COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 15/11/2009
( Hnub chiv 33- xyoo B )
  • Zaj Nyeem 1 : Tsab Ntawv Das Nias (12,1-3)
1 Kuv yog Das Nias, kuv hnov lo lus no ntawm Haub Tais : Thaum lub caij nyoog ntawd, ntuj cov tshiab tus thawj, Miv Ka, tus saib xyuas koj haiv neeg, nws yuav sawv tsees los. Yog ib lub caij txhawj xeeb loj tsis tau pom dua ib zaug txij thaum xeeb muaj tej teb chaws los. Tiam sis lub caij ntawd, kuj yog kev cawm yuav tuaj rau koj haiv neeg thiab tag rau cov muaj npe hauv Tswv Ntuj phau ntawv.
2 Muaj neeg coob tsaug zog hauv ntiaj teb cov plua av yuav tsim dheev los : tej txhia yuav muaj sia nyob mus li, tej txhia yuav poob ntsej muag thiab poob qab mus ib txhis.
3 Cov thoob tsib yuav nra paug npaum nkaus txheej ntuj saud thiab cov thawj neeg ncaj ncees rau ib zeej tsoom yuav ntsa iab npaum cov hnub qub mus txhiab niag tim puas xyoo.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws (He 10, 11-14.18)
11 Cov leej choj niaj hnub sawv ntsug leg lawv txoj kab xwm, lawv rov cev cov thaj txi Ntuj ntau zaus, tab sis cov thaj txi Ntuj tsis muaj hwj huam daws txhaum tau.
12 Hos Leej Pleev, mas nws tsuas cev thaj txi Ntuj daws txhaum ib zaug xwb, ces nws zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis mus li.
13 Nws tos kom Ntuj muab nws cov yeeb ncuab los ua rooj rau nws tiag taw lawm xwb.
14 Leej Pleev tsuas cev paj
tshab ib zaug xwb, ces nws ua tau kom cov uas nws tau ntxuav lawv huv lawd zoo tiav nto ntsis.
18 Thaum Ntuj zam txhaum tas, mas tsis tas yuav rov ua thaj txi Ntuj them txhaum ntxiv.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo (13,24-32)
24 Yes Xus piav txog nws yuav tuaj rau nws cov thwj tim : “Thaum lub caij ntawd, kev txhawj xeeb loj dua tag, lub hnub yuav tsaus ntais, lub hli yuav qauj les.
25 Cov hnub qub yuav poob saum ntuj los, cov hwj huam txheej ntuj saud yuav nphau tag.
26 Luag yuav pom neeg Leej Tub tuaj saum iab oo tuaj, muaj hwj huam loj thiab muaj hwj chim.
27 Nws yuav xa cov Tshiab mus sau tag cov muaj npe nyob plaub ceg kaum ntuj, txij npoo ntiaj teb mus txog tim npoo ntuj.
28 Kom zaj piv txoj lus txog tsob txiv ncuav pias qhia nej paub : Txij thaum nws cov ceg pib zooj thiab nplooj pib nthaw, nej paub ntsoov lub caij sov tuaj txog ze lawm.
29 Nej thiab, kuj zoo tib yam nkaus, thaum nej pom tej yam xwm ntawd tshwm, nej paub ntsoov neeg Leej Tub tuaj txog ze, ntawm nej qhov rooj.
30 Kuv hais tseeb rau nej : tej ntawd twb yuav tshwm sim ua ntej phaj neeg no twb tsis tau dua tas.
31 Lub ntuj lub teb yuav dua mus, kuv cov lus yuav tsis txawj dua taw.
32 Hnub nyoog thiab sij hawm twg, tsis muaj tus paub tau, tsis hais cov Tshiab nyob saum ntuj, tsis hais neeg Leej Tub, kawg Leej Txiv tus kheej xwb”.

0 commentaires: