COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 08/11/2009
( Hnub chiv 32- xyoo B )
  • Zaj Nyeem 1: Phau Ntawv Vaj Ib (17,10-16)
10 Es Lis thiaj sawv kev mus rau Xas Les Tas. Thaum nws mus txog ntawm ncauj ke ntug zos, muaj ib tug poj ntsuam tseem khaws khaub tawg, nws thiaj hu thiab nug tias : « Koj puas kam muab koj lub tshob nqa ib qho dej tuaj kuv haus »
11 Nws txawm tig zoj mus nqa dej, Es Lis rov hais nws tias : « Koj nqa ib thooj mov hauv koj tes tuaj thiab ».
12 Nws teb tias : « Kuv tsa tes tau rau koj tus Huab Tais Tswv Ntuj ciaj sia ! Kuv tsis muaj mov siav ; kuv tsuas tshuav kiag ib teg hmoov nplej hauv qab hub thiab me me roj hauv qab taig. Kuv tuaj khaws ob tug taws coj mus khee ua rau kuv tus tub wb noj. Thaum wb noj tas wb mam tuag. »
13 Es Lis teb nws tias : « Tsis txhob txhawj, mus ua li koj hais. Tiam sis, koj xub npaj puab ib lub ncuav siav rau kuv tso : Koj mam li ua rau koj thiab koj tub.
14 Saib, Huab Tais, His Xais Lais tus Tswv Ntuj hais tias : Hub hmoov nplej tsis txawj tag, tais roj tsis txawj nqhuab mus txog thaum Huab Tais tso nag los ywg daim av.
15 Tus poj niam mus ua raws li Es Lis tau nug, tus saub thiab tus poj niam thiab nws tus tub tau mov noj ntev loo.
16 Hub hmoov nplej tsis txawj tag, tais roj tsis txawj nqhuab xws li Huab Tais tau hais tawm ntawm Es Lis lub ncauj.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws (He 9, 24-28)
24 Leej Pleev chaws mus hauv ib lub tsev Ntshiab uas tsis yog neeg txhais tes txhim, thiab tsis yog ib lub tsev ua piv txwv txog lub saum ntuj : Leej Pleev mus saum ntuj lawm tiag. Leej Pleev thiaj tawm los nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nws cev lus pab peb.
25 Tsis tas Leej Pleev yuav rov cev nws
rau Tswv Ntuj ob peb zaug, xws li tus tuam leej choj uas niaj xyoo nws yuav tsum rov mus cev ib co ntshav uas tsis yog nws cov ntshav nyob hauv Kem Ntshiab.
26 Yog Leej Pleev tsuas ua leej choj xws li lwm cov leej choj xwb, mas txij ntuj tsim teb raug los nws yuav tsum raug txom nyem ntau zaus. Tab sis thaum txog lub zwj ceeb kawg, nws tawm los ib zaug xwb, nws los ua nws thaj txi Ntuj rhuav kev txhaum pov tseg.
27 Leej tib neeg tsuas tuag ib zaug xwb,
dhau qhov tuag lawm, yog lub caij txiav txim.
28 Leej Pleev rov muab nws txi Ntuj ib
zaug xwb, kom nws tau ris ib zeej tsoom cov txhaum. Nws yuav tawm rov los zaum ob : zaum ntawd, nws yuav tsis ris kev txhaum, nws yuav tawm los rau cov neeg tos nws, nws yuav cawm lawv.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo (12,38-44)
38 Thaum Yes Xus qhuab qhia sawv daws, nws hais tias : "Nej ceev faj rau cov kws ntawv, lawv nyiam hnav ua zam sees thiab lawv nyiam kom luag hawm lawv tom tej tshav puam,
39 Lawv nyiam zaum tej chaw tuaj pem thawj hauv tej tsev txoos thiab cov zoo chaw hauv tej pluas noj.
40 Lawv sib huas tej poj ntsuam cuab tam thiab ua hom txawj teev ntuj tas zaj tas zog. Lawv yog cov yuav raug txiav txim hnyav ncawv."
41 Yes Xus zaum hauv lub Tuam Tsev teev ntuj ncaj kem tsev tso nyiaj. Nws ntsia zeej tsoom tuaj ntsaws nyiaj rau hauv lub hub. Muaj cov nplua nuj coob leej tso nyiaj ntau heev hauv hub.
42 Muaj ib tug poj ntsuam pluag txav zoj mus tso tau ob lub nyuam txiaj.
43 Yes Xus hais rau nws cov thwj tim : "Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam pluag no tso rau hauv hub ntau tshaj tag sawv daws.
44 Vim tas sawv daws, lawv rho lawv tej nyuag seem, hos nws li, nws rho tag nws txoj kev pluag : nws pub tag nrho, tag raws li nws muaj taus ua neej."0 commentaires: