Noj qab nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,

Tas ib tsoom ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb, peb nyuam qhuav ua Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb tas. Hnub no, lub Koom Txoos caw tas tsoom ntseeg sawv daws ua lub hmoov hwm peb tus Huab Tais Tshwm Sim (Ἐπιφάνεια) tuaj rau peb leej tib neeg pom xyeem ntawm qhov muag. Tej zaum ib txhia yuav nug tias, Huab Tais lub Hmoov Tsuj Xeeb thiab lub hmoov Huab Tais Tshwm Sim tuaj rau tib neeg pom tsis yog zoo tib yam no, ua li, ho sib txawv li cas, muaj dab tsi hauv ob lub hmoov no sib txawv ? Peb yuav tsis muaj sij hawm los piav tej liv xwm lub Koom Txoos Kav Tos Liv cov poj yawm txwv koob tau hais muaj hais txaus txog ob lub hmoov no (Hmoov Tsuj Xeeb thiab Hmoov Huab Tais Tshwm Sim.) Nej leej twg xav paub, nws ho muab ntawv los tshawb xyuas. Peb tsis muaj sij hawm los mus piav txog tej liv xwm ntawd rau hauv no.
Hnub no, peb tsuas hais txog cov ntsiab lus peb tau hnov hauv ob zaj nyeem no. Huab Tais xav hais dab tsi rau peb los txhawb peb lub siab kom nyob ruaj nreb thiab ntseeg Tswv Ntuj khov kho ; Huab Tais cov lus yuav coj tau peb luj neej muaj txiaj ntsim phim tus neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab tsis rhuav tsis ua puas Tswv Ntuj lub npe. Kuj yam nkaus li yus txuag yus niam yus txiv npe, txuag yus tej poj koob yawm txwv tej txiaj ntsim thiab txuag yus lub koob meej txhob cia poob.
Peb yuav xub hais txog haiv neeg His Xais Lais, vim Tswv Ntuj xub xaiv lawv los ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj. Tswv Ntuj tshoj saub kom qhuab qhia lawv zoo li cas ? Tas txhua leej His Xais Lais yeej paub ntsoov hauv nyias nruab siab tias Huab Tais Tswv Ntuj yog lawv tus Huab Tais. Lawv yeej ntseeg tias Tswv Ntuj xaiv lawv los ua Tswv Ntuj haiv neeg, los coj txoj kev hwm Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Lawv yog haiv neeg Tswv Ntuj xaiv los ua tsau yom, ua teeb taws pom kev rau lwm haiv neeg. Lawv lub ncauj yuav txiav lo ntxhib, lo loj, lo mob tsis txhob hais, cheem lo tsiv lo tsw tsis txhob cem. Lawv yuav tsum nrauj lawv lub siab tawv, siab dub, siab nkhaus, siab nqaim los coj lub siab dav, siab dawb, siab ncaj los hlub neeg, zam neeg, ua kawm to qab ntim plaub ntug, lus xaiv lus ncua. Lawv yuav txuag lawv lub neej kom txhob mus raws ntiaj teb tib neeg teev pej kum dab poob ua cev qhev dog dig ua dev ua npua, huab noj huab haus, tub sab tub nyiag, txeeb luag tug, txhav luag li, muab dej tshuaj lom neeg thiab muab riam phom tua luag. Txhob kawm tej neeg tsis paub tsis hwm ntuj zaj tswv yim lim hiam, txhob taug lawv tus roj tus hneev ua neej rhuav plhu nkauj tsis puab cuab, nraug tsis nres yim…Lawv yuav tau siv zog hwj xwm lawv luj neej mus raws Tswv Ntuj lub hwj chim, muab tes txawj tes nquag tsim kev phooj kev ywg, rub tib neeg tes, tsa tib neeg kom sawv taus ntsug zoo siab ua neej, plhws zeej tsoom taub hau, pab so txhua lub pliaj plhu teev lawv kua muag tsis pub nrog, pub kom lub ntsej muag chim hloov ua ntsej muag luag, ua kom sawv daws ua kwv ua tij hauv qab ntuj neeg tsis tseg tsis cais ib leej twg poob qab thiab lawv tw. Yog tej yam Tswv Ntuj lub siab ntshaw siab nyiam xav kom muaj, Tswv Ntuj thiaj yuav tsum xaiv ib haiv neeg coj Tswv Ntuj kev cai, mloog Tswv Ntuj lus. Vim Tswv Ntuj nyiam tag lub sim ceeb tawm hauv nws txhais xib teg los. Tswv Ntuj hlub tag ntiaj teb tib neeg txhua tus muaj txoj sia nyob saum daim npoo av. Vim txoj sia yog Tswv Ntuj faib Tswv Ntuj tug tuaj rau neeg, tib neeg thiaj ciaj sia nyob. Tswv Ntuj tos ntshis Tswv Ntuj haiv neeg los mloog lus, mus qhuab qhia tau Tswv Ntuj zaj thiab lub siab nyiam. Peb pom tias Tswv Ntuj haiv neeg kuj tsis muaj zog ua zoo, raug kev haub kev ntxias, qaug quav, tawv ncauj, yuam kev, ua siab dub, siab nkhaus…Txawm muaj tus phem los Tswv Ntuj tshoj kom muaj tus zoo txawj mloog Tswv Ntuj lus, nrog mob siab ua raws li Tswv Ntuj nyiam, muaj lub siab loj mus tshaj tau Tswv Ntuj lub moo ua taws yom pom kev ntuj tsaus, ua teeb ciaj kaj tib neeg kev txob txhawj kev maub ua neej teb tsaus nti. Saub His Xais thiaj hais tias : “2 Ntsia saib ! ntuj tsaus ntais qhwv tas daim av thiab teb tsaus nti qhwv cov haiv neeg ; tab sis Huab Tais sawv los saum koj thiab nws lub hwj chim ci tuaj saum koj.3 Tej teb chaws yuav sawv kev tuaj cuag koj txoj kev pom kev thiab tej vaj ntxwv cuag koj kev kaj ntug” Cov haiv neeg thiab tej vaj ntxwv, yog tas ntiaj teb neeg teev pej kum dab yuav muab lawv tej kab ke teev dab qhuas, tam ntua kev tsaus ntuj laim pov tseg. Lawv yuav los koom His Xais Lais pe hawm tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj, tus nyob saum lub yis ntuj ua Vaj Ntxwv kav txhiab niag tim puas xyoo, tus zaum lub yis teb saib txheej dhau txheej mus ib txhis, zoo tam ntua kev kaj ntug. Tiam sis saub His Xais tsis yog Huab Tais, tsuas yog Tswv Ntuj lo lus qhuab lo lus qhia xwb. Saub His Xais tsuas yog Tswv Ntuj txhais tes plhws His Xais Lais kev txom nyem kom zoo, yog Tswv Ntuj lo lus nqee, lo lus nplij lawv lub mob luj ntsaj xwb. Zoo li yus tus me nyuam ntog ib teeg mob thiab quaj rau yus hlub yus plhws, yus ua niam ua txiv lub suab nqee suab nplij ua tau tus me nyuam zoo siab, lub mob cia li zoo tam sid. Saub hais tias : Tus yuav tuaj txhiv, tuaj cawm tau His Xais Lais mus nyob nyab xeeb, dim plhuav lub sim ceeb daim ntawv ploj ntawv tuag mus nyob saum lub yis ntuj yis teb, yog Tswv Ntuj Leej Tub : “5 Koj yuav pom, koj yuav luag ntxhi, yuav sov koj siab thiab ua koj siab nthuav loj. Thooj nyiaj kub sab dej hiav txwv nraum ub yuav sis laub sis lug tuaj cuag koj nrog cov teb chaws nplua nuj…Tas cov neeg Ses Npas tuaj, nqa kub thiab xyab ntaw cav lus zoo txog Huab Tais.” Peb yuav nco ntsoov saub His Xais cov lus no hauv siab ntsws. Tsis yog Tswv Ntuj tsis nyiam tsis hlub tej tib neeg teev pej kum dab qhuas. Vim Tswv Ntuj tshua thiab hlub tas ntiaj teb tib neeg tus zoo li cas kuj xij, txawm teev dab los teev ntuj huv tib si txhua tus. Tswv Ntuj thiaj tshoj, thiaj xaiv tej txhia neeg teev pej kum dab qhuas kom nrauj, kom tso lawv tej dab qhuas pov tseg los tsob hwb, los ntseeg Tswv Ntuj. Lawv yuav sawv Tswv Ntuj lub npe qhuab qhia Tswv Ntuj lo lus rau lawv tej kwv tij neej tsa tseem teev dab qhuas. Lawv yuav ua Tswv Ntuj txhais tes txawj tes nquag plhws lawv tej kwv tij neej tsa, tshem lawv tej vij sub vij sw pov tseg ib yam saub His Xais sawv Tswv Ntuj lub npe plhws His Xais Lais kev quaj ntsuag pov tseg. Thaum yus los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj lawd, kuj tsis yooj yim plhis plho ua tus neeg tshiab npaum qaib npua plhis cev plaub tshiab, los nab plhis tawv laus. Yog yus tsis khwv, tsis siv zog mob siab teev ntuj, taij thiab thov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tuaj pab yus, yus yuav ua cas plhis tau ua tus neeg zoo neeg tshiab ? Vim li ntawd, peb kuj pom muaj tej txhia neeg ntseeg Tswv Ntuj kuj tsis muaj zog txaus, kuj tsis txawj ua zoo tas tus, kuj txawj yuam kev, txawj siab phem, rhuav Tswv Ntuj lub npe pov tseg, ua tub qaug Tswv Ntuj thiab. Thiaj hais tias los ntseeg Tswv Ntuj tsis yog zoo ua si, tsis yog zoo li Hmoob daws npe rau ib tug neeg yuav txauv tau dab kev los puas kom maim dhau vij sub vij sw. Tus neeg yuav tau zoo nyob vim muab nws hloov npe tshiab lawm. Tsis yog yus hloov npe teev dab qhuas los yuav lub npe ua neeg ntseeg Tswv Ntuj ces yus yuav tsis muaj mob, tsis muaj kev txhawj xeeb, yuav dim plaws zaj dab ntub npau suav phem…Tsis yooj yim npaum li peb lub siab xav. Yog li ntawd, los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj zoo dab tsi ? Muaj ntau yam txiaj ntsim zoo ntxiv tuaj rau yus, txawv yus zaj qub siab, yus yuav tsum kawm, yuav tsum paub thiab tso siab, ua siab loj. Yus los ntseeg Tswv Ntuj, los zwm Huab Tais Tswv Ntuj, yus yuav tsum paub, yus zoo li cas, Tswv Ntuj hlub yus zoo li ntawd. Yus yog neeg siab ib txwm nkhaus, Tswv Ntuj yeej hlub yus tug niag nkhaus cees li yus. Tswv Ntuj tsuas tos ntsoov saib yus puas yuav ncaj taus ib hnub twg. Vim li ntawd, Tswv Ntuj ntev thiab zam tau rau peb cov neeg thuam Tswv Ntuj, rhuav Tswv Ntuj lub npe. Yus yog neeg ncaj, yim ua Tswv Ntuj yim zoo rau yus. Cov tseem teev dab qhuas, Tswv Ntuj yeej hlub lawv, tsuas yog lawv tsis paub tias Tswv Ntuj saib xyuas lawv, txuag lawv. Vim li ntawd, thaum lawv fiv yeem ntuj, Tswv Ntuj kuj mloog lawv, pov hwm lawv tib yam. Tswv Ntuj hlub tag tib neeg sawv daws.

Yog peb cuab pob ntseg mloog Mas Tais tsab ntawv Moo Zoo hnub no, peb yuav to taub npaum li cas Tswv Ntuj hlub thiab tshua peb tib neeg tsis hais tus tseem teev dab thiab tus teev Tswv Ntuj. Huab Tais hlub peb tib neeg thiab lub sim ceeb tsis paub kawg. Tswv Ntuj thiaj li xa nws Leej Tub Yes Xus yug los ciaj neeg li peb hauv lub ntiaj teb.
Ib tsoom phooj ywg, nej sim xav saib, nej ua niam ua txiv nej hlub nej tej tub ki npaum li cas. Nej tej me nyuam tsis mloog lus, txhoj puab, raug luag yws luag cev. Nej hnov, yeej ua rau mob nej siab, ua rau nej chim. Tsis tas li ntawd, yog nej muaj ib tug tub yuav mus ntaus ib ntsug tsov rog loj. Nej yeej tsis lam yuav kam nws mus, nej yuav cheem kom tau tsis pub nws mus. Vim peb txhawj tsam tsis zoo rau peb tus neeg. Thaum ntawd, yuav mob peb siab. Hais txog Huab Tais Tswv Ntuj xa nws Leej Tub yug los ua neeg hauv ntiaj teb no, zoo tam ntua peb xa peb tus tub ncaj qha plos ntais nruab nrab tsov rog. Peb pom tias Tswv Ntuj tsis xav li peb xav. Mob Tswv Ntuj siab, Tswv Ntuj txhawj xeeb peb leej tib neeg. Peb pom tias Tswv Ntuj tsis yog txhawj cov neeg teev Tswv Ntuj xwb puam chawj lwm cov neeg. Tswv Ntuj txhawj peb leej tib neeg tag tus. Tswv Ntuj thiaj ua siab xa nws Leej Tub kom tuaj cawm tau sawv daws : “Muaj ib co kws txuj saib hnub qub sab Toob Fab tuaj txog Yes Lus Xas Les. 2 Lawv hais tias : "Cov Yus Das tus vaj ntxwv nyuam qhuav yug los nws nyob qhov twg ? Nyob Toob Fab, peb pom nws lub hnub qub, peb tuaj pe hawm nws." Mas Tais qhia tias : Yes Xus yug los, tsis yog los cawm cov Yus Das, los cawm His Xais Lais xwb. Yog tuaj cawm tag lub ntiaj teb neeg. Yog leej twg, yog cov kws txuj saib hnub qub, neeg pej kum nyob sab hnub tuaj, lawv yog cov paub, muaj ib lub cim nyob saum ntuj deev tau lawv siab, lawv raws lub hnub qub tuaj nrhiav tus vaj ntxwv Yus Das nyuam qhuav yug los. Lawv ntim paj tshab tuaj pe tuaj hawm nws. Thaum ntawd, vaj Hes Los, cov Yus Das, cov thawj leej choj, cov neeg nyob Yes Lus Xas Les mam li hnov lub moo hais txog lawv tus vaj yug los lawm. Peb yuav tau nug saib, vim li cas, tus vaj Hes Los thiab cov neeg nyob Yes Lus Xas Les, lawv twb yog Tswv Ntuj haiv neeg. Ua cas tsis muaj tus paub dab tsi ? Lawv twb hnov cov Yaj Saub tej lus hais ntau zaus txog tus Cawm Seej, Tswv Ntuj tus Pleev yuav yug los. Ua cas, lawv ho tsis paub lub caij lub nyoog lawv tus vaj yug los, tseem yog tej neeg teev pej kum dab xub paub, tuaj hais qhia rau lawv ?
Qhov Mas Tais qhia rau peb hnov no yog txhais tau tias : Vim Hes Los thiab cov neeg nyob Yes Lus Xas Les tsis quav ntsej, tsis npaj siab tos Leej Pleev tus Cawm Seej. Lawv siv zog mob siab tshaj rau txoj kev ua noj ua haus thiab nrhiav nyiaj nrhiav txiaj dua txoj kev teev ntuj thiab nrhiav Tswv Ntuj tej txiaj ntsim. Lawv nrhiav lawv lub koob meej dua mus cev tes pab cov pluag, cov poj ntsuam, cov mob ruas…Lawv txhawj thiab khib tos tsam lwm tus neeg txeeb nyob lawv lub chaw, zaum lawv lub rooj, ua lawv tus nom, ua lawv tus vaj “3 Hnov li ntawd, vaj ntxwv Hes Los lub siab nphau npog nrog Yes Lus Xas Les tas huv si.” Hnov tias ib tug vaj yug los, tsis ua lawv zoo siab, tseem ua rau lawv txhawj siab nphau npog tas lub nroog Yes Lus Xas Les. Ntawm peb, yog peb tsis ceev faj npaj peb lub siab los nrhiav Tswv Ntuj tej txiaj ntsim. Peb lam los ntxuav plig yuav lub npe ntseeg Tswv Ntuj. Peb pauv tsis ntxiv vaj Hes Los thiab cov neeg nyob Yes Lus Xas Les. Peb yuav tsis pom Tswv Ntuj tuaj ntsib peb hauv peb lub neej, peb yuav tsis pom Leej Pleev nyob ntawm peb ib sab nrog peb ris peb lub nra mob nra ntsaj, pab peb ris peb kev tu siab kev quaj ntsuag…Tsis tas li ntawd, yog peb nyeem Mas Tais tsab ntawv Moo Zoo, peb cuab pob ntseg mloog kom zoo. Peb yuav pom Yes Xus lub txiaj ntsim coj peb kev ib yam li lub hnub qub coj cov kws saib hnub qub kev tuaj pom tus Huab Tais Cawm Seej yug los. Peb yuav pom Yes Xus lub txiaj ntsim yug peb lub siab dua tshiab, qhib peb lub ncauj hais cov lus ncaj ua dej ua tshuaj kho neeg tej siab ntsws, qiv peb txhais tes ua Huab Tais tes plhws ntiaj teb neeg kem txom nyem kom ploj mus.

Hnub no, peb ua hmoov Huab Tais Tshwm Sim yug los ciaj neeg. Mas Tais qhia tias, Yes Xus yug los txhiv tas lub ntiaj teb neeg txhua tus cov txim txhaum. Yes Xus yog lub sim ceeb tus Vaj Pleev, tus Huab Tais Cawm Seej. Cov ntseeg li ntawd, tsis yog vaj Hes Los, tsis yog cov neeg nyob Yes Lus Xas Les. Hos yog ib cov neeg pej kum, nyob cov teb chaws sab hnub tuaj, lawv taug kev deb tuaj kom txog chaw, tuaj kom pom, tuaj teev, tuaj pe, tuaj hawm nws. Vim li ntawd, Yes Xus yog tseem Huab Tais Vaj Ntxwv. Lawv nqa kub, xyab ntaw thiab txab txiv yoov, yog vaj ntxwv tej paj tshab tuaj pub rau nws. Nyob hauv lawv cov paj tshab, twb muaj tej lub cim ua ntej hais txog tus me nyuam lub neej yuav tshwm sim tuaj. Kub, yog vaj ntxwv lub nplhaib kub mom kub zaum saum nws lub ntheej kiab ; xyab ntaw, yog lus txiaj lus ntsim yus tej lus thov lus khaub zig Huab Tais (Hmoob hais tias hlawv xyab hlawv ntawv yom thiab pe luag); txab txiv yoov, tshuaj tsw qab siv hauv lub ntees ploj ntees tuag (Ua ntej luag ntes Yes Xus, muaj ib tug poj niam hliv ib hwj tshuaj tsw qab los pleev Yes Xus nyob Npes Tas Nis.) Mas Tais pib thiab xaus nws tsab ntawv Moo Zoo mus tib txoj kab. Ntawm lub rooj txiav txim, cov Yus Das thiab cov thawj leej choj tsis lees paub Yes Xus. Lawv twb yog Tswv Ntuj haiv neeg, tiam sis lawv tsis lees paub Leej Pleev, tus Cawm Seej, yog lawv tus Vaj Ntxwv. Pis Las Tos thiaj ntseeg tias Yes Xus yog cov Yus Das tus Vaj Ntxwv. Nws kuj yog ib tug neeg pej kum li cov kws saib hnub qub.
Peb yuav nco ntsoov tias peb los yuav lub npe ua neeg ntseeg Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos kav Tos Liv xwb tsis txaus. Peb yuav mob siab mloog Yes Xus lus, siv zog teev ntuj, peb thiaj yuav tsis coj zoo li Hes Los thiab cov neeg nyob Yes Lus Xas Les, sawv daws tug khib rau tug thiab tug thuam tug. Tsis txhob ntshai muab peb cov paj tshab cov muaj nqes tshaj hauv peb lub neej coj mus cev ua txim txi rau Huab Tais Yes Xus.

Cwj Vuam Chiv 31.12.2009

0 commentaires: