Nruab Xyoo 32 Tim 08.11.2009

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg kub siab mloog Tswv Ntuj lus,

Peb yug los ua neeg, peb muaj niam muaj txi, muaj ib tse neeg hlub, peb thiaj ciaj ua neeg nyob. Thaum tseem yau, sawv daws noj nyob, pw haus ua ke. Loj hlob tiav neeg, nyias mus ua nyias neej. Sawv daws puav leej yug tau los muaj qhov muag pom kev, muab lub ncauj hais lus, muaj tes muaj taw. Nyias tej siab ntsws txawj xav txawj ntshaw. Nyias lub cev yuav noj yuav hnav. Nyias lub plab txawj qhia nyias mus ua, mus khwv rau nyias noj. Ib tug tsis tos ib tug. Hmoob hais tias : nyob, tug tsis ua rau tug noj. Tuag tsis faus ib ntxas. Hmoob nco Hmoob tej niam tej txi lub txiaj ntsim kev iab kev khwv tu da quav da zis…Thaum qua tub qua ntxhais, Hmoob thiaj sau nqe mis nqe hno. Yog yus Hmoob kab lis kev cai poj rhawv kab yawm rhawv kev. Ntawm neeg ntiaj teb kuj tib yam. Ib leeg, tsis txawv ntau ib leeg. Tus tib neeg twg, twb yuav tau khwv thiaj muaj noj muaj hnav saib xyuas daim av ntuj muab rau yus kav mus txog hnub kawg.

Yug los ciaj neeg hauv lub ntiaj teb, tus paub Tswv Ntuj thiab tus tsis paub, tag sawv daws puav leej txais lub sim ceeb los ua yus tug. Vim daim av, tsis yog peb leej tib neeg twg tsim tawm los. Lub sim ceeb, lub ntiaj teb thiab tib neeg puav leej yog Tswv Ntuj tsim. Tswv Ntuj nyiam tag ib puas tsav yam Tswv Ntuj tsim tau los. Tiam sis neeg, yog yam Tswv Ntuj hlub dua tas puas tsav yam nws txhais tes tsim los. Tswv Ntuj thiaj muab tag lub sim ceeb kib rau tib neeg ua tus kav saib xyuas nrog Tswv Ntuj, tso tag Tswv Ntuj tes qav num rau tib neeg txhais xib teg :
“Tus txawj ploj tuag, ua cas koj tseem yuav tshua, As Das tub ki koj tseem thuv txog,
Koj tsim nws yau zog ntuj, koj muab meej mom thiab sawm txhiaj rau nws ntoo,
Kom nws kav koj tes qav tes num…NPN8,5-7 »
Yuav kom peb tib neeg to taub Tswv Ntuj thiab kom peb swm Huab Tais. Peb yuav muab Tswv Ntuj los piv rau yus niam yus txiv. Peb sim xav saib, yus niam yus txiv hlub yus npaum li cas thiab yus hlub yus tej me tub me nyuam npaum li cas. Tswv Ntuj tseem txawj hlub yus tshaj yus hlub yus tej me nyuam. Yog hnub peb swm Tswv Ntuj, peb pom Tswv Ntuj hlub peb loj dua tej tib si. Hnub ntawd, peb yuav zoo siab hlo ua Tswv Ntuj tej tub ki.
Peb leej tib neeg, tej txhia tsis txawj hlub lawv tej me nyuam tiag, lam yug tau, muab me nyuam tso pov tseg, tsis kov tsis tu lawv, tsis cob tsis qhia lawv ua noj ua haus, tsis qhia kawm txuj kawm ci. Kav chawj tej me nyuam lawv mam peem lawv. Muaj tej niam txiv tsis txawj hlub lawv tej tub ki. Tswv Ntuj tsis zoo li ntawd. Tus tib neeg tsis zoo hlub, los Tswv Ntuj muab tes plws, muab tes khawm lias puag zoj hauv nws xub ntiag. Tsis hais tus zoo, tus phem, tus muaj tus pluag, tus zoo neej, los tus mob hnyav qaug txaj qaug lav…Vim li ntawd, Tswv Ntuj hlub tib neeg tag tus thiab hlub kawg siab hlo. Tswv Ntuj tsis xub ntsia saib peb yog neeg ntse los neeg ruam, yog neeg Kav Tos Liv los neeg coj dab qhuas, yog neeg muaj mob pw nrom ca los neeg nquag zoo neej…Peb zoo thiab phem Tswv Ntuj pom tag, paub tag. Tswv Ntuj hlub peb kawg siab kawg ntsws tshaj peb tib neeg siab ntsws ua kam thiab tshaj peb lub siab xav tau.
Ua neej nyob, tib neeg twg los puav leej ntshaw muaj txwg muaj nkawm, ntshaw ib leeg txhawb ib leeg, ib tug hlub ib tug thiaj tsheej cuab tsheej yig, ua lub neej thiaj sov siab. Vim li no, txoj kev ntsoj kev ntsuag, yog ib txoj kev tu siab loj nyob hauv tib neeg lub neej saum daim av. Hmoob thiaj muab khaub dab ntsoj ntsuag lub neej ua kwv txhiaj lus taum los hais ua tshuaj kho tej siab ntsws txom nyem kom zoo, hais nplij tub ntsoj ntxhais ntsuag ib los teev lawv lub kua muag.
Zoo li tus poj ntsuam nyob lub zos Xas Les Tas. Nws raug txom nyem, quaj ntsuag, tshaib thiab nqhis tiv lub ntuj kub lub teb nkig yog peb leej tib neeg lub neej nyob ntiaj teb no. Tswv Ntuj pom tus poj ntsuam thiab nws tus tub lub neej pluag, tshaib thiab nqhis tshuav txoj sia ua nruj nriaj nyob. Ua rau Tswv Ntuj hlub nkawd tsis paub kawg, pes tsawg Tswv Ntuj yuav cawv kom tau nkawd. Tus poj ntsuam tsis yog ib tug neeg His Xais Lais, tsis yog Tswv Ntuj haiv neeg. Tsis yog zoo li peb leej tib neeg lub siab thiab lub tswv yim xav tau. Tswv Ntuj xaiv tau His Xais Lais ntawm tas txhia haiv neeg hauv ntiaj teb los ua Tswv Ntuj haiv neeg, ces Tswv Ntuj tsis hlub, tsis tshua txog lwm haiv neeg. Tsis yog Tswv Ntuj thiaj hlub His Xais Lais tseg lwm haiv neeg, pab His Xais Lais tsawm thiab hnyos lwm haiv neeg raug txom nyem. Tswv Ntuj tsis xav nqaim li tib neeg lub siab ti siab nqaim. Tswv Ntuj hlub tib neeg sawv daws tag nrho. Yog Tswv Ntuj txawj hlub txog tus poj ntsuam thiab nws tus tub txog txij xa tau Es Lis, Tswv Ntuj tus tub txib tuaj cawm nkawd ob niam tub. Peb yuav ua neeg thoob tsib, pom kev deb, txawj xav qhov ncaj ncees qhov yog. Nws yog ib lub cim Tswv Ntuj qhia rau peb pom, vim tas lub sim ceeb, tas ntiaj teb tib neeg yog Tswv Ntuj tug Tswv Ntuj tsim. Peb txawm yuav nyob rooj teb twg saum daim npoo av, yog peb leej twg muaj kev txom nyem, raug kev tsaus ntuj loj npaum cas, Tswv Ntuj pom tag nrho. Tus poj ntsuam no lub neej, yog peb tib neeg lub neej nyob ntiaj teb no. Tswv Ntuj tsis tso tus poj ntsuam no tuag tshaib tuag nqhis. Peb yog neeg ncaj ncees, peb ib suab hu, Tswv Ntuj yuav npo peb dim peb kev txhawj xeeb kev tsaus ntuj tib yam nkaus. Vim li no, peb Hmoob ib txwm tsis paub Tswv Ntuj, tsis paub teev ntuj. Tiam sis, peb Hmoob ntseeg tias muaj ntuj nyob saud, ntuj pom. Hnub Hmoob tau kev tws, Hmoob hu ntuj pab. Hmoob lub yeem loj Hmoob fim ntuj tuaj pab, tuaj pov hwm Hmoob. Hais tau tias Hmoob kuj hwm ntuj tib yam li tus poj ntsuam nyob lub zos Xas Les Tas, neeg pluag, tiam sis siab loj, siab dav, siab ncaj, siab zoo, hlub neeg…
Piv txwv li yus ob niam txiv thaum nyuam qhuav sib tau thaum tshiab ib leeg tseg tsis taus ib leeg. Zoo tam ntua yuav tsis muaj hnub tsaus. Xav tsis txog ib zaug tias lub ntuj yuav txawj rov, lub teb yuav txawj nphau ib hnub twg. Ua lub neej ntev xyoo ua ke, ib leeg paub ib leeg, hais lo ntxhib taj lo mos, hais qhov luv taj qhov ntev, ua pliaj plhu hiav taj lub ntsej muag luag…tawm rooj plaws tsis xav rov los nkag hauv lub vaj lub tse hnov tej lus tshawj lus chim…ntev thiab ntev muaj qhov zais thiab qhov dag tshwm los lwv yeej ua ntuj liab teb ntsuab…Thaum zoo li no lawd, peb lam ua neej ua ke xwb, peb zoo li poj ntsuam thiab yawg ntsuag ntsaub yus tej tub ki nyob. Tsis muaj leej twg pab yus ntxiv ntxhua, hlub yus, txhawb yus. Zoo li tshuav yus tus kheej ua neej nyob tiv lub ntuj kub lub ntuj nkig hauv ntiaj teb no. Lub neej txawm zoo li lub ntuj qhuav lub teb nkig los yuav tau ua lub siab loj, ua siab dav, siab ncaj, siab zoo, hlub neeg…yus txawm ua ntsuag, los Tswv Ntuj tsis tso yus pov tseg. Tswv Ntuj yuav xa neeg tuaj pab yus.
Vim li ntawd, txij hnub peb los txais lub cim ntxuav hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Peb los ua lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsoom tub ki. Tswv Ntuj xaiv peb los ua Tswv Ntuj haiv neeg, ua Tswv Ntuj tes qav num, ua Tswv Ntuj cov tub txib tshaj Tswv Ntuj lo lus kom mus thoob qab ntuj neeg. Peb mloog lub Koom Txoos lus, yog mloog Yes Xus lus qhuab qhia. Kev mloog Yes Xus lus yog xyaum coj ib lub neej tshiab. Peb coj peb lub neej kom mus raws li Yes Xus qhia peb coj thiab peb xyaum ua li Yes Xus qhia peb ua. Yog peb txoj kev nrauj dab phem, txiav siab tsis ua neeg phem, tsis txhob pauj rau luag, yuav ntev yuav zam rau tu ua tub qaug yus. Yog lub neej tshiab Yes Xus qhia rau peb kom peb ua, vim peb ntseeg Yes Xus, vim peb zoo siab ua Yes Xus cov thwj tim, peb zoo siab lawv Yes Xus qab, Yes Xus mus ua peb ntej tho kev rau peb taug…
Ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob, txoj kev sib zam, tsis txhob pauj cov neeg saib tsis taus yus, ua tub qaug yus, zam rau tus neeg txhob txwm nrhiav plaub nrhiav ntug, coj yus mus ncej rooj txwj laus…Peb pom tias tsis yooj yim npaum li ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, Yes Xus tseem hais ntxiv rau peb sawv daws cov neeg ntseeg tib si : « Kuv hais rau nej, nej cov mloog kuv lus : Nej hlub nej cov yeeb ncuab, nej ua zoo rau cov neeg ntxub nej… LK6,27 » Peb lub luag dej luag num Yes Xus tso rau peb ua nyob hauv peb yim neeg, hauv peb tsoom kwv tij neej tsa, hauv peb lub zej zog thiab hauv peb lub teb chaws yog xyaum coj lub neej tshiab raws li Yes Xus qhia. Yog peb tus kheej xwb, peb yuav tsis muaj zog zam tau rau yus tus poj niam los yus tus txiv ua tub qaug yus, los yus tus kwv tij saib tsis taus yus, los yus cov neej tsa ua txhaum yus…Yus puas yuav hlub taus yus tus yeeb ncuab li Yes Xus qhia ? Yog peb vam txog peb tus kheej xwb, peb yuav zam tsis tau rau leej twg. Tiam sis, peb twb pom peb tsis muaj zog, peb pom peb txawj ua txhaum rau luag, peb pom peb txawj dag luag…peb yuav thov Tswv Ntuj zam rau peb. Yus tus kheej tsis txawj mloog Yes Xus lus, yus tsis txawj ua xis Yes Xus siab nyiam. Yus thov kom Yes Xus zam yus tej txhaum rau yus, thov kom Yes Xus hlub yus, txhob tso yus rau hauv txoj kev txhaum. Yus yuav tsis txhob coj li cov kws ntawv thiab cov neeg loj, neeg nplua nuj. Yus yuav xyaum coj li cov pluag thiab coj li tus poj tsuam tuaj tso nyiaj hauv tsev teev ntuj. Nws ob lub txiaj muaj nuj nqes tshaj tag cov npluaj nuj cov nyiaj tib si.
Vim cov kws ntawv thiab cov nplua nuj lawv ua dab tsi, lawv ua qhov kom tau ntsej muag, ua qhov kom neeg qhuas thiab neeg hwm lawv. Peb tsis txhob xav tias cov kws ntawv thiab cov nplua nuj thiaj ntshaw muaj hwj chim, ntshaw muaj koob meej xwb. Yog Yes Xus qhia cov lus no rau peb hnub no, vim Yes Xus paub, nyob hauv leej tib neeg tas sawv daws puav leej ntshaw muaj koob meej. Tib neeg kev nrhiav koob meej ua rau tib neeg sib tawg tsis sib haum. Ib tug khib rau tug, ib tug saib tsis taus tug, ua rau ib tug ntxub ib tug. Thaum kawg, tseem txw neeg sib tua tuag kom puas tsuaj. Vim tus muaj nyiaj tau lub koob meej neeg nplua nuj, muaj vaj tse zoo, tau daim zoo hnav, muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis. Tus kws ntawv tau lub koob meej neeg muaj txuj ci, neeg txawj ntse, ua nom, ua tswv…Leej tib neeg xav li ntawd, muab nyiaj muab kub, muab kev txawj ntse los sib lwv, los khav. Yes Xus xav txawv neeg xav. Tus muaj koob meej thiab muaj hwj chim tsis yog tus nplua nuj thiab tus txawj ntse, yog tus neeg siab dawb, siab ncaj hlub neeg. Tus poj ntsuam pluag, siv zog pab tag raws li nws kev pluag los pab neeg. Zoo li nws tseem yoo tej pluas mov kom tseg tau ob lub txiaj coj los tso rau hauv tsev teev ntuj ua txiaj ntsim. Hos cov nplua nuj tso tej tes txiaj rau lub hub nyiaj, tiam sis yog lawv cov nyiaj seem xwb. Lawv muab tsis tag lawv lub zog los hlub neeg. Yes Xus thiaj hais rau nws cov thwj tim tias : "Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam pluag no tso rau hauv hub ntau tshaj tag sawv daws.
44 Vim tas sawv daws, lawv rho lawv tej nyuag seem, hos nws li, nws rho tag nws txoj kev pluag : nws pub tag nrho, tag raws li nws muaj taus ua neej”
Yog muab hais los mus, tus poj ntsuam pluag siv zog hlub neeg tag nws lub siab. Cov nplua nuj tuaj tso nyiaj kom tas kev cai. Lawv hlub neeg tsis cuag tus poj ntsuam pluag.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, xav kom peb mloog Huab Tais Yes Xus lus qhuab qhia zoo cuag tus poj ntsuam thiab muab tag peb lub siab los nrog Yes Xus hlub peb tej tib neeg tsis zoo nyiam thiab tsis zoo hlub. Yog txoj hauj lwm Yes Xus xa nws cov thwj tim mus ua, yog txoj hauj lwm Tswv Ntuj xa Tswv Ntuj tus tub txib Es Lis mus cawm neeg. Kuj yog peb txoj dej num peb yuav tau nrog Huab Tais Yes Xus rau tes ua pab ntiaj teb tib neeg.

Cwj Vuam Chiv 4.11.2009

0 commentaires: