Nruab Xyoo 31 Tim 01.11.2009

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,

Hnub no, yog ib hnub dawb hnub huv, tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua lub hnub nyoog hwm cov leej ntshiab. Kab ke hwm tsoom leej ntshiab piv tau zoo li yav thaum ub, peb tseem coj dab qhuas, thaum muaj ib pluag noj, yus niam yus txiv teem caij teem nyoog hu plig niam plig txiv, hu poj koob yawm txwv tuaj noj tuaj haus, tuaj roos tuaj thaiv, tuaj pov hwm pov yawm tub ki xeeb leej xeeb ntxwv. Peb hais tias : laig dab. Thaum muaj noj muaj haus, yuav tau laig poj koob yawm txwv, caw lawv tuaj nrog noj nrog haus. Vim Hmoob ntseeg poj koob yawm txwv tej koob hmoov yuav pab tuaj thaiv tuaj roos tej tub ki thiab xeeb leej xeeb ntxwv.

Peb los ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Peb kuj muaj kab ke hwm cov neeg dua nra lawm. Peb kuj nco txog cov txheeb ze, tej poj koob yawm txwv tej koob hmoov txhawb txhim yus tseem ua neej nyob. Tiam sis tsis yog yuav ua li qub, taug txoj qub ke, muab diav muab phaj daus zaub daus mov ntawm rooj laig ib leeg zuj zus thiab ib txheej zuj zus phaj txiv, phaj yawg, yawg koob…kom txhua li Hmoob ua kam. Peb los ntseeg Tswv Ntuj lawm, peb hwm peb nco txog lawv cov dua nra, tiam sis peb ua txawv qub, peb muaj tuav lawv npe thiab teev Tswv Ntuj xwb.

Nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, niaj lub xyoo hnub xiab 1 lub 11 hlis ntuj, yog hnub tas tsoom ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua hmoov hwm tsoom leej ntshiab. Yog ib txoj kab ke tshiab rau peb Hmoob Kav Tos Liv taug. Kab ke tshiab, vim cov leej ntshiab tsis yog yus caj ces xwb, tsis yog yus xeem Hmoob xwb. Cov leej ntshiab puav leej yog tas ntiaj teb tib neeg txhua haiv neeg, txhua xeem neeg cov zoo. Peb hwm tsoom leej ntshiab, yog hwm tag ntiaj teb tib neeg cov ncaj ncees dua nra tas. Peb ua hnub nyoog nco txog lawv, vim thaum lawv tseem ua neej nyob, lawv tau ua neeg siab ncaj ncees, ua siab dawb siab huv hlub tshua lawv tsev neeg, hlub lawv tej txheeb ze thiab hlub luag tej tib neeg tus deb tus ze sib npaug zos. Lawv tau muab lawv txoj sia los ua txiaj ua ntsim hlub neeg zoo tam ntuas Tswv Ntuj hlub neeg. Lawv tau ua tej tib neeg sawv daws niam thiab txiv tiv thaiv plaub ntug, ua tij ua viv ntxiv ntxhua thiab hlub tib neeg sawv daws, pab sawv daws zoo cuag li Yes Xus tau hais tau qhia kom ua. Muaj ntau zaus, lawv tau muab lawv txoj sia los ua dej ua tshuaj cawm neeg, khuv leej neeg. Muab piv li leej ntshiab Maxim ilien Kolbe lub neej.

Thaum lub caij ua tsov ua rog ntiaj teb, nyob sab Aws Los Pas 1939, lub teb chaws Yes Los Mas sawv tua cov teb chaws Aws Los Pas, yam li Fab Kis, As Kiv, Npes Ntsiv, Pos Looj…Maximilien Kolbe yog neeg Pos Looj. Nws raug cov tub rog Yes Los Mas ntes kaw hauv nkuaj nyob lub yeej Auschwitz. Yog cov neeg nyob nkuaj nyiag kev khiav dim ib leeg. Mas cov tub rog yuav tsum pauj kom tau tus khiav dim, 1 pauj 10. Yam li khiav 1 leeg dim, 10 leej yuag tsum tuag taj. Txawm li cas los, cov neeg nyob nkuaj yeej txhaum tag nrho. Hnub ntawd, muaj ib tug nyiag kev khiav lawm, cov tub rog cia li taw tes rau 10 leej txiv neej, cab mus tua pov tseg. Muaj ib tug txiv tsev, tsa suab hlo quaj tsis taus thov kom lawv txhob tua nws. Tshuav nws tej poj niam tub se. Maximilien Kolbe nam zog los hais rau tus tub rog tias : kom tso tus txiv tsev ntawd. Kuv yog ib tug txiv plig Kav Tos Liv. Kuv zoo siab tuag taj tus txiv tsev lub chaw. Tus tub rog xav tswv yim ntev loo. Nws hais rau nws tus loj tias : yog ib niag txiv plig…Ces lawv tso tus txiv tsev. Lawv cab Maximilien mus tua lawm. Niaj hnub no, tus txiv tsev tseem ua neej nyob.

Maximilien lub neej haum rau hnub no, lub Koom Txoos ua hmoov hwm cov leej ntshiab. Lub Koom Txoos nco txog cov poj niam thiab txiv neej txij puag thaum Yes Xus thiab nws cov thwj tim tsa lub Koom Txoos sawv los txog lub sij hawm no, cov tau coj lawv lub neej mus raws nraim li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Lawv tau rub lawv lub siab lub ntsws los hlub leej tib neeg xws li yog Yes Xus hlub neeg. Lawv tau muab lawv cev nqaij daim tawv los tiv hniav ntaj hniav riam xws li Yes Xus thws nws nrob qaum rau lawv nplawm, muab nws xib teg xib taws rau lawv xuas ntsia hlau ntsia dai saum ntoo cuam poob tsim li tus neeg phem, nrog cov tub sab luag muab dai saum ntoo cuam ris lawv cov txim txhaum “Tas cov neeg hnav tsoos dawb no, lawv yog leej twg ? Lawv tuaj qhov twg tuaj ?...Lawv los ntawm kev raug hiam los. Lawv ntxhua lawv tej tsoos thiab muab zawv huv hauv Leej Yaj cov ntshav.” Daim ntaub dawb, yog daim ntaub tsis muaj qhov tsuas, nws dawb nws huv lis si. Cov neeg hnav tsoos dawb, yog daim tsoos dawb peb tau hnav hnub peb txais lub cim ntxuav. Txij hnub peb tau txais lub cim ntxuav cog lus nrauj dab Xas Tas pov tseg, tus dab ntxias neeg. Peb cog lus ntseeg Tswv Ntuj, zwm huab Tais Tswv Ntuj, peb los hnav ib lub zam tshiab, ib lub zam huv. Yes Xus yog peb lub zam dawb thiab huv. Peb ua Yes Xus neeg. Peb yug dua tshiab dawb huv tsis lo txhaum li Yes Xus. Peb yuav tau txuag peb lub zam kom nyob tshiab khiv dawb huv li Yes Xus cov kwv cov muam, tsim nyog ua nws haiv neeg. Peb txuag peb lub zam kom dawb huv, peb yuav txuag li cas ? Yog ua Yes Xus tes qav num li Yes Xus txib kom peb ua. Tsis yog puag tes puag taws nyob. Tsis yog nyias nrhiav nyias kev tau zoo li neeg lub siab ntshaw. Yes Xus muab hauj lwm cob rau peb ua. Peb yuav tau khaws nkaus ua txhob yig, ua neeg nquag, ua neeg khwv npaum li Yes Xus. Peb txuag peb lub zam dawb tsis pub tsuas, tsis yog peb yuav muab hle tais khaws zoo tseg rau phij xab cia hauv txaj chaw pw. Yog yus hnav yus daim tsoos dawb teev ntuj hwm ntuj, yus hnav mus leg Yes Xus tes qav num, muab ncej puab ua tog zaum, caj npab ua hauv ncoo rau cov neeg laus, neeg muaj mob muaj nkeeg, mus pab neeg txom nyem, neeg pluag, mus saib neeg nyob nkauj, mus plws tej tub ntsoj ntxhais ntsuag, poj ntsuam…rub lawv tes rau yus nqaws tiab nqaws awv puav tam li Yes Xus. Yus hnav yus cev tsoos dawb mus tiv plaub ntug, tiv hniav ntaj hniav riam li Maximilien Kolbe cawm tus txiv tsev. Qhov kawg, tsis yog xuas tshuaj xuas dej zawv yus lub zam dawb li yus zawv yus cev ris tsho. Yus ntxhua thiab zawv yus daim tsoos dawb huv hauv Leej Yaj cov ntshav. Vim li ntawd, hnub no, yog ib hnub hwm cov leej ntshiab, yog ib hnub loj rau tag peb sawv daws cov tau txais lub cim ntxuav, hnav Yes Xus lub zam dawb, muaj Yes Xus lub hwj chim.

Tsis tas li ntawd, peb yog npoj neeg coob caum Yes Xus. Hnub no, Yes Xus qhuab qhia peb, hais txog cov muaj hmoo, cov hmoov zoo yog cov zoo li cas ? Yog cov pluag, yog cov siab zoo, cov quaj kev tu siab, cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, cov hlub neeg…lawv yog cov muaj hmoo.

Yog peb cuab pob ntseg mloog Yes Xus, cov lus hauv ntawv Moo Zoo hnub no, Yes Xus hais rau peb. Peb yog npoj neeg coob caum Yes Xus. Huav npoj neeg coob tuaj ntsauv Yes Xus, tuaj mloog Yes Xus hnub ntawd, muaj cov ncaj, muaj cov nkhaus, muaj cov tub sab, muaj cov siab dawb, muaj cov siab nyoos tua neeg, muaj cov hlub neeg…tus neeg zoo li cas puav leej muaj txhij. Sawv daws tuaj ntsauv Yes Xus.

Peb tsis txhob xav qhov yooj yim. Yus ua neeg ntseeg Tswv Ntuj ntawm lub ncauj thiab lo lus hais, ces txaus lawm. Los puas yus ua neeg ntseeg Tswv Ntuj vim yus txais lub cim ntxuav ces yus hauj lwm tiav lawm, paub ntuj lawm. Los puas yus twb mus teev ntuj tsis sav ib zaug li, ces yus zoo zoo txaus, yus tsis muaj txhaum li tej neeg nkees tsis tshwm tsev teev ntuj ib zaug li…Yog peb ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb coj li ntawd, xav li ntawd hauv siab ntsws mas peb xav qhov yooj yim dhau. Qhov yooj yim peb xav ntawd, peb tsuas xav li tej txhia neeg xav. Peb tsuas coj li tej pawg los tej pab neeg ntseeg xav thiab coj raws lawv siab xwb. Lawv tsis coj li Yes Xus coj, lawv tsis qhia li Yes Xus qhia thiab tsis ua li Yes Xus qhia kom ua. Lawv xaiv qhov yooj yim ua, lawv xaiv txoj num sib ua. Lawv muab lub nra hnyav tso pov tseg, muab qhov nyuaj zais tsis qhia sawv daws paub. Qhov kawg, lawv tsis qhia tseeb Yes Xus cov lus rau sawv daws paub. Lawv qhia ib txoj kev ntseeg ntuj li tej tus xib hwb, los qee tus thawj zaj tswv yim. Lawv tsis muab kev hwm Tswv Ntuj tiag los qhuab qhia neeg, tsis muab Yes Xus lo lus qhuab qhia neeg.

Thaum Yes Xus hais txog cov muaj hmoo : Yog cov pluag, yog cov siab zoo, cov quaj kev tu siab, cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, cov hlub neeg…Yes Xus tsis hais nws cov thwj tim niaj hnub raws Yes Xus xwb. Yes Xus hais tag nrho cov thwj tim thiab npoj neeg tuaj ntsauv nws mloog nws hnub ntawd thiab tag nrho leej tib neeg thoob ntiaj teb tib si. Yes Xus suav txog sawv daws, vim cov pluag, cov siab zoo, cov quaj kev tu siab, cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, cov hlub neeg…muaj thoob ntiaj teb. Tsis kawg cov neeg ntseeg Tswv Ntuj thiaj zoo, kuj tsis kawg cov tseem coj dab qhuas thiaj zoo…Muaj tseeb tiag, hauv cov ntseeg Tswv Ntuj kuj muaj cov nkhaus cov phem, cov tua neeg. Hauv cov neeg tseem coj dab qhuas kuj muaj cov nkhaus cov phem tib yam. Vim li ntawd, Yes Xus thiaj hais tias : cov pluag, cov siab zoo, cov quaj kev tu siab, cov tshaib nqhis kev ncaj ncees, cov hlub neeg…yog cov muaj hmoo, cov hmoov zoo.

Peb yuav tau sib pab, sib txhawb kom peb ua siab loj siab dav, kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws. Yus tsis txhob ntshai ua siab loj hlub neeg. Tus tsis zoo nyiam los yuav taus hlub, yuav tau nyiam nws tshaj cov. Yog lub Moo Zoo tuaj ntawm Yes Xus tuaj. Yog peb tus kheej xwb, peb yuav zam tsis tau rau tus tib neeg ua txhaum, ua siab peb, saib tsis taus peb. Tiam sis vim peb yog npoj neeg raws Yes Xus thiab ntseeg Yes Xus, peb zoo siab ris tiag lub nra no tsuam peb ntog los yuav tau sawv ris mus txo ntawm Yes Xus xub ntiag. Kwv tij, txoj hauj lwm sib, tej kev pauj, kev cib nyeej yog yam yuav tsuas yus lub tsoos dawb tsis huv lawm. Peb leej twg hlub neeg, nws txoj hmoov zoo. Peb thov kom Huab Tais Yes Xus pab peb nrog peb txuag peb lub tsoos kom dawb thiab huv thiab pub ib rev nplooj rau peb tuav ntawm tes ua koob ua hmoov.


Cwj Vuam Chiv 28.10.20090 commentaires: