Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob Ntseeg Tswv Ntuj txhua tus,

Hnub no, yog hnub lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhib dua ib lub xyoo tshiab mloog Tswv Ntuj cov lus qhia. Tas ib tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhib lub caij tos Huab Tais yug los ciaj neeg. Vim li ntawd, nyob hauv cov zaj nyeem hnub no, peb yuav khaws cov yaj saub tej lus qhuab qhia. Cov yaj saub sawv Tswv Ntuj lub npe, cev Tswv Ntuj tej lus qhuab qhia His Xais Lais. Thaum ub, His Xais Lais yog Tswv Ntuj haiv neeg. Tswv Ntuj xa cov yaj saub tuaj coj tsoom His Xais Lais kom taug tau kab tau kev mus cuag Tswv Ntuj, tsis txhob thaub qab, txhob thim thiab txhob yuam kev mus raws tej dab qus, mus npuab dab phem tog. Lub zim txwv no, peb los ntxuav plig hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua Tswv Ntuj haiv neeg. Peb mloog cov yaj saub tej lus hais rau His Xais Lais, kuj yog mloog Tswv Ntuj lus hais rau peb tib yam nkaus.
Lub caij tos Huab Tais yug los ciaj neeg, kuj thooj li lub caij xaus nruab xyoo. Peb hnov cov yaj saub hais txog tej xwv txheej yuav tuaj raug lub ntuj lub teb. Lub caij tos Huab Tais yog lub caij nyoog txais koob txais hmoov. Vim lub sim ceeb tos Huab Tais yuav yug los ciaj neeg. Yog ib lub moo loj thiab zoo ncha ri tuaj rau lub sim ceeb. Yog ib lub moo cav txog Tswv Ntuj yuav tshwm sim los ua neeg kom cawm tau peb leej tib neeg muaj txhaum, tuaj tso leej tib neeg dim nws lub txhoj lub txhaum, tuaj npo peb leej tib neeg sawv ciaj hauv tsoom tub tuag los ciaj sia nyob mus li. Vim li ntawd, lub sim ceeb tos ntshis Huab Tais tuaj pab tuaj cawm lub sim ceeb.
Peb muaj peb txuj ci Hmoob vim peb yog haiv neeg Hmoob. Fab Kis muaj Fab Kis txuj ci txawv Hmoob txuj ci. His Xais Lais kuj muaj His Xais Lais txuj ci. Vim li ntawd, peb nyias yog nyias ib haiv neeg, nyias muaj nyias txuj ci sib txawv. Tiam sis peb txawm nyias yog nyias ib haiv neeg, kuj muaj tej yam kev cai nyob hauv nyias txuj ci yuav luag zoo sib xws li nyob hauv luag lwm haiv neeg thiab. Muab piv li Hmoob thiab His Xais Lais cov xeem. Hmoob hais dab neeg txog Hmoob cov xeem sawv qhov twg los. Yog thaum dej nyab ntiaj teb, tshuav nkauj muam nraug nus dim los ua neej. Nkawd mus dov zeb saum hauv tsua. Nkawd ob lub zeb txawm ntog los sib khwb, ces nkawd thiaj sib qaws ua neej. Tiam sis nkawd yug tau ib tug me nyuam tsis muaj tes tsis muaj taw…Nkawd thiaj mus nug saub. Yawm saub kom muab tus me nyuam hlais ua 12 phuv pov lawm 12 lub roob. Txawm sawv muaj 12 xeem Hmoob los ua neej ua tsav. Vim li no, thaum muaj ib pluag noj, Hmoob tuav txog vaj tsab xeem lis, yog teev tag 12 lub xeem Hmoob. His Xais Lais kuj muaj 12 lub xeem tib yam li peb Hmoob thiab. Thaum Yas Kos tseem hluas, nws sawv kev mus yuav nyab. Mus txog tom tog kev, nws nrog ntuj tus tshiab sib ntsuas zog ib hmos kaj ntug plaws kam kam yeej kiag ntuj tus tshiab. Kaj ntug txoog, ntuj tus tshiab thiaj foom koob hmoov thiab daws lub npe tshiab rau Yas Kos hu ua His Xais Lais (Tswv Ntuj heev thiab Muaj Zog). Yas Kos yug tau 12 leeg tub : tus tub hlob Lus Npes, Xis Mes Oos, Les Vis, Yus Das…Yos Xes thiab Npis Yam Meej yog ob tug kawg. Raws li His Xais Lais kev cai, thaum lawv tuav txog His Xais Lais thiab Yus Das npe, kuj zoo tib yam lawv teev tag 12 xeem His Xais Lais thiab.
Hnub no peb hnov yaj saub Yes Les Mias cev Tswv Ntuj cov lus li no : “Txog lub caij lub nyoog kuv yuav pub kev nyob dawb nyob huv raws li kuv tau cog lus rau His Xais Lais tsev neeg thiab rau Yus Das tsev neeg.” His Xais Lais yog ib me nyuam haiv neeg dog dig tsis muaj hwj chim npaum li tej haiv neeg tej teb chaws loj Hais Nkws Tos, As Xis Lias, Npas Npis Los Nias…lawv tej teb chaws loj no. Thaum lawv cov teb chaws loj tuaj sib ntaus rog txeeb teb txeeb chaw, His Xais Lais tsis txaus lawv tej luj taws tsuj ua rau His Xais Lais teb puas tsuaj thiab ntsoog tas. Vim li ntawd, His Xais Lais thiaj li quaj hu ntuj thov Tswv Ntuj tuaj pab tuaj npo lawv ntawm lawv tej yeeb ncuab muab lawv tsim txom, rhuav lawv vaj tse, lwg lawv tej nyiaj kub nqa lawm thiab tseem cab lawv mus raug txim ua qhev rau pej kum teb. His Xais Lais nco ntsoov Tswv Ntuj txhais tes tau tiv thaiv His Xais Las ntawm vaj Fas Las Oos cov tub rog, coj lawv rov los txog lawv teb chaws. His Xais Lais tus vaj loj thiab muaj hwj chim tshaj yog Das Vis. Thaum Das Vis tseem ua vaj, Das Vis npaj txhim ib lub tuam tsev rau Tswv Ntuj tuaj nyob. Tiam sis Tswv Ntuj hais rau yaj saub Nas Tas kom mus hais rau vaj Das Vis paub : “Thaum koj hnub nyoog nchav txaus thiab koj yuav mus pw nrog koj cov poj cov yawm, txawm dhau koj lawm kuv yuav tuav rawv ib tug xeeb ntxwv yug hauv koj plab los kuv yuav hwj xwm nws lub theej kiab nyob mus li…Das Vis hais tias: Koj yog tus tsa koj haiv neeg His Xais Lais ua koj haiv neeg mus ib txhis, Huab Tais, koj tuaj yeem los ua nws tus Tswv Ntuj. Ziag no, Huab Tais Tswv Ntuj, nco ntsoov koj cov lus koj tau cog tseg rau koj tus tub txib, rau nws lub tsev thiab ua raws li koj tau hais rau nws. 2 Xas Muas7,12-13.24.25.” Yaj saub Yes Les Mias hais rau tsoom tub ki His Xais Lais cov poob siab tas rau Tswv Ntuj kom nco ntsoov, tsis txhob ntaus siab me, nco ntsoov khaws Tswv Ntuj tej lus puag thaum Tswv Ntuj tau hais rau yaj saub Nas Tas, hais rau vaj Das Vis…Txog lub caij lub nyoog Huab Tais yuav tuaj npo sawv daws kev txom nyem raws li Huab Tais cov lus tau hais tseg.
Yes Les Mias cov lus peb hnov hnub no kuj hais rau peb cov ntseeg tau ua siab me, tau yuam kev, tau ua xyem xyav rau Tswv Ntuj kom rov qab nco txog ras txog Tswv Ntuj kev hlub peb leej tib neeg, kom peb rov ua siab loj ib yam His Xais Lais thaum ub raug luag tsim txom, raug mus kaw nyob txim, raug mus ua qhev khawb av ua nyuj ua nees laij luag tej liaj teb ziab tshav. Zim txwv no, peb tsis ua leej tib neeg twg qhev, tsis ua tus nom twg qhev. Tiam sis thaum peb muab nyiaj yuav qaib npua los tua kho peb lub mob kom zoo. Peb ua dab qhev ib zaug tas, ob zaug tuaj peb zaug tuaj...Peb lub neej nyuaj siab tam sis no, peb kev txhawj xeeb tam sis no kuj tsis txawv ntau His Xais Lais thaum ub lawv kev nyuaj siab, keb txhawj xeeb thiab kev txom nyem. Qhov txawv, tsuas yog thaum ub thiab nyiam no peb nyias nyob nyias ib lub caij nyoog, nyias nyob nyias ib tiam neeg. Thaum ub, lawv raug tej vaj ntxwv huab tais khoo, quab yuam thiab tsim txom. Nyiam no, tsis muaj vaj ntxwv huab tais khoo peb. Tiam sis yog dab khoo, dab quab yuam, tsim txom kom peb tsis tau zoo nyob. Muaj ntau tus dab khoo peb, haub peb lub zim txwv no. Tsis yog peb tej dab Hmoob thiaj ua phem, tuaj haub tuaj ntxias peb xwb. Dab phem txawj txia ua ntau tus dab qus ntxias neeg. Muaj dab tub sab, dab tub nkeeg, dab quav dej quav cawv, dab quav yeeb, dab plhom plees plhom yis…Peb kev nyob ncaj ncaj dab los tsis ua, Tswv Ntuj los tsis teev, kuj yog raug ib hom dab tshiab tsis tau muaj npe ntxias sawv daws kom nyob ncaj. Ntiaj teb neeg tiam no feem ntau, yog raug hom dab no. Peb tsis txhob xav tias hom dab no tsis looj koov, tsis heev. Tsis muaj ib hom dab yuav zoo rau neej nyob txog qhov twg.
Nyob hauv cov teb chaws nplua nuj, neeg tau tau zoo nyob ncaj nyob dawb puag tes puag taw. Pw tshaib plab sawv los, siv siv zog noj tau tej niag plab rov mus pw tsa ceg cos rau tshav ziab niag tus hiav nti. Rov sawv los noj niag tus plab nruj nreem cuag Hmoob txav las npuas rog ntev niaj ntau hli, ntau xyoo…Yus rov ntsia yus zoo li tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Npua rog zoo tua noj, suav rog neeg rog txaus txhawj, txaus ntshai. Hmoob hais tias txawj noj ces noj tau zoo nyob, tsis txawj noj ces noj ua mob. Peb sim muab xav saib thaum lub neej poob zoo li no lawd, peb puas muaj siab qhuas tias zoo kawg, siv siv zog noj yeej, noj qab noj zoo ntxiv rau yog koob yog hmoov? Noj lwj noj liam dhau kev cai, lub cev, tej roj ntsha muaj mob, ua kab peem…puas yog koob hmoov los yog khaum thiab ua npog lawm ? Thaum ntawd, ho yuav tau phob ib tom nyiaj mus yuav tsiaj txhu, qaib npua los tua kho yus lub mob lub ntsaj saib puas nquag, puas khees. Peb yuav tau xav kom txaus txaus, ua ntej peb yuav liam dab phem dab looj koov, tus dab twg yuam kom peb noj loj npaum li ua kom peb plab ntxee ua mob kiag ? Tus dab ntawd lam muaj npe no ntshai yog tus phem tshaj tej. Nyias yuav tsum xav nyias kom zoo zoo saib tus dab ntawd npe hu li cas ? Tsis tas li xwb, nuj nqes tshuav ntau yuav them tiag. Tseem tau muab ib tom nyiaj mus yuav tej niag hnab tshuaj los noj, los txhaj ntoog yus lub mob lub ntsaj ua hnub ua hmo…Tej txhia, ho rho niag thooj nyiaj mus ntiav kws tshuaj muab yus phais ciaj, kaus yus roj, luas yus tej pav ywj lawm tsheej thoob pov tseg… Nej sim xav saib, thaum ntawd, peb lub cev, peb lub neej tsis yog raug xwv txheej no ho yog raug tus dab qas tsi ? Peb sim cuab pob ntseg mloog Lus Kas cov lus no : “Nyob saum daim av, tej teb chaws yuav txhawj xeeb vim dej ntuj yuav ntxeev yuav nphau muaj cua daj cua dos. 26 Yuav ua neeg ntshai tuag kus txhawj tej xwv txheej tuaj raug lub ntiaj teb, vim tej hwj huam txheej ntuj saud yuav nphau tag” Tej nyiaj yus plhom rau qhov noj, qhov haus, luam thuam nyiaj txiag kho yus tus dab mob txhob tim yus, tej nyiaj ntawd yuav siv muaj nuj nqes cawm tau 10 leej, 20 leej me nyuam pluag tau kawm ntaub kawm ntawv, cawm tau leej puav neeg txom nyem dim kev tuag tshaib...Ntiaj teb neeg kev mob kev ntsaj tsis yog xwv txheej tuaj raug lub ntiaj teb thiab yog dab tsi ? Tej neeg pluag tshaib plab tsis muaj noj tsis muaj haus, tuag tshaib…Yus kev poob nyiaj kho yus lub mob, vim yus noj luam thuam, ua yus plab ntxee, ua rau yus mob, tsis yog xwv txheej tuaj raug yus thiab yog dab qas tsi ? Peb thiaj yuav tau ceev faj txog cov lus peb hnov hnub no : “Nej ceev faj, tsam nej tej siab qaug rau txoj kev plhom, quav cawv thiab txob xeeb rau lub neej txhob cia tej hnub ntawd poob ncaj hnub nej tsis faj txog” Peb tsis txhob xav tias nyob ncaj ncaj yuav yog ib qho zoo rau peb tib neeg.

Ib tsoom phooj ywg Hmoob, Neeg Leej Tub yog tus yuav pab tau peb kho kom peb lub neej tsim txiaj, txhob liam txwv li tsiaj txhu : “Nej yuav ua neeg feeb meej, teev ntuj tsis tseg, nej thiaj yuav tsim nyog maim dhau txhua yam yuav tshwm sim tuaj thiab muaj ntsej muag sawv ntsug ntawm Neeg Leej Tub xub ntiag”.

Cwj Vuam Chiv 25.11.2009

0 commentaires: