Ib tsoom ntseeg tsob hwb thiab khaub zig Huab Tais Tswv Ntuj,


Hnub no, yog lis piam hnub Chiv 2 pib lub caij nyob nruab xyoos. Yog zoo hnub zoo nyoog, peb caw nej txhua leej qhib nej lub siab los mloog Zam tsab ntawv Moo Zoo. Peb tsis muaj sij hawm txaus, hnub no, peb tsis hais txog saub His Xais tsab ntawv. Peb tsuas piav txog Zam tsab ntawv Moo Zoo xwb. Txawm li ntawd los peb twb yuav hais tsis tag cov ntsiab lus. Peb tsuas khaws 3 lub ntsiab lus los txhawb txhim peb txoj kev ua Yes Xus thwj tim tshaj Yes Xus cov lus hauv peb lub neej. Tiam sis kev ua Yes Xus thwj tim, tsis yog ua li peb lub siab nyiam siab xav. Kev xyaum ua Yes Xus thwj tim, yuav tau kawm muaj kws thiaj tsis yuam kev thiab ua nyog Yes Xus thwj tim. Yog ua raws li Pob Zeb thiab Paj Lug, ua raws li Zam cov lus sau tseg hauv nws tsab ntawv peb nyuam qhuav mloog no thiab ua raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv cov lus qhia. Vim lub Koom Txoos Kav Tos Liv txais Yes Xus lub Moo Zoo ntawm cov thwj tim Pob Zeb, Paj Lug thiab Zam…lub Koom Txoos Kav Tos Liv tshaj Yes Xus lub Moo Zoo raws li cov thwj tim tau qhia txij puag thaum chiv lub keeb los txog niaj hnub no. Nej pom lwm cov koom haum qhia kev ntseeg luam taw laws ib ncig ntawm nej nyob, muaj ntau pab ntau pawg, ntau tus xib hwb tus yuav hais li cas rau nej txog Yes Xus thiab yuam nej ris lub nra hnyav li cas kuj muaj. Tej koom haum luam taw no yog zoo li tej noob dib noob taub cog tau sib txuam tas. Thaum tawg paj txi txiv, cov txiv yeej txuam tag, muaj pob taub, muaj ntev thiab txaij pliag...Los puas zoo li tej noob nplej thiab pob kws txia tag ua nplaum ua txua sib xyaws daws, ua mov noj tsis cua tsis tsw ha los tsis qab lawm. Cov koom haum luam taw no nyob tsis ntev thiab tsis huam vam. Vim lawv tsis tuaj ntawm Yes Xus tuaj. Tsis muaj tus tsa, lawv sawv lawv tus kheej xib hwb. Lawv zoo li cov txiv neeb cuav lam sawv ua neeb. Tej koom haum luam taw no tseem pheej niaj hnub muaj cov ploj lawm los kuj muaj cov yuav sawv quj qees los. Vim li ntawd, peb yuav ceev faj kawg nkaus rau nyias tus kheej rua muag ntsia kom zoo txhob yuam kev mus npuab, mus raws tus xib hwb ub tus xib hwb no yooj yim npaum ua si. Tsis txhob ua cov neeg twm xeeb twm kawv yuav nws siab ib leeg kheej. Peb los ntxuav plig hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, peb txoj hmoov zoo, vim yog Yes Xus xaiv tau peb los ua nws thwj tim. Peb kav tsij mob siab xyaum ua Huab Tais Yes Xus thwj tim raws li Pob Zeb, Paj Lug thiab Zam…raws li lub Koom Txoos coj thiab qhia rau peb. Txawm nej pom nws tsis ua dab tsi muaj ceev txaus nej qhuas, nws txawm zoo tsis tag, los nej ua siab ntev thiab tso siab lug. Nws zoo li nej niam nej txiv hlub nej twj ywm rau nruab siab, tsis niaj tag kis plws nej taub hau. Tus sawv cov thwj tim chaw yog Txiv Vaj Qhia thiab cov Txiv Tswv Qhia. Yog peb mloog Vaj Qhia thiab cov Tswv Qhia thiab cov Txiv Plig coj peb, qhia peb, peb thiaj tsis yuam kev thiaj ua nyog Yes Xus thwj tim. Leej twg tawv, yuam cai tsis mloog Vaj Qhia lus. Tus ntawd, yuam kev ua neeg loj leeb, pus tau nws cov txheeb cov ze poob qab nrog nws, yam nkaus cov xib hwb nej pom, ua txiv ntxhias kav tej koom haum luam taw, tseem muaj cuab kav thuam thiab tseem muaj ntsej muag piv tias lawv paub dua, loj dua Txiv Vaj Qhia. Leej twg ua Yes Xus thwj tim, nws yuav tau mloog Yes Xus cov lus. Leej twg mloog Yes Xus cov lus, yog mloog cov thwj tim Pob Zeb, Paj Lug, Zam thiab mloog Vaj Qhia lus…Nyob hauv Zam tsab ntawv Moo Zoo hnub no, peb khaws 3 lub ntsiab lus no los pab peb :
  1. Yog peb mloog cov thwj tim lus qhuab qhia, peb kuj mloog Zam tsab ntawv Moo Zoo hnub no nws hais qhia peb.
  2. Rooj tshoob lawv caw Yes Xus mus noj, nyob Kas Nas, yog Yes Xus rooj tshoob.
  3. Peb muab peb lub neej los cog hauv Tswv Ntuj xub ntiag, peb yuav dim plhuav ib puas tsav yam kev txob txhawj.

1-Yog peb mloog cov thwj tim lus : Cov thwj tim qhia dab tsis rau peb ? Lawv mus thoob qab ntuj coj Yes Xus lub Moo Zoo mus tshaj qhia rau ntiaj teb neeg. Pob Zeb thiab Paj Lug tuaj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo txog sab Aws Los Pas (Europe) neeg tawv dawb, txog As Tes Nias (Athènes) thiab nkawd tau tas sim neej nyob Los Mas (Rome) ; Tos Mas xa Yes Xus lub Moo Zoo mus dhau Mes Xos Pos Tas Mias (La Mésopotamie) nws tau tas sim neej nyob Is Ntias (Inde) thiab cov Nestoriens tuaj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo txog Suav teb neeg tawv daj ; Fis Lis Pos thiab lwm cov thwj tim mus rau sab neeg tawv dub Es Tis Os Pias (Ethiopie)…Peb pom tias cov thwj tim kub siab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thoob plaub ceg kaum ntuj raws li Yes Xus tau hais rau lawv thaum nws tseem nrog lawv nyob. Tus twg qhib nws lub siab, leej twg cuab pob ntseg mloog, kom tus ntawd muaj kev kaj siab, tau kev dim pa, Tswv Ntuj hlub nws, pab tau nws daws nws kev nyuaj siab kev txob txhawj pov tseg.
Peb Hmoob ib txhia, kuj tau nrauj peb tej dab qhuas tseg. Peb tig los txais Yes Xus lub Moo Zoo. Peb zoo siab hlo thov txais lub Cim Ntxuav hauv Lub Koom Txoos Kav Tos Liv, yug dua tshiab los ciaj ua haiv neeg hwm Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, zoo siab ciaj ua Tswv Ntuj haiv neeg raws li cov thwj tim tej lus qhuab qhia. Cov thwj tim tau sau ntawv teev meej kom peb hwm peb niam peb txiv, nco txog peb tej poj koob yawm txwv tej txiaj ntsim : “68 Huab Tais His Xais Lais tus Tswv Ntuj siab zoo, vim nws tuaj saib thiab tuaj txhiv nws haiv neeg 69 Nws ua tshwm ib lub zog yeej cawm peb hauv nws tus tub txib Das Vis tsev 70 muaj raws li nws cov saub ntshiab lub ncauj tau hais tseg txheej laus thaum ub 71 nws yuav tuaj npo peb ntawm peb cov yeeb ncuab thiab ntawm cov neeg ntxub peb tes 72 yog nws kev khuv leej peb cov yawg koob thiab nco ntsoov cov lus nws cog cia 73 thiab tau cog meej rau peb leej txiv Has Nplas Has…Lk1,68-73” Peb pom tias Yes Xus lub Moo Zoo tsis thuam peb niam peb txiv tej lus nyiaj lus kub, tsis rhuav peb tej poj koob yawm txwv tej txiaj ntsim. Yes Xus lub Moo Zoo tuaj pab peb kho peb tej kab ke qhov nkhaus kom ncaj rau, qhov yuam kom thim los yoog peb. Yes Xus lub Moo Zoo hlub neeg ; Yes Xus lub Moo Zoo tho txoj kev dav haum ntiaj teb tib neeg tswv yim tej plab plaw, haum peb Hmoob lub siab, hlub taus peb Hmoob, txhawb peb ciaj nyog Tswv Ntuj tsoom tub ki. Lub Koom Txoos tshaj Pob Zeb, Paj Lug thiab Zam lawv tej lus. Zam sau nyob hauv nws phau Ntawv Moo Zoo hais txog Mab Liab lub txiaj ntsim. Zam tsis muaj sij hawm ntau yuav hais txog Mab Liab. Vim Zam npaj nws phau ntawv los qhuab qhia Yes Xus lub neej rau peb kom peb ntseeg Yes Xus. Tiam sis, lo puav lus Zam tau hais txog Mab Liab rau peb hnov, twb txaus dhau rau peb coj los xav tsis tag hauv peb lub neej. Zam hais li cas txog Mab Liab ? Kuj zoo li peb kev cai Hmoob. Peb Hmoob piv lus tias : leej tij leej viv tam niam tam txiv, niam txiv tam lub ntuj. Hmoob muaj phaj muaj tim, muaj muam phauj txiv dab laug. Phaj hlob mus txog phaj yau ; phaj hlob yuav hlub phaj yau ; phaj yau yuav hwm phaj hlob. Hmoob yeej cob qhia tej tub ki hwm niam hwm txiv. Tej xeeb leej xeeb ntxwv, tej tub ki yeej ris tej laus tej koob hmoov, nco tej pog koob yawm koob tej txiaj ntsim. Zam tsuas hais kom peb nco Mab Liab tej koob hmoov. Vim Mab Liab yog tus xeeb Tswv Ntuj Leej Tub, yog tus tau koob tau hmoov tshaj ib zeej tsoom poj niam sawv daws. Mab Liab yog tus xub pom, tus paub peb kev txhawj xeeb, kev nyuaj siab. Nyob hauv Zam tsab ntawv hnub no, ntawm rooj tshoob, Mab Liab pom tias nraug vauv cawv tshoob meej lawm, Mab Liab tsa suab thov nws Leej Tub Yes Xus pab nraug vauv : “Yes Xus leej niam hais nws tias : "Lawv tsis muaj cawv lawm."4 Yes Xus hais nws tias : "Koj thiab kuv muaj tus tsi, poj niam ? Tseem tsis tau txog kuv sij hawm."5 Nws leej niam hais rau cov tub txib : “Nws hais nej dab tsi, ua kiag.” Zam qhia hais tias, yog peb leej twg xav tau txiaj ntsim ntawm nws Leej Tub Yes Xus, peb yuav vam txog Mab Liab lub txiaj ntsim txhawb peb ib yam Mab Liab qhia cov tub txib kom mloog Yes Xus lus. Vim cov tub txib hnov Mab Liab twb xub qhia lawv paub, thaum Yes Xus txib lawv nqa dej los ntim hauv hub. Lawv mloog Yes Xus lus, ces lawv pom cov hub dej txia ua cov hub cawv. Yog peb nyiam mloog Zam tsab ntawv Moo Zoo. Thaum Zam yuav xaus nws tsab ntawv, Zam rov qab los piav txog Mab Liab rau peb hnov. Yog thaum luag muab Yes Xus dai saum Ntoo Cuam, lub sij hawm Yes Xus yuav ncaim lub ntiaj teb neeg : “26 Yes Xus pom nws leej niam thiab tus thwj tim ntxim nws siab sawv ua ke, nws hais rau nws niam : “Poj niam, nws yog koj tub.” 27 Thiab nws hais rau tus thwj tim : “Nws yog koj niam.” Txij ntawd los, tus thwj tim coj nrog nws Z19,26-27.» Yes Xus yug ntawm Mab Liab los ; Mab Liab yog Yes Xus leej niam. Tiam sis peb hnov Yes Xus qhia tus thwj tim tias Mab Liab kuj yog nws niam thiab. Yes Xus nqes saum ntuj los ciaj neeg kom coj tau peb tib neeg ntiaj teb mus saum qaum ntuj ciaj Yes Xus kwv thiab muam. Mab Liab yog peb leej niam nyob saum ntuj txuag peb, thov Tswv Ntuj npo peb ua nws tsoom tub ki khuam ntiaj teb no. Pob Zeb, Paj Lug, Zam lawv yog cov thwj tim tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv txais cov lus qhuab qhia ntawm cov thwj tim. Peb mloog lub Koom Txoos lus, kuj yog peb mloog cov thwj tim lus. Vim li ntawd, peb muaj teev Txoj Saw Mab Liab. Peb muaj caij muaj nyoog hwm Mab Liab tej txiaj ntsim, tsis yog phem. Kuj zoo li Hmoob hwm tej laus, hwm niam hwm txiv, hwm poj koob yawm txwv. Leej twg vam txog Mab Liab, tus ntawd kuj tau txais Mab Liab tej txiaj ntsim pab nws. Peb thiaj pom cov neeg me, neeg pluag khaub zig Mab Liab coob leej ntau tiam neeg los. Mab Liab tau tawm tuaj rau lawv pom coob leej muab Tswv Ntuj lub hwj chim Mab Liab tau txais pub rau lawv zoo li nyob : Fatima, Pontmain, Paris Rue du Bac, Lourdes, Guadeloupe Mexico…Tsuas kawg cov neeg thiab cov koom haum luam taw ua noob dib noob taub txia tas taug lawv txoj kev twm xeeb kev poob zoo, poob hauv lawv lub qhov tws, lawv thiaj tseem muaj ntsej muag thuam Mab Liab.

2-Hais txog lawv caw Yes Xus mus noj tshoob nrog nws cov thwj tim nyob Kas Nas. Lub ntsiab lus, puas yog Zam muab rooj tshoob nyob Kas Nas los ua cim qhia rau peb txog lwm yam ? Lwm yam Zam xav qhia rau peb ntawd, puas yog nthuav Yes Xus lub qe qhia rau peb ? Vim muaj tej lub cim zoo li no : Lub Moo Zoo yog tib neeg. Tus tib neeg muaj npe : Yes Xus. Peb twb hnov, Yes Xus yog Leej Lo Lus ib txwm yog Tswv Ntuj. Leej Lo Lus nqes los ciaj neeg kom cawm tau lub sim ceeb, ua teeb kaj lub sim ceeb kev tsaus ntuj, rub lub sim ceeb npab mus ciaj qaum ntuj nyab. Txoj hauj lwm cawm ntiaj teb zoo tam zoj tus choj tshoob choj kos niam txiv tom no tuam nrog niam txiv tom ub. Hnub 3, muaj ib rooj tshoob nyob Kas Nas. Luag caw Yes Xus tuaj mus noj ib rooj tshoob tsis muaj npe, xyov nkauj nyab twg nraug vauv twg ua tshoob ; tsis tas li ntawd, kuj tsis hnov nkauj nyab nraug vauv ib lub suab lus nrov. Tsuas hnov txiv tuam mej koob hu nraug vauv ib suab xwb, ntsiag moo to lawm. Yog ib rooj tshoob txawv tas lwm rooj huv si. Qhua zej qhua zos tuaj noj nchuav ntws, haus nchuav ntws txog txij tus cawv tshoob cawv kos nqhuab kiag tshoob nyuam qhuav noj txog nrab. Tsis pom muaj ib tug twg txob txhawj, txog siav nta thiab nres rooj tshoob. Kawg yog Yes Xus thiab nws leej niam Mab Liab txob txhawj ua tswv nres lub tshoob nyob Kas Nas. Puas yog cai, nej puas pom txawv, nej xav li cas ? Nkauj nyab thiab nraug vauv lam nyob ntawm rooj tshoob, cuag li tsis muaj nkawd. Vim li ntawd, peb yuav nrhiav kom deb hauv peb lub siab lub tswv yim, peb puas nco tej zaj txhais hauv ntawv Moo Zoo kom pab tau peb. Muaj ib zaug, cov Yus Das tso ib co neeg tuaj nug Yes Xus li no: “Zam cov thwj tim yoo tshaib thiab teev ntuj, cov Fas Lis Xais cov thwj tim ua tib yam, koj cov noj tiag haus tiag. Yes Xus teb lawv tias : Nej puas tseev kom nraug vauv cov phooj ywg yoo tshaib, cheem nraug vauv tseem nrog lawv ua ke Lk5,33-34” Tej lus no qhia peb tias Yes Xus tuaj hauv ntiaj teb no zoo tam ntua nraug vauv tuaj qhaib nkauj nyab. Tseem muaj ib zaug, Yes Xus muab ib zaj txhais los piav txog 10 tus nkauj xwb nqa teeb mus taws tos nraug vauv yuav tuaj. Muaj 5 tug nkauj xwb xyuam xim, muaj 5 tug nkauj xwb ruam thiab nkees…Mt 25. Tsis tas li ntawd, thaum Yes Xus twb mus tshaj nws lub Moo Zoo. Yes Xus tuaj ntxuav plig rau cov neeg ntawm tus dej Yos Las Das. Zam Ntxuav Plig piav li no rau nws cov thwj tim txog Yes Xus : “ Ntawm nej, nej ua tim khawv hnov kuv hais li no : Kuv tsis yog Leej Pleev, tiam sis kuv yog tus tshaj xo ua nws ntej. Tus tau nkauj nyab yog nraug vauv ; tiam sis nraug vauv tus phooj ywg sawv nyob ntawd mloog nws ; nws hnov nraug vauv lub suab zoo nws siab heev Z3,28-29” Hais tau tias rooj tshoob Yes Xus tuaj noj nrog nws cov thwj tim, yog Yes Xus rooj tshoob. Yes Xus nqes saum ntuj los kaj lub sim ceeb kev qhaib lub sim ceeb ua nws sev. Yes Xus tuaj noj nws rooj tshoob ua Leej Lo Lus rub lub sim ceeb npab mus ua nws nyab. Nkauj nyab nraug vauv tus cawv tshoob meej thiab tu lawm. Qhua zej qhua zos tuaj haus Yes Xus rooj tshoob rooj kos 6 hub cawv qab cawv daw ntws sis laub sis lug. Vim li ntawd, txiv tuam mej koob thiaj yws nraug vauv muab cov cawv qab zais cia txog tav li no, ua cas tsis xub muab los ua thawj caw, thaum tshoob sawv ua thooj txhij cawv sawv. Tsis tas li ntawd xwb, tej zaum Zam tseem xav qhia ib yam ntxiv rau peb zoo li no : Peb txoj kev txais lub Cim Ntxuav yug ua Tswv Ntuj me nyuam yog ib lub neej lom zem tam zoj nkauj nyab thiab nraug vauv sib pus ntoj sib pus ntws, qab ntug dhau hauv ntuj. Tswv Ntuj thiab tib neeg sib tseg tsis taus ; peb leej tib neeg ciaj tsis tau yog tsis muaj Tswv Ntuj hlub. Nkauj nyab ciaj tsis tsheej ib yig yog tsis muaj nraug vauv. Nraug vauv ib leeg ua neej tsis sov tsev yog tsis muaj sev. Rooj tshoob rooj kos loj Tswv Ntuj thiab tib neeg yuav noj ua ke hauv lub yis ntuj nrog ib tsoom tshiab ua Tswv Ntuj cov tub txib rau zaub rau mov, ce caw noj nchuav ntws haus nchuav ntws yog hnub 3. Hnub ntawd yog hnub Yes Xus sawv rov muaj sia, kuj yog hnub peb cev nqaij thiab txha yuav sawv rov muaj sia mus saum lub yis ntuj nyob txhiab niag tim puas xyoo.

3-Peb cog peb lub neej hauv Tswv Ntuj xub ntiag zoo tam zoj cov thwj tim ntseeg Yes Xus thawj lub cim muab dej ua cawv. Lawv raws Yes Xus qab, nrog Yes Xus mus tshaj nws lub Moo Zoo thoob His Xais Lais teb. Lawv tseem yuav pom ntau lub cim Yes Xus ua ntxiv lawm yav tom ntej. Ntawm peb kuj zoo li ntawd, peb twb ntseeg Yes Xus muaj hwj huam. Peb kuj yuav caum Yes Xus qab, nrog lub Koom Txoos tshaj Yes Xus lub Moo Zoo kom mus thoob ntiaj teb. Peb yuav ntsib muaj teb hnub, peb mloog ua dab tsi yooj yim, tsis muaj kev txob txhawj. Tiam sis thaum muaj kev nyuaj siab, peb ntsia lub ntuj ntsaus nti ntawm peb lub ncauj xub ke. Thaum tej lub sij hawm zoo li no, peb yuav ua siab loj, tso siab rau Yes Xus. Tsis txhob thaub qab, ua siab me, tso tes khiav, ua neeg poob siab. Nco ntsoov tias peb tsis yog thawj tug ntsib txoj kev ntsaus ntuj zoo li peb. Tas txhua tus thwj tim ntseeg Yes Xus puav leej hla lub hav tsaus. Yes Xus twb pab lawv, Yes Xus kuj yuav pab kom peb hla dhau lub hav tsaus tib yam. Hauv peb lub neej txawm tsaus loj tsaus ntev npaum twg, Yes Xus yog peb lub teeb pom kev. Yes Xus tsis tso peb pov tseg ib zaug. Yes Xus kuj yuav muab nws lub hwj huam rau peb pom tib yam nws cov thwj tim.

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa, peb nco ntsoov nyeem Zam tsab ntawv Moo Zoo. Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog yuav pab kom peb to taub Yes Xus thiab nyiam Yes Xus tag peb lub siab lub ntsws.

Cwj Vuam Chiv 11.01.2010

0 commentaires: