Nruab Xyoo 30 Tim 25.10.2009


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg ua Tswv Ntuj tub ki mloog Tswv Ntuj lus,

Twb rov txog hnub peb tuaj pe hawm Tswv Ntuj ua ke, ntawm peb lub chaw nyob, ntawm peb lub zos. Peb ua neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yog lub Koom Txoos Kav Tos Liv tib neeg. Koom Txoos Kav Tos Liv sawv Yes Xus npe qhuab qhia lub Moo Zoo. Yog tam ntua peb mloog Yes Xus qhuab qhia peb. Hnub no, peb lub Koom Txoos caw peb mloog Yaj Saub Yes Les Mias tsab ntawv thiab mloog Mas Kos tsab ntawv Moo Zoo.

Nej cov nquag nyeem phau Ntawv Ntshiab, nej yeej paub Yaj Saub Yes Les Mias, tau hnov dua nws tsab ntawv, mloog dua nws cov lus. Tswv Ntuj tuaj tshoj nws kom sawv Tswv Ntuj npe qhuab qhia cov neeg His Xais Lais yog Tswv Ntuj haiv neeg. Vim tsoom pej xeem His Xais Lais, cov ua txwj laus, ua thawj coj, cov leej choj, cov ua nom, cov ua vaj ua huab tais kav teb chaws, tas sawv daws tsis kub siab mloog Tswv Ntuj lus, nyias xaiv nyias kev yooj yim kev tub nkeeg teev ntuj, nyias tsuas pom nyias kev nrhiav noj nrhiav haus loj, sawv daws xwb fab kev nrhiav nyiaj nrhiav txiaj loj, ua lag ua luam thiaj muaj nqes, mus ua si, mus ua plees ua yis thiaj zoo sawv daws siab…lam coj lub npe ntseeg Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj, siab ntsws xwb fab kev liam txwv thiab ua dog dig…« Koj puas pom His Xais Lais cav ncauj ? Lub roob twg siab nws nce mus txhua, tsob ntoo twg ntsuab, lub qab ntoos ua nws chaw daj dee txhua. Kuv cav vam tias ua txaus siab, nws yuav rov los thawj kuv. Tiam sis nws tsis los. Yus Das, nws tus viv ncaus muaj plus, pom li ntawd. Nws pom kuv muab His Xais Lais cav ncauj nrauj tseg vim nws kev deev hluas. Yus Das muaj plus, tsis txawj txaj muag, khaws nkaus kev deev hluas ua YLM3,6-8. » Tswv Ntuj haiv neeg muaj ntau ntau xeem li peb Hmoob.

Tswv Ntuj muab His Xais Lais thiab Yus Das piv rau tus poj niam tsis puab cuab, piv rau tus poj niam deev hluas. Vim His Xais Lais tsis nco Tswv Ntuj tej txiaj ntsim Tswv Ntuj tau hlub lawv, cawm lawv ntawv kev ua qhev raug luag tsim txom thaum ub nyob Hais Nkws Tos teb. Tom qab, thaum lawv muaj noj muaj haus, tsis tshaib tsis nqhis, lawv siab tsis npuab, tsis quav ntsej Tswv Ntuj. Lawv yeem mus mloog tej saub cuav zaj ncauj qab zib nplaig qab ntse, mus coj tej pej kum neeg tej dab qhuas dog dig. Sawv daws mus zaum tsheej pawg tham haus dej haus cawv qaug tsis ua num, mus twv txiaj yuam pov. Thaum poob nyiaj txiag, sawv daws sib ntaus sib nrig, sib ntxub sib tua. Tswv Ntuj hais rau Yes Les Mias kom nkag mus hauv nroog, taug cov kev hauv Yes Lus Xas Les kom txhua txoj : « rua muag ntsia, nug tus ub tus no, xam ncig lees tej kev tshuam, puas pom muaj ib leeg twg yog neeg ncaj ncees, hais qhov tseeb qhov yog : yog muaj, kuv yuav ntev zam rau lub nroog no, Huab Tais hais li ntawd YLM5,1. » Yes Les Mias ceeb toom rau tas tsoom His Xais Lais. Lub teb chaws yuav raug xwv txheej. Neeg yuav raug txom nyem, yuav tuag hniav ntaj hniav riam, tuag lwj liam tsis muaj qua ntxa. Tsis tas li ntawd xwb, lub teb chaws yuav tawg puas ntsoog, tsis muaj vaj ntxwv thiab huab tais kav, tej vaj tse yuav nqha nrig thiab zej zog yuav kub hnyiab ua hluav tas, tej tsev txoos, tsev teev ntuj yuav pob vau tas tsis tshuav leej choj nyob qhov twg, cov muaj txoj hmoo tsis tuag yuav raug ntes cab mus ua qhev rau pej kum teb… « Tus noog ya saum ntuj twb paub caij nyoog, tus noog liaj noog luv los tus uab tsom caij nyoog yuj. Kuv haiv neeg tsis paub Huab Tais kev ncaj ncees YLM8,7. » Neeg tau zoo dhau lawm, tsis txob tsis txhawj. Sawv ntxov, qee caij nyoog mus teev ntuj, tsis tau pw, khwv dhau…Thaum neeg liam txwv tuaj tseem poob qis tshaj tsiaj txhu…

Cov tub rog Npas Npis Los Nias ua teb ua chaw, tuaj txeeb tau His Xais Lais teb, rhuav lub teb chaws puas ntsoog, tua lawv tej nom, ntes lawv cov vaj, tua neeg tuag coob, hlawv tej zej zog, rhuav vaj tse, lwg nyiaj txiag thauj nqa lawm du lug, ntes khi cab tsoom His Xais Lais mus raug txim ua qhev nyob Npas Npis Los teb 70 xyoo. Tiam sis Yes Les Mias hais tau ib los tseg tias cov yuav rov qab los nyob lawv qub teb qub chaw, qub zej qub zog, qub vaj qub tse yog cov His Xais Lais ncaj, cov seem, cov hwm ntuj, cov tso siab rau Huab Tais, cov muab lawv lub siab tso npuab Huab Tais ciaj thiab tuag : « Saib kuv coj lawv pem lub teb chaws qaum teb rov los, kuv sau lawv tim npoo ntiaj teb los ua ke. Nyob hauv lawv muaj tus dig muag thiab tus ceg tawv, tus poj niam cev hnyav thiab tus tseem nyob nruab hlis. Yog ib pab neeg coob sawv kev rov los sib txoos »

Tej zaum peb yuav tau khaws Yes Les Mias cov lus no tseg coj los xav rau peb lub neej tam sis no. Nws yuav qhuab qhia peb lub siab tsob hwb Tswv Ntuj, pab txhawb peb lub neej zim txwv no. Tsis yog ib zaj dab neeg muab hais laug caij laug nyoog pov tseg. Niaj hnub no, peb lub neej tawg rog mus tib yam li tsoom His Xais Lais thaum ub. Peb kuj muaj cov neeg lub ncauj lam los ntseeg Tswv Ntuj xwb. Tej siab ntsws yeej tsis tau hloov, tseem coj, tseem teev dab qhuas li qub, tseem mus saib neeb saib yaig, tsis tso siab tag rau Huab Tais Tswv Ntuj. Lub npe lam ua neeg ntseeg, sim neej tsis tshwm hauv tsev teev ntuj, tsis txawj hais ib los ua Tswv Ntuj tsaug tej txiaj ntsim Tswv Ntuj tau pub rau yus. Pom muaj tej niam txiv rhuav lawv lub neej puas tsuaj tas, vim tus txiv deev luag txij luag nkawm, los puas, tus niam khiav mus caum hluas nraug, tseg tej me nyuam ua ntsuag ciaj khaub ntshaw luag tej niam tej txi lo lus hlub, lo lus nqee, plam plhuav lawv sim neej yug los ciaj neeg tsis nrog luag muaj niam muaj txi hlub. Qee hnub, peb tus kheej kuj pauv tsis ntxiv tej neeg yus pom no thiab. Peb tsis txhob tos kom hnub peb zoo zoo, khoom khoom peb li mus teev ntuj. Peb txawm ceg tawv, dig muag, cev hnyav, nyob nruab hlis…Peb kav tsij maj zeeg mus teev Tswv Ntuj kiag li peb ceg tawv los dig muag… Yog peb qhov paj tshab ntxim Tswv Ntuj siab, tsis muaj qhov dag, tsis muaj qhov cuav, peb mus teev ntuj li peb tus kheej. Peb tus kheej zoo li cas, peb mus pe Tswv Ntuj zoo li ntawd. Yuav tsis txhob qeeb siab, txhob siab hnyav, txhob muab lub caij teev ntuj ncua rau lwm zaus, lwm hnub : “Kuv yuav coj lawv mus cuag tus niam dej ntws nto taug ib txoj zoo kev tsis muaj tus tsi dawm lawv kev. Vim kuv yog ib leej txiv rau His Xas Lais, Es Fais yog kuv tus tub hlob.”

Thaum Huab Tais Yes Xus mus tshaj nws cov lus cawm lub ntiaj teb neeg. Nws sau tag tus phem tus zoo, cawm tag sawv daws kom dim ntawm nyias cov txhaum. Vim leej tib neeg tsis hais tus zoo neej los muaj mob, tus muaj los tus pluag, tus muab hlob los tus neeg me, tus poj niam los tus txiv neej, tus ciaj los tus tuag…tas tib neeg puav leej lo txhaum, muaj txhaum. Leej Txiv xa nws Leej Tub tuaj cawm tib neeg, daws tib neeg lub txhaum muab tib neeg pav thiab khi ruaj ruaj kom tso tib neeg dim los ua neeg ncaj, kom ntshiab kom huv ua Tswv Ntuj tub ki.

Mas Kos zaj ntawv Moo Zoo piav txog Yes Xus kho tus dig muag pom kev muaj ob txheej lus peb yuav tsum pom thiab ntseeg raws li Yes Xus qhia:

1-Txheej lus ib : Peb leej tib neeg lub cev nqaij thiab txha, muaj nuj nqes nyob ntiaj teb no thiab Tswv Ntuj saib peb muaj nqes. Peb lub cev noj qab nyob zoo, peb muaj kev zoo siab. Tswv Ntuj nrog peb zoo siab. Peb lub cev muaj mob, noj tsis qab nyob tsis zoo, peb muaj kev txob txhawj, nyuaj siab ntxhov plawv. Huab Tais nrog peb nyuaj, nrog peb txhawj. Tus dig muag ua lub neej tsaus ntuj nti, tsis pom qab mus txoj ke twg, tsis tau nrog luag sib tw ua neej…niaj hnub zaum qhov qub chaw thov khawv, tau txiaj puav nyuag nyiaj daws qhis…xyov yuav ua cas ua neej mus txog hnub kawg. Tus dig muag txom nyem kawg kiag, kev nyuaj siab ib hnub tsaus nti tsis txawj tag. Tswv Ntuj nrog tus dig muag nyuaj siab tsis txawj tag sib npaug zos. Yes Xus thiaj hla los ze ntawm tus dig muag lub chaw. Nws qw, nws thov Yes Xus pab nws tag nws lub siab. Luag tej tsis dig, luag tsis quav ntsej nws, tsis paub nws kev tsaus ntuj ua hnub ua hmo. Luag kom nws ua twj ywm txhob qw txaj muag, taug pob ntseg. Tiam sis nws yim huab qw nrov. Tib neeg tsis muaj hwj huam, yuav pab tsis tau nws. Tiam sis Yaj Saub Yes Xus, muaj hwj huam yuav pab yuav cawm nws, yuav daws nws kev nyuaj siab kev tsaus ntuj pov tseg.

Kheev lam peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, muaj lub siab tsob hwb Tswv Ntuj, vam Huab Tais Yes Xus pab peb daws peb kev nyuaj siab zoo npaum li tus dig muag. Tsis muaj yam dab tsis yuav thaiv peb kev tso siab loj thiab tag nrho rau Yes Xus. Peb kuj yuav pom Yes Xus sawv ntawm peb ib sab, hais lus rau peb, pab peb tib yam li Yes Xus pab tus dig muag : “Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?”

Vim li ntawd, tsis nyog tib neeg muab tib neeg lub cev mus ua lag ua luam, pauv nyiaj pauv txiaj, ua dev ua npua. Tsis nyog tej poj niam mus rho, mus thau me nyuam pov tseg. Ris lub txim tua neeg tib yam tus txhaum luag muab kaw hauv tsev loj faj. Tsis nyog tib neeg yuav sib ntaus sib tua, ua tsov ua rog tuag, sib ntxub, ciaj caub. Tswv Ntuj nrog cov me nyuam mos txom nyem, nrog cov quaj ntsuag nyuaj siab tsis tag…

2-Txheej lus ob : Peb lub siab thiab peb lub tswv yim yuav txawj xav thiab pom kom deb tshaj peb lub cev nqaij daim tawv thiab peb lub qhov muag pom tau. Hmoob hais tias xyaum ua neeg thoob tsib, ua neeg ntse. Pos yuav ntse, tsis yuav hliav, neeg yuav ntse, tsis yuav piav. Tus neeg ntse, hais tsawg paub ntau.

Yes Xus tsis yog tus muab hlob khav theeb li tej neeg. Yes Xus tsis tuaj cawm lub ntiaj teb neeg kom neeg qhuas Yes Xus li cov neeg muab hlob zaj. Yes Xus tsis kho tus dig muag kom cov neeg caum nws qhuas nws muaj hwj huam. Yes Xus pab tus dig muag vim tus dig muag ntseeg Yes Xus, tos ntshis Yes Xus hlub nws, pab nws, ua tau kom nws pom kev. Ces txawm muaj tau, ua tau raws li nws lub siab vam Tswv Ntuj, tos Tswv Ntuj tiag : "Rov mus, koj lub siab ntseeg cawm tau koj lawm." Tam sis ntawd, tus neeg cia li pom kev thiab nws raws Yes Xus taug kev mus. Yog ib lub cim qhia rau peb txhia tus tso siab rau Tswv Ntuj paub tseeb. Tej yam yus tos ntsis txog Tswv Ntuj twj ywm hauv yus siab. Yus txawm pom Tswv Ntuj pub rau yus dhos nkaus li yus tos, los puas tseem zoo tshaj qhov yus xav tau ua ntej. Yes Xus hais tias yog yus txoj kev ntseeg pab yus. Neeg pom tias yog hwj huam Tswv Ntuj pab tuaj rau yus.

Peb yuav xyaum coj ib yam tus dig muag. Peb txhob xav tias peb pom kev ces peb tsis dig. Nej puas hnov Hmoob twb yws rau tej me nyuam siab ntsws tsis to nrog : “Tsov tom dig muag, koj tseem tsis pom ntawm no thiab los ! ”

Peb lam muaj siab ntsws, peb lam muaj qhov muag, peb lub npe lam ntseeg Tswv Ntuj, peb zoo li tus dig muag, niaj hnub ncig yuj yeev peb lub qub chaw, ua lub neej qub, coj lub qub siab…Yuav kom peb pom kev, taug txoj kev tshiab, ua lub neej tshiab, hloov lub siab tshiab nyiam Tswv Ntuj tiag…peb yuav vam khom Huab Tais Yes Xus pab peb thiab peb yuav nrog Yes Xus mus ib ncua kev.

Tsoom phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus, lwm hnub peb mam rov tuaj sib sau mloog Yes Xus lub Moo Zoo dua.

Cwj Vuam Chiv 20.10.2009

0 commentaires: