Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg txhua leej txhua tus,


Peb zoo siab tuaj sib sau, tuaj vij tuaj pe peb Leej Niam Leej Txi, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, vim peb yog ib tse neeg ntseeg, yog nws tub nws ki. Tus tsim lub ntuj lub teb, tus pub peb muaj txoj sia nyob ntiaj teb no thiab tus yuav pub peb muaj txoj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo, yog peb Leej Txiv Tswv Ntuj tib leeg. Nws hu peb tuaj sib txoos sib sau, cia peb qhib peb lub siab lub ntsws mloog nws lus, tuaj khaub zig nws dua.
Nej puas xam pom Huab Tais ua hnub kaj peb lub neej, ua tshav ziab ua nag ywg lub ntiaj teb daim av peb tej qoob loo thiab ua hmo qaim rau peb so los siav, daws peb zoo sab sawv ntxov tsees nquag plias tuav peb lub luag dej luag num ua. Peb puas muaj tus tsav tsi tsuam teev hnyav pauj tau peb tus Huab Tais lub txiaj ntsha, puas muaj tsav nqi qas tsi pauj txiaj ntsim peb tau txais dawb txais do ? Yog peb xam pom nuj pom nqi, tshuav ntau peb yuav them tsis tag rau peb Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li no, tsoom phooj ywg, peb txawm muab nyiaj muab kub, muab tsiaj txhu thiab qoob loo zoo npaum li cas ua txim los txi, nej xav, Huab Tais Tswv Ntuj puas ntshaw peb tej txim ntawd ? Lub ntiaj teb daim av, cov nyiaj cov kub, tej nroj tsuag, xyoob ntoo, qoob loo, kab ntsaum, tsiaj txhu…yog leej twg tug ? Puas yog peb tib neeg twg tsim muaj ? Vim li ntawd, tsoom kwv tij neej tsa, Tswv Ntuj ntshaw lwm yam peb muaj. Tsis yog khoom noj khoom siv, nws ntshaw, ua li, peb puas muab tau rau Tswv Ntuj yam peb muaj. Nws hu peb tuaj sib txoos vij nws lo lus, peb tsis yog tsis muaj num ua lam tuaj sib txoos laug caij kom dhau nyoog, los tuaj poob caij dawb nkim nyoog dag, lam teev ntuj dog dig kom tas, tos tsis hnyoo yuav mus kiab mus khws, mus pov qe hlau, ntaus phaij, twv txiaj yuam pov, haus dej haus cawv…Los puas, peb tuaj kom Xib Hwb thiab Txiv Plig zoo siab pom peb, vim lawv yuam peb tuaj teev ntuj. Peb tuaj teev ntuj, vim peb zoo siab hlo, txaus siab ua ntuj me nyuam ; peb tuaj, yog tuaj txaum yim ua peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tsaug tej txiaj ntsha nws pub peb txais tsis tag, tej txiaj ntsig peb tau txais tas peb sim : “18 Koj tsis ntshaw tej txim, muab los txi koj tsis xav txais. 19 Tej txim txi Tswv Ntuj yog peb ntsuj plig ntsoog lis ntxaws, Tswv Ntuj tsis thuam tej siab ntsws mob ntsoog tas NPN50,18-19”Tej txim Tswv Ntuj ntshaw thiab tos peb muab rau Tswv Ntuj yog cob peb tej siab ntsws thiab ntsuj plig rau Huab Tais.
Twb yog lub lis piam 3 lub caij tos Huab Tais. Peb mloog saub Xos Fos Nias tsab ntawv hnub no. Tswv Ntuj hais dab tsi rau saub los qhuab qhia His Xais Lais hnov ? Hnub no, peb mloog saub Xos Fos Nias cov lus qhia, kuj yog mloog peb tus Tswv Ntuj cov lus hais tib yam. Peb khaws ib lub ntsiab lus coj los xav. Vim Tswv Ntuj pom nws haiv neeg lub neej txom nyem, muaj cov pluag, cov quaj ntsuag ; muaj cov tshaib plab, khaub hlab, loj leeb thov khawv, muaj txiab muaj nkeeg ; muaj cov dig muag, cov tuag ceg, cov mob ruas ; muaj cov me nyuam neeg dog dig raug tej nom raug cov loj, cov nplua nuj thuam thiab ntxub, raug hiam, quab yuam, tsim txom. Cov txwj laus, cov ua thawj, cov nom kuj tsis sib nyiam, tsis sib haum, faib ua caj ua ces, ib tog tshum lwm tog, ua plaub ua ntug, sib cav sib ceg, dub muag tsis xav sib pom…Muaj cov raug luag lom, raug tub sab tua tuag. His Xais Lais lub teb chaws tsis tiaj tus, raug tej pej kum neeg vam meej tuaj tsuj tuaj kav, quab yuam pej xeem huab hwm ntau tiam, ntau pua xyoo : zoo li cov Npas Npis Los Nias, Hais Nkws Tos, Hes Las, Los Mas...His Xais Lais cov siab ncaj, siab zoo, hwm ntuj thiab lawv cov saub nco ntsoov txhib sawv daws kom cia siab ruaj nreb rau Tswv Ntuj ; lawv nco ntsoov qhuab qhia Tswv Ntuj lus kom sawv daws ua siab loj, kom nco ntsoov khaws Tswv Ntuj lo lus twj ywm hauv siab. Muab nyias kev nyuaj siab, kev txhawj xeeb, kev tsaus ntuj lo ua lus hais, ua suab kwv txhiaj lus taum seev, ua nkauj hu Tswv Ntuj, thov Tswv Ntuj pab daws pab xyeeb ib puas kaum tsav kev iab kev daw pov tseg. Tswv Ntuj tshoj saub kom ntuas tas tsoom His Xais Lais tig ntsej los mloog, rua muag ntsia : “Huab Tais muab koj cov neeg lam liam koj ntiab khiav, ua thaub qab koj tus yeeb ncuab. Huab Tais, His Xais Lais tus vaj ntxwv nyob hauv koj. Tsis txog koj yuav muaj kev txhawj xeeb » Tswv Ntuj tsis nyob ib lub chaw xu das ib cag, los nyob ib lub teb chaws deb puag qab ntug kawg los ntxeev ntuj ntxeev teb twg, ntsej tsis hnov muag tsis pom tib neeg kev txom nyem, tsis paub plaub ntug thiab xwv txheej tuaj raug Tswv Ntuj cov me nyuam. Tsis yog peb tsis pom Tswv Ntuj ces ntshai Tswv Ntuj zoo li peb, nws yuav tsis pom peb thiab, tsis yog li ntawd. Tsis zoo li nyob hauv yus tsev neeg, yus cov me nyuam sib zeg, sib tsuab zom zaws, tes sib khawb sib dob plaub hau quaj qog qees yus tsis pom. Xyov tus twg xub thab tus twg. Peb leej tib neeg nyob hauv tsev phab ntsa thaiv peb qhov muag tsis pom sab nraum tsuag. Mus nkag hav fab, taug kev, peb tsis pom kab ntsaum nkaum tej qab nplooj qhua twg ; hnov kab saub kab xiv xi, xam tsis pom tej kab ntsuab, kab nqos vias quaj dai tej ntsis xyoob ntsis ntoo twg saum tej. Yog lub ntuj tsaus lawm, peb leej tib neeg zoo cuag dig tas tus, peb txhua tus yuav maub yuav xuas nyias txoj xub ke rov los nyias vaj nyias tsev. Huab Tais Tswv Ntuj tsis zoo li peb, txawm yog nruab hnub thiab hmo ntuj puav leej pom kev nrig tib yam nkaus rau Huab Tais. Txawm Huab Tais ntsia qaum nplooj tuaj yeej pom tshab qab ploog kab laug sab chaw nyob chaw ntaus zes ; txawm ntsia hauv pem teb pawv pleb ntswv saum npoo av yeej pom nas kos txaij pliag kaws hauv paus tauj puag nruab nrog av ; txawm ntsia pas dej nro yeej pom zaj laug pw chev cees zaj laug qho qab pag dej nro ; txawm ntsia peb tib neeg lub pliaj plhu xwb los Tswv Ntuj yeej pom peb lub siab dub los siab dawb, siab nkhaus los siab ncaj…Thaum peb tig los pom peb cov me nyuam sib thab quaj zig qees, peb txawm ntxais hniav zim ncaug zog rub me nyuam taub hau ntsoo qe qauj, los muab khauj tsiav rau ob leeg noj…Huab Tais Tswv Ntuj tsis zoo li peb, yuav xuas khauj, yuav siv ntaj siv riam thiab xuas phom los tua cov neeg txhaum, neeg phem, neeg thuam ntuj…Ntawm Tswv Ntuj, lo lus hais xwb, lub sim ceeb tshwm los, ntiaj teb daim av tawm tuaj ; muab av luaj puab tshuab pa ciaj taus neeg. « Huab Tais, His Xais Lais tus vaj ntxwv nyob hauv koj » Tswv Ntuj nyob nruab nrab hauv peb, yog peb qhov muag plooj lawm ntsia tsis pom Tswv Ntuj xwb. Tswv Ntuj hais ib los cheem nag xob nag cua ntsiag. Yog peb mloog lus, peb yuav Tswv Ntuj hais ces peb sib haum, sawv daws sib hwm thiab txawj sib hlub, ib tug ntev tau rau tug, tso lo lus ntxhib, lo chob neeg tseg…Peb suab cam suab nthe yuav ntsiag tas, Huab Tais lo lus yuav kho tau peb siab txias ntev tuaj, peb yuav zoo li peb tus Huab Tais, tsis yuav riam yuav phom ntsaws hnab ris hnab tshos tos kev tua peb tus yeeb ncuab. Phooj ywg, Tswv Ntuj lo lus zog loj tis ua loj tsis kawg, yuav kho tau peb lub siab mob kom zoo, lub siab luv kom ntev, lub siab dub kom dawb...Yuav pab kom peb thim txoj kev lim hiam. Peb yuav tso txoj kev yeeb ncuab tsis taug ntxiv. Peb yuav los ntaus kev phooj ywg nrog tas ib tsoom neeg txhua tus tib si. Yeej muaj tseeb tiag tsis yog tham pov tseg. Nej puas pom muaj ntau tus tua neeg hloov lawv lub siab phem los ua ib tug neeg tshiab, ua ib tug zoo nyiam tuaj. Muaj tau raws li saub qhia Tswv Ntuj lo lus tiag : “Huab Tais muab koj cov neeg lam liam koj ntiab khiav, ua thaub qab koj tus yeeb ncuab” Tswv Ntuj tsis zoo li peb muab tshuaj lom, muab riam hlais los xuas phom tua Tswv Ntuj tus yeeb ncuab pov tseg. Yog Tswv Ntuj ua li peb ua, peb tib neeg ob niam txiv hauv paus As Das thiab Es Vas nkawd tuag thaum ntej thaum ntxov ub, tsis muaj tib neeg nyob ntiaj teb no los txog lub zim txwv no. Tswv Ntuj hlub peb leej tib neeg txhua tus, tsis yog hais dag kom tas lus. Tswv Ntuj hlub peb, yog hlub tag siab nrho, tos ua hnub ua hmo hloov peb lub siab phem, kho peb lub siab dub siab nkhaus kom ncaj kom dawb cuag Tswv Ntuj.

Lus Kas tsab ntawv Moo Zoo peb hnov hnub no qhia tas zeej tsoom neeg tuaj mloog Zam, thov kom Zam pab lawv ua neeg tshiab : Hloov lub qub siab los coj dua lub siab tshiab, ua tib neeg nruab siab nruab ntsws, lub tswv yim thiab lub neej tshiab. Npoj neeg tuaj ntsauv Zam qhuab qhia yog npoj neeg zoo li cas ? Lawv nug Zam saib yuav ua dab tsi thiaj ua tau neeg tshiab neeg zoo ?
Npoj neeg tuaj ntsauv Zam qhuab qhia, lawv tsis txawv peb ntau. Muaj tej me nyuam neeg pej xeem, muaj cov neeg kawm txuj txawj ntse ua nom ua tswv, muaj cov tub rog kwv riam phom ua laj kab thaiv ciam dej ciam av…Hauv peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj Kav Tos Liv kuj zoo li npoj neeg tuaj mloog Zam qhuab qhia Tswv Ntuj lus. Peb cov ntseeg muaj ntau xeem neeg hais ntau xeem lus nyob thoob ntiaj teb. Muaj cov pluag, txom nyem, muaj cov tshaib plab thov khawv tsis muaj vag muaj tse nyob ; muaj cov txawj ntse ua nom ua tswv tswj zej tswj zos, kav teb kav chaw, ua txwj laus txiav plaub txiav ntug ; muaj cov tub ceev xwm khiav hauj lwm, tuav txhooj saib cai, tuav lub zej zog kom thaj yeeb ; muaj teb tub rog thaiv teb thaiv chaw kom sawv daws tau nyob tiaj tus, mus los tau luag tsis muaj tub sab tsov rog ua kub ua ntxhov. Tus hlob tus yau, tus laus tus hluas, tas sawv daws muaj qav muaj num ua. Zoo li peb los ntseeg Tswv Ntuj, peb los ua Tswv Ntuj cov tub cov ki. Peb los txais Tswv Ntuj lub luag dej luag num ua. Ua li, tsoom ntseeg sawv daws, Tswv Ntuj tej qav num, tshuav npau xi, ua tsis tag. Tswv Ntuj tej qav num tsis kawg rau thaum yus los ua neeg ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, yus kawm kev ntseeg 2 xyoos ntxuav plig tas ces plws tes nyob ntsia ntuj, tsis muaj num ua ntxiv. Tswv Ntuj tes qav num tsis kawg niaj lis piam hnub Chiv, mus teev ntuj nrog tsoom ntseeg tom tsev teev ntuj tas rov los zaum puag tes puag taw nyob. Tswv Ntuj tes qav num tsis kawg txoj kev qhia kev ntseeg, los ua Thaj Txi Ntuj, los mus thov ntuj pab tej neeg muaj mob muaj nkeeg…Ua Tswv Ntuj tej qav num, yuav ua dab tsi ? Hloov yus lub siab lub ntsws los coj Yes Xus lub siab, hloov yus lub neej kom zoo nyiam, yus txhob xav txog yus tus kheej. Siv zog hlub yus tsev neeg, hlub yus niam yus txiv, hlub kwv tij neej tsa. Yog cob, qhia, rub yus lub siab lub ntsws kom los npuab los yoog raws tau Huab Tais Yes Xus lub siab nyiam. Tsis yog lo lus hais ntawm lub ncauj, tsis yog zaj teev ntuj yus tsa ncauj seev rau Tswv Ntuj xwb. Ua Tswv Ntuj tes qav num, yus yuav loj npab ntsuas ua neeg nquag, qee yus lub caij lub nyoog taug kev mus qhia kev ntseeg rau cov ntseeg tshiab. Yus muaj 2 lub tsho, yus yuav faib rau tus tsis muaj. Piv txwv zoo li no : Yus tuaj nyob hauv cov teb chaws vam meej, muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis. Muaj cov neeg txom nyem, tiv no nkaum qab choj. Tsis txhob tos nom tswv ua tus hlub lawv xwb. Muab yus lub siab lub ntsws pab tej koom haum, txhawb yus lub zog rau tej koom haum kom lawv tuav lawv luag dej luag num. Yus pom tej teb chaws pluag tshaib plab, tsis muaj noj tsis muaj haus, yus yuav tau tawm hws, muab kom tau yus ntiag tug ib qho los pab kom tau luag. Tshuav yus tej kwv tij neej tsa Hmoob tseem txom nyem. Yus yuav tau faib yus ntiag tug ua txhiam xws, ua mov rau lawv noj. Yuav ua cas faib yus mov rau cov tshaib noj ? Yuav ua dab tsi ? Yus yuav tau yoo khob puav dej qab zib tsis haus ; yuav tau yoo tej pluas hmo, tsis noj ; yus ntshaw tej cuab yeej tuam txeem los siv hauv vaj hauv tsev. Yus tsuas yuav qhov loj thiab tseem ceeb. Tseg tej yam me tsis txhob yuav. Yus ua ib qho ntxiv ob qho tuaj, yog muab coj los sib ntxiv, cov dej qab zib yus tsis haus (tseem zoo rau yus lub cev), tej pluas hmo yus tau yoo, tej cuab yeej tuam txeem yus tsis tau phob nyiaj…muab sib xam los mus hauv ib lub xyoos kuj raug li 200 thiab 300 nyiaj. Qhov ntawd, yog yus lub nqe zog yus tau qee hauv yus lub neej nyob hauv ib lub xyoos. Tej qhov ntawd, yog yam yus muaj muab, yog tej txim ntxim Tswv Ntuj siab, yus coj mus txi rau Tswv Ntuj ib npaug, yus yuav pom Tswv Ntuj pauj pua npaug rov rau yus : « Zoo kuv siab npaum li cas tau muab cov txim no cev rau koj, kuv nco ntsoov koj lub npe ua koj tsaug, vim koj siab zoo NPN55,8 » Tsis tas li ntawd xwb, cov txiv neej thiab cov poj niam, niaj lub xyoo npaj tau nyiaj tawm rooj mus loj leeb kom siab nqig. Yog nyias qee tau 1 los 2 lub xyoo tsis kwv ceg mus lwj. Muab nyias cov nqi kev 2 lub xyoo ntawd los ua txim cev rau Tswv Ntuj. Nyias yuav pom Tswv Ntuj lub zog nyias yuav txais los txhawb nyias lub cuab lub yig kom txawj sib hlub. Nyias yuav pom nyias lub neej hloov dua tshiab. Tswv Ntuj lo lus yuav txhawb yuav tsa nyias lub neej. Nyias tseem yuav ua rau lub teb lub chaw ntshaw thiab qhuas. Tsis muaj leej twg yuav thuam tau cov neeg ntawd lub npe. Peb yuav tau xav kom zoo : Yus yuav tsis txob tsis txw luag tej txij nkawm nrog yus mob siab ; tsis rhuav tsis ntxias tej tub tej ntxhais lub neej kom puas nyob tej teb chaws txom nyem kom yim huab liam txwv mus. Yus thiaj yuav yog lub noob nplej qoos cua tshuab tsis ya tawm hauv lub tshav nplej. Yus thiaj tsis yog lub npluag poob hauv lub cub tawg cig tsis txawj kug tas yus sim neej : « Nws tuav nws rab ntxuam ntawm tes yuav ntxuaj kom pov khawv nws lub tshav nplej thiab nws yuav sau cov nplej rau hauv nws txhab. Dua li, lub npluag yuav kub nyiab suaj kaum hauv hluav taws tsis txawj kug »

Tus tsis txawj xav, lub ntuj lub teb rau nws cav tsis muaj tsw, tsis muaj tug. Yog nws tus kheej muaj hwj huam, kheev lam ua tau, nws tseem yuav ntxeev tag lub ntiaj teb thooj nyiaj thooj kub ua nws tug thiab keev hlo ntiaj teb tib neeg thiab daim av rau nws tus kheej tswj thiab kav twb tsis kum nws yees puas yog. Tiam sis peb yog Tswv Ntuj cov tub cov kiv, peb yuav xyaum ua neeg txawj xav thiab thoob tsib, tsis txhob lam khaws xyeem qhov yooj yim ua li yus siab nyiam siab xav, kav xyeem yus kev tub nkeeg. Peb tos Huab Tais yug los hauv peb lub neej, yog txais lub cim ntxuav hauv hluav taws, kub siab ua txoj hauj lwm Huab Tais Yes Xus tso tseg rau peb ua : Pub kom tus dig muag pom kev, pub kom tus tuag ceg sawv mus taus kev, hais tau yus tus yeeb ncuab thaub qab. Tsis txhob ntshai siv tas yus zog hnub thiab hmo los npuab kom tau Huab Tais Yes Xus lus qhuab, siv tas yus siab thiab tswv yim taug nws qab xuas kom tau nws lw mloog nws lus qhia.

Cwj Vuam Chiv 7.12.2009

0 commentaires: