COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 18/10/2009
( Hnub chiv 29- xyoo B )
(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Cov lus nyob hauv Ntawv His Xais (53,10-11)
10 Huab Tais tshua txog tus tub txib raug mob raug ntsaj ntsoog tas. Yog nws muab nws txoj sia ua txim los theej txhoj, nws lub neej yuav kav ntev, nws yuav pom nws xeeb leej xeeb ntxwv. Huab Tais lub siab nyiam yuav tsheej xeeb hauv nws.
11 Tim nws lub mob lub ntsaj, nws yuav txais qhov pom kev, nws yuav tau zoo puv npo. Vim nws tau raug mob raug ntsaj, kuv tus tub txib, tus ncaj, nws yuav ua kom zeej tsoom ncaj ncees, nws yuav ua tus ris lawv cov txhaum.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws (4,14-16)
14 Vim peb muaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus ua Tuam Leej Choj thiab ua Vaj, nws hla dhau yim txheej cuaj txheej ntuj, mas peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev lees ntseeg.
15 Peb tus Tuam Leej Choj tsis yog ib tug Leej Choj tsis txawj hlub peb cov neeg zog me, rau qhov nws tau raug txoj kev sim siab txhij txhua ib yam li peb. Tsuas tshuav txoj kev txhaum xwb, nws thiaj tsis raug.
16 Peb kav tsij rhais ruam mus lawm tom ntej. Peb tso siab lug mus kom txog lub theej kiab muaj txiaj ntsim, kom peb tau txais kev khuv leej, kev zam, thiab kev pab ntawm lub theej kiab.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo (10,35-45)
35 Ntxes Npes Dais ob tug tub Yas Kos thiab Zam txav los ntawm Yes Xus, nug nws tias : “Xib Hwb, wb xav kom koj mloog wb thov koj”
36 Nws hais nkawd tias : "Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ?"
37 Nkawd teb tias : "kom wb tau zaum ib tug ntawm koj sab xis, ib tug ntawm koj sab laug hauv koj lub hwj chim."
38 Yes Xus hais nkawd tias : "Neb tsis paub yam neb thov ntawd. Neb puas haus taus lub ntim kuv yuav haus, txais lub cim ntxuav yuav plos ntais kuv rau hauv ?”
39 Nkawd teb nws tias : “Wb ua tau kawg.” Nws teb tias : “Lub ntim kuv yuav haus, neb kuj yuav haus ; thiab lub cim ntxuav yuav plos ntais kuv, neb kuj yuav tau txais.
40 Qhov yuav zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv tus yuav muab, nws muaj nws neeg nyob cov chaw npaj tseg no lawm.”
41 Lawv kaum leej hnov li ntawd, lawv chim rau Yas Kos thiab Zam nkawd.
42 Yes Xus hu lawv los hais rau lawv tias : "Nej twb paub : tej luag saib lawv ua tej teb chaws cov thawj neeg kav ua txiv ntxhias; cov loj tsis ntshai siv lawv hwj chim.
43 Ntawm nej, yuav tsum tsis txhob coj li ntawd. Leej twg xav ua tus loj, nws yuav ua nej tus tub txib.
44 Leej twg xav ua tus thawj, nws yuav ua sawv daws tus qhev.
45 Vim Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tiam nws, tuaj kom tau tiam luag thiab muab nws txoj sia ntaus nqi txhiv zeej tsoom neeg."


0 commentaires: