COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 24/01/2010
( Hnub Chiv 3- Xyoo C )
  • Zaj Nyeem 1 : Tsab Ntawv Nes Hes Mis (8,1-4.5-6.8-10)
1 Thaum txog lub xya hli, tas nrho haiv neeg tuaj sib txoos ua ke li ib tug tib neeg ntawm lub tshav lub rooj vag dej. Lawv hais tus thoob xwm ntawv Es Nras nqa Mais Xes phau ntawv Txhooj, yog Huab Tais muab pub His Xas Lais hwm.
2 Leej Choj Es Nras nqa tus Txhooj rau cov tuaj sib txoos, muaj txiv neej, poj niam thiab tas cov muaj hnub nyoog paub tab lawm. Yog hnub xiab ib lub xya hli.
3 Ntawm lub tshav lub rooj vag dej, nws muab phau ntawv nyeem txij thaum kaj ntug mus txog tav su rau cov tuaj sib txoos, muaj txiv neej, poj niam thiab tas cov muaj hnub nyoog paub tab lawm. Tas nrho haiv neeg cuab pob ntseg rau phau ntawv Txhooj.
4 Tus thoob xwm ntawv Es Nras sawv saum lub sam thiaj ntoo, xwb tim npaj tseg rau ntawd.
5 Tas haiv neeg ntsia ntsoov Es Nras thuav phau ntawv. Vim nws nyob lub chaw nuam tas haiv neeg. Thaum nws thuav phau ntawv, haiv neeg sawv ntsug tas.
6 Es Nras qhuas txog Huab Tais, tus Tswv Ntuj loj. Tas haiv neeg tsa tes siab siab teb tias : "Ua li ! Ua li !" thiab qhoo cev pe Huab Tais ntsej muag ti av.
8 Es Nras nyeem Tswv Ntuj phau ntawv Txhooj, cov Les Vis txhais thiab nthuav lub ntsiab : ua rau luag to taub zaj nyeem.
9 Nes Hes Mis Es Nras yog leej choj thoob xwm ntawv thiab cov Les Vis txhais cov ntsiab lus, lawv hais rau tas haiv neeg : "Hnub no, yog ib hnub ntshiab rau Huab Tais, nej tus Tswv Ntuj ! Nej yuav txhob chim, tsis txhob quaj !" Vim tas haiv neeg hnov cov lus hauv tus Txhooj ua sawv daws quaj.
10 Nws hais ntxiv rau lawv tias : « Kav tsij mus, nej mus muab nqaij qab noj, muab cawv qab haus, mus faib nws phuv rau tus npaj tsis tau dab tsi. Vim hnub no yog hnub ntshiab rau Huab Tais ! Txhob tsub txim rau nej ! Huab Tais zoo siab heev yim huab ua nej lub zog loj tuaj ! »

  • Zaj nyeem 2 : Cov lus Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Kos Lis Nthos (1Co 12, 12-30)
12 Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam : txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd.
13 Vim tias peb sawv daws
tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg.
14 Lub cev tsis muaj ib txhais ceg xwb : lub cev muaj ntau txhais.
15 Yog txhais
taw hais tias : ‘Kuv tsis yog lub cev, vim kuv tsis yog txhais tes.’ Txawm tias txhais taw hais zoo li ntawd, los nws tseem yog ib ceg ntawm lub cev thiab.
16 Yog pob ntseg hais tias : ‘Kuv tsis
yog lub cev, vim kuv tsis yog qhov muag.’ Tab yog pob ntseg hais li ntawd, los pob ntseg tseem yog lub cev tug thiab.
17 Yog tas lub cev ua qhov muag, mas
yuav ua cas hnov suab nrov tau ? Yog tas lub cev ua pob ntseg, mas yuav ua cas hnia ntxhiab tau ?
18 Tab sis Tswv Ntuj tso txhua yam rau
hauv lub cev, kom nyias nyob nyias chaw, raws li nws pom zoo.
19 Yog tas
lub cev muaj ib ceg xwb, mas lub cev yog qhov twg ?
20 Muaj ntau ceg, tab sis
yog tib lub cev xwb.
21 Li ntawd qhov
muag hais tsis tau rau txhais tes tias : ‘Kuv tsis tas yuav siv koj !’ Lub taub hau hais tsis tau rau ob txhais taw tias : ‘Kuv tsis tas yuav siv neb !’
22 Tej yam hauv lub cev, uas peb saib zoo li tsis muaj zog, tab sis lawv yog qhov muaj nqi dua tej.
23 Muaj tej yam
uas peb saib tsis muaj tsim dab tsi nyob hauv lub cev, mas yog tej yam uas peb muab siab rau vov zoo dua. Tej yam tsis muaj tsim, mas peb tseem txuag zoo dua tej.
24 Tej yam uas peb saib muaj tsim,
mas peb tsis vov. Tswv Ntuj dhos tib neeg lub cev kom peb hwm tej yam tsis muaj tsim.
25 Li ntawd tsis muaj ib yam
uas tsis sib npuab nyob hauv lub cev. Tas txhua yam sib dhos zoo. 26 Yog ib sab ceg mob, mas tas nrho tej tes taw nrog nws mob. Yog ib txhais tes tau koob meej, mas txhua ces hauv lub cev nrog nws zoo siab.
27 Ntawm nej, mas nej yog Leej Pleev
lub cev, nyias muaj nyias tug nyob hauv Leej Pleev.
28 Nyob hauv lub Koom Txoos, Tswv Ntuj tsa tej tus ua Hauv Paus Xa Lus, tej tus ua Yaj Saub, tej tus ua Xib Hwb. Tseem muaj cov ua hwj huam yees ntxwv, cov tau lub txiaj ntsim kho mob, cov tsob hwb luag, cov tuav kev tswj fwm, thiab cov paub ntau xeem lus.
29 Sawv daws puas yog Hauv Paus Xa Lus ? Sawv daws puas yog Yaj Saub, los Xib Hwb ? Sawv daws puas ua hwj huam yees ntxwv ? 30 Sawv daws puas txawj kho mob kom zoo ? Sawv daws puas paub ntau xeem lus ? Sawv daws puas txhais tau ntau xeem lus ?

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 1,1-4;4,14-21
1 Vim muaj coob leej tau nqes tes teev ib tog zuj zus tej zag hais txog yam tau muaj tshwm tuaj hauv peb.
2 Raws nraim li thaum chiv keeb, cov tau tshaj rau peb, lawv yog cov pov thawj lub muag pom ntsoov thiab tau ua kiag Leej Lo Lus cov tub txib.
3 Kuj zoo rau kuv tib yam, tau nug kawg nkaus puag thaum chiv lub keeb meej tag ib tog zuj zus muab sau tseg rau koj, tus tshua txog : Tes Os Fis Los.
4 Kom xwv koj xeev pom, npaum li cas cov lus koj tau txais no yog khov kho.
14 Yes Xus rov qab los Nkas Lis Lais nrog Leej Ntuj Plig lub hwj huam thiab ib lub moo tshwm ncha thoob tas ib cheeb tsam txog nws.
15 Thiab nws qhuab qhia hauv lawv tej tsev txoos, tas sawv daws qhuas nws.
16 Ces nws tuaj txog Nas Xas Les lub chaw luag tu nws hlob thiab nws nkag hauv lub tsev txoos xws li nws ua kam, hnub Xas Npas Tos, thiab nws sawv mus nyeem ntawv.
17 Luag cev tau saub His Xais phau ntawv rau nws thiab nws thuav kauj ntawv nws nrhiav tau ntu muaj sau tseg :
18 “Huab Tais tus Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim nws tau pleev kuv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag, nws xa kuv mus ceeb toom kev twj lij rau cov raug cuab thiab kev pom tseeb rau cov dig muag, tso cov raug luag tsim txom los mus twj lij,
19 Ceeb toom Huab Tais xyoo. yog ib niaj dawb ib niaj hu.”
20 Muab phau ntawv kauv cia muab cev rau tus tub txib, ces nws zaum. Tas cov qhov muag hauv lub tsev txoos ntsia ntsoov nws.
21 Nws pib hais rau lawv tias : “Hnub no, tsab ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg."


0 commentaires: