo nrog nws tuaj rau kuv thiab nws tes nplua nuj suav tsis paub txheeb.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws (4, 12-13)
12 Tswv Ntuj lo lus muaj txoj sia. Tswv Ntuj lo lus ua tau hauj lwm. Tswv Ntuj lo lus ntse dua ib rab ntaj ob sab hniav. Nws txeem mus tau hauv tus plig thiab hauv nruab nrab lub tswv yim. Nws mus tau rau hauv cov pob qij txha thiab cov paj hlwb. Tswv Ntuj lo lus txawj txiav txim rau lub siab ntshaw, thiab rau tej zaj tswv yim nyob hauv nruab siab.
13 Tas puas tsav yam Ntuj tsim los, mas yeej tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj lo lus pom tsis tau. Txhua yam nqha nrig thiab du lug nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Peb yuav tsum cev peb tej hauj lwm huv tib si rau nws pom.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo (10,17-30)
17 Yes Xus tab tom sawv kev, muaj ib tug neeg khiav tuaj txog ntawm nws, txhos caug ntua nug tias : "Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua li cas thiaj tau txais lub cuab tam txoj sia nyob mus li ?"
18 Yes Xus hais nws tias : "Vim li cas koj hu tias kuv siab zoo ? Tsis muaj tug siab zoo, tsuas kawg Tswv Ntuj tib leeg kheej.
19 Koj paub cov lus qhuab qhia : txhob tua neeg, txhob deev luag txij nkawm, txhob ua tub sab, txhob liam txhaum rau luag, txhob ua tub qaug luag, hwm koj niam koj txiv."
20 Tus neeg ntawd teb tias : "Xib Hwb, txij puag thaum tseem hluas, kuv saib ntsoov cov lus qhuab qhia no."
21 Ntsia ntsoov tus ntawd, Yes Xus cia li nyiam nws thiab hais nws tias : "Tshuav tib qho koj tsis muaj : rov mus, muag tas puas tsav yam koj muaj, muab pub rau tej pluag, koj yuav muaj ib lub cuab tam nyob saum ntuj ; rov tuaj thiab tuaj caum kuv."
22 Tiam sis tus ntawd, hnov cov lus no, cia li dub txig, chim siab nrho rov mus, vim nws muaj cuab yeej cuab tam ntau.
23 Yes Xus tsa muag xam ncig lees thiab hais rau nws cov thwj tim tias : "Xyov ua cas cov rau neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj lub Tsheej !"
24 Cov lus no ua rau cov thwj tim xav tsis thoob. Tab sis Yes Xus rov hais ntxiv : "Kuv cov me nyuam, mus hauv Tswv Ntuj lub Tsheej xyov yuav ua cas cov !
25 Tseem yooj yim tshaj rau tus ntxhuav chaws lub qhov koob dua tus nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub Tsheej."
26 Cov thwj tim yim huab xav tsis thoob. Lawv sib hais zom zaws : "Leej twg thiaj yuav tau kev dim ?
27 Yes Xus ntsia ntsoov lawv thiab teb tias : "Zaj twg kev puav leej tws rau tib neeg, tsis rau Tswv Ntuj; vim dab tsi twb tau tag nrho rau Tswv Ntuj."
28 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Peb twb tso tas puas tsav yam tseg tuaj raws koj.”
29 Yes Xus hais tias : "Kuv hais tseeb rau nej, leej twg tau tso vaj tse, kwv tij, muam, niam thiab txiv, me tub me nyuam, thiab liaj teb tseg vim kuv thiab vim lub Moo Zoo,
30 tsis muaj nws yuav tsis txais ib puas npaug hauv sim neej no : vaj tse, kwv tij, muam, niam, me tub me nyuam, liaj teb, ntxiv kev raug hiam thiab lwm tiam, txoj sia nyob mus li.
0 commentaires: