Ib tsoom ntseeg mloog Tswv Ntuj lus,

Peb twb ua peb tus Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb los xaus tas. Hnub no yog hnub nyoog hwm Yim Neeg Ntshiab. Tej zaum peb yuav xav tau hauv siab tias, yim neeg ntshiab yog yim neeg zoo li cas ? Yim neeg ntshiab yog yim neeg twg ? Ua li mas, nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb yog ib tse neeg xwb. Peb los ua tib tse neeg yuav Tswv Ntuj lub npe hauv Lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb txais txoj kev ntseeg Tswv Ntuj raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia ; lub Koom Txoos coj thiab qhia rau peb hwm thiab mloog Tswv Ntuj lus raws li cov Thwj Tim coj thiab qhia kom ua. Lawv tau coj thiab qhia kom ua raws li Yes Xus tau qhia rau lawv puag thaum chiv keeb. Yog vim li ntawd, peb los txais lub Cim Ntxuav hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb los ciaj ua Yes Xus cov kwv cov muam, yog peb mloog thiab peb ua raws li Koom Txoos Kav Tos Liv qhia rau peb ua. Vim li ntawd, peb thiaj yog tib tse neeg xwb. Txawm tias peb yog tib tse neeg, tiam sis, peb muaj ntau xeem neeg hais ntau xeem lus, muaj ntau tsav txuj los koom yuav tib lub npe, ua Tswv Ntuj me nyuam, ua tib tse neeg ntseeg loj. Peb kuj nyias muaj nyias ib tse neeg, nyias muaj nyias ib cuab ib yig neeg. Nyob hauv peb nyias cuab yim neeg, kuj muaj tej yig txawj coj, txawj hais lus zoo, txawj sib haum, txawj sib zam. Muaj tej yim neeg kuj tsis tshua txawj sib yoog, muaj muaj lus xaiv, ua teeb meem ntau yam ua xyuv qas niab, sib cav sib ceg, ua rau cov yim neeg ntawd puas tsuaj sib faib tawg tas…

Hnub no, tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua hmoov hwm Yim Neeg Ntshiab. Lub Koom Txoos caw peb cov neeg ntseeg txhua leej tig mus ntsia Mab Liab thiab Yos Xes nkawd lub neej nrog Yes Xus. Lawv thiaj yog Yim Neeg Ntshiab, txawj coj kom sib haum, txawj hais lus zoo hauv tsev thiab sab nraud ntxim Tswv Ntuj siab, muaj ntuj txiaj ntsim thiab xis neeg nyiam, ua rau neeg qhuas. Lawv yog ib yig neeg ntseeg mloog Tswv Ntuj lus, txawj ua raws li tej laus qhuab qhia. Mab Liab thiab Yos Xes nkawd kuj cob qhia Yes Xus thaum yau ua neeg mloog lus thiab mob siab rau txoj kev teev ntuj hwm Tswv Ntuj raws li Mai Xes txoj cai. Lawv niaj xyoo mus teev ntuj nyob Yes Lus Xas Les ib yam li cov His Xais Lais sawv daws, cov neeg kub siab mloog Tswv Ntuj lus. Hnub no, peb tsis muaj sij hawm los piav txog Xas Muas tsab ntawv, hais txog As Nas thiab Es Kas Nas nkawd yog ib yig neeg nyiam Tswv Ntuj mloog Tswv Ntuj lus. Nkawd tau pom Tswv Ntuj tej txiaj ntsim tshwm sim pub rau nkawd txais. Lub txiaj ntsim nkawd tau txais yog nkawd tus tub Xas Muas. Cia lwm lub sij hawm peb mam los piav txog Xas Muas tsab ntawv no.

Hnub no, peb hais txog Mab Liab thiab Yos Xes nkawd yim neeg nrog Yes Xus. Hais txog peb txoj kev ua neeg mloog Tswv Ntuj lus thiab hwm Tswv Ntuj, puas yooj yim npaum li peb siab xav. Peb sim muab xav kom txaus txog ntawm yus tus kheej ua ntej. Yus puas yog ib tug neeg mloog lus, puas mloog yus niam yus txiv lus ? Ua ib tug neeg mloog lus puas yooj yim rau yus ? Peb pom tias txoj kev mloog lus tsis yog ib txoj kev yooj yim taug. Tsis yooj yim rau qhov yus yuav tau siv zog niaj hnub hwj xwm yus lub siab lub ntsws mus rau qhov zoo. Yus yuav siv zog tiv thaiv yus lub cev tsis pub poob hauv kev yooj yim, txoj kev tsim txiaj. Yus yuav txawj qees yus lub suab nrov kom yau zuj zus, yus yuav tau cheem yus lo lus ntxhib tsis txhob hais…Vim li ntawd, nej yug tau ib co me nyuam, nej qhuab qhia lawv kom ua neeg mloog nej ua niam ua txiv lus, vim nej xaiv txoj kev tsim txiaj rau lawv taug, nej yug tau lawv, nej hlub lawv, nej nrog lawv khuv xim lawv lub neej tsis xav pub lawv poob koob meej thiab ua neeg liam txwv. Nej tsis xav kom lawv ua neeg tawv ncauj qig lus, twm xeeb twm kawv, ncauj puam suab khawv, tsis mloog nej hais, tsis yuav leej twg qhia. Nej yug tau ib tug me nyuam qig lus, yeej ua rau nej ua niam ua txiv nplooj ntsws txob txhawj, nyuaj nej siab, ua nej nyob tsis kaj pw tsis tsaug. Nej yuav muab hnub thiab hmo coj los xav tsis thoob. Puas yog tim nej tsis txawj yug, los yog tim nws tsis txawj mloog nej lus…Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb cog lus nrauj dab phem, tig los mloog Tswv Ntuj lus qhuab. Ua raws li Tswv Ntuj lus qhia tsis yog yooj yim. Vim li ntawd, kuj tsis yooj yim rau Mab Liab thiab Yos Xes thiab Yes Xus lawv ua neeg mloog lus. Peb txhob xav tias lawv ua ib yim neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, tsis khwv rau lawv, ntshai lawv tau tau zoo. Peb tsis txhob xav tias vim Tswv Ntuj xaiv tau lawv, ces lawv yuav nyob twj ywm puag tes puag taw hauv tsev, tsis tau cev tes mus khwv cia li tau noj, tsis tau loj npab ntshuas muab tes xaws cia li tau hnav, ntshai sim neej lawv dim plaws kev mob plab dia hau, kev txhawj xeeb ntxhov plawv…Ua lub neej nyob ntiaj teb, tsis yooj yim cuag siab xav, tsis zoo li hais kwv huam thiab dab neeg. Ua leej tib neeg nyob, leej twg twb puav leej raug kev haub kev ntxias, muaj kev iab kev khwv, raug kev txob txhawj, kev tsaus ntuj…sawv daws yuav tsum peem tiag kom dhau, siv zog ntsos, rau siab ntso tiv tiag nyias kev txob txhawj kev tsaus ntuj tsis pub swb.

Vim li ntawd, hnub no, lub Koom Txoos caw peb kom tig mus ntsia Yim Neeg Ntshiab nyob Nas Xas Les. Lawv yog peb tus piv txwv peb yuav xyaum raws kom tau lawv tus roj tus hnee, xyaum ua li lawv ua. Peb sim xav saib, puas yog vim lawv txawj mloog Tswv Ntuj lus, lawv nyiam Tswv Ntuj tag lawv tej siab ntsws, lawv zoo siab ua rau Tswv Ntuj raws li lawv txawj thiab ua tau. Puas yog li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tau kev xaiv Mab Liab los ua Tswv Ntuj Leej Niam yug Tswv Ntuj Leej Tub. Tswv Ntuj thiaj pom qab xaiv tau Yos Xes los ua txiv hlub Mab Liab thiab Yes Xus nkawd, los nrog Mab Liab tu Yes Xus kom hlob, cob qhia Yes Xus kom loj tiav neeg. Yog peb xav txog Mab Liab thiab Yos Xes nkawd lub neej, peb yuav pom kuj tsis yooj yim npaum li cas. Thaum Mab Liab hlob tiav nkauj, Yos Xes hlob tiav nraug. Nkawd ib leeg yeej ntshaw ib leeg, ib tug yeej txaus siab yuav ib tug. Vim li ntawd, Yos Xes twb tuaj qhaib Mab Liab : “Lub rau hli ntuj, Tswv Ntuj xa Tshiab Nkas Nplias mus hauv lub nroog Nas Xas Les, Nkas Lis Lais teb, cuag ib tug nkauj xwb muab qhaib rau ib tug txiv neej npe hu ua Yos Xes LK 1,26-27” Vim nkawd ob leeg puav leej yog neeg mloog Tswv Ntuj lus. Nkawd ob leeg puav leej zoo siab ua Tswv Ntuj cov tub txib leg Tswv Ntuj txoj hauj lwm. Yuav lees Tswv Ntuj txoj hauj lwm, yog yus tsis mloog Tswv Ntuj lus, yus puas yuav muaj zog ua tau ? Yog Mab Liab tsis mloog Tswv Ntuj lus, ntshai Mab Liab yuav tsis teb rau Nkas Nplias tias : “Kuv yog Huab Tais tus ntxhais txib, thov kom muaj raws li koj cov lus koj tau hais rau kuv” Yog Yos Xes tsis mloog Tswv Ntuj lus, thaum Yos Xes paub tias nws tus hluas nkauj cev xeeb tub. Yos Xes twb muab Mab Liab laim pov tseg lawm ntxov. Ntawv Ntshiab hais tias Yos Xes yog ib tug neeg ncaj : « Yes Xus niam, Mab Liab, muab qhaib rau Yos Xes ; ua ntej nkawd los ua txij nkawm, Leej Ntuj Plig ua nws cev xeeb tub. Yos Xes, nws tus txiv, yog ib tug txiv neej ncaj, nws tsis xav muab los hais kom ncha ntws, txiav tau siab muab nws nrauj twj ywm tseg MT1,18-19 » Peb pom tias nkawd lub neej kuj tsis yooj yim kiag. Tiam sis, nkawd ob leeg puav leej mloog Tswv Ntuj lus, ciaj tuag muab nkawd pluaj siab dai rau Tswv Ntuj, muab nkawd lub neej cog cia rau Tswv Ntuj txhais xib teg. Nkawd ib leeg mloog ib leeg, ib tug txhawb ib tug mus raws li Tswv Ntuj los lus hais rau hauv nkawd siab. Lub neej kuj tsis niaj hnub yooj yim cuag li cas rau nkawd. Vim nkawd lub neej tsis mus raws li nkawd tau hais tseg, tau tham cia thaum ntej. Tswv Ntuj lo lus tuaj cuam tshuam nkawd lub hom phiaj npaj nkawd lub cuab lub yig. Tiam sis nkawd yog neeg mloog lus, nkawd ob leeg tos txais tau Tswv Ntuj lo lus hauv nkawd lub neej. Nkawd ua tau Tswv Ntuj muaj chaw tso siab. Tswv Ntuj lo lus tsis tuaj cuam tshuam nkawd xwb, tseem txhab ib lub zog loj rau nkawd daws tej teeb meem ib qib zuj zus hauv nkawd lub neej. Tsis yog nkawd tsis ntsib teeb meem, tseem tshuav teeb meem ntau thiab tshuav loj dua ntxiv. Hauv nkawd lub neej, nkawd tsuas paub hnub no xwb, nkawd kuj tsis paub xyov tag kis, nws yuav zoo nws li cas. Tiam sis, txawm li cas, nkawd kev tso siab rau Tswv Ntuj khov kho xws caj tsuas thiab ruaj nreb xws caj zeb. Nkawd muab Tswv Ntuj lo lus ua nkawd tus txha nqaj qaum txheem nkawd lub cuab lub yig, ua teeb taws pom kev hnub tsaus hauv nkawd neej, ua dag ua zog ntug ntoob tiv thaiv dab Xas Tas hniav ntaj hniav riam tuaj chob tuaj hlais nkawd tej siab ntsws. Nkawd yuav sib vam khom ib leeg pab txhawb pab nres ib leeg : Mab Liab tsuas tau txais Tswv Ntuj ib lo lus ntawm Nkas Nplias xwb (koj cev yuav xeeb tub…yog tus nyob siab Leej Tub) ; ntawm Yos Xes kuj tib yam (Txhob ntshai mus coj Mab Liab, koj poj niam los…Nws yuav yug ib tug tub, koj tis nws npe hua ua Yes Xus, yog nws, tus yuav txhiv nws haiv neeg ntawm lawv cov txhaum) ; Mab Liab thiab Yos Xes nkawd yeej tsis xub paub ua ntej txog Tswv Ntuj lo lus nrov ncha tuaj hauv nkawd nplooj siab nplooj ntsws, xyov nws yuav tshwm sim zoo li cas lawm tom ntej. Nkawd tsuas pob sab rau siab ntso npaj nkawd lub neej li sawv daws. Txog caij ua noj ua haus, nkawd mus ua noj ua haus ; txog caij teev ntuj, nkawd mus teev ntuj ; txog sij hawm ua hmoov Hla, nkawd mus koom, mus nrog sawv daws ua hmoov Hla.

Vim li ntawd, hnub no, peb hnov Lus Kas piav txog nkawd coj Yes Xus mus ua hmoov Hla nyob Yes Lus Xas Les li txhia niaj txhia xyoo. Tiam sis, xyoo ntawd, Yes Xus hlob tuaj muaj 12 xyoos. Fij no lawv mus teev ntuj, muaj tej yam txawv txhia niaj txhia zaus. Tej yam txawv ntawd, ua rau Mab Liab pom lawv lub neej hloov zuj zus. Xyov tim li cas, Mab Liab nkawd cia li nrhiav tsis pom Yes Xus nrog nkawd sawv kev rov los tsev li txhia xyoo. Nkawd twb sawv kev los ko taw ib hnub ke lawm, tseem tau rov qab mus pem nroog Yes Lus Xas Les, mus nrhiav Yes Xus ploj rooj teb twg lawm. Ua rau Mab Liab txhawj xeeb kawg nkaus. Lawv muab 3 hnub mam rov sib nrhiav tau thiaj zoo Mab Liab siab : “Me tub, tim li cas koj ua li ntawd rau wb ? Saib ! Koj txiv thiab kuv, wb txhawj koj npaud” Tsis tas li ntawd xwb, tseem muaj tej lo lus Mab Liab thiab Yos Xes nkawd hnov nkawd tus tub Yes Xus hais ua rau nkawd yoob thiab xav tsis thoob : “Vim li cas neb ho nrhiav kuv ? Neb tsis paub tias ntawm kuv txiv teej tug, kuv yuav tsum nyob ntawd lod ?...Nws thiaj nrog nkawd nqes mus Nas Xas Les, nws mloog nkawd lus. Nws niam nco ntsoov tej lus no hauv nws nruab siab” Mab Liab pib to taub zuj zus txog nws Leej Tub Yes Xus. Los txog tav no, yeej tsis muaj dab tsi yuav ua rau Mab Liab ras dheev li cas. Mab Liab ntsia Yes Xus yeej yog Yos Xes nkawd tub. Tiam sis txij Yes Xus hais nws cov lus no tshwm, ua rau Mab Liab mam txais tau Nkas Nplias cov lus thaud Nkas Nplias tau hais rau nws : “koj cev yuav xeeb tub...yog tus nyob siab Leej Tub LK1,31-32” Tswv Ntuj cov lus Nkas Nplias xa tuaj rau nws ua rau nws nplooj siab nplooj ntsws to ntshua. Ziag no, Mab Liab pib to taub txog nws Leej Tub Yes Xus yog tus nyob siab Leej Tub. Leej Txiv Tswv Ntuj yog tus nyob siab. Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Nyiam no, Mab Liab pom tias yuav tshuav ntau yam, ntau lub cim ntxiv yuav tshwm sim tuaj ua kom Tswv Ntuj lo lus cawm lub sim ceeb tsheej xeeb. Mab Liab thiab Yos Xes nkawd yuav pom Yes Xus qhia Tswv Ntuj lo lus tseeb zuj zus lawm yav tom ntej.

Ib tsoom kwv tij neej tsa nyiam Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus, peb ua hmoov hwm Yim Neeg Ntshiab. Thov kom lub txiaj ntsim Tswv Ntuj tau tso rau Yim Neeg Ntshiab tuaj txog rau ib tsoom niam tsoom txiv, tsoom kwv tsoom tij, tsoom neej tsoom tsav sawv daws thiab tuaj txog rau tas tsoom tub ntxhais hluas txhua leej txhua tus. Peb twb los ua Tswv Ntuj haiv neeg hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Tswv Ntuj tau txib kom peb leg Tswv Ntuj txoj hauj lwm ua Tswv Ntuj cov tub ntxhais txib ib yam Mab Liab thiab Yos Xes nkawd. Tswv Ntuj tos tau nkawd ua tsheej Tswv Ntuj cov tub txib. Niaj hnub no, Tswv Ntuj tos peb sawv daws txhua leej txhua tus, tsis hais tuas laus tus hluas, tus muaj mob los tus zoo neej, tas tus. Tswv Ntuj tos peb sawv daws sib pab leg Tswv Ntuj txoj hauj lwm ib yam Mab Liab thiab Yos Xes. Tswv Ntuj tes dej num muaj ntau tsav ua tsis tag. Yog peb sib ntxeeb ua tib txog hauj lwm xwb, ces sawv daws yuav sib cav sib ceg, hais tsis haum, ib tug ua ua ntej, lwm tus yuav rhuav lawv qab. Thaum kawg, coob leej ntau tus yuav puag tes puag taws ntsia pab nyuag sib cam liab muag tsuas thiab plim pliaj nyob ntsia tsis rau tes leg Tswv Ntuj tes qav num npau xi ua tsis tag.

Thawj txoj hauj lwm Tswv Ntuj tso rau peb ua, hnub peb cog lus nrauj dab phem, tig los ua neeg ncaj ua neeg zoo, mloog Tswv Ntuj lus. Txoj hauj lwm ntawd peb ua txog qhov twg lawm ? Los peb twb muab laim pov tseg ntev lawm tsis loj npab ntshuav kov ?

Txoj hauj lwm ob leg Yes Xus txoj hauj lwm mus kom txog hnub nws yuav rov tuaj, ua tim khawv txog Yes Xus, yam li faib peb mov rau tus tshaib noj thiab zam rau tus neeg ntxub peb…peb puas faib peb mov rau tus tshaib noj, los peb tseem mus txeeb tus pluag li los ntxiv kom tsam rau peb, los puas peb tseem npaj riam phom tos kev yuav kem peb tus yeeb ncuab caj pas thiab txo nws txoj sia…

Huab Tais, thov koj xaiv peb los ua koj cov tub ntxhais txib, xa koj lo lus tuaj cuam tshuam peb lub hom phiaj hloov peb lub neej kom muaj txiaj ntsim li Yim Neeg Ntshiab.

Cwj Vuam Chiv 21.12.2009

0 commentaires: