COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 27/12/2009
( Tsev Neeg Ntshiab - Xyoo C )


  • Zaj nyeem 1 : Phau 1 Ntawv Xas Muas 1,20-22.24-28
20 As Nas cev xeeb tub thiab nws yug tau ib tug tub, nws muab tis npe hu ua Xas Muas, txhais tias: Tswv Ntuj mloog peb lus thov, vim nws hais tias : "Kuv tau thov ntawm Huab Tais los."
21 Leej txi, Es Kas Nas thiab nws tsev neeg nce mus txi Huab Tais raws li txhia xyoo thiab mus pauj yeem.
22 Tab sis As Nas tsis mus, nws hais rau nws tus txiv tias : "Thaum tus me nyuam cais taus mis, kuv mam coj nws mus : mam muab nws cev rau Huab Tais thiab nws yuav nyob tod mus li”
24 Thaum tus me nyuam cais taus mis lawm, nws niam, As Nas coj nws mus hauv Huab Tais tsev, nyob Xis Laus. Nws coj ib tug heev nyuj peb xyoos, ib hnab hmoov nplej mog thiab ib hwj caw nrog nws.
25 Lawv muab tus heev nyuj los ua txim thiab coj tus me nyuam mus qhia rau tus leej choj Es Lis.
26 As Nas hais rau nws tias : "Kuv tus Huab Tais, thov koj mloog kuv hais! Koj muaj txoj sia nyob ntawm ko, tsis dag, kuv yog tus poj niam tau tuaj ntawm no ze ntawm koj tsa ncauj thov Huab Tais.
27 Kom muaj tus me nyuam no, kuv tau tsa ncauj thov thiab Huab Tais tau muab rau kuv, pauj kuv tej lus thov.
28 Fij no, kuv muab nws qee rau Huab Tais. Nws yuav nyob qee rau Huab Tais mus tas nws sim neej. Thaum ntawd, sawv daws pe Huab Tais.

  • Zaj nyeem 2 : Zam tsab ntawv 3, 1-2.21-24
1 Nej ntsia saib, Leej Txiv txoj kev nyiam peb loj tas npaum no : yam li peb hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag ! Lub ntiaj teb neeg tsis paub peb, vim ntiaj teb neeg tsis paub Leej Txiv.
2 Cov zoo nyiam, nyem no, peb yog
Tswv Ntuj cov me nyuam. Qhov uas yav tom ntej peb yuav plhis mus zoo li cas, tseem tsis tau tawm los rau qhov muag pom xyeem. Peb paub tias, thaum Leej Pleev yuav tawm los rau qhov muag pom xyeem, mas peb yuav zoo li Nws, vim nws zoo li cas, mas peb yuav pom Nws zoo li ntawd.
21 Cov zoo nyiam, yog peb lub siab tsis
muab txim rau peb, mas peb tso siab lug mus nyob ze Tswv Ntuj.
22 Yog peb
thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas peb yuav tau txais yam ntawd ntawm nws, vim peb coj nws cov lus qhia, thiab peb ua xis nws siab.
23 Tswv Ntuj Lo Lus qhia yog lo lus no :
kom peb ntseeg txog nws Leej Tub Yes Xus Pleev lub npe, thiab peb yuav sib nyiam, raws li nws qhia kom peb ua.
24 Tus coj Tswv Ntuj cov lus qhia, nws
nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws.
Peb paub tias Tswv Ntuj nyob hauv peb, vim muaj Leej Ntuj Plig uas Tswv Ntuj pub rau peb.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 2,41-52
41 Yes Xus niam thiab txiv niaj xyoo mus Yes Lus Xas Les ua lub ntees Hla.
42 Thaum Yes Xus muaj kaum ob xyoos, lawv mus ua hmoov raws li txhia zaus.
43 Thaum dua cov hnub nyoog tas, sawv daws rov fib qab, tshuav tus me nyuam Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les, tom qub qab, nws niam thiab txiv tsis paub.
44 Nkawd xav tias nws nrog ib co lawm, lawv mus ib hnub ke nrhiav nws hauv cov txheeb ze thiab cov swm neeg.
45 Nrhiav tsis ntsib nws, nkawd thiaj tig rov qab mus Yes Lus Xas Les nrhiav nws tas zog.
46 Tau peb hnub nkaus, nkawd nrhiav tau nws hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj zaum nruab nrab hauv cov kws txuj mloog lawv cov no thiab nug lawv.
47 Tas sawv daws cov mloog nws, puav leej yoob tas rau nws lub tswv yim ntse thiab nws tej lus teb lawv.
48 Nrhiav tau nws, nkawd kuj ceeb tag, nws niam hais rau nws tias : "Me tub, tim li cas koj ua li ntawd rau wb ? Saib ! Koj txiv thiab kuv, wb txhawj koj npaud."
49 Tiam sis nws hais nkawd tias : "Vim li cas neb ho nrhiav kuv ? Neb tsis paub tias ntawm kuv txiv teej tug, kuv yuav tsum nyob ntawd lod?”
50 Tiam sis nkawd tsis to taub cov lus nws hais rau nkawd.
51 Nws thiaj nrog nkawd nqes mus Nas Xas Les, nws mloog nkawd lus. Nws niam nco ntsoov tej lus no hauv nws nruab siab.
52 Yes Xus hlob siab, hlob cev, muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab tib neeg qhuas.


0 commentaires: