Nruab Xyoo 29 Tim 18.10.2009

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg ua Tswv Ntuj cov tub ki mloog lus,

Rov txog hnub peb tuaj sib sau pe hawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj ua nws tsaug thiab mloog nws Leej Tub, peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus. Yog ib hnub zoo hnub zoo nyoog rau peb yog nws tub ki tuaj sib ntsib sib pom ntawm peb thaj chaw nyob, ntawm peb lub zos. Kuj yog ib lub zoo caij nyoog rau peb tuaj sib pab sib nres thov Leej Ntuj Plig lub zog pab yus tsev neeg, pab yus cuab kwv tij, yus ces neej tsa, yus lub zos thiab yus lub teb chaws kom sawv daws muaj kev nyob kaj siab. Pub kom sawv daws muaj siab ua neej hauv lub qab ntuj. Nyias muaj muaj nyias kev txob txhawj, kev ntxhov siab. Peb xav pab xav daws peb tej txheeb ze, tej phooj ywg tej txiab nkeeg, xav tsa lawv sawv kom zoo hlo ntawm lawv lub lav mob, los peb tsis muaj lub peev xwm ua tau. Yus tej niam txiv muaj lus chim siab. Yus cuab kwv tij thiab neej tsa muaj lus sib cav hais tsis sib haum…Yog ib hnub zoo caij zoo nyoog sawv daws yuav tuaj vam Peb Leej Txiv lo lus nplij, lo lus ntuas kho peb kom tug ntev rau tug, ib leeg zam rau ib leeg, ib tug hlub ib tug. Tswv Ntuj tib leeg thiaj yuav pab tau, cawm tau peb ntawm kev tsaus ntuj txhua yam. Yog li ntawd, peb tuaj vij tuaj ntsauv peb tus Huab Tais tsis nkim peb lub caij nyoog. Peb nkaum tom tsev, puag tes puag taw nyob, thiaj nkim caij nkim nyoog tsis muaj nuj nqes dab tsi ntxiv rau yus, tseem ua yus pluag txiaj pluag ntsim. Yog yus muab lub caij nyoog mus thov mus pe Luag ib los, Luag thiaj zoo siab muab txiaj ntsim pab yus, daws yus kev nyuaj siab.

Hnub no, peb hnov Yaj Saub His Xais hais txog Tswv Ntuj tshua tus tub txib raug mob raug ntshaj puas ntsoog. Hais txog saub, peb Hmoob puav leej paub, saub yog leej twg, saub txawj dab tsi. Saub thiaj pom yav tom ntej yuav tuaj, yuav tshwm sim zoo li cas. Yog yus nug, nws yuav pab yus qhia rau yus kom npaj yam ub yam no tos. Saub yuav pab yus daws yus kev nyuaj siab, kev txob txhawj. Hmoob thiaj hais kwv huam, yam twg xav paub ces mus nug saub, saub yuav hais, yuav qhia rau yus paub. Saub puj saub yawm yog tus qhuab qhia kev rau noob neej taug thaum noob neej kev tws. Feem coob, peb cov Hmoob paub saub yog paub mus zaj no, raws li Hmoob zaj, sawv daws ua kam hais kam hauv tej dab neeg thiab tej qhuab ke.

Sawv Saub raws li Tswv Ntuj txib, ua Tswv Ntuj ib tug Saub, nws txawv lawm ntau yus Hmoob zaj. Sawv Tswv Ntuj ib tug Saub, yog sawv Tswv Ntuj ib tug tub txib, ua Tswv Ntuj ib tug tub tshaj xo, hais lus taj Tswv Ntuj lub ncauj, sawv Tswv Ntuj lub npe, hais Tswv Ntuj lo lus rau leej tib neeg, qhia Tswv Ntuj lus rau lub sim ceeb tas txhia tsav puas yam ntuj tsim : tej pob zeb pob tsuas, nkauj hnub nraug hli, nroj tsuag, xyoob ntoo, kab ntsaum, tsiaj txhu, mi ntses khiav hauv dej, me noog ya saum ntuj…tas puas tsav yam txawm paub tus Tswv lus, tus tsim lawv tag nrho. Tus Tswv tsim lub sim ceeb thiab tsim neeg, yog Tswv Ntuj. Zoo li Tswv Ntuj tus Saub, leej ntshiab Antoine de Padoue. Thaum nws tuaj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo txog Fab Kis, nyob Montpellier xyoo 1225. Sawv daws tau pom tej yam txawv txav nws tau txwv cov qav hauv ib lub pas dej ntsiag tas tsis quaj ib suab (le lac de saint Antoine)…Xyoo 1226, nws tuaj txog Bourges. Nws tau nrog ib tug yuam kev hauv txoj kev ntseeg (hérétique) sib cam. Tus neeg ntawd, tsis ntseeg lub cim yug, tsis ntseeg tias lub mov mog hauv thaj Txi Ntuj yuav yog tseem Yes Xus lub cev tau. Antoine de Padoue tau pab nws hloov nws lub siab. Muaj ib tug luj nyob ntawm nkawd yoo tshaib tau 3 hnub lawv tsis pub zaub. Kom neeg coj nplej tuaj pub tus luj noj. Tus luj yeem txhos caug pe lub Cim Yug tsis noj cov nplej lawv nqa tuaj. Thaum tus neeg pom li ntawd, nws thim xav tig los ntseeg lub Cim Yug yog tseem Huab Tais Yes Xus lub cev, nws tig los ua Kav Tos Liv. Thaum Antoine rov mus txog Italie teb. Nws caw cov neeg ntseeg yuam kev (les hérétiques) tuaj sib sau tom ntug hiav txwv nyob Rimini. Cov neeg tsis muaj leej twg quav ntsej cuab pob ntseg mloog nws tej lus qhia txog Yes Xus lub Moo Zoo. Antoine tig mus qhuab qhia ntses hauv hiav txwv. Muaj ib npoj ntses tuaj mloog nws cov lus qhia tim ntug dej. Tej lub cim no yog qhia rau peb tias, ua Tswv Ntuj tus Saub, yog qhuab qhia Tswv Ntuj lo lus rau lub sim ceeb kom lub sim ceeb tsis txhob yuam kev, tsis mus txhoj, tsis mus tsim kev lim hiam, siab pem. Qhuab qhia Tswv Ntuj lus pab kom lub sim ceeb nyob tiaj tus, noj qab nyob zoo. Kom huab cua zoo, tsis txhob kis mob kis ntsaj, ua pa tshuaj pa tshauv sawv lom nroj tsuag, tsiaj txhu thiab tib neeg. Cev Tswv Ntuj lus qhua qhia tib neeg kom sawv daws sib yoog sib zam, tseg kev ua plaub ua ntug, tsis txhob sib ntaus sib tua tuag tseg tub ntsoj ntxhais ntsuag, tsis muaj neeg hlub. Tseg poj ntsuam yawg ntsuag tsis muaj tug ntxiv nxhua. Ua Tswv Ntuj ib tug Saub, tsis yog hais Tswv Ntuj lus xwb. Yuav tau ua tag Tswv Ntuj tes qav num, txoj sib txoj hnyav yuav tau ua mus kom tiav, leg mus kom kawg. Yus yuav tau ris lub nra sib nra hnyav tag huv si. Tswv Ntuj tus Saub, yog tus tau txais lub Cim Ntxuav. Yog tus tau cog lus nrauj dab phem Xas Tas, tus haub tus ntxias neeg kom sib ncaim, kom yuam kev, ua neeg muab hlob khav theeb. Tag peb cov neeg tau txais lub Cim Ntxuav, Tswv Ntuj hu peb ua Saub tshaj Tswv Ntuj lo lus rau ntiaj teb neeg thiab rau lub sim ceeb. Tswv Ntuj tos ntshis tag sawv daws ua Saub, ua nws tub ntxhais txib tas tus. Hmoob hais tias khwv ciaj khwv tuag, ris lub nra hnyav, nce toj nqes taug, ntshaus hlaub ntshaus ceg, hmab dawm tes hlua dawm taw, pos khawb, nqaij ntuag ntshav nrog…Ua Tswv Ntuj tub ntxhais txib, yuav tau khwv tsis tau puag tes puag taw nyob ywj siab. Mus kev deb kev nkhaus, kev nce toj nqes hav yuav tau mus kom txog. Ntsib neeg pluag neeg txom nyem, yuav tau hais lus nplij, cev tes plws lawv. Pom cov neeg me raug tej neeg loj, neeg khav theeb tsuj thuam yuav tau pab tau cheem kom sawv daws sib haum, sib zam, sib hlub. Yus pom lo lus yuam kev siv tsis taus, pom txoj cai twg ua tsis raug, ua tsis ncaj, yus mus hais mus pab cov neeg me, ces yus raug luag ntxub, raug luag liam txhaum, raug tej nom tswv ntes mus nug, mus kaw nyob hauv nkuaj. Nyob tsev loj faj, luag muab yus yoo tshaib yoo nqhis, muab tsim txom, muab ntaus txha lov, nrim cev doog, ua nqaij nthuag ntshav nrog. Yus cia li ua neeg raug txim dawb dawb do do nrog tej neeg tub sab ua ib npoj, nrog tej tua neeg ua ib nkuag. Vim li ntawd, tus tub txib twg raug mob raug ntsaj puas ntsoog, Tswv Ntuj tshua thiab khuv leej nws. Tswv Ntuj tshua tus tub txib nquag raug mob raug ntsaj npaum li no. Tsis hnov Tswv Ntuj qhuas ib los txog tus tub txib nkees zaum puag tes puag taw, tsis paub ua ib los tsaug, tsis paub teev ib los ntuj. His Xais thiaj sawv Tswv Ntuj lus hais li no : Vim nws tau raug mob raug ntsaj, kuv tus tub txib, tus ncaj, nws yuav ua kom zeej tsoom ncaj ncees, nws yuav ua tus ris lawv cov txhaum.

Tswv Ntuj tus tub txib txawj ua zoo, txawj ua xis Tswv Ntuj siab nyiam yog Neeg Leej Tub. Peb mloog Huab Tais Yes Xus qhia neeg Leej Tub tes dej num thiab tus cwj pwm rau peb yoog. Peb thiaj li yuav txawj ua xis Tswv Ntuj siab nyiam. Muaj 3 yam zoo li no :

1-Muaj ntau zaus, thaum Hmoob los thov ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Lawv hais tias : « Vim peb pheej muaj muaj mob, mus ua neeb kho los tsis zoo. Ces peb yuav los thov lawb dab pov tseg…» Yog yus nrog lawv tham ntev ces pom tias, xyov lawv lub siab puas ntseeg Tswv Ntuj tiag. Lawv puas tso siab rau Tswv Ntuj, los zwm Tswv Ntuj yog lawv tus Huab Tais cawm lawv tiag.
Puas yog lawv ntshai dab, ces lawv los nkaum, los tsiv nraim kom dab txhob pom lawv. Vim dab ua lawv muaj muaj mob. Lawv xav tias los lawb dab ces yuav tau zoo tsis muaj mob ntxiv. Tiam sis lawb dab tas los tseem muaj mob li qub. Tej zaum mob tseem huam ces tseem mob loj dua qub. Kom Txiv Plig teev ntuj ces yuav thaiv tau lawv tus mob ib yam li ua neeb thaiv lawv thaum ub. Txiv Plig teev ntuj tas los tus neeg mob nws mob nws. Ces lawv haj yam xav tsis thoob. Lawv hais tias : Txiv Plig teev ntuj tsis leej. Txiv Plig tsis muaj hwj huam. Qhov no mas tsis luaj twg. Tiam sis qhov yuam kev loj, yog qhov lawv tsis tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj. Lawv poob siab, lawv thuam Tswv Ntuj hais tias teev ntuj tsis muaj nuj nqes, kho tsis tau lawv tus mob. Lawv xav tias Tswv Ntuj tsis paub lawv lub siab xav, tsis paub lawv zaj. Lawv yuav dag tau Tswv Ntuj ib yam lawv ua rau dab, dag yeej. Lawv nyiag kev rov mus thawj txiv neeb. Ces txiv neeb tias vim los lawb dab lawm, tub qaug plig poj plig yawm tshaib nqhis tsis muaj noj muaj haus ces yuav tau kho npaum no txiaj nyiag, kho lub taub hau tsiaj li no thiaj zoo nej lub mob. Cov Hmoob Kav Tos Liv coj li no, ntseeg tej yam no tseem muaj coob leej. Vim lawv tsis tau tsim kom meej, tsis xav txog tias : tib neeg teev dab los teev Tswv Ntuj tsis muaj tus txawj plhis tau li tus kab npauj los kab xi, los tus nab muab daim tawv laus pov tseg. Yus yuav tsum tsim los kom meej, paub kom tseeb tias : Mob plab dias hau, mob npaws, mob sida, mob canser…tsis tim dab ua txhob liam rau dab, tsis tim ntuj nplua, tsis yog khaum qhov twg ua rau neeg mob. Yuav kom zoo taub hau ces noj tshuaj. Tsis pub mob npaws ces vov vij tsam thaiv. Tsis xav mob sida, yuav tau tsim txiaj, ceev yus tus kheej kom zoo. Xav maim dhau canser, yuav tau caiv ncauj. Hmoob hais tias: txawj noj ces noj tau zoo nyob, tsis txawj noj ces noj ua mob.
Tsis yog yus los lawb dab lawm ces yus yuav tsis muaj mob. Tus xav li ntawd, yog ua npau suav lawm. Lawv xav yooj yim npaum li ntawd, ces thaum lawv pom nyuaj tuaj, ua rau lawv tsis muaj qhov tso siab rau Tswv Ntuj. Kuj tsis yog yus teev dab poj dab yawm li qub yus thiaj tsis muaj mob. Txhob coj li ib txhia neeg muab kev teev dab thiab teev Tswv Ntuj los txuam kab mob kev nkeeg. Peb yog neeg hwm Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, tsis txhob muab kev teev Tswv Ntuj los txuam kev muaj mob dia hau. Peb muab Tswv Ntuj ua tshuaj kho tsis tau peb qhov mob qhov ntsaj kom zoo. Ua li, peb Ntseeg Tswv Ntuj muaj nuj nqes dab tsi ? Yog vim peb muaj muaj mob, peb thiaj thov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tuaj roos pej, txuag peb, tiv thaiv peb. Peb ntxub ntxub dab lawm, thov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim caum dab, lawv dab khiav kom deb ntawm peb lub neej thiab txoj xub ke. Peb ntseeg Tswv Ntuj, tsis yog kom peb lub cev nqaij tau zoo nyob xwb. Yog peb pom Tswv Ntuj muaj nqes rau peb lub cev muaj mob xwb, peb los ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav plam ntxhiab (déçu) ntau yam rau Tswv Ntuj. Vim peb hais Tswv Ntuj tsis mloog, peb hais tsis tau Tswv Ntuj ua peb tus qhev li peb siab nyiam. Yus yuav tau nug yus kom txaus txaus : Peb los ntseeg Tswv Ntuj yog vim li cas ? Vim peb nyiam Tswv Ntuj ua peb tus Huab tais, ua peb Niam peb Txiv hlub peb. Peb yuav hwm Tswv Ntuj loj tshaj puas tsav yam. Peb yuav tsum hais tau rau Tswv Ntuj : Huab Tais, kuv yog koj me tub me nyuam, thov koj txuag kuv, pab kuv, daws kuv kev nyuaj siab, kho kuv lub mob lub ntsaj. Koj pub kuv ciaj kuv zoo siab ciaj ua neej nyob, koj pom zoo kuv tuag kuv zoo siab tuag. Koj yog kuv Niam kuv Txiv, yog kuv tus Huab Tais. Koj thiaj yog tus Tswv kav cov neeg ciaj, saib cov neeg tuag. Thov koj txais kuv tus ntsuj plig ze ntawm koj xub ntiag ; pub kuv nrog koj muaj txoj sia nyob mus li. Peb los ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav tso siab tag nrho rau Tswv Ntuj, peb thiaj tsis yuam kev. Thaum ntawd, Tswv Ntuj tsis yog tus huab tais zoo tshuaj lawm xwb. Tswv Ntuj yog tus yuav pab yus, tus yuav tso tau yus tus ntsuj plig dim ntawm dab txhais xib teg los mus ciaj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo ntawm Tswv Ntuj.

2-Yus los ntseeg Tswv Ntuj raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia, yog mloog Huab Tais Yes Xus qhia. Yus yuav tsum hloov siab hloov ntsws kom tag dua tshiab. Yus yuav tsum hloov yus lub neej dua tshiab. Tso tag yus lub qub siab pov tseg. Tso tag yus lub qub neej pov tseg. Txij hnub yus txais lub Cim Ntxuav, yog hnub yus rov yug dua tshiab lawm. Yus pib lub neej tshiab raws li Yes Xus cov lus qhia ua mus, tsis yog ua li yus lub siab nyiam. Yog xyaum coj thiab qhib pob ntseg mloog Yes Xus lus qhia, ua raws li Yes Xus nyiam kom yus ua. Niaj hnub nco ntsoov muab yus lub neej cog rau Yes Xus txhais xib teg. Zoo li tus me nyuam mos xyaum hais lus, yus yuav xyaum kawm xyaum hais Yes Xus cov lus. Yus yog neeg siab luv, yog neeg dag kam, neeg nkees. Yus yuav tau xyaum ua neeg siab ntev, ua siab loj zam rau luag. Tus neeg ua tub qaug yus, yuav tau cheem yus lub siab kom ntev, tsis txhob npau, tsis txhob ua pauj luag…Yus xyaum ua neeg nquag, tsis ntshai siv zog pab yus tsev neeg, pab luag tej, hlub tej neeg pluag neeg txom nyem. Yus ib txwm yog neeg khav theeb, neeg muab hlob. Yus yuav xyaum hais lus mos, hais lus saib taus luag tej. Ntsia yus pog yus yawg, ntsia yus niam yus txiv, ntsia cov neeg laus, ntsia cov neeg siab ncaj, kawm lawv tej lus hais, yoog lawv coj lawv tus yam ntxwv. Tsis txhob ua neeg loj, txhob ua neeg khav theeb muab hlob li qub. Peb pom tias ua neeg hwm Tswv Ntuj tsis yooj yim, yuav tau ua neeg nquag, yuav tau siv zog tas lub neej. Hauj lwm ua tsis tag li. Txhob xav tias yus ua neeg teev Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj lawm, twb ntxuav plig tas thaum ntxov ces tag tsis tshuav tsis muaj hauj lwm ua ntxiv. Yes Xus tej nyuag lus qhuab qhia, yus twb hnov txhij hnov txhua, paub tas lawm, paub txaus txaus lawm. Tej zaum tseem paub zog leej puav Xib Hwb thiab Txiv Plig lawv lawm thiab. Yus rov pom yus muaj muaj nuj nqes thiab zoo txaus txaus li lawm, tsis muaj chaw xyeej qhov twg. Yus puas muaj peev xwm khav tau tias yus txawj ua tas puas tsav yam xis Tswv Ntuj siab lawd ?
Peb mloog Yas Kos thiab Zam nkawd ob kwv tij saib Yes Xus qhia li cas rau nkawd ? Xub xub thov Yes Xus, kom xub tau Yes Xus lub hwj chim. Cov thov tom qab, ces tau hwj chim yau zog. Nkawd xav tau li ntawd : « kom wb tau zaum ib tug ntawm koj sab xis, ib tug ntawm koj sab laug hauv koj lub hwj chim. » Nyob hauv ib pluag noj, ntawm rooj tsoob rooj kos, los puas nom tswv caw mus noj ib tsum mov, los huab tais vaj ntxwv caw mus noj mov. Cov neeg tseem ceeb yog cov nyob ze vaj ntxwv sab xis thiab sab laug, los nom tswv sab xis thiab sab laug. Nyob hauv Hmoob rooj tshoob, yog txiv tuam mej koob lwm mej koob yog cov tseem ceeb. Lawv yog cov zaum ntawm lub rooj tshoob. Cov sawv ncig lub rooj tshoob yog cov tuaj mloog, tuaj koom thiab tuaj noj tshoob noj kos xwb.
Yas Kos thiab Zam nkawd muaj ntsej muag nug Xib Hwb Yes Xus kom pub nkawm ob kwv tij tug zaum sab xis tug zaum sab laug puab Yes Xus. Zoo li nkawd tsis ntshai tub qaug lwm cov thwj tim. Thaum lawv hnov nkawd nug Yes Xus li ntawd, kuj khib lawv, cuag li nkawd saib tsis taus lawv. Ces cov thwj tim tau sib cav ob peb los. Vim cov thwj tim tseem ntshaw tus twg los xav ua tus loj, ua tus thawj. Lawv thiaj li muaj lus sib cam…Niaj hnub no, peb tsis txhob xav tias peb tsis muaj kev sib khib rau peb hauv yus tsev neeg, ntawm yus cuab kwv tij los ntawm yus tej neej tsa. Sawv daws yeej muaj lus sib khib, sib cav sib ceg, sib chim, tug chim rau tug, tsis xav sib hais lus ua ke, tsis sib xauj sib xyuas…Peb yuav sib kho li cas thiaj rov sib zoo siab ? Puas muaj kev rau sawv daws sib kho kom rov los sib haum ? Peb yuav ntsia saib Yes Xus hais dab tsi rau cov thwj tim kom rov los sib haum.
“Leej twg xav ua tus loj, nws yuav ua nej tus tub txib. Leej twg xav ua tus thawj, nws yuav ua sawv daws tus qhev. Vim Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tiam nws, tuaj kom tau tiam luag thiab muab nws txoj sia ntaus nqi txhiv zeej tsoom neeg.” Yog peb tsis hloov siab tshiab, yog peb tsis tab lub neej tshiab ua, peb tsis coj peb lub neej kom dhos li Yes Xus cov lus qhia. Nyias yuav ua li nyias lub qub neej tsis mloog Yes Xus lus qhia, ces peb yeej tsis muaj kev los sib haum tau. Ib leeg yeej tsis zam rau ib leeg. Peb lub ncauj lam lees ua Tswv Ntuj me nyuam, peb lub siab tseem coj qub kev cai, ua lub neej qub, ua zaj qub. Peb lub neej pauv tsis ntxiv cov neeg tsis hwm ntuj tsis paub ntuj. Tej zaum, tej neeg coj dab qhuas tseem siab ncaj, siab zoo dua yus tus neeg ntseeg, yus tus neeg hwm Tswv Ntuj…

3-Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus ua Tswv Ntuj tub ki. Peb mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab qhia ua Tswv Ntuj Saub, ua Tswv Ntuj tub ntxhais txib. Peb ua Yes Xus thwj tim niaj hnub no rau yus tsev neeg, yus cuab kwv tij, yus tej neej tsa thiab txheeb ze. Peb yog sawv daws tus tub txib, ua sawv daws qhev. Peb zoo siab hlo ua peb txoj hauj lwm kom tom thawj. Ua lub siab loj nteev, siv zog ntsos, nquag ua yus tes dej num kom zoo. Yus ua yus tsev neeg qhev, hlub yus tej poj niam tub se. Hlub tej laus, tu tej laus, tuav lawv tes mus kev, ncig qab vag tsib taug kom hnub thiab hmo tsis txhob ntev ntev rau lawv. Peb nyias yuav tuav nyias txoj hauj lwm tsis txhob qaug zog, txhob txhawj, txhob ntshai. Tus neeg nyob tsev loj faj tsis muaj neeg hlub, tsis muaj neeg nyiam. Yus yuav tau hlub, yus yuav tau nyiam tej neeg tsis zoo hlub tsis zoo nyiam. Leej tib neeg twg twb ntxub, twb dhuav, tsis xav ntsib, tsis xav pom yus tus yeeb ncuab. Yus yuav tau thov Leej Ntuj Plig lub zog pab yus kom yus muaj cuab kav ntsib tau yus tus yeeb ncuab. Yog hnub twg Leej Ntuj Plig pab peb leej twg muaj lub zog ua tau tej yam ntiaj teb tib neeg ua tsis tau. Hnub ntawd, yog hnub peb nrog Neeg Leej Tub zaum ntawm nws sab xis los sab laug txhiv zeej tsoom neeg ntawm kev yooj yim, dua rhe zeej tsoom neeg ntawm peb kev sib ntxub los sib hlub ua Leej Txiv Tswv Ntuj tub ki.

Niaj hnub, peb yuav siv zog ntsos tab peb lub neej ua hauv Huab Tais Yes Xus txhais xib teg. Thov kom Leej Ntuj Plig lub zog txhawb nraim sawv daws tej siab ntsws.

Cwj Vuam Chiv 11.10.2009

0 commentaires: