COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 31/01/2010
( Hnub Chiv 4- Xyoo C )

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv Yes Les Mias 1:4+5:17-19
4 Huab Tais hu kuv thiab hais lus rau kuv :
5 "Ua ntej xeeb koj hauv koj niam plab, kuv twb paub koj lawm ; ua ntej koj yug los kuv twb xaiv koj, kuv tsa koj ua ib tug saub rau cov haiv neeg."
17 Kav tsij sawv tsees, koj yuav tim lus los tiv lawv tas txhua yam kuv kom koj ua. Tsis txhob tshee na ntawm lawv xub ntiag, tsis li, kuv yog tus ua kom koj tshee na ntawm lawv xub ntiag.
18 Ntawm kuv, hnub no kuv muab koj ua ib lub tsheej zog loj zog heev, ua ncej hlau, ua ntsa tooj tiv tas lub teb chaws, tas cov vaj ntxwv Yus Das, tas nws cov thawj, cov leej choj thiab tas tsoom pej xeem.
19 Lawv yuav koom koj, tab sis lawv yuav ua tsis tau dab tsi rau koj, vim kuv nrog nraim koj kom npo tau koj. Yog Huab Tais lo lus.

  • Zaj nyeem 2 : Kos Lis Nthos 12:31 + 13:1-13
31 Nej yuav nrhiav cov txiaj ntsim muaj nqis dua cov. Thiab kuv yuav qhia ib txog kev zoo tshaj cov txiaj ntsim ntawd tib si.
1 Yog kuv txawj hais ntau haiv neeg cov xeem lus, thiab txawj hais Ntuj cov Tshiab cov xeem lus huv tib si, tab sis kuv tsis muaj ib lub siab nyiam, mas kuv tsuas yog ib lub nruas tooj nrov
dag, thiab ib lub nruas npuaj ncha ncha xwb.
2 Yog kuv txawj ua Yaj Saub, los kuv
paub tas ib puas tsav yam lus tob, ib puas tsav yam txuj ci, thiab kuv lub siab ntseeg loj heev, txawm kuv lub siab ntseeg tshem tau tej lub roob rau lwm qhov, tab sis yog kuv tsis muaj ib lub siab nyiam, mas kuv tsis muaj nqis dab tsi.
3 Yog
kuv muab kuv lub cuab tam tas huv tib si los faib rau cov neeg pluag, thiab kuv muab kuv lub cev hlawv, yog kuv tsis muaj ib lub siab nyiam, mas txhua yam ntawd tsis nqa ib qho dab tsi zoo los rau kuv.
4 Lub siab nyiam txawj ua siab ntev, ua
siab sib, tsis txawj khib, tsis khav theeb, tsis muab hlob. 5 Lub siab nyiam tsis ua tub qaug luag, tsis nrhiav qhov zoo rau nws, tsis npau taws, tsis cib nyeej.
6 Lub
siab nyiam tsis zoo siab pom luag tej ua tsis ncaj, nws xav pom luag tej nrhiav qhov tseeb.
7 Lub siab nyiam zam rau
sawv daws, nws ntseeg sawv daws, nws tso siab rau sawv daws, nws ua siab ntev ris tas puas tsav yam nyuaj.
8 Txoj kev nyiam tsis txawj dua ib zaug.
Txoj kev ua Yaj Saub yuav ploj. Muaj ib hnub twg, cov neeg txawj txhais tej xeem lus txawv yuav nyob ntsiag to. Txoj kev txawj kev ntse kuj yuav dua. 9 Vim tias, txuj ci, peb tsuas paub ib feem xwb.
10 Thaum txoj kev zoo txhij zoo txhua
los txog, mas tej yam uas neeg ua tau ib feem me me yuav ploj tas huv tib si.
11 Thaum kuv tseem yau, kuv hais lus
me nyuam yaus, kuv xav tswv yim li me nyuam yaus, kuv txawj xaiv xws li ib tug me nyuam yaus. Thaum kuv hlob tiav lawm, kuv tso tej kev ua me nyuam yaus pov tseg.
12 Zaum no, peb pom tsis tseeb, peb
tsuas pom zoo li nyob hauv ib daim tsom iav. Lwm tiam, peb yuav pom xyeem ntawm qhov muag. Nyem no, kuv paub ib feem me me xwb. Fab lwm tiam, kuv yuav paub, ib yam li Ntuj paub kuv.
13 Nyem no, txoj kev ntseeg, txoj kev tso
siab, thiab txoj kev nyiam tseem muaj nyob ua peb txog kev. Tiam sis, qhov loj tshaj mas yog txoj kev nyiam.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 4, 21-30
21 Yes Xus hais rau lawv tias : “Hnub no, cov lus hauv Ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg."
22 Tas sawv daws cav lus zoo txog nws thiab lawv qhuas cov lus muaj txiaj ntsim tawm ntawm nws lub ncauj los, lawv hais tias : "Tus no, tsis yog Yos Xes tus tub lod ?"
23 Thiab nws hais rau lawv tias : "Nej yuav hais rau kuv zaj txhais no li qub : Txiv tshuaj, kav tsij kho koj tus kheej ; tas txhua yam peb hnov tshwm sim nyob Kas Fas Naus, sim ua tib yam ntawm no koj lub vag lub tse."
24 Nws hais tias : "Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj tug saub twg luag txais nws zoo ntawm nws lub vag lub tse.
25 Kuv hais ncaj rau nej : muaj coob tus poj ntsuam nyob His Xas Lais teb, thaum Es Lis nyob, lub ntuj kaw puv peb xyoos thiab rau hli, tas ntiaj teb tshaib plab loj.
26 Es Lis raug xa mus tsis txog ib tug poj ntsuam twg, tsuas kawg tus poj ntsuam nyob Xas Les Tas, Xis Doos teb.
27 Thiab muaj coob tus mob ruas nyob His Xas Lais teb, thaum saub Es Lis Xais nyob thiab lawv tsis muaj tug huv tuaj tau tsuas kawg Nas Maas tus Xis Lias.
28 Hnov li no, tas txhua leej meem txom hauv lub tsev txoos.
29 Tas lawv sawv los muab nws ntiab tawm sab nroog nraud thiab lawv coj nws mus txog ntawm taw ntsa txhim lub nroog phab toj roob kom muab nws thawb poob qab tsuas.
30 Tab sis, nws hla nruab nrab hauv lawv xuas nws kev lawm.


0 commentaires: