Nruab Xyoo 33 Tim 15.11.2009

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa mloog Tswv Ntuj lus qhuab qhia,

Lub caij lub nyoog dua ntais, tsis muaj pes tsawg hnub twb tag ib lis piam. Twb rov txog lub caij lub nyoog peb tuaj sib sau, tuaj mloog Tswv Ntuj lo lus ntuas peb.

Raws li cov lus peb hnov hauv zaj nyeem ib thiab hauv Mas Kos tsab ntawv Moo Zoo hnub no, puav leej hais txog tib lub ntsiab lus : hais txog hnub ntiaj teb kawg. Txawm yog lub ntiaj teb daim av, tej roob zeb roob tsuas, tej kwj ha nyuam dej me, niam dej loj, dej hiav txwv; tej xyoob ntoo, tsiaj txhu thiab peb leej tib neeg… Muaj ib hnub twg yuav yog hnub xaus, ib hmo twg yuav yog hmo kawg rau tas puas tsav puas yam. Tsis muaj hnub tshiab yuav tawm tuaj, tsis tshuav lwm hmo yuav tawm los : “lub hnub yuav tsaus ntais, lub hli yuav qauj les. Cov hnub qub yuav poob saum ntuj los, cov hwj huam txheej ntuj saud yuav nphau tag.” Tsis yog thawj zaug peb hnov hais cov lus no. Yog li ntawd, peb txhua tus puav leej paub tias ntuj yuav kawg ib hnub twg, muaj ib hmos teb yuav xaus. Tsis yog Tswv Ntuj yuav hais cov lus no hem kom peb txhawj los kom peb ntshai. Vim tab peb txawm txhawj tab peb txawm ntshai, los peb yuav ua tsis tau dab tsi los cheem hnub kawg hmo xaus tsis pub muaj. Tswv Ntuj hais cov lus no txib cov neeg mloog lus, Tswv Ntuj tsuas qhia cov neeg ncaj zoo siab ua Tswv Ntuj cov tub txib kom qhuab qhia rau tib neeg paub kom ua siab loj, ua siab ntev, ua neeg ncaj ua neeg zoo hauv ntiaj teb no. Tib neeg txoj sia yeej yuav ploj yuav tu ib hnub twg hauv ntiaj teb no, vim lub neej mus li ntawd. Tiam sis neeg txoj sia yuav piam tseem ib hnuib twg vim yuav muaj ntau yam xwv txheej tuaj raug tib neeg thiab lub sim ceeb. Tsis yog vim li ntawd, sawv daws yuav txhawj, yuav ntshai. Tiam sis vim yus paub ua ntej yuav muaj tej yam xwv txheej loj, nyias thiaj li yuav npaj nyias tej siab ntsws kom ruaj txhob txhawj.

Tib neeg txoj sia txawm piam sij tas hauv ntiaj teb no, nqaij ciab zib, txha ua txha plhaub mag. Txawm nqaij thiab txha yaj ua av luaj dag lawm. Rau peb tib neeg tsis muaj hwj huam ces cuag li yog yaj ntshis. Tib neeg twg siav tu ces cuag li yuav ploj mus lawm niaj txhiab ib txhis. Tiam sis rau Huab Tais Tswv Ntuj muaj hwj huam, leej tib neeg zoo, tus tib neeg ncaj ncees cev nqaij thiab txha txawm yuav yaj tag ua plua tshauv, sawv ncho ua plua av tiam dhau tiam lawm. Los tus neeg lub txiaj ntsim siab loj siab dav, neeg ncaj neeg zoo yuav nyob nraim tsis ploj hauv Tswv Ntuj nplooj siab nplooj ntsws : “Tiam sis lub caij ntawd, kuj yog kev cawm yuav tuaj rau koj haiv neeg thiab tag rau cov muaj npe hauv Tswv Ntuj phau ntawv”. Thaum chiv lub keeb Tswv Ntuj muab av luaj los puab ua neeg thiab tshuab pa tis siav rau neeg ciaj saib daim av. Thaum hnub kawg, kuj tib yam, Tswv Ntuj yuav muab tib neeg zoo tej plua av plua tshauv tsa kom ciaj sia mus nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Thaum chiv lub keeb Tswv Ntuj tsim neeg nyob saib daim av. Thaum hnub ntiaj teb kawg, Tswv Ntuj sau tej plua av neeg nqaij thiab txha txia los ua kom sawv muaj txoj sia tshiab mus lawm saum ntuj nyob txhiab niag tim puas xyoo : “Muaj neeg coob tsaug zog hauv ntiaj teb cov plua av yuav tsim dheev los : tej txhia yuav muaj sia nyob mus li, tej txhia yuav poob ntsej muag thiab poob qab mus ib txhis” Tib neeg lub neej nyob ntiaj teb yuav hloov, yuav plhis lis plho muaj hwj huam, muaj hwj chim. Ntiaj teb tib neeg lub neej tsis kawg tsis suaj kaum rau daim av peb qhov muag pom thiab raws li peb zaj tswv yim neeg xav tau xwb. Peb tsis yog nroj tsuag thiab tsiaj txhu kab kooj kab ntsaum, nas kos nas kauv, nab raj nab rawm los tsov txaij nrob nraum…Rau tej tsiaj txhu ntuj kawg xub zeb teb kawg xub ntoos. Rau tib neeg, lub ntuj tshiab tseem yuav tuaj, tseem yuav tshwm los hloov lub ntiaj teb qub no. Yog lub ntiaj teb no tsis kawg, lub sim ceeb tshiab yuav tsis sawv tsis tshwm los.

Thaum chiv lub keeb, Tswv Ntuj tsim lub sim ceeb qhov muag pom thiab lub sim ceeb qhov muag pom tsis tau. Zoo li Tswv Ntuj tsim peb cev nqaij thiab ntsuj plig (neej sab thiab dab sab). Tswv Ntuj tsim muab ntuj cov tshiab muaj hwj chim qhuas Tswv Ntuj lub koob meej, ua Tswv Ntuj cov tub txib cev Tswv Ntuj lus. Muaj peb leeg thawj ntawm Tswv Ntuj tsoom tshiab Tswv Ntuj qhia npe rau tib neeg paub : Lam Faiv (Raphaël), Nkas Nplias (Gabriel) thiab Miv Ka (Michel). Lam Faiv, yog tus tshiab qhib yawg Tos Npis dig muag rov pom kev thiab coj ke rau nws tus tub mus yuav nyab. Peb nquag nyeem Yes Xus lub Moo Zoo, phim peb yuav nco thiab yuav paub Nkas Nplias, yog tus tshiab Tswv Ntuj xa tuaj cev lus rau nkauj Xwb Mab Liab : koj cev yuav xeeb tub, koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus, yog tus nyob siab Leej Tub. Miv Ka, yog tus Tswv Ntuj yuav xa mus tshawb nrhiav ntiaj teb tib neeg tej npe. Hnub peb txais lub Cim Ntxuav, peb tau hu cov leej ntshiab thiab ntuj cov tshiab tuaj vij tuaj pov hwm peb tiv dab Xas Tas. Peb tau sau peb cov npe cia rau lub Koom Txoos phau ntawv ntxuav plig : “Thaum lub caij nyoog ntawd, ntuj cov tshiab tus thawj, Miv Ka, tus saib xyuas koj haiv neeg, nws yuav sawv tsees los” Miv Ka kuj yog tus yuav sawv tiv dab phem Xas Tas nyob saum ntuj. Xas Tas yuav txia ua Zaj Laug nqos thawj tug me nyuam tub yug ntawm ib tug poj niam los. Miv Ka yog tus yuav mus sau tej plua av neeg nqaij thiab txha txia ua kom tas mus saum ntuj : “Luag yuav pom neeg Leej Tub tuaj saum iab oo tuaj, muaj hwj huam loj thiab muaj hwj chim. Nws yuav xa cov Tshiab mus sau tag cov muaj npe nyob plaub ceg kaum ntuj, txij npoo ntiaj teb mus txog tim npoo ntuj” Tus yuav sawv los tiv Neeg Leej Tub yog Xas Tas, tus ntxias neeg kom yuam kev. Miv Ka yuav nrog Xas Tas thiab nws cov dab sib ntsuas zog.

Hnub kawg yuav muaj xwv txheej loj, tej hnub qub yuav poob saum ntuj los, tej hwj huam txheej ntuj saum yuav nphau tag…tej yam peb pom thiab peb lub siab xav tau no txawm ua yus ntshai, ua yus txhawj loj npaum twg, twb tsis cuag qhov yus yuav txhawj thiab ntshai tiag : yog yus tej txhaum. Qhov txaus txhawj txaus ntshai tiag, yus tej txhaum ua rau Miv Ka pab tsis tau yus kom sawv los nrog tsoom neeg zoo neeg ncaj mus saum ntiaj teb tshiab cuag Tswv Ntuj. Tam zoj yus sawv tuaj Xas Tas tog tiv Miv Ka, ciaj dab Xas Tas. Yus txawm xav thiab tsis xav, los mus li ntawd, Miv Ka pab tsis tau yus. Neeg Leej Tub sawv saum iab oo ntsia yus khuv xim yus poob rau hnub tsaus ntais, hmo hli qauj les mus ib txhis. Puas yog yus khaum ? Tsis yog khaum li Hmoob hais, tsis yog ntuj nplua yus los ntuj muab yus tso pov tseg. Hnub kawg hnub xaus yuav muaj raws li yus pom yus xav thiab yuav muaj tej yam tshiab tshwm tuaj sim neej neeg lub siab thiab lub tswv yim xav tsis txog. Peb tsis txhob xav tias hnub xaus hnub kawg tseem tshuav ntev pes tsawg niaj pes tsawg tiam. Hnub xaus hnub kawg twb pib sawv yog tsis tau txog caij txog nyoog xaus xwb : “Kuv hais tseeb rau nej : tej ntawd twb yuav tshwm sim ua ntej phaj neeg no twb tsis tau dua tas”.

Yog li ntawd, hnub kawg twb pib lawm. Peb txoj hauj lwm yog mloog Yes Xus lus qhia npaj tos hnub kawg. Hais txog cov muaj npe sawv mus saum lub ntuj tshiab thiab cov tuaj dab Xas Tas tog tiv tus tshiab Miv Ka, peb yuav to taub li cas ? Yog peb ntsia tej yam xwm tshwm hauv neeg lub neej, tej xwm ntawd yuav qhia peb to taub txog hnub ntiaj teb kawg vim li cas tej txhia muaj npe mus saum lub ntuj tshiab, tej txhia ho yuav poob ntsej muag poob qab mus ib txhis. Yes Xus kom peb ntsia tej nroj tsuag, saib tsob txiv ncuav pias. Ces yus paub lub ntuj so yuav tuaj. Los puas muab ua piv txwv zoo li nyob hauv ib yig neeg : Niam thiab txiv yug tau ib tse me nyuam. Hmoob hais tias yug tau cev, yug tsis tau siab. Cov me nyuam yus yug, muaj cov mloog lus ces ua neeg tsim txiaj, ua lub neej ntsiag to. Tus tsis mloog lus ces ua teeb meem ib hnub loj zuj zus. Koj hlub los nws hais tias koj hlub tsis txaus. Koj qhuab los nws tsis yuav, koj hais los ntsej tsis to qhov tsis mloog yus ua niam ua txiv lus. Nws yuav nws zaj. Koj qhia qhov zoo, nws mus ua qhov rhuav plhu, haus dej haus cawv, quav yeeb quav tshuaj, tub sab tub nyiag, huab noj huab haus, tua neeg…Ua rau yus kev tws tag. Yus hlub yus tus me nyuam npaum twg los zoo li yus hlub pov tseg tsis muaj ib qho txiaj ntsim.

Peb tej txhaum rau Tswv Ntuj zoo tib yam nkaus li ntawd. Hnub txiam txim ntiaj teb kawg, tsis yog Tswv Ntuj tsis hlub peb, tsis pab peb, tso peb pov tseg…Tswv Ntuj xav pab peb kawg li thiaj tso tej saub tuaj qhuab tuaj qhia peb los peb sij ua tsis tau zoom nyiam, peb tsis mloog, tsis khaws Tswv Ntuj tej lus ib los ua tshuaj kho peb lub mob. Tswv Ntuj xa ib tug saub tuaj ua ntej tas tsis txaus. Ho xa dua lwm tus saub tuaj lawv qab los tib neeg tsis hloov neeg lub siab phem. Tseem niaj hnub sib cav sib ceg, tug tsis zam tug, ib leeg pauj rau ib leeg, sib ntxub sib ntaus sib tua…Tswv Ntuj thiaj ua ib siab xa nws Leej Tub Huab Tais Yes Xus yug ua leej tib neeg kom neej muag pom xyeem, ntsej hnov Tswv Ntuj ncauj lus hais. Los tib neeg tseem tsis lees paub Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Muab Yes Xus ntes tua tuag dai qas ncuv saum ntoo cuam ris lub nra neeg phem, tau lub npe thiab ev lub ntsej muag tub sab. Tswv Ntuj kev hlub tib neeg zoo li pov tseg dawb tam zoj yus hlub yus tus me nyuam tawv ncauj tsis muaj nuj nqes. Vim li no, hnub kawg, peb tej txhaum ua rau Tswv Ntuj kev kuj tws pab tsis tau peb. Yog vim li ntawd, tsis yog Tswv Ntuj xwb tim tsis xav pab peb. Tsis yog Tswv Ntuj nplua peb, tso peb pov tseg. Peb cov tsis muaj npe mus saum lub ntuj tshiab, hnub txiav txim hnub kawg, neeg Leej Tub nrog Miv Ka thiab tsoom tshiab tuaj sau ntiaj teb neeg cov npe, peb yuav nyob peb, nyob twj ywm hauv peb tej txhaum. Yog kev ciaj dab Xas Tas tub ki. Vim ib txwm Xas Tas yeej tiv Tswv Ntuj tsis mloog ntuj lus ib yam li tus me nyuam tawv ncauj tsis mloog niam mloog txiv lus.

Cov muaj npe mus saum ntuj yuav ci ntsa iab npaum cov hnub qub. Vim lawv muaj neeg Leej Tub lub hwj chim ua tsoos tsho rau lawv hnav. Thaum hnub ntiaj teb kawg, ntuj yuav tsaus thiab hli yuav qauj mus li. Cov neeg thoob tsib neeg ncaj ncees yuav ci ntsa iab los taj lub hnub thiab lub hli mus ib txhis phim Neeg Leej Tub lub hwj chim : “Cov thoob tsib yuav nra paug npaum nkaus txheej ntuj saud thiab cov thawj neeg ncaj ncees rau ib zeej tsoom yuav ntsa iab npaum cov hnub qub mus txhiab niag tim puas xyoo”

Tsoom phooj ywg Hmoob ntseeg Yes Xus, Huab Tais cov lus qhia hnub no, tsis yog lus hem peb leej twg. Yog ib co lus ceeb toom, lus qhuab qhia kom sawv daws ua siab loj siv zog nrauj peb lub siab phem pov tseg. Peb yuav xyiv fab tas mus li ua qhov zoo tsis tseg. Hnub kawg, peb thiaj tsis poob ntsej muag. Peb yuav muaj Tswv Ntuj txoj sia ua peb tug.


Cwj Vuam Chiv 9.11.2009


0 commentaires: