Nruab Xyoo 34 Tim 22.11.2009


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa ntseeg Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus,


Hnub no yog hnub xaus lub caij nyoog teev ntuj xyoo 2. Lwm hnub chiv tuaj, qhib dua ib lub caij nyoog teev ntuj tshiab, yog lub caij nyoog teev ntuj xyoo 3. Vim li ntawd, hnub no, yog zoo hnub zoo nyoog, tas tsoom ntseeg sawv daws hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb, peb ua hmoov nco Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim ua Vaj Ntxwv kav lub sim ceeb qhov muag pom thiab kav lub sim ceeb qhov muag pom tsis tau.
Peb los ntxuav plig hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, los ntseeg Tswv Ntuj, peb yug ua lub Koom Txoos cov tub ki, yug dua tshiab ua Tswv Ntuj cov me nyuam, ua Tswv Ntuj haiv neeg nyob saum daim npoo av. Peb lub neej nyob ntiaj teb no thooj li tej tib neeg, zoo tib yam li lwm haiv neeg tsis paub tsis ntseeg ntuj. Peb los sis yuav muaj cuab muaj yig, muaj vag muaj tse, muaj liaj muaj teb, muaj hauj lwm ua thiaj tsheej neeg, thiaj muaj noj muaj haus, thiaj ua neej xws luag. Peb zoo tib yam nkaus lwm leej lwm tus tib neeg nyob ntiaj teb. Ua li, puas muaj tej yam dab tsis ua tau peb txawv luag ntiaj teb tej haiv neeg ? Peb kuj muaj qhov txawv luag lwm haiv neeg thiab. Qhov peb txawv lwm haiv neeg no yog dab tsi ua rau peb txawv luag ? Qhov ua rau peb txawv luag no, tsis yog txawv sab nraum daim tawv, yuav ua rau neeg qhov muag pom xyeem. Qhov ua kom peb txawv luag, yog lub Cim Ntxuav peb tau txais hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, Yes Xus lub Koom Txoos, peb ciaj ua Yes Xus kwv ua Yes Xus muam. Peb txawv vim peb yug dua tshiab, tsis yog neeg ntiaj teb nkaus li qub lawm xwb. Txawm peb lub cev ntaj ntsug tseem nyob ntiaj teb no, lub Cim Ntxuav hom peb ua qaum ntuj neeg lawm.
Yog li ntawd, ib tsoom niam txiv kwv tij phooj ywg, xyov nej xav li cas txog qhov no ? Nej paub tias nej yog neeg ntiaj teb thiab neeg qaum ntuj, ua li ntawd, puas ua kom nej zoo siab, los ua kom nej poob siab, los tsis ntxiv dab tsi rau nej hlo li ? Tsuas zoo li luag lwm haiv neeg tsis paub, tsis ntseeg Tswv Ntuj, nyob ncaj ncaj xwb, ntuj los tsis xav teev, dab los tsis xav ua. Los nej xav li tej txhia neeg xav hauv lawv nruab siab : Kuv ces, nyiaj los khwv txaus noj, tsis mus thov khawv leej twg; txuj ci los kawm txawj tsis vam txog leej twg pab lawm. Yus ua taus yus txiv, tsis vam, tsis ntshaw txog leej twg pab lawm…Tej txhia, tseem xav li no thiab : Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yog cov neeg pluag, neeg txom nyem, tsis paub txuj…Yus twb ua neej xws luag, muaj nyiaj txiag txaus, paub txuj paub ci tshab tas; laj mus mloog tej xib hwb thiab tej txiv plig hais lus; yus tseem paub txuj dua lawv; tawm rooj plaws, luag twb hu yus ua xib hwb, ua dov tawj diam…Yus tus kheej lub npe nrov txaus, nto nto koob meej lawm, yuav li ntawd. Laj mus nrog tej neeg ntseeg teev ntuj, muaj neeg pluag, neeg txom nyem, raug mob raug ntsaj coob tuaj zaum pawg lug; yus tsis xav mus pom lawv, yus tsis xav mus zaum, mus sawv phim tej me nyuam neeg dog dig ntawd, ua rau yus txaj muag, poob ntsej muag. Yus twb yog neeg loj, muaj hwj chim, muaj phooj ywg txawj ntse, yus paub tej neeg nplua nuj, paub tej kws txuj, tej dov tawj, tej nom tej huab tais…Cia mam ua qhov yooj yim thiab tau zoo li lawv tej xwb…Ua li sawv daws, txawm xyeej nkees thiab ces nkaum twj ywm tom tsev tsis mus ib taws teev ntuj...Tsoom phooj ywg sawv daws, qhov yus yuav rov nug yus tus kheej, yog li no : Peb yog Tswv Ntuj haiv neeg nyob ntiaj teb no. Peb xyaum coj li tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, los peb yuav coj li tej neeg tsis hwm ntuj, ua li lawv ua rau yus pom ntawm qhov muag. Los tej zaum, twb tsis coj zoo npaum li lawv, twb tsis piv tau tej neeg coj dab qhuas thiab…Thaum zoo li no lawm, puas yuav phim ua Tswv Ntuj cov tub ki, hnub yus txais lub Cim Ntxuav, yus tau cog lus nrauj txoj kev phem, nrauj txoj kev txhaum pov tseg ?
Nyob hauv cov zaj nyeem hnub no, peb hnov hais txog neeg Leej Tub tus muaj hwj huam, muaj hwj chim ua vaj ntxwv kav lub vaj teb vaj chaw tsis txawj ploj, nyob mus li tsis txawj puas ntsoog. Peb yog neeg ntseeg Tswv Ntuj tiag, peb mloog Tswv Ntuj lus tiag, peb yog Tswv Ntuj tub ki nyob ntiaj teb no tiag…Peb txawm yog neeg dog dig, pluag, txom nyem, los neeg muaj, neeg nplua nuj; peb txawm yog neeg muaj mob pw nrom ca, los neeg noj qab nyob zoo ua neej cus plaws; peb txawm yog neeg pej xeem, noob qhe, neeg tub teg tub taws, los noob nom, ua huab tais ua nom ua tswv…Rau Tswv Ntuj, peb zoo tib yam loj sib luag, Tswv Ntuj hlub peb tib yam nkaus. Hmoob hais tias muaj vaj huam sib luag zos ntawm Tswv Ntuj. Muaj tib tug xwb thiaj loj dua : neeg Leej Tub thiaj yog tus loj dua cov, sawv daws thiaj pe thiab hawm nws : “Luag muab hwj huam, hwj chim thiab vaj ntxwv cob rau nws. Tas txhia haiv neeg, txhia teb chaws, txhia xeem lus tiam nws” Vim li ntawd, cov zaj nyeem hnub no, caw peb cuab pob ntseg mloog kom zoo. Peb muab Tswv Ntuj cov lus no coj los xav kom txaus rau peb txhua tus.
Muab piv li neeg ntiaj teb cov teb chaws muaj vaj ntxwv huab tais kav. Niaj hnub no, tus poj vaj Es Lis Xas Npes ua tus kav As Kiv teb. Peb kuj paub Thaib teb, muaj vaj ntxwv Thaib ua tus kav. Tam sis no, nws hnub nyoog nchav heev lawm. Nyob li Los Tsuas teb, ua ntej xyoo 1975, yog vaj ntxwv Sisavang Vong Vathana ua vaj kav neeg Los Tsuas. Txij li 1975 los txog zim txwv no, Los Tsuas teb hloov tsis muaj vaj ntxwv kav. Fab kis teb thaum ub kuj muaj vaj ntxwv Fab Kis. Tiam sis, xyoo 1793, tsoom pej xeem Fab Kis tau ntxeev siab ntes lawv tus vaj ntxwv Louis 16 tua pov tseg. Lawv xaiv ib tug pej xeem los ua lawv tus thawj, ua lawv tus nom, saib xyuas pej xeem Fab Kis. Lawv coj li ntawd los txog niaj hnub no. Yog peb nquag nyeem phau ntawv Ntshiab, peb paub His Xais Lais liv xwm. Thaum lub caij ua vaj Das Vis ntej, tsoom His Xais Lais nyob ua sab ua sua. Lawv tau mus ua qhev ntau tiam neeg nyob Hais Nkws Tos teb mus txog thaum Tswv Ntuj xa Mai Xes tuaj coj lawv khiav tawm Hais Nkws Tos tus vaj Fas Las Oos tes hla hav suab puam rov los nyob lawv teb chaws. Ntau tiam tom qab, Das Vis sawv ua His Xais Lais tus vaj xyoo 900 ua Yes Xus ntej…Ua li, peb pom tias ntiaj teb neeg tsis hais tiam neeg twg kuj puav leej muaj huab tais, muaj vaj ntxwv. Txawm yog tus vaj ntxwv twg, muaj hwj chim loj npaum twg, tsis muaj ib tug vaj ntxwv yuav nyob ua vaj kav ruaj thiab khov mus li. Tsis muaj dua ib tug twg yuav ciaj vaj ntau tiam. Vim neeg txoj sia luv luv. Neeg lub hwj chim qis qis. Neeg lub hwj chim yog neeg cev tes mus txeeb los, txhij neeg teg neeg taws nqa ntaj nqa hmuv, nqa riam phom mus rhuav mus tua lwm tus vaj. Mus txeeb luag tug los ua yus tug, nqa lawv tej nyiaj tej kub los ua yus li, txhim yus lub teb chaw, tsa yus lub theej kiab…Tus vaj ntxwv twg twb ua li ntawd. Vim neeg coj li ntawd. Neeg lub hwj chim tsis tsa lwm tus tib neeg kom sawv kom zoo. Neeg lub hwj chim tsuas muaj txo lwm tus tib neeg kom yau, rhuav tshem, ua kom puas, ua kom ploj mus. Neeg qia qia dub hwj chim, ntshaw ntshaw hwj chim tuav ruaj ruaj ntawm tes tsis tso, tsis faib tau ib qho rau tus twg. Vim li ntawd, neeg lub hwj chim txawv deb Huab Tais Tswv Ntuj lub hwj chim.
Tswv Ntuj muaj hwj huam loj, muaj hwj chim ntau. Tswv Ntuj tsis khuv xim muab nws tej hwj huam los pub rau cov neeg mloog nws lus, tsis khuv xim muab tag nws lub hwj chim pub rau cov neeg ncaj ncees tus me nyuam neeg dog dig los tus neeg loj ua luag txwj laus, tus zoo siab sawv Tswv Ntuj lub chaw, sawv Tswv Ntuj lub npe los hlub los plws tej neeg pluag. Yog li ntawd, peb thiaj pom cov leej ntshiab ua tau hwj huam yees ntxwv. Cov leej ntshiab muaj Tswv Ntuj lub hwj chim puv lawv siab. Yog lawv tus kheej xwb ua tsis tau dab tsi. Tiam sis vim lawv sawv Tswv Ntuj lub npe hlub leej tib neeg. Ces lawv ua tau tej yam tib neeg ua tsis tau. Sab nraum daim tawv, lawv yog tib neeg li luag tej. Tiam sis, nyob sab nruab siab, lawv yuav qaum ntuj siab. Lawv txawm ua tau tej yam neeg tsis muaj peev xwm ua tau.
Piv txwv li tus txiv plig Jean-Marie Vianney nyob lub zos Ars, ze lub nroog Lyon, Fab Kis teb. Tswv Qhia xa nws mus saib cov ntseeg hauv lub me nyuam zos deb nroog loj. Ars, yog ib lub me nyuam zos neeg pluag pluag thiab txom txom nyem. Xyoo 1824, nws qhib ib lub tsev kawm ntawv txais cov nyuam ntxhais pluag (La maison de la Providence). Nws yuav tsum yug mov tib si rau cov me nyuam. Muaj ib hnub, ob tug niam ua mov Jeanne-Marie Chanay thiab Catherine nkawd npaj ua mov rau cov me nyuam noj. Nkawd pom tias hnab hmoov nplej tshuav 2 nyuag nphauv tes hauv qab hnab. Yuav tsis txaus ua rau sawv daws noj. Nkawd mus hais rau txiv plig Jean-Marie tias tsis tshuav hmoov nplej txaus ua mov ci rau sawv daws noj yuav ua cas ? Txiv plig teb nkawd tias neb kav tsij mus npaj do hmoov nplej puab ncuav li txhia zaus. Nkawd rov los maj mam muab cov hmoov npej hauv qab hnab hliv qho me ntsis qho me ntsis hauv thoob tov dej xyaw, cev tes do zuaj li txhia zaus. Zoo li dej tsis txaus pheej muaj muaj qog. Ho rov hliv dej txhab thiab ho hliv hmoov nplej txhab tas zog thiab xuas tes do zuaj tsis tseg. Kov thiab kov ua cas tos nkawd pom thoob twb puv li txhia zaus txaus puab ncuav rau sawv daws noj, hmoov nplej twb tsis tag. Ua rau nkawd ceeb tag, nkawd hais qhia txiv plig. Nws teb nkawd tias : « Tswv Ntuj lub siab zoo, nws txuag nws cov pluag.» Tej lub cim zoo li no, yog hwj huam Tswv Ntuj pab tuaj txhawb Jean-Marie thiab nws cov me nyuam pluag.
Peb thiaj hais tias : Tswv Ntuj lub hwj huam txawv tej nom, tej vaj ntxwv tej hwj huam. Tswv Ntuj ua hwj huam los cawm neeg, zoo li txheej thaum ub tho kev hauv nruab nrab dej ntuj rau tsoom His Xais Lais hla dhau dej ua phab ntsa dej nyob sab xis thiab sab laug, los puas ua hwj huam txhawb txiv plig Jean-Marie Vianney yug mov rau cov me nyuam tshaib plab. Vim li ntawd, cov lus, nyob hauv Zam tsab Ntawv Moo Zoo peb hnov no, caw peb cov neeg ntseeg thiab caw ntiaj teb tib neeg kom tig mus ntsia tus tseem Vaj, tseem Huab Tais, tus muaj hwj huam thiab muaj hwj chim kav lub sim ceeb mus ib txhiab ib txhis. Pis Las Tos ua « préfet », ua nom kav His Xais Lais teb 10 xyoo, txij xyoo 26 txog xyoo 36. Nws yog neeg Los Mas. His Xais Lais cov thawj leej choj npau taws rau Yes Xus. Lawv pom Yes Xus ua tau hwj huam ntau zaus kho cov neeg tuag ceg rov mus taus kev, kho cov dig muag rov pom kev, tsa cov tuag ciaj rov los. Lawv tsis tau hnov dua leej twg muaj cuab kav hu nws tus kheej ua Tswv Ntuj Leej Tub. Lawv tsis txaus siab, vim Yes Xus hais tias Yes Xus nqes saum ntuj los, Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Vim li ntawd, lawv ntxub Yes Xus, lawv hais tias Yes Xus vwm. Lawv tso tub rog tuaj ntes Yes Xus coj mus rau Pis Las Tos tua pov tseg. Tiam sis nyob hauv cov Los Mas txoj cai, ua ntej yuav tua ib tug neeg pov tseg, yuav tsum nug nws lub txim, nws tau ua txhaum loj li cas, puas tsim nyog tuag los tsis tsim nyog. Lawv kuj tsis lam taus lam tua neeg. Yuav tsum nrhiav cov ua tim khawv pom tus neeg phem lub txhaum. Pis Las Tos xav paub saib Yes Xus tau ua txhaum loj dab tsi. Rau Pis Las Tos, lub txim txhaum cov thawj leej choj xav kom tua Yes Xus, vim Yes Xus tau hais tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Tsis yog ib lub txim loj tsim nyog muab Yes Xus tua. Pis Las Tos thiaj nug Yes Xus, xav paub saib Yes Xus yog leej twg : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ?... Koj lub teb chaws thiab cov thawj leej choj coj koj tuaj rau kuv. Koj tau ua dab tsi ?” Yes Xus teb tias : “Kuv lub vaj teb vaj chaw tsis yog hauv ntiaj teb no.” Nyob hauv nkawd cov lus peb hnov hnub no, Zam xav qhia rau peb paub tias Yes Xus yog Vaj Ntxwv thiab Huab Tais kav lub sim ceeb mus txhiab niag tim puas xyoo : “Pis Las Tos teb nws tias : "Vaj yog koj, puas yog ?" Yes Xus teb tias : "Yog koj hais vaj yog kuv…” Yog vim li ntawd, hnub no, yog ib hnub zoo hnub zoo nyoog. Peb yuav nco ntsoov khaws tsab ntawv Moo Zoo no hauv nruab siab. Peb yuav tsis txhob xav yuam kev li cov thawj leej choj pom Yes Xus ua hwj huam ntau yam cawm tej neeg mob, neeg raug txom nyem zoo ntau leej los lub siab ntsws twb tsis ras, tsis nthuav. Lawv twb tsis thim xav, twb tsis ntseeg, twb tsis hwm tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Lawv tseem coj Yes Xus mus tua, muab rau Pis Las Tos dai saum ntoo cuam nrog cov neeg phem thiab tub sab ua ib nqag. Pis Las Tos thiaj txaug ib daim phiaj ntawv ceeb toom dai saum toj tus ntoo cuam : “Yes Xus, Nas Xas Les, Vaj Yus Das”. Peb twb paub tias Yes Xus nqes saum ntuj los. Yes Xus muaj hwj huam loj pab tau leej tib neeg txhua leej txhua tus. Peb haj tseem tsis tso siab rau Yes Xus, tsis ntseeg Yes Xus kom tag peb lub siab ib yam cov thawj leej choj. Peb yeem mus mloog tej saub cuav, yeem mus mloog tej txiv neeb txiv yaig, cia lawv tej dab neeb kho yus qhov mob. Muab nyiaj muab txiaj ntiav txiv neeb, muas tsiaj txhu thiab xyab ntaw los kho yus, vim txiv neeb kom ua li ub ua li no, ua li hmoob ua kam…Tej yam cov neeg ntseeg ua no, yog nkaus li cov neeg ntseeg coj Yes Xus mus rau cov txiv neeb tua tib yam li cov thawj leej choj coj Yes Xus mus rau Pis Las Tos tua thiab. Vim peb tsis tso siab tiag tiag rau Yes Xus, tam li peb thuam Yes Xus. Ib yam cov thawj leej choj tsis ntseeg Yes Xus, Yes Xus hais tseeb tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub tseem tub qaug lawv thiab. Lawv tuaj ntes Yes Xus mus tua. Peb leej twg rov mus thawj txiv neeb, yog peb tso Yes Xus pov tseg, peb rov rhuav Yes Xus peb tsis khuv xim Yes Xus.

Tseem tshuav ntau yam yuav piav, tiam sis peb yuav ua zaug piav ua zaug hais tsis tas hnub no. Tej zaum cov lus peb yuav khaws yog li no : Yes Xus yog tseem Vaj thiab Huab Tais ciaj sia muaj hwj huam loj nyob mus li peb yuav teev yuav hawm. Yog peb tsis tso siab rau Yes Xus kom tag siab ntsws, peb zoo li cov thawj leej choj ntxeev siab coj Yes Xus mus rau tej tib neeg dog dig rhuav tua pov tseg.

Cwj Vuam Chiv 17.11.2009

0 commentaires: