Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg sawv daws,

Hnub no yog lis piam ob hauv lub caij tos Huab Tais yug los ciaj neeg. Twb rov txog hnub peb tuaj mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia. Vim li ntawd, peb nyias yuav npaj qhib nyias lub siab lub ntsws los khaws Huab Tais cov lus nws hais rau peb sawv daws hnub no.
Hauv tsab ntawv ib, peb hnov Npas Lws txhib Yes Lus Xas Les kom sawv tsees ntawm nws lub chaw zaum, hloov nws tej ris tsho tsoos chim siab quaj ntsuag, txom nyem, hle nws lub tsoos daj tsoos dee, tsoos tub sab tub nyiag cia. Los hnav dua lub zam tshiab Tswv Ntuj lub tsoos ncaj ncees, lub tsoos hwj chim thiab nto koob meej. Kom Yes Lus Xas Les rua muag ntsia puag hauv ntuj ka txog qab ntug tsaus, Tswv Ntuj lo lus hu Yes Lus Xas Les cov me nyuam tuaj nplawg ntia los vij los txoos Tswv Ntuj lo lus. Yes Lus Xas Les yuav pom tej hauv tsua thiab tej toj roob siab pob thiab nphau kom qis mus txhub tej vos hav kom hlob kom tiaj ua nras; tej hauv toj hauv hav com kawb com kam yuav ncaj; kev qhov taub qhov cos yuav tiaj tus yees…His Xais Lais yuav tau luag taug kev mus los tsis muaj hmab daws tes hlua dawm taw.
Ib tsoom phooj ywg, peb hnov Tswv Ntuj cov lus no puas ua kom peb lub siab nthuav thiab qhib kom loj, kom ceev faj, yuav muaj tej yam Tswv Ntuj yuav ua rau peb pom xyeem ntawm qhov muag xwb xwb. Los puas peb mloog Tswv Ntuj cov lus no tas twb tsis zoo khaus peb ib qho li ? Peb zoo yam tus me nyuam lub siab tsis yog siab neeg. Niam txiv hais mos hais zoo, hais loj hais nchav, neeg qig lus ntsej tsis to qhov, twb tsis txawj zoo siab luag ntxhi qhuas niam txiv, twb tsis txawj mob siab tu siab thov niam txiv ib lo zoo lus; ua hom khaws tsis tau ib los tseem ntsiab cia ua tshuaj, ua koob hmoov kav nws lub neej li. Yog peb txawj mloog, peb yuav khaws tau Tswv Ntuj cov lus yog ib co lus muaj txha, tseem ntsiab, tsa yus lub neej sawv nyob thawm niaj, ua rau peb yuav coj los xav tsis tag. Yog peb tsis txawj mloog ces peb yuav plim pliaj ntsia Tswv Ntuj tej lus ua nag tshauv nag tshia ib vuag dua yaj ntshis nrog huab nrog cua lawm xwb laud yuam.
Thaum saub txhib Yes Lus Xas Les kom sawv tsees tam sis ntawm nws lub chaw zaum, txhob qeeb siab los nkim sij hawm. Rau peb, peb tsis yog His Xais Lais tab peb hnov tuav Yes Lus Xas Les npe, twb tsis khaus peb qhov ntsej. Tiam sis rau haiv neeg His Xais Lais, thaum twg lawv hnov saub tuav lub npe Yes Lus Xas Les thaum ntawd lawv yeej pib txhawj. Yuav kom peb paub txhawj, peb yuav tsum paub txuj ci Hmoob. Zoo li thaum tej tub ntxhais hais kwv txhiaj lus taum tso dag tso luag. Thaum ib tug tub thiab ib tug ntxhais muaj siab lawm. Nkawd cov kwv txhiaj yeej lom zem thiab zoo mloog, nkawd yeej muaj siab hais ua rau tej niam txiv, tej npoj yaig thiab kwv luag ob cag los vij los ntsauv nkawd mloog nkawd zaj tas zaj tuaj laug caij laug nyoog. Hmoob sawv daws mloog nkawd hais, sawv daws yeej paub tias nkawd muaj siab tiag. Ib leeg yeej yuav hais kom tag siab rau ib leeg txog nkawd txoj kev sib nco. Thaum hluas nkauj hais rau hluas nraug tias : “nyob nej rab teb tuam rooj ntug ub, nkauj xwb tsis zoo nug txiv leej tub li koj ib ntsug moo, los twb yuav nug tas nej rab teb tuam rooj ntug saib zeej tsoom puas nyob thoob. Nyob nej rab teb tuam rooj ntug ub, txiv leej tub li koj puas hlub puas tshua, nkauj xwb li kuv tsis zoo tsa ncauj nug txiv leej tub ntawm koj moo los twb yuav nug tas nej rab teb tuam rooj ntug saib zeej tsoom puas nyob txhua” Hais tau tias zoo hluas nkauj siab lawm tsuav hluas nkauj paub tias zej zog nyob thoob thiab nyob txhua. Hmoob txhua tus hnov, sawv daws puav leej txais tau thiab paub tias hluas nkauj muaj siab lawm tiag tiag. Muab piv rau His Xais Lais kuj tib yam nkaus, tsuav yog lawv hnov saub tuav Yes Lus Xas Les npe, lawv yeej cuab pob ntseg tos saib yuav muaj tus xwm dab tsi. Hauv tsab ntawv no, Npas Lws tsis tsawm tsis foom lus phem rau lub nroog. Npas Lws tsuas hais zoo zoo rau Yes Lus Xas Les. Kom nws tig ntsia tej roob hav nyob koos nws. Kom nws tig ntsia tej pej xeem neeg hauv nws xub ntiag. Lub nroog Yes Lus Xas Les, cov toj roob hauv pes, tej kwj ha, tej tib neeg…qhov txhia chaw yuav hloov dua tshiab tag tsis. Tswv Ntuj lo lus yuav tuaj muaj hwj huam tas nrho. Tswv Ntuj lub hwj chim yuav nphau tej ncov roob siab koos lub nroog Yes Lus Xas Les mus txhub tej kwj ha tob, tej vos hav yuav hlob thiab tiaj ua nras. Suav rog tau tuaj ntaus, tuaj rhuav, tuaj hlawv Yes Lus Xas Les ua hluav ua tshauv tas, cab tej pej xeem neeg mus pej kum teb. Ziag no, Tswv Ntuj tuaj, Yes Lus Xas Les yuav pom Tswv Ntuj yuav coj nws cov me nyuam rov nplawg ntia los vaj los tsev, lawv yuav zoo siab hlo dhia hom khaj npuaj teg ntaug taw…Saub pom ua ntej yam Tswv Ntuj yuav ua tshwm sim tuaj, saub txhib Yes Lus Xas Les kom npaj tos Tswv Ntuj lo lus yuav tuaj, yuav tshwm sim los ua neeg. Yes Xus, yog Tswv Ntuj los lus tshwm sim los ua neeg. Yes Xus muaj Tswv Ntuj lub hwj chim. Yes Xus ua tau hwj huam rau sawv daws pom. Tiam sis thaum Yes Xus yug los ua neeg, tej ncov roob siab, tej kwj ha, tej vos hav koos Yes Lus Xas Les nyob li qub. Roob tsis qis tuaj, vos hav tsis tiaj ua nras, tej kev qawj qees to qhov li qub. Cov neeg nyob Yes Lus Xas Les txom nyem thiab pluag li niaj hnub tsis txawv. Yog li, saub Npas Lws hais dab tsi, thaum nws hais txog Tswv Ntuj lo lus yuav hloov Yes Lus Xas Les dua tshiab ?
Yog peb tig pob ntseg mloog kom zoo Lus Kas tsab ntawv hnub no. Lus Kas yuav qhia rau peb to taub Tswv Ntuj cov lus. Hais txog tej ncov roob yuav qis tuaj, tej kwj ha yuav tiaj ua nras thiab Tswv Ntuj lo lus yuav txoos Yes Lus Xas Les cov me nyuam puag hauv ntuj ka txog qab ntug tsaus…Saub tsis hais tej roob, tej kwj ha, tej pej xeem neeg yus qhov muag pom xwb. Saub hais paj lug rau yus hnov tej yam nyob hauv peb leej tib neeg lub neej. Tej yam ntawd, yog tej yam zoo li cas ? Peb hnov tsab ntawv Moo Zoo hais txog cov npe neeg, muab faib ua 3 pawg zoo li no : cov nom, cov thawj leej choj thiab cov yaj saub, neeg pej xeem. Nej puas tau hnov dua cov neeg muab hlob, neeg khav theeb hais lus. Lawv hais lus lawv cuab tej lo loj loj hais, ua tej tus neeg muaj tsim khav khav tsis paub txaj muag, tsis ntshai tub qaug luag tej. Feem ntau, lawv muab qhov kev txawj ntse coj los tham, coj los hais rau luag tej mloog. Lawv ua zam sees coj nyiaj coj kub rau teb chaw ntshaw, hnav tej tsoos tsho kim kom luag qhuas kom raug qhov muag. Lawv ua hom neeg nplua nuj, nyob tej vaj tse xov zeb xov tsua. Lawv yuav tsum muaj tub mab tub qhe tiam lawv nrog ncig, muaj tub teg tub taws tuav ntaj tuav hmuv thiab riam phom ua lawv ntej thiab tuaj tom qab thaiv lawv hwj chim…Lus Kas muab 3 pawg neeg coj los rau peb xav :
-Tis Npes, Poos Xis Yus Pis Las Tos, Hes Los, Fis Lis Pos thiab Lis Xas Nias. Lawv yog cov ua nom ua tswv kav His Xais Lais teb, txhij tub rog kav teb kav chaw, muaj tub mab tub qhe tiam lawv ua lawv noj, zov lawv vaj tse hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les. Ib co, yog nom neeg Los Mas. Ib co, yog huab tais thiab vaj txheeb saib tsoom pej xeem His Xais Lais. Lus Kas muab lawv piv rau tej hauv tsua thiab hauv roob koos Yes Lus Xas Les. Roob tsuas ntuj tsim teb raug txawm tau los khov thiab ruaj cuag zeb cuag tsua. Tej nom tej tsw tuav lawv lub meej mom khov thiab ruaj npaum zeb npaum tsua. Luag muab lawv thiaj rau lub chaw siab li tej ncov roob siab.
-As Nas thiab Kais Fas, yog cov txwj laus ua tuam leej choj saib xyuas tsoom pej xeem Yus Das. Lawv yog cov ua thawj, ua txwj laus, qhuab qhia Mai Xes txoj cai. Lawv yog cov ua niam ua txiv coj ntug, tuav ncej dab, qhia kev rau His Xais Lais taug teev hawm Tswv Ntuj raws li Mai Xes txoj cai. Lawv qhia li cas, tsoom pej xeem yuav tsum ua li ntawd. Lus Kas pom lawv zoo li tej kev com kawb com kam, kev qawj ua qhov taub qhov cos…
-Tshuav cov yaj saub tshaj Huab Tais Tswv Ntuj lo lus, His Xais, Zam Ntxuav Plig, cov neeg ncaj neeg zoo. Cov yaj saub tej lus qhuab qhia : Zam ncig thoob Yus Das teb. Yog thawj zaug tsoom neeg His Xais Lais cov nom tswv, Hes Los, Fis Lis Pos…thiab cov thawj leej choj tas tsoom pej xeem hnov Zam qhia Tswv Ntuj cov lus. Zam caw tas sawv daws hloov siab tshiab los txais cov kab kev ntxuav yus tej txhaum pov tseg, tso yus lub siab qub, kev sib cav sib ceg, kev plees kev yis, kev tub sab tub nyiag pov tseg. Tig los ua neeg tshiab, coj lub siab tshiab, ua lub siab ntev zam tej lus siab lus qis luag ua tub qaug yus, hlub tej neeg phem tsis zoo hlub, hlub yus tej yeeb ncuab hiam yus, thov Tswv Ntuj rau lawv…Zam yog lub suab nrov hauv hav suab puam : “Ib lub suab nrov hla hav suab puam : Nej npaj Huab Tais txoj kev, nej ua kom nws txoj kev tiaj tus”
Peb twb paub tias hav suab puam tsis muaj nroj tsuag, tsis muaj xyoob ntoo. Hav suab puam yog ib lub nras, ib lub hav qhuav nkig nkuav. Hav suab puam yog ib thaj chaw tsiv nyob, ceeb laj nrhiav muaj ib txoj sia. Lus Kas ua paj lug qhia peb tias, Zam tshaj Tswv Ntuj lo lus rau Yes Lus Xas Les nyuaj tam nkaus li nyob hav suab puam. Yes Lus Xas Les thiab nws cov neeg nyias tuav nyias lub chaw ruaj ruaj. Sawv daws coj lub siab dub siab ti, ib leeg zam tsis tau ib leeg, ib leeg ntxo ib leeg. Sawv daws tej siab ntsws zoo li txoj kev to qhov zawj qhov cos tsis tiaj tsis tus. Koj ua khib kuv, kuv caws yej caws ntxiab tos. Kuv ua tub qaug koj ib, koj pauj kom tau ob. Sawv daws lub neej nyob Yes Lus Xas Les zoo li tej kwj ha tej vos hav tsis tiaj tsis tus. Zam tuaj ncig thoob Yus Das teb; Zam cev Tswv Ntuj cov lus ntev lus zam rau cov neeg Yus Das kom npaj Tswv Ntuj txoj kev, kho kom ncaj thiab tiaj tus. Yuav kho Tswv Ntuj txoj kev kom ncaj, yuav tau txhub tej qhob taub qhov zawj hauv yus lub neej. Vim li ntawd, yog lub caij tos Huab tais yuav yug los hauv peb nruab siab nruab ntsws. Peb yuav tau kho tej roob zeb roob tsuas hauv peb lub neej kom qis. Xyaum hais lus zoo, txhob ua neeg muab hlob, yuav tau siv zog xyaum ua neeg me tsis so. Peb yuav tau txhub tej kwj ha hauv peb lub siab kom tiaj ua nras, kho peb tej tswv yim com kawb com kam kom ncaj yoog taus luag, yoog taus Tswv Ntuj txoj kev ncaj, kev thaj yeeb. Peb los ua neeg ntseeg, los ua Tswv Ntuj cov tub cov ki. Peb sawv Tswv Ntuj lub npe xa Tswv Ntuj cov lus mus rau ib ncig ntawm peb. Yog li ntawd, peb yuav tau ua siab loj siab tawv. Qee hnub, peb kuj yuav zoo li Zam Ntxuav Plig, yuav nyob hav suab puam. Peb tej lus peb hais yuav zoo li ib lub suab hla hav suab puam tsis muaj nroj tsuag, tsis muaj xyoob ntoo, yuav ceeb laj nrhiav tau ib lub pob ntseg khaws tej lus peb yuav hais.

Ib tsoom phooj ywg ntseeg thiab tso siab rau Tswv Ntuj. Tab peb txawm yuav hla tej lub hav qhuav tshaib mov thiab nqhis dej npaum li cas. Tswv Ntuj rab pas nrig nyob ntawm peb ib sab txheem peb lub zog. Peb yuav muab lub sij hawm tos Huab Tais no los mloog Tswv Ntuj lus yam tus me nyuam, niam txiv hais mos hais zoo, nws txawj zoo siab luag ntxhi qhuas niam txiv ; thaum niam txiv cem thiab qhia, tsis txhob ua neeg qig lus ntsej tsis to qhov, yuav txawj mob siab tu siab thov niam txiv ib lo zoo lus ua tshuaj ua hmoov kav yus lub neej.

Cwj Vuam Chiv 2.12.2009

0 commentaires: