COV ZAJ NYEEM HMO 24/12/2009
( Hmo Yes Xus Yug Los - Xyoo C )
  • Zam Ntawv Moo Zoo 1,1-18
1 Thaum chiv keeb muaj txawm Leej Lo Lus thiab Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj thiab Tswv Ntuj yog Leej Lo Lus.
2 Nws nyob ze Tswv Ntuj ib txwm keeb.
3 Tas puas tsav yam muaj tshwm vim nws. Yog tsis muaj nws, ib yam dab tsis twb tsis muaj.
4 Hauv nws muaj txoj sia thiab txoj sia yog tib neeg qhov pom kev.
5 Qhov pom kev ci ntsa kev tsaus ntuj thiab kev tsaus ntuj zawm tsis cuag nws.
6 Muaj ib tug neeg, nws npe hu ua Zam, Tswv Ntuj xa nws tuaj.
7 Tus no tuaj ua ib tug pov thawj, kom nws zeem txog qhov pom kev, kom sawv daws ntseeg vim nws.
8 Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis kom nws zeem txog qhov pom kev.
9 Qhov pom kev thiaj yog tseem tiag, kaj nrig tib neeg tas tus tuaj nyob ntiaj teb no.
10 Nws yeej nyob txawm ntiaj teb no. Muaj nws, ntiaj teb thiaj tshwm los, tsis kav ntiaj teb tsis lees nws.
11
Nws tuaj rau qhov zoo, tsis kav nws cov neeg tsis kam txais nws.
12 Cov twg txais nws, nws pub lub peev xwm rau lawv ua tau Tswv Ntuj me nyuam, cov kam ntseeg hauv nws lub npe,
13 Cov tsis yog ntshav, tsis yog nqaij yuam, tsis yog ib tug neeg twg yuam, tiam sis yug muaj ntawm Tswv Ntuj.
14
Thiab Leej Lo Lus txawm xeeb ua nqaij, tsa nws tsev tsam phooj nyob nrog peb thiab peb ntsia ntsoov nws lub hwj chim ; yam li hwj chim ib leeg tub kheej nyob ze Leej Txiv, muaj txiaj ntsim loj thiab tseem ceeb.
15
Zam zeem txog nws thiab qw nrov tias : "Tus no yog tus kuv hais tias, tus lawv kuv qab tuaj lawm, nws twb ua kuv ntej lawm, vim nws yog kuv tus thawj."
16 Vim tas peb sawv daws puav leej tau txais ntawm nws phwj yaws txiaj ntsha txiaj ntsim.
17 Vim Txoj Cai muab tuaj rau Mai Xes, lub txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb vim Yes Xus Pleev thiaj tuaj txog.
18 Tswv Ntuj tsis muaj leej twg pom sim neej; Leej Tub ib leeg kheej, Tswv Ntuj yog nws nyob hauv Leej Txiv xub ntiag, nws yog tus muab qhia rau peb.


0 commentaires: