Nruab Xyoo 27 Tim 04.10.2009

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws,

Twb rov txog hnub peb tuaj sib sau teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tuaj ua nws tsaug rau tej txiaj ntsim nws tau muab pub rau peb thiab thov nws pab peb daws peb tej kev txhawj xeeb, kev nyuaj siab ntxhov plawv, kho peb lub cev muaj mob dias hau kom zoo hlo, kom muaj dag muaj zog tuaj. Tsis tas li ntawd xwb, lub mob hnyav thiab loj tiag peb yuav vam khom Huab Tais Yes Xus pab peb, tsis yog kho lub mob hauv peb nrog cev xwb. Lub tseem mob loj thiab hnyav yog peb lub txhoj lub txhaum peb ua tub qaug Tswv Ntuj thiab tub qaug leej tib neeg, peb ua Tswv Ntuj tu siab thiab ua tib neeg tu siab rau peb. Vim li ntawd, peb thiaj li yuav pe thov Tswv Ntuj tsis tseg ua siab ntev rau peb zam peb tej txhaum. Yog lub mob loj thiab hnyav hauv peb. Thov nws pab kom peb txawj sib zam rau peb thiab. Yog vim li ntawd, hnub no, peb mloog Leej Txiv Tswv Ntuj lo lus : Hais txog kev ua txij ua nkawm, kev tsa lub neej nyob ntiaj teb no. Peb xub mloog phau ntawv Hauv Paus ua ntej tas peb ho mloog Mas Kos ntawv Moo Zoo.

“Tsis zoo cia txiv neej nyob ib leeg kheej. Kuv yuav ua ib tug pab nws kom phim nws… Huab Tais Tswv Ntuj rho ib qho nqaij ntawm tus txiv neej tav los puab ua ib tug poj niam…”

Tus txiv neej nyob niam ib leeg tsis pom qab ua neej, nyob ntuj teb ntsiag to, tsis muaj suab poj niam nqee, tsis muaj me nyuam suab luag, ua nws lub neej txias qas to hauv lub vaj lub tse khoob vus. Tawm rooj plaws, tsa suab hlo cuab tsiaj, qaib npua dev khiav dug dam los ib puag ncig, quaj zom zaws, ntxuaj tis thawv tho yom tw tej sis niab. Tsa muag zoj los saib, tsiaj txhu nyob muaj txig. Tus txiv neej qha qhuav nyob tsis muaj nkawm. Xav zaj twg los chim siab. Tsav tsiaj tsis paub tab yuav nrog tau txiv neej txuas tsheej ib lo lus sov nws siab. Ua rau tus txiv neej hnub thiab hmo ntev niaj puag xyoo, pw kaj ntug qaib qua tsa tsis xav sawv los tab cuab pub qaib npua tshais, vim qaib npua deev tsis tau nws siab. Tus txiv neej qaug dab ntub puav tam mob txiab mob nkeeg qaug txaj, pw looj dab ntub lawm tsis xav ciaj ua neeg nyob. Tus txiv neej kev tws siab ntsws xav tau ib zaj los tsis paub taij hais qhia leej twg ib suab. Huab Tais Tswv Ntuj twb xub pom nws lub siab ntshaw. Peb yuav nco ntsoov peb Leej Txiv Tswv Ntuj saib xyuas txhawj xeeb peb tib neeg puav tam peb leej niam leej txi sawv maub ntuj tag hmo pub mis peb noj thaum mos tu peb hlob tiav neeg. Tus txiv neej chim siab pw los tuag tsis taus, tos nws tsim dheev nruab dab ntub los, Tswv Ntuj twb tsim muaj poj niam nyob ntawm nws ib sab los deev nws siab. Pom dheev li ntawd, tus txiv neej thawj lo lus yog lus ciaj ua neeg nyob : "Zaum no, nqaij yog kuv nqaij, txha yog kuv txha ! luag yuav hu nws ua : “Poj niam”. Lo lus no txhais suaj kaum tus txiv neej kev zoo siab tsis txawj tag, ua nws lub mob chim siab ploj ntais mus rau lub ntuj tshiab ntuj kag, zoo siab hlo ua neej nyob.

Peb yuav nco ntsoov, ua ib sim neej hauv lub qab ntuj, tsis hais xeem neeg dab tsi, tsis hais poj niam los txiv neej, tsis zoo rau nws nyob ib leeg kheej. Tsis muaj txij nkawm ua lub neej tsis tsheej ib cuab ib yig. Yog nws nyob ib leeg, cuaj hnub yim hmo nws yuav seev yees txoj niag kev tuag. Hmoob thiaj li hais kam zaj kwv txhiaj : “tub ntxhais los sib tau, vim nkawd daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm los sib raug, nkawd los sib yua vim nkawd daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm coj tau los sib sua…koj tuav kuv tes kuv qaim koj npab los ciaj lawm kuv sev ua lawm kuv nyab…” Tus txiv neej yuav tso nws niam thiab nws txiv tseg, mus npuab nws poj niam, nkawd ob leeg yuav ua ib ke. Hmoob hais tias : “Ua cav lwj sis ib nyob” mus txog hnub av luaj quas thiaj tseg.

Peb leej tib neeg lub txhoj lub txhaum ua tub qaug Tswv Ntuj thiab ib leeg ua tub qaug ib leeg yog peb kev mom txheej tsis nco txiaj nco ntsig. Piv txwv, peb ua neej nyob hauv cov teb chaws vam meej. Lub zim txwv no, tib neeg huam vam, muaj kev kawm txuj siab ntau tsav, muaj kev txawj ntse ntuav dav ntau yam, muaj ntau hom txhooj cai kav teb kav chaw, tswj hwm pej xeem neeg los sib cov nyom…tus yuav coj li cas ywj nws, tus yuav nyiam ua zaj twg tseev nws. Thaum no, ob tug txiv neej yuav nyob ua ke daj dee ywj nkawd; ob tug poj niam rov sib qawg sib yuav tseev nkawd. Hmoob hais tias ntuj fav teb lam. Yog tib neeg kev coj ua tub qaug Tswv Ntuj, ua tub qaug neeg, kev tsis leem cai, ua tsis raws cai. Tib neeg tsis muaj hwm Ntuj thiab hwm neeg, ua tus ntsej lag muag dig, tsis hnov tsis mloog Tswv Ntuj hais dab tsi, ces tib neeg yuam kev. Thaum tib neeg tsis ntshai tub qaug Tswv Ntuj lawm. Thaum ntawd, nws rov rhuav nws ntsej muag, poob tsim. Hmoob hais tias : “liam txwv.”

Huab Tais Yes Xus qhuab qhia cov Fas Lis Xais tib yam nkaus kom lawv nco ntsoov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thaum nws tsim txiv neej thiab poj niam los nyob ua ke : “tus txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg…mus npuab nws tus poj niam, nkawd ob leeg yuav los ua ib ke. Nkawd tsis yog ob tug lawm, nkawd yuav ua tib tug xwb…yam Tswv Ntuj muab sau los ua ke, kom neeg tsis txhob muab sib cais”

Raws li cov Fas Lis Xais siab xav, yog thaum tus txiv neej mus ua tau daim ntawv sib nrauj lawm, tus txiv neej muaj cai xa nws poj niam. Vim Mai Xes twb tso cai, ces tus txiv neej tau cai nrauj nws poj niam. Nyob hauv cov teb chaws vam meej, lawv kuj coj nkaus li cov Fas Lis Xais siab xav. Tsuav yog nkawd muaj ntawv sib nrauj lawv ces, yooj yim cuag ua si. Sib nrauj tsuag tsuag pov tseg, mam mus yuav dua tug tshiab. Los txog tsis zoo, mam ho mus yuav dua lwm tus. Peb kwv tij Hmoob tuaj poob teb poob chaw, peb Hmoob yoog tau nkaus li luag tus hneev taw. Peb thiaj pom muaj tej nkauj feb nraug fav ua npoj ntws tsis muaj tsw. Xav kom sawv daws ho xav thiab, peb tib neeg tsis yog tsiaj. Vim li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj qhia tias : “Tus twg xa nws poj niam los nws tus txiv mus yuav dua lwm tus, yog nws deev hluas, nws ua tub qaug nws poj niam los tus txiv.”

Peb yog neeg teev Yes Xus, tej lus no tsis yog ua si, hais pov tseg. Ntawm txoj cai, kev to tog dav fo rau peb sib nrauj kom nqig siab. Los tshuav tej me nyuam, siab ntsws ua mob ua ntsaj tos ntshi tsis muaj hnub kaj hnub zoo. Ntawm tej neej tej tsa los tus choj tshoob choj kos yeej lov yeej dam lawm. Ntawm yus tus kheej los ib hnub tshav los kaum hnub ntuj yeej tsaus. Hmoob hais tias: “lub neej niam tog txiv nta yeej tsis piv lub neej niam nkauj txhav qaib nraug txhav noog.” Ntawm Huab Tais Tswv Ntuj los yus kuj tau rhuav nws lub txiaj ntsim tsis mloog nws lo lus qhia, tam ntua tus choj tshoob choj kos lov thiab. Yus twb rhuav yus nkawm niam txiv lub cuab lub yig piam tas, ua rau yus me tub me nyuam siab ntsws mob lwj dhi, yus ho muab xav saib puas yuav tsis tub qaug Huab Tais Tswv Ntuj, tsis tub qaug leej twg ?

Vim li ntawd, ib tsoom tub ntxhais, ib tsoom niam txiv sawv daws, peb pom tias, lub ntuj fav teb lam, kis mob kis ntsaj ua tib neeg tej siab ntsws tsis yog siab neeg. Nyias yuav tau kho nyias tej siab ntsws kom zoo mob. Thov kom Huab Tais Tswv Ntuj tsis txhob tso peb tib neeg txhaum pov tseg. Peb yim huab yuav puas tsuaj thiab liam txwv tshaj no. Thov Huab Tais Tswv Ntuj pab cov niam txiv poob hauv txoj kev lwj siab no thiab pab lawv rhawv txoj kev sib haum xeeb.

Cwj Vuam Chiv 01.10.2009

0 commentaires: