Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,


Peb nyob hauv lub lis piam 4 lub caij tos Huab Tais. Hnub no, peb zoo siab rov tuaj pe hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, tuaj mloog nws lus. Peb tau hnov yaj saub Mis Kes tsab ntawv thiab Lus Kas Ntawv Moo Zoo. Muaj ntau yam, Huab Tais qhia rau peb hauv cov zaj nyeem hnub no. Tiam sis peb yuav ua zaug tham tsis tag. Peb tsuas khaws ib lub ntsiab lus hauv zaj nyeem ib coj los xav ua ntej. Tas ntawd, peb ho xaiv ib lub ntsiab lus hauv zaj ntawv Moo Zoo los pab peb txoj kev ntseeg, npaj peb lub neej tos Huab Tais yuav yug los ua neeg, tos Huab Tais tuaj xyuas peb, tuaj nrog peb nyob txhawb peb lub neej, daws peb kev txob txhawj.

Yog peb cuab ntsej mloog zoo saub Mis Kes tsab ntawv hnub no, nws cov lus yuav ua rau peb tuaj zog thiab muaj kev zoo siab tsis txawj tag. Mis Kes cov lus hnub no hais txog tus neeg me. Tsis yog me lub cev nqaij daim tawv; tiam sis me nyob sab nruab nrog, sab nruab siab. Yog peb leej twg yog neeg me, noob pej xeem, noob qhe. Mis Kes cov lus hnub no, yog hais rau peb. Vim li ntawd, cov lus no, yog ib co lus ua kom peb zoo siab tsis txawj tag hauv Tswv Ntuj. Peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tsis ntsia peb dog dig li tej nom tej tsw. Huab Tais Tswv Ntuj tsis thuam peb li tej neeg loj thiab muab hlob saib tsis taus peb. Yuav kom peb to taub txog Tswv Ntuj lub siab hlub tus neeg me. Peb yuav tau piav me ntsis txog peb ntiaj teb tib neeg lub neej. Peb tib neeg feem coob, puav leej nyiam thiab ntshaw ua tus loj, ntshaw muaj koob meej, muaj hwj chim. Sawv daws puav leej ntshaw muaj tub mab tub qhe ua qav ua num rau yus, muaj tub teg tub taws nrog ncig. Tiam sis sawv daws tsis muaj lub peev xwm, tsis muaj tes nyiaj txiag ntiav tau tub teg tub taws los ua yus qhev leg qav leg num. Kawg yog cov loj, cov nplua nuj, tej nom tswv thiab vaj ntxwv thiaj muaj nyiaj los them tub mab tub qhe. Yus pom tau tias nom tswv thiab vaj ntxwv thiab yus me nyuam neeg no sib txawv deb npaum li cas. Sib txawv qhov noj qhov haus, sib txawv ntawm nyiaj txiag, luag nplua nuj, yus neeg pluag ; sib txawv ntawm lub hwj chim, muaj neeg coob nrog ncig hwm luag, tiam luag ; ntawm yus, tsuas muaj yus pab nyuag niam txiv tub nkaus xwb…Muab piv li tias, yog yus mus ua tej nom tswv thiab vaj ntxwv cov tub mab tub qhe, yus yuav tau siv zog tawm hws leg kom txhij ua kom txhua tej dej num rau luag. Yus yuav tau thiaj luag tiam luag tas zaj tas zog. Yus ntsib luag ntawm tog kev, yuav ua ntaj teg, khoov pe hwm luag hla dhau mus lawm yus mam rov sawv tau ntseg los khee yus lub luag num ua mus. Ua npaum li, los luag twb tsis qhuas. Rau luag, yus twb tsis muaj nuj nqes. Yus txawm rau siab npaum twg los luag tseem hlub yus tsis cuag luag tus dev caum nqaij tau noj qab pw sov, nyob luag vaj luag tsev. Luag twb tsis pom yus siv zog ua luag tus qhev thiab luag tseem saib yus qis tshaj tej tsiaj txhu…Leej tib neeg lub neej mus zoo li ntawd. Ho muab piv rau kev ua dag ua zog. Peb mus ntiav zog, nrhiav hauj lwm ua, mus ua cov neeg nplua nuj tub zog, los mus ua tej tus los pav tej hauj lwm. Peb tsis tau khoov ua ntaj teg pe luag kom ti av. Tiam sis, peb kuj raug tej neeg nplua nuj, tej los pav yuam yus ua hauj lwm kom tshaj, tsis pub yus so raws li txoj cai, tsis kam yus caiv, muab yus nyiaj hli lov…ua rau yus chim, ua rau yus tu siab, los luag puam chawj tsis pom tsis paub yus kev tu siab. Ho piv lus hais txog ntawm yus Hmoob lub neej, nyob koom zej koom zos. Nyob hauv yus tej zej zog, hauv yus cuab kwv tij, kuj muaj tej txhia neeg, muaj tej cuab tej yig neeg raug luag thuam, raug luag ntxub. Tej txhia, yog vim lawv ncauj lus tsawg hais tsis taus. Lawv tsis txawj ua kom luag ob cag saib taus. Hmoob hais tias noj tsis taus ces yuav tuag, hais tsis taus ces yuav pluag. Tej txhia, lawv yog tej neeg siab ntev, muaj neeg ua tub qaug lawv los lawv ua twj ywm uv dhau tsis teb ib los siab, tsis hais tawm ib los nchav. Luag hais mob hais hnyav los lawv uv yeej, tsis ua siab luv nrog luag sib ceg liab muag tsuas. Lawv tsis nyiam nrog tej neeg nkhaus sib cam tsis tag. Lawv tsis nyiam hais lus ntau ntau…Vim li ntawd, lawv yog cov neeg me, cov neeg tsis muab hlob. Tswv Ntuj pom peb tib neeg kev txom nyem, kev txhawj xeeb loj npaum li, Tswv Ntuj thiaj tshoj qhia Mis Kes hais Tswv Ntuj tej lus rau peb hnov. Peb txawm yog noob qhe, ua nom tswv thiab vaj ntxwv tub qhe. Luag saib peb tsis muaj nqes. Peb txawm raug tej los pav quab yuam yus, dag yus. Peb txawm raug lub zej zog, tej kwv tij neej tsa thuam thiab ntxub npaum li cas. Saub qhia tias kom peb txhob txhawj. Muaj tus hlub peb, nyiam peb, kom peb nco ntsoov, txhob poob siab, txhob ntaus siab me. Muaj tus ntsia peb muaj nqes tshaj nyiaj tshaj kub. Nws ntshaw peb, txuag peb tshaj peb ntshaw pov haum, ntshaw nyiaj thiab kub. Nws nyiam peb, nws hlub peb tshaj cov neeg loj, neeg khav theeb, tshaj tej nom tswv thiab vaj ntxwv. Yog vim li ntawd, saub Mis Kes thiaj caw peb tig ntsia lub zos Npes Les Hes : “ Npes Les Hes Es Fas Tas, tus me tshaj hauv Yus Das cov xeem, kuv yuav ua tawm ntawm koj tus yuav tswj His Xais Lais” Muab piv rau lwm tej zos, Npes Les Hes yog lub me tshaj nyob rau xeev teb Yus Das. Yog ib lub me nyuam zos tsis muaj koob muaj npe ncha nrov. Tej tib neeg nyob lwm qhov chaw yeej tsis paub txog Npes Les Hes. Tiam sis tej zos loj, nroog loj li Yes Lis Kos, Yes Lus Xas Les, sawv daws puav leej paub. Yes Lis Kos, yog ib lub nroog txwj nroog laus, muaj ntsa zeb ntsa tsua thaiv, muaj tsev zeb tsev tsua zoo nkauj, muaj neeg coob, muaj lag luam, muaj tej neeg tseem ceeb, muaj nom tswv nyob. Yes Lus Xas Les tseem yim huab nto koob meej, muaj lub tuam tsev teev ntuj, muaj huab tais vaj ntxwv Das Vis lub loog, muaj tej txwj laus, cov thawj leej choj…Yog muab sib piv, tib neeg yuav tsis qhuas Npes Les Hes, zos me, pluag, pem roob pem hav, nrog tej nkuaj nyug nkuaj nees, nkuaj yaj nkuaj tshis thiab yog nyuj nees chaw mus los nog zaub. Tsis muaj tus tsi yuav txaus neeg qhuas nyob Npes Les Hes.
Saub Mis Kes qhia tias, txawm yog nws me li ntawd, Npes Les Hes thiaj ntxim Tswv Ntuj hlub, nws yog Tswv Ntuj lub chaw cia siab. Tswv Ntuj tsis zoo li tib neeg pom sab daim tawv pluag, zos me, tsis muaj koob muaj npe ncha ces yuav saib tsis taus, yuav ntxub, yuav thuam. Tswv Ntuj pom Npes Les Hes xis Tswv Ntuj siab. Tim yog nws me, tsis nplua nuj, tsis muab hlob, nws yuav txawj tos thiab txawj txais Huab Tais yuav yug los ua neeg. Lub ntsiab lus peb yuav khaws Tswv Ntuj cov lus coj peb lub neej, xyaum coj li cov neeg nyob Npes Les Hes, tsis yog ib co neeg ua nom ua tswv. Lawv yog ib co neeg ua liaj ua teb, yog ib co neeg yug tshiaj txhu pw liaj pw teb. Yog ib co neeg pej xeem tsis muaj pluaj siab dub, tsis muaj qhov dag, haub thiab ntxias, siab tsis nkhaus, tsis yuam cai lam liam kom yeej luag...Lawv coj tau, ua tau zoo nyiam tshaj nyob lwm lub nroog. Vim li ntawd, Tswv Ntuj xaiv lawv ua cov xub pom Tswv Ntuj yug los. Vim Tswv Ntuj pom lawv xis Tswv Ntuj siab. Lawv lub siab zoo li Tswv Ntuj, siab tsis dub, siab tsis nkhaus, tsis muab hlob. Leej Txiv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus yug los ua neeg nyob lub zos Npes Les Hes, yog ib lub txiaj ntsim loj pauj Npes Les Hes lub siab ncaj. Vim Npes Les Hes siab zoo, Yes Xus tuaj ua kom Npes Les Hes muaj koob nto moo. Yes Xus, yog Npes Les Hes ib tug tub yuav sawv los tswj tas His Xais Lais teb hloov cov nom, cov vaj ntxwv. Yes Xus yuav sawv los tswj, los kav neeg nruab siab nruab ntsws. Yes Xus yuav tsis tswj tsis kav li tej nom tej vaj ntxwv muab txhooj muab cai los txiav txim, muab ntaj muab phom los hais neeg, muab hwj chim los khoo tub mab tub qhe…Peb los ntseeg Yes Xus, peb los ua Yes Xus cov kwv tij teev Leej Txiv Tswv Ntuj. Peb yog Yes Xus cov kwv tij seem : “Pawg seem hauv nws cov kwv tij yuav rov los nrog His Xais Lais cov me nyuam. Nws yuav sawv tsees los, nws yuav saib nws pab tsiaj muaj Huab Tais lub hwj huam, muaj nws tus Tswv Ntuj lub npe nto koob meej”Yes Xus yuav sawv ua tswv saib His Xais Lais, zoo li cov tswv yug tsiaj nyob Npes Les Hes saib lawv tej tsiaj. Tom qab, Yes Xus hais tawm tias Yes Xus yog tus Zoo Tswv Zov Yaj.

Nyob hauv Lus Kas tsab Ntawv Moo Zoo hnub no, lub ntsiab lus kuj hais txog kev tuaj zog kev zoo siab tsis txawj tag hauv Tswv Ntuj. Ua cas ho tuaj zog thiab zoo siab ? Nej sim ho xav saib, ua cas Mab Liab thiab Es Lis Xas Npes nkawd ho yuav tsis tuaj zog thiab zoo siab. Mab Liab tseem nyuam qhuav tiav hluas nkauj. Nws kuj txaus siab yuav npaj nrog Yos Xes ua neej. Hos ntawm Es Lis Xas Npes, nws twb yuav nws tus txiv Ntxas Kas Lias tau ntev xyoo lawm tsis muaj me nyuam. Mab Liab thiab Es Lis Xas Npes nkawd ob leeg puav leej yog neeg ncaj, neeg zoo. Nkawd ntseeg cov yaj saub tej lus qhuab qhia hais txog Tswv Ntuj tus cawm seej yuav tuaj. Nkawd tos ntsoov Tswv Ntuj yuav xa Tswv Ntuj Leej Pleev, tus cawm seej los cawm His Xais Lais ntawm lawv txoj kev txom nyem raug luag tej teb chaws loj tsim txom thiab quab yuam. Hais tau tias nkawd kub siab lug tos ua hnub ua hmo thaum twg tus cawm seej thiaj yuav tuaj txhiv His Xais Lais kev raug ua luag qhev kom dim los nyob twj lij, tau nyob kaj siab lug thiab tau nyob thaj yeeb. Muaj ib hnub, ib tug neeg tuaj xa xov rau Mab Liab. Nws yog Nkas Nplias. Tswv Ntuj tau xa Nkas Nplias tuaj txib Mab Liab ua ib txoj hauj lwm rau Tswv Ntuj, thov Mab Liab txais Tswv Ntuj lo lus hauv Mab Liab nruab siab, ua rau Mab Liab ceeb tag. Mab Liab cev yuav xeeb tub, yuav yog tus nyob siab Leej Tub. Mab Liab teb tias Mab Liab zoo siab ua Tswv Ntuj tus ntxhais txib. Tas ntawd, Nkas Nplias qhia Mab Liab paub tias nws tus viv ncaus Es Lis Xas Npes twb xeeb tub tau rau hli lawm. Thaum Mab Liab paub li ntawd, ua rau Mab Liab zoo siab tsis txawj tag. Mab Liab thiab Es Lis Xas Npes nkawd ib leeg nyob ib lub zos deb. Nkawd ib leeg tsis hnov ib leeg xov, vim nyias nyob nyias ib rab teb. Mab Liab twb tsis paub tias Es Lis Xas Npes cev xeeb tub yog Nkas Nplias tsis hais qhia. Es Lis Xas Npes los kuj tsis paub tias Mab Liab tau txais Tswv Ntuj ib lo lus. Zaum no, Mab Liab paub tias Es Lis Xas Npes cev xeeb tub. Yuav ua rau nws zoo siab heev, pauj tau nws kev chim siab los txog txij no, tsis nrog luag muaj tub muaj ki. Mab Liab thiaj sawv kev tam sis mus saib Es Lis Xas Npes : “thaum Es Lis Xas Npes hnov dheev Mab Liab hu nws, tus me nyuam hauv nws plab dhia ib rhees thiab Es Lis Xas Npes cia li muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv nws. Nws cia li tsa suab nrov hais tias : "Koj, tus muaj hmoo tshaj tsoom poj niam huv tib si thiab lub txiv hauv koj plab yog koob hmoo” Xav kom peb mloog cov lus no kom zoo. Vim Mab Liab mloog Tswv Ntuj lus, zoo siab ua Tswv Ntuj tus ntxhais txib. Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj roos ua rau Mab Liab cev xeeb tub. Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj nyob puv Es Lis Xas Npes. Vim Mab Liab tuaj xyuas Es Lis Xas Npes, Leej Ntuj Plig Ntshiab coj Es Lis Xas Npes hais tau ib co lus zoo Mab Liab tsis tau hnov dua thiab tsis xav txog.
Ib tsoom phooj ywg ntseeg Tswv Ntuj, hnub no peb hnov Lus Kas tsab ntawv hais txog Mab Liab thiab Es Lis Xas Npes nkawd tej lus sib fim, sib tham, sib xyuas. Nkawd ob leeg puav leej ntseeg Tswv Ntuj, tos Tswv Ntuj yuav tuaj cawm His Xais Lais kev txom nyem. Tswv Ntuj tau txib nkawd ib leeg ua ib txog hauj lwm nrog Tswv Ntuj. Nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg nrog ib leeg zoo siab. Mab Liab nrog Es Lis Xas Npes zoo siab, nws thiaj sawv kev tsees tuaj xyuas Es Lis Xas Npes. Kuj zoo tib yam rau Es Lis Xas Npes, nws kuj nrog Mab Liab zoo siab. Tsis tas li ntawd xwb, Es Lis Xas Npes tseem hais tau ib co lus qhib Mab Liab lub siab txog tej yam Mab Liab tsis ras txog yog Mab Liab tsis hnov hais : “Koj, tus muaj hmoo tshaj tsoom poj niam huv tib si thiab lub txiv hauv koj plab yog koob hmoo” Tej zaum peb yuav tau muab nkawd cov lus no coj los xav txog peb lub neej ua neeg ntseeg Tswv Ntuj tib yam nkaus. Peb kuj tsis txawv Mab Liab thiab Es Lis Xas Npes. Nkawd tos Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg. Peb kuj tos Tswv Ntuj txoj kev cawm peb ntawm peb tej kev txhawj xeeb, kev nyuaj siab, zam peb tej txhaum. Tswv Ntuj txib nkawd nrog Tswv Ntuj leg ib txoj hauj lwm. Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb kuj los ua Yes Xus thwj tim ntawm peb lub chaw nyob. Yes Xus kuj txib peb leg nws txoj hauj lwm tshaj nws lub Moo Zoo. Nkawd mloog Tswv Ntuj lus. Peb puas mloog Tswv Ntuj lus ib yam nkawd ? Mab Liab nkawd zoo siab ua Tswv Ntuj ntxhais txib. Peb ne, peb puas zoo siab ua Yes Xus cov tub txib ntxhais txib ib ncig ntawm peb nyob, hauv peb tej zej zog, ntawm peb lub luag qav luag num ? Nkawd ib leeg nrog ib leeg zoo siab, ib leeg txhawb ib leeg, ib tug qhuas ib tug. Peb ne, peb puas ua li nkawd ? Los peb muaj khib, ib tug khib rau ib tug, tsis txawj sib haum. Sawv daws puas sib pab, los peb nyias fee nyias duj das, tsis muaj tug xav raus tes los sib pab. Peb tsis txhob xav tias ntxuav plig tas lawm, tsis muaj num ua ntxiv. Yog vim Tswv Ntuj vam peb kev tso siab rau Tswv Ntuj, vam peb kev mloog Tswv Ntuj lus ib yam Mab Liab. Tswv Ntuj thiaj coj peb los txais lub Cim Ntxuav. Ntxuav Plig tas, peb txais lub Cim Txhab Zog, yog txais Leej Ntuj Plig Ntshiab kom peb muaj zog sib pab, txawj hais lus zoo, ua neeg thoob tsib, ib leeg vam ib leeg, ib tug txhawb ib tug ib yam Mab Liab nkawd. Yog Mab Liab nyob twj ywm tom tsev, Mab Liab yuav tsis hnov Es Lis Xas Npes cov lus zoo qhib Mab Liab lub siab kom nthuav loj thiab pom kev deb. Yog peb lam muaj npe ua neeg ntseeg, sim neej, peb tsis mus teev ntuj, tsis nrhiav paub, tsis nrhiav mloog Tswv Ntuj lus, tsis nthuav ntawv Moo Zoo los nyeem los kawm. Peb lub tswv yim yuav ua cas txawj ntse, peb lub siab yuav ua cas nthuav tuaj, peb yuav ua cas muaj zog ua neeg ntseeg.

Ib tsoom phooj ywg, ua neej nyob, peb yuav tsum noj mov, peb thiaj li yuav muaj txoj sia nyob. Ua Tswv Ntuj ib tug tub txib, ntxhais txib, yog peb tsis nrhiav kawm, tsis nrhiav mloog Tswv Ntuj lus. Peb txoj kev tso siab rau Tswv Ntuj yuav ua cas muaj zog, peb yuav ua cas muaj kev ntseeg tswv Ntuj kav peb nruab siab.

Cwj Vuam Chiv 15.12.2009

0 commentaires: