Nruab Xyoo 28 Tim 11.10.2009

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws,

Peb zoo siab rov tuaj sib sau ua ke mloog Tswv Ntuj lus qhuab qhia. Xyov peb puas tseem nco cov lus Tswv Ntuj tau hais rau peb hnov lub lis piam dhau tas los no : hais txog kev ua txij ua nkawm ruaj nreb khov kho dawb paug ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Vim thaum chim lub keeb, Tswv Ntuj tau tsim muaj poj niam thiab txiv neej los nyob ua ke. Hmoob hais tias : “ ua cav lwj sis ib nyob”. Yog txoj kab txoj ke Tswv Ntuj tsim muaj cia kom tib neeg tsis txhob muab sib cais.

Lis piam no, peb yuav khaws ob lub ntsiab lus ua txhiam xws yug peb txoj sia, txhawb peb kev tso siab rau Tswv Ntuj. Ua lub neej hauv qab ntuj khwb, tib neeg yuav tau khwv thiaj li yuav muaj noj muaj hnav, muaj nyiaj thiab muaj txiaj. Tsis hais haiv neeg twg, lub teb chaws dab tsi, ua neej nyob sawv daws yeej ua lub neej taug tib txoj kab mus tib txoj ke. Tus tib neeg twg yeej xav muaj xwb tsis xav pluag. Tas txhua tus puav leej ntshaw nplua nuj. Qhov no ua rau sawv daws sib tw ua neej kom muaj noj tsis tshaib, haus tsis nqhis, hnav tsis tag…Thaum nyias lub siab ntshaw qhuab qhia nyias kom siv zog ntsos rau nyias lub luag dej luag num, yog kev tsa neeg lub neej kom tsheej, yog ib qho zoo. Nyias yuav tau khwv tiag los yug nyias poj niam tub se, tsa nyias lub cuab lub yig, kom ua neej xws luag, muaj lub vaj lub tse nyob xws teb xws chaw tsis yog phem.

Yam tsis zoo ntawm kev nplua nuj, yog thaum kev nplua nuj txia ua dab ua xyw auv tib neeg tej siab ntsws. Thaum Hmoob tseem ua dab ua qhua, dab thiab xyw auv ua mob ua ntsaj rau Hmoob tsuas ploj tuag leej puav xwb. Thaum kev nplua nuj txia ua dab tshoj ua xyw auv ntiaj teb tib neeg mob ploj tuag txog zej txog zos thoob teb thoob chaw thoob ntiaj teb. Nyob hauv cov teb chaws nruab nrog av txawm qhov nyiaj qhov kub, txawm qhov roj av…yog cov teb chaws muaj tsov muaj rog, muaj tub sab, neeg sib ntxub, sib ntaus sib tua tuag sis tsub sis nias, tsis khuv leej khuv xim tib neeg txoj sia. Vim neeg sib txeeb kev nplua nuj. Tog twg los xav txeeb kom tau kav cov qhov nyiaj qhov kub qhov roj. Tog twg zog loj, muaj riam phom zoo tuav khov kho tej ntawd nyob hauv lawv tes. Tog twg zog me zog tab, yeej tiv qawv ua hnub ua hmo caws hoob pob tawg ua lwj ua liam. Peb tsis txhob xav tias kev nplua nuj tsis ua dab tshoj tau yus, tsis ua xyw auv yus qaug, tsuas tshoj thiab auv luag tej xwb. Dab nplua nuj rhuav tau yus lub neej piam sij pov tseg. Yus ob niam txiv siv siv zog mus khwv ib xyoos ntuj zeeg tseg tau me ntsis nyiaj hauv qab nas. Tos tsis hnyoo ntuj tshiab tawm, yuav mus xyuas kwv xyuas tij lawm ntuj qub qab. Sau zog nyiaj qab nas taug kev lawm du lug twb tsis kum yees, tseem mus luab nuj luab nqi cia, ua ntaub ntawv tseg cog lus rau luag, mus tsis tuag mam rov los ua zog them nuj them nqe. Yog tuag lawm, mam rov los txia ua nyuj ua nees rau luag laij rau luag thauj. Lub caij ntawd, poj niam tub se nyob hauv tsev, muaj mob dia hau tsis muaj tug txhawj. Lawv yuav nyiam yoo tshaib yoo nqhis tom qab kav liam lawv. Tsuav yus dim plaws mus lwj mus tsw ntsej tsis hnov muag tsis pom yus pab niam tub kev txom nyem. Phau Ntawv Thoob Tsib thiaj qhia tias : “Tas lub ntiaj teb thooj kub piv rau kev thoob tsib tsuas yog nyuag suab puam, nyiaj tsuas yog av nkos xwb.”Vim kev nplua nuj txw neeg sib ntxub, sib khib, sib ntaus sib tua. Cov neeg tsis thoob tsib, muaj me me nyiaj, me me kub txawm ua neeg muab hlob khav theeb, hais lus loj loj, muaj muaj ntsej muag tsis ntshai tub qaug leeg twg. Yog li ntawd, muaj tag lub ntiaj teb thooj kub piv tsis tau muaj kev thoob tsib.

Vim kev thoob tsib tsim kev phooj kev ywg, kev sib haum xeeb. Tib neeg nyob tau ua ke, nws coj neeg los ua pab ua pawg, txhawb txhim neeg lub neej ib tug txawj vam txog tug, qhia neeg sib hlub sib pab. Kev thoob tsib tsis yog ib zag zoo tswv yim los ib zag zoo txuj, yus yuav kawm kom yus muaj kev thoob tsib li kawm txuj kawm ci, kawm kev txawj ntse xwb. Yam rab riam rab txuas yuav hov thiaj ntse, tsis hov tsis ntse, tsis yog li ntawd. Nyob hauv peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, kev thoob tsib muaj nuj nqes dua txuj ci thiab kev txawj ntse. Kev thoob tsib muaj ib lub pliaj plhu yus yuav tsum pom thiaj paub neeg, yog ib leeg twg yus yuav tsum mloog nws hais raws kom cuag nws tus roj tus hneev: “Kuv yeem xaiv kev thoob tsib dua qhov pom kev, vim nws nyob ci lam lug tsis qauj. Tas puas tsav yam zoo nrog nws tuaj rau kuv thiab nws tes nplua nuj suav tsis paub txheeb.” Kev thoob tsib lub pliaj plhu yog peb tus Huab Tais Yes Xus. Tus yuav pab tau peb, txawj qhuab qhia kom peb thoob tsib, yog Huab Tais Yes Xus tib leeg xwb.

Peb qhib ntsej mloog Yes Xus qhia rau tus neeg tuaj pe nws thov kom nws pab. Peb pom ntawm txoj cai, tus neeg ntawd yog neeg zoo neeg ncaj. Ib txwm, nws tsis tau ua phem, tsis tau ua tub qaug leej twg. Nws khaws tej lus qhuab qhia rau nruab siab, ua raws li txoj cai sau tseg, tsis ua txhaum leej twg. Ntawm kev ua neej, nws yog ib tug neeg nquag, ib tug neeg nplua nuj, muaj cuab yeej cuab tam ntau. Tiam sis ntawm kev hwm Tswv Ntuj, nws xav tau hauv nruab siab, nws paub nws tseem ua tsis tau pov khawv, tsis ti txha, nws tseem xav ua zoo dua ntxiv. Nws hnov luag tej cav Xib Hwb Yes Xus lub moo nrov ncha ntws. Nws txhob txwm tuaj ntsib Xib Hwb Yes Xus nrog Yes Xus tham : "Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua li cas thiaj tau txais lub cuab tam txoj sia nyob mus li ?" Yes Xus pom tias tus neeg ntawd, siab ncaj siab zoo. Yes Xus hlub nws kawg, xav pab nws kom nws muaj lub cuab tam txoj sia nyob mus li raws li nws lub siab ntshaw. Los xyov ua cas thaum Yes Xus qhia kev rau nws taug, nws tseem cia li yig thim dub muag txig rov qab lawm. Yes Xus khuv xim nws kawg nkaus : "Xyov ua cas cov rau neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj lub Tsheej !"

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg, peb kuj yuav tau muab xav rau ntawd peb tib yam thiab. Zim txwv no peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj lawm. Ntawm txoj cai, peb puas ncaj tshaj tus neeg tuaj pe tuaj thov Yes Xus pab nws no ? Tej zaum peb tsis tua neeg, tsis deev luag txij nkawm, tsis ua tub sab, tsis liam txhaum rau luag, tsis ua tub qaug luag, yus hwm yus niam yus txiv. Yus ntsia yus dawb huv lawm tiag, tsis phim Huab Tais Tswv Ntuj yuav xyeej yus. Nej puas tau ceev faj, mloog peb cov neeg ntseeg tham ntau zaus. Nej puas tau hnov tej txhia lawv hais tias : “ Cov nquag mus teev ntuj tseem yog cov muaj txhaum loj. Yus nyob tom tsev, yus tsis tau ua tub qaug leej twg. Yus tseem ncaj tshaj cov niaj hnub mus teev ntuj…Tsis tas li ntawd xwb, yus teev yus ntuj tom tsev Tswv Ntuj kuj mloog tib yam…” Cov neeg xav li ntawd, lawv tsuas pom li lawv zaj xwb. Tshuav luag zaj lawv tsis pom tsis paub. Tshuav Tswv Ntuj zaj, Tswv Ntuj xav li cas, lawv puas paub ? Tsis tas li ntawd, tej zaum tim yus tub nkeeg, ua neeg nkees tsis xav teev ntuj, ces yus hais yus zaj lwv luag zaj kom yus tau nyob, kom luag tsis txhob ntsia yus tav toj, txhob hais tau yus, txhob thuam yus neeg nkees…Thiab cov neeg nkees teev ntuj tsuas pom lawv zaj yuam kev rhuav xwb. Lawv pheej xav tias lawv zoo txaus lawm, tsis vam txog Tswv Ntuj tej txiaj ntsim pab lawv ntxiv. Los puas mus teev ntuj, yog mus nkim caij nkim nyoog, teev tsis tau dab tsi. Hauj lwm nceev nrooj hauv vaj hauv tsev ua tsis tag. Yuav tos cia khoom khoom lwm hnub mam mus.
Yog Yes Xus muaj lus qhia rau tus neeg tuaj ntsib nws. Yes Xus kuj muaj lus qhia rau yus niaj hnub no tib yam hauv peb txoj kev ua neej, hauv peb txoj kev hwm Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj. Xyov peb puas txawj nyiam Tswv Ntuj, peb puas muaj zog nyiam tej neeg tsis zoo nyiam raws li Yes Xus qhia rau peb ua. Peb yuav tau ceev faj kom zoo. Tus neeg nplua nuj ntsia nws tus kheej yog neeg zoo neeg ncaj lawm. Tab peb xav tias peb yog neeg zoo neeg ncaj. Peb yuav tsis ncaj tsis zoo tshaj tus neeg ntawd thiab. Thaum kawg, tus neeg ntawd thim dub muag txig rov qab lawm. Yes Xus hlub tus neeg ntawd kawg, xav pab kom nws muaj lub cuab tam txoj sia nyob mus li. Los thaum kawg, nws cia li tuaj yeem tso Tswv Ntuj tej koob hmoov pov tseg, tsis mloog Yes Xus hais, yeem rov qab mus ris nws txoj kev nyuaj siab li qub, khee nws tej cuab yeej cuab tam nyiaj thiab kub yog suab puam thiab av nkos los txhim kho nws tej phab ntsa tsev, xov nws lub laj kab, xov nws lub loog, ib hnub twg, nws yuav tso tseg twj ywm cia nqa tsis tau nrog nws ua ke. Thaum yus los, yus yeej los tes dawb tes npliag. Thaum yus rov, yus yeej rov liab qab ploog. Tsuas yog Tswv Ntuj tej koob hmoov yus thiaj li yuav muaj khaws tseg, thiab txoj sia nyob mus li yus thiaj li yuav nrog Tswv Ntuj muaj.

Cwj Vuam Chiv 8.10.2009

0 commentaires: